Luke 14

Maan taamba wulén duwat Jisas kururéndén

1Yaap yaré nyaa nak Jisas Farisina néma du nakna gaamba kaké yéndén. Yéndéka déku gaamba rakésén dunyan vésék naaréte deku mawulémba anga wandarén, “Jisas kalmu jémbaa yaké dé yaap yaré nyaamba? Jémbaa yamunaandu, wan kapére wa.” Wunga wate dat véndarén. 2Yaténdaka maan taamba wulén du nak Jisasna ménimba téndén. 3Téndéka Jisas wani duwat vététe apakundiké vékusékngwa dunyansé, Farisi dunyansat waak waatakundén, “Nana apakundi yénga dé wo? Yaap yaré nyaamba nané sépémaalé kapére yan du dakwa kururéké nané kapuk?” 4Wunga waatakundéka de yakélak yakélak tékésén. Yandaka Jisas wani duwat kururétake wandéka dé yén. 5Yéndéka det anga wandén, “Guné waak yaap yaré nyaamba jémbaa yangunéngwa. Guna nyaan nak yaap yaré nyaamba gu vékuléke téndu wani kavérémba ye vaakére daawuliye téndu bari kéraaké guné dé kapuk? Guna bulmakau yaap yaré nyaamba gu vékuléke tékwa kavérémba ye vaakére daawuliye téndu yaap yaré nyaamba dé bari kéraaké guné kapuk? Yaap yaré nyaamba kéraakangunéngwa.” Naandén. 6Wunga wandéka déku kundi waambule kaataké yapatindarén.

Deku yé kavérékngapuk yandarénngé wandén Jisas

7Jisas véndén, wani kakému kaké yaan dunyan yaate néma duna taalémba male raké mawulé yandaka. 8Vétake ani gwaaménja kundi det wandén, “Du nak taakwa kéraate kakému yaake kaké yate gunat waandu guné ye kurkale ma vékulakangunék. Vékulakate néma duna taalémba raké yambakate. Guné néma duna taalémba ramunaangunu kalmu néma du ras kukmba yaandaru, gunat wani waan du yaae gunat anga waké dé? ‘Guné wani yéku taalé ani duwat ma kwayéngunék.’ Wunga wandu guné nékéti némbat yate wani taalé néma duwat kwayétake guné du dakwana kuksékéyakmba rakangunéngwa. 10Guné dele kakému kaké ye kurkale vékulaka naae ma du dakwana kuksékéyakmba rangunu. Wunga yangunu gunat wani waan du yaae gunat anga wakandékwa, ‘Wuna du, guné ma yaae néma duna taalémba ra.’ Wunga wandu guné ye néma duna taalémba rangunu wani gaamba yarékéskwa dunyan de guna yé kusorékandakwa. 11Ani muséké vékulakate wani muséké wa wawutékwa. Dekét deku yé kavérékngwa du dakwa sérémaa Got wandu de baka du dakwa wa tékandakwa. Deku yé kavérékngapuk yakwa du dakwa sérémaa de Got wandu néma du dakwa wa tékandakwa.” Naandén Jisas.

De waandaru yaae dele kakému kandarénngé wandén

12Wani kundi watake dale kakému kandénngé wani waan duwat anga wandén, “Méné kakému yaake kaké yate ména du dakwa, ména aanyémbéré, ména waayékanjet, ména du kémét, ména gaayémba rakwa yéwandu baléndut waaké yambak, de yaandarénngé. Méné wunga dunyansat waaménu de sérémaa yaakéte ménat waandaru yéménu wani waambu kwayékata-kandakwa. 13Méné wunga yaké yambakate. Méné kakému yaake kaké yate wani musé asé kurerékapuk du, sépémaalé kapére yan du, maan taamba kapére yan du, méni kiyaan duwat ma waa, de yaandarénngé. 14Wani dunyan de ménat kakému kwayékataké yapati-kandakwa. Méné det wunga yaménéngwanngé sérémaa Got ménat yékun yakandékwa. Got wandu yéku musé yatake kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarapngé yandakwa sapak dé ménat yékun yandu méné yékunmba rakaménéngwa.” Naandén Jisas.

Néma kaawungwiya kandarénngé gwaaménja kundi wandén

(Mt 22:1-10)

15Dele rate kakému karan du nak wani kundi vékutake Jisasét anga wandén, “Gotna gaayémba rate kakému kaké yakwa dunyan de yénga mawulé tawulé yandaru.” 16Wunga wandéka Jisas wa wan, “Du nak néma paat yaakékwate we yandén. Ye késépéri duwat waandén, de yaae wani kaawungwiya kandarénngé. 17Yatake kakému kandara sapak yaandéka déku jémbaa yakwa duwat wandén, talimba waandén dunyanséké ye ani kundi wandénngé, ‘Musé asé akwi kéraae waawattakananga tékwa. Guné ma yaa.’

18“Dé ye det wandéka de akwi yéké kalik yandarén. Ye du nak wa wan dat, ‘Wuné képmaa tambék kéraawutén wa. Kéraatake bulaa wanngé véké yékawutékwa. Wuné wunga katik yaaké wuté.’ 19Wunga wandéka nak du wa wan, ‘Wuné jémbaa yamuké bulmakau tambavétik (10) kéraawutén wa. Kéraatake wuné a ye de yakwe vékawutékwa. Wuna jémbaa kurkale kalmu yaké daré, kapuk yénga pulak yaké daré? Wuné wunga katik yaaké wuté.’ 20Wunga wandéka nak du wa wan, ‘Wuné bulaa kakét a taakwa kéraaréwutékwa. Yénga pulak ye yaawuték, taakwa kéraawuténmba?’

21“De wunga wandaka dé wani jémbaa yakwa du nakapuk waambule ye déku néma duwat wani muséké wandén. Wandéka wani du rakarka yandén. Ye déku jémbaa yakwa duwat anga wandén, ‘Méné ani gaayémba rakéskwa akwi yaambumba ye méné musé asé kurerékapuk du, sépémaalé kapére yan du, méni kiyaa du, maan taamba kapére yan du det ma kure yaa.’ Wunga wandéka wani jémbaa yakwa du ye wandén pulak yandén. 22Ye waambule yaae déku néma duwat wandén, ‘Néma du, wuné ména kundi vékutake waménén pulak wa yawutén. Yawutéka taalé ras baka tékwa.’ 23Wunga wandéka dat anga wandén, ‘Méné akwi yaambumba, némbumba waak yéte baka du dakwat ma we kure yaaménu. We kure yaaménu wuna gaa taalé vékulékndénngé mawulé yawutékwa. 24Bulaa gunat a wawutékwa. Talimba waawutén du dakwa de akwi wuna kakému katik kaké daré. De wuna kakému kandarénngé kalik yawutékwa.’ Néma du wunga wandén.” Naandén Jisas.

Kurkale vékulake déku jémbaa yandarénngé wandén

(Mt 10:37-38)

25Némaamba du dakwa Jisasale yéténdaka waalakwe det anga wandén, “Guné wuna jémbaa yate wuna du dakwa raké mawulé ye guné wunéké néma mawulé ma yangunék. Guné guna aasa aapa, guna du dakwa, guna nyambalé, guna aanyé waayéka nyangenguké néma mawulé yate wunéké ayélapkéri mawulé yamunaae wuna jémbaa katik yaké guné. Wunéké yanguna mawulé nak du dakwaké yangunéngwa mawulat taalékérandu, wa guné wuna jémbaa ye wuna du dakwa tékangunéngwa. 27Guné anga wangunu, ‘Jisasna jémbaa yapéka-kanangwa. Yate kaangél kutte takwemimba kiyaananu wan baka musé wa. Wan néma musé yamba wa.’ Wunga watake guné wungat male ye wa guné wuna du dakwa tékangunéngwa. Guné wunga wakapuk ye, wunga yakapuk ye guné katik wuna du dakwa téké guné.

28“Wuna jémbaa yaké yate taale ma kurkale vékulaka. Ani kundi ma véku. Guna du nak néma sémény gaa nak kurké mawulé ye taale dé rate kurkale vékulaka-kandékwa, wani gaana yéwaaké. Kalmu wani gaa késké dé, kure randékwa akwi yéwaamba, kapuk? 29Taale wunga kurkasale vékulakakapuk ye kwaat taawundu yéwaa késndu gaa baka kutsékéyakngapuk téndu akwi dunyan véte wasélékte waangikandakwa wani duwat. 30Waangite anga wakandakwa, ‘Wani gaa baasnyé ye kutténdéka yéwaa késndéka kutsékéyakngé yapatindén.’ Naakandakwa.

31“Ani kundi waak ma véku. Néma du nak vékundén. Nak néma du déku waariyakwa dunyansale yaandarén, dele waariyaké. Vékutake dele waariyaké yate taale kamu musé yaké dé? Taale rate dé anga wakandékwa, ‘Wuna waariyakwa du ayélapkéri wa. Déku waariyakwa du némaamba wa. Yénga pulak ye det viyaaké nané? De kalmu nanat viyaaké daré?’ 32Wunga vékulake wakandékwa, ‘Nané dele waariyaké yapati-kanangwa.’ Wunga we kurkale vékulake dé du rasét wandu de ye wani yaaké yakwa néma duwale kundi bulkandakwa, de kundi bule giye ye waariyakapuk yamuké. Wani néma du ani sékaa taalémba téndu dé du rasét wandu deké yaae kundi bulkandakwa, de kundi bule giye ye waariyakapuk yamuké.” Naandén. 33Wunga watake Jisas det anga wandén, “Wani du yan pulak guné ma yangunék. Guné wuna jémbaa yate wuna du dakwa raké mawulé ye taale ma kurkale vékulaka. Guné guna musé asé kuk kwayétake wani muséké nakapuk katik mawulé yaké guné.” Naandén Jisas.

Résék yakapuk yakwa solké gwaaménja kundi wandén

(Mt 5:13; Mk 9:50)

34Jisas wunga watake anga wandén, “Ma véku. Dakwa sol yaasnyéndakwa, kakému résék yandénngé. Sol wan yéku musé wa. Sol résék yakapuk yandu yénga pulak yandaru nakapuk résék yaké dé? Yamba wa. Nakapuk katik résék yaké dé. 35Yandu kakémumba katik yaasnyéké daré. Résék yakapuk yakwa sol wan yéku musé yamba yé wa. Képmaamba yaasnyémunaandaru kakému kurkale katik waaréké dé. De wani sol baka vaanjati-kandakwa. Guné baka vaanjatindara sol pulak ramuké kalik ye, wani kundiké vékusékngé mawulé ye kurkasale waan taake ma kurkale vékungunék.” Naandén Jisas det.

Copyright information for `ABTWOSERA