Luke 13

Yandarén kapéremusé yaaséka-ndarénngé wandén Jisas

1Wani sapak du ras Jisaské yaae dat anga wandarén, “Néma du Pailat wandéka déku dunyan Galili dunyan rasét viyaandékndarén. Wani du Gorké kwaami viyaae tuwe kwayéténdaka wani sapak wa Pailatna dunyan det viyaandék-wuréndarén.” 2Wunga wandaka Jisas det anga wandén, “Galili dunyansé wunga kiyaandarénngé guné yénga guné vékwo? Wani dunyan némaamba kapéremusé yandaka, yandarén musé dé nak du yan kapéremusat taalékérak kapuk? 3Yamba yé wa. Guné a wawutékwa. Guné yan kapéremusé yaasékakapuk ye de kiyaan pulak guné waak wunga kiyaakangunéngwa. 4Wa vékusék-ngunéngwa. Talimba Siloammba kwaan sémény gaa du rékaamba (18) tékésndarénmba vaakére det tendékndén. Bulaa yénga guné vékwo? Wunga tendékndén du yan kapéremusé dé Jerusalemmba tékwa nak du yan kapéremusat taalékérak, kapuk yénga pulak dé? 5Yamba yé wa. Guné a wawutékwa. Guné yangunén kapéremusé yaasékakapuk yamunaae, wa de kiyaan pulak wa guné waak wunga kiyaakangunéngwa.” Naandén Jisas.

Sék vaakukapuk yakwa miyéké Jisas wandén

6Wani kundi watake Jisas ani gwaaménja kundi det anga wandén, “Kwambasék pulak miyé wa du nakna wain yaawimba tén. Téndéka késépéri apu wani du yaandén, sék ras géléké we. Yaate vépatikndén. 7Vépatike wani wain yaawimba jémbaa yakwa duwat anga wandén, ‘Kwaaré kupuk sék vaakukwa sékétmba wuné ani miyémba sék ras géléké we wa yaawutén. Yaae vépatikwutén. Wani miyé ma vélé. Yéku képmaamba baka katik téké dé.’ 8Wunga wandéka wandén, ‘Néma du, wunga katik yaké té. Ani kwaaré waak déku mukét tékwak. Téndu wuné wani miyé maawumba képmaa vaae, képmaa yékun yandénngé bulmakauna diyé taakakawutékwa. 9Taakawutu kalmu nak kwaaré sék vaakuké dé? Wunga vaakundu wan yékun wa. Vaakukapuk yandu vélékaménéngwa.’ Naandén.” Jisas wunga wandén det.

Yaap yaré nyaamba Jisas taakwa nakét yékun yandén

10Yaap yaré nyaa nak Jisas Gotna kundi bulndakwa gaamba rate du dakwat Gotna jémbaaké kundi kwayéndén. 11Kwayéréndéka kutakwa kulure kure yatan taakwa nak wamba yarélén. Wani kutakwa lat kulure kure yatéléka léku sépémaalé apa yakapuk yandéka léku bungul viyékén. Yandéka lé kayéndéng téké yapatilén. Asapéri (18) kwaaré wa wunga yarélén. 12Yaréléka Jisas vétake wandéka yaaléka lat wandén, “Nyéno, bulaa wa yékun yanyénén.” 13Wunga watéte déku taamba wani taakwat kurké naandéka bari kayéndéng télén. Téte Gotna yé kavéréklén.

14Jisas yaap yaré nyaamba lat wunga yékun yatakandénngé Gotna kundi bulndakwa gaana néma du rakarka yandén. Ye wamba tékésén du dakwat anga wandén, “Nané jémbaa yanana nyaa taambak kaayék nakurak (6) wa. Guna sépémaalé kapére yandu gunat yékun yatakandénngé mawulé ye guné jémbaa yanangwa nyaamba ma yaangunu. Guné yaap yaré nyaamba wunga yaké yambak.” Naandén.

15Wani du wunga wandéka Jisas anga wandén, “Guné wan paapu yakwa dunyansé wa. Akwi nyaa guné yéte bulmakau, donki, tékéskwa gaamba wulaate baangwi lékuyasnyéte det kure gwaandéngunéngwa, kulak kandarénngé. Yaap yaré nyaamba waak wani jémbaa yangunéngwa. 16Abraham nana sékét gwaal waaranga maandéka bakamu wa lé waak nané waak. Satan kéraandéka lé déku taambamba asapéri (18) kwaaré yaréléka léku bungul wa rangwa yan. Yandéka wa yaap yaré nyaamba wuné lat yékun ye lé Satanna taambamba kéraawutékwan, wan yékun wa.” Naandén. 17Wunga wandéka de déku maama nékéti némbat yate yakélak rakésén. Rakésndaka wamba tékésén ras du dakwa wani yandén akwi yéku jémbaaké mawulé tawulé yandarén.

Jisas mastet sékngé gwaaménja kundi wandén

(Mt 13:31-32; Mk 4:30-32)

18Du dakwa wunga yandaka Jisas det anga wandén, “Got néma du rate du dakwaké kurkale véké yandékwanngé yénga wawutu vékusékngé guné? Yénga pulak ye déku makalkéri kém némaan ye néma kém téké dé? Wani muséké gunat wakawutékwa. 19Wani kém wan miyé nakna sék pulak wa. Wani miyé sékna yé mastet wa. Mastet sék nak miyé sék pulak yamba wa. Wani miyé sék wan makalkéri sék wa. Du nak wani miyé sék kéraae yaawimba taawundén. Taawundéka wure némaan ye waare wani yaawimba tékéskwa miyat taalékérandén. Némaan ye téndéka api yaate wani miyé gaalémba kwaat séte randarén.” Naandén.

Yiské Jisas gwaaménja kundi wandén

(Mt 13:33)

20Wani kundi watake anga wandén, “Got néma du rate du dakwaké kurkale vékandékwa. Wani du dakwa kulémawulé kéraae kulé du dakwa yaalakandakwa. 21Wani du dakwa wan de yis pulak wa. Taakwa nak yis kéraae plauale kulotlén. Kulotléka wani plaua akwi nak pulak yaalandén. Nak pulak musé yaalan pulak, Gotna du dakwa kulé du dakwa wunga yaalakandakwa.” Naandén Jisas.

Makalkéri pétéké Jisas gwaaménja kundi wandén

(Mt 7:13-14, 21-23)

22Watake wani gaayé taakatake Jerusalemét yéké yandén. Yatake wani yaambumba ye késépéri gaayét yéndén. Ye wamba némaamba du dakwat yakwasnyéndén Gotna jémbaaké. 23Yandéka du nak dat anga wandén, “Néman Du, késépéri du dakwa Gotna kémba wulaaké daré, kapuk ayélapkéri du dakwa male wulaaké daré?” Wunga waatakundéka wamba tékésan du dakwat anga wandén, “Apapu apapu yékunmba yarésékéyakna du dakwa deku gaayé aatmuna pété némaan yamba wa. Wani pété makalkéri wa. Gunat wawutékwa. Guné wani pétémba wulaaké we ma apa tapa yate néma jémbaa yangunék. Némaamba du dakwa wa wani pétémba wulaaké mawulé yate wulaaké yapatindakwa. 25Wani gaayéna néma du waarape wani pété tépékandékwa. Tépéndu guné yaae kaapamba téte pétémba viyaate anga wakangunéngwa, ‘Néman Du, pété ma naapitaka nanéké.’ Wunga wangunu gunat anga wakandékwa, ‘Wuné yamba ve wa guné. Yani gaayé guné?’ Naakandékwa.

26“Wunga wandu anga wakangunéngwa, ‘Nané ménale kulak kakému wa karénanén. Méné nana gaayéna yaambumba téte nanat kundi yakwasnyéménén.’ 27Wunga wangunu gunat anga wakandékwa, ‘Gunat wawutékwa. Wuné guné yaan gaayé yamba véwutékwe wa. Guné kapéremusé yakwa du dakwa wa. Guné akwi wuné yaasékatake ma yéngunu.’ Naakandékwa.

28“Wunga wandu kaapamba téte géraaté-kangunéngwa. Nana gwaal waaranga maandéka bakamu Abraham, Aisak, Jekop de wani Gotna yémba talimba kundi kwayétan akwi du waak det vékangunéngwa Gotna gaayémba rakésndaru. Véte guné wani gaayémba raké mawulé yate kaapamba téte némaamba géraaté-kangunéngwa. 29Yaténgunu de nyaa yaalakwa sakumba yaana du dakwa, nyaa daawulikwa sakumba yaana du dakwa, akwi taalémba yaana du dakwa yaae Gotna gaayémba wulaae rate kakému kakandakwa. 30Gunat a wawutékwa. Bulaa baka yarékéskwa du dakwa sérémaa néma du dakwa tékéskandakwa. Bulaa ani sapak néma du dakwa tékéskwa apu sérémaa baka du dakwa tékéskandakwa.” Naandén Jisas det.

Jisas Jerusalemmba yarékésén du dakwaké néma mawulé sémbéraa yandén

(Mt 23:37-39)

31Wani sapak Farisi dunyan ras yaae Jisasét anga wandarén, “Galilina néma du Herot méné viyaandékngé wate yandékwa. Wunga yandékwanngé méné ani gaayé ma yaasékatake méné ma yé nak gaayét.” 32Wunga wandaka det anga wandén, “Guné ye wani paapu yakwa duwat guné anga waké ya, ‘Ma véku. Jisas anga wandékwa: Bulaa, séré, kutakwa wawutu yaange yékandakwa. Baat yakwa du dakwa, sépémaalé kapére yan du dakwat waak, wuné yékun yawurékawutékwa. Nyaa kupuk yandu wuna jémbaa yasékéyak-ngawutékwa. 33Bulaa, séré, maa, wuné Jerusalemét yéndakwa yaambat yékawutékwa. Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du Jerusalemmba viyaandékndarén. Wuné waak Gotna yémba kundi kwayétéwutékwanngé wunat Jerusalemmba viyaandék-ngandakwa.’ Guné wuna kundi wunga Herorét ma ye wangunék.” Naandén.

34Wunga watake wandén, “Guné Jerusalemmba tékwa du dakwa, guné Gotna yémba kundi kwayétan dunyansat viyaandékngunén. Got wandéka déku kundi kure yén dunyan gunéké wa yéndarén. Yéndaka guné det matut viyaangunénga kiyaandarén. Wuné mawulé sémbéraa yawutékwa gunéké. Séraa léku nyaanngé yékngaat taakatépe rate deké yékunmba vélékwa pulak, wuné apapu gunat yékun yate gunéké yékunmba véké mawulé yawutén. Yawutéka guné kalik yangunén. 35Yangunénngé sérémaa dunyan ras yaae guna gaayé yaavan kurkandakwa. Yaavan kutndaru guné katik yaréké guné. Guna gaayé baka taalé male téké yakwa. Guné wunat bari katik véké guné. Sérémaa guné wunéké anga wakangunéngwa, ‘Got wandéka wa wani du yaandékwa. Nané déku yé kavérék-nganangwa.’ Wunga wangunu wuné yaawutu vékangunéngwa. Gunat wawutékwa. Yi wan wanana wa.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA