Luke 17

Yandakwa kapérandi muséké Jisas wandén

(Mt 18:6-7, 21-22; Mk 9:42)

1Jisas déku dunyansat anga wandén, “Anga véwutén wa. Sérémaa du dakwa ras Gotna kundi yaasékatake kapéremusé yakandakwa. Paapu yakwa dunyan ras yaae wandaru Gotna kundi vékukwa du dakwa deku kundimba vékwe Gorét kuk kwayémunaandaru, néma kapéremusé wunga wan dunyanngé wa yaaké yakwa. Wunga waké yakwa dunyansat taale deku kwaalémba néma matut giye vaanjandandaru de anda solwaramba kulak ke kiyaamunaandaru, wan kapére wa. De wandaru Gotna kundi vékukwa du dakwa deku kundi vékute Gorét kuk kwayémunaandaru, Got wunga wan dunyansat yandarén kapérandi musé, némaanmba wa yakatandékwa. Wan néma kapérandi musé wa. 3Guné wani duké ma jéraawu yangunu.

“Du nak kapéremusé yamunaandu dat ma waarungunu. Waarungunu wani yandén kapéremuséké kalik yate yaaséka-munaandu guné nakapuk wani muséké vékulakaké yambak.
4Dé nakurak nyaamba kapéremusé apu taambak kaayék vétik (7) gunat yatake gunat yaae anga wamunaandu, ‘Wani gunat yawutén kapéremuséké kalik yate bulaa wani musé yaasékawutékwa.’ Wunga wamunaandu apapu ma wangunék, ‘Wani yaménén kapéremuséké nakapuk katik vékulakaké nané. Dékumukét yénga yakét.’ Wunga guné waké ya.”

Gorké yékunmba vékulaka-ndarénngé wa Jisas wandén

5Jisasna kundi kure yékwa dunyansé dat anga wandarén, “Néman Du, méné nanat ma yékun yaménu nané Gorké yékunmba vékulakate ména jémbaaké kurkale vékusék-nganangwa.” 6Wunga wandaka Néman Du Jisas anga wandén, “Guné Gorké yékunmba vékulakangunéngwa mawulé makal ramunaandu guné néma jémbaa yakangunéngwa. Amba tékéskwa miyat ma vé. Guné Gorké yékunmba vékulakangunéngwa mawulé makalkéri miyéna sék pulak makalkéri male téndu, ani miyé bétngiale saape ye solwaramba daawulindénngé Gorét waamunaangunu, ani miyé saapuwe ye solwaramba daawulikandékwa.” Naandén Jisas.

Jémbaa yandarénngé wa wandén Jisas

7Wani kundi watake Jisas det anga wandén, “Guna du nak déku jémbaa yakwa du képmaa vaatémunaae, sipsipké séngiye kaavétémunaae, garambu jémbaa yasékéyaktake déku néma duna gaat yéndu kalmu dat anga waké dé? ‘Méné ma yaa. Bari rate kakému katu.’ Naaké dé? 8Katik wunga waké dé. Wa anga wakandékwa, ‘Wuna kakému ma yaakéménu. Ye kakému saakwe wunéké ma kure yaa. Kure yaaménu wuné taale kawutu méné kukmba kaménu.’ Néma du wunga wakandékwa, déku jémbaa yakwa duwat. 9Wandu déku jémbaa yakwa du wunga yandu, wani néma du wani muséké déku jémbaa yakwa duna yé yénga pulak kavérékngé dé? Dé déké jémbaa yakwa du wa. 10Guné wani jémbaa yakwa du pulak Gotna jémbaa ma yangunu. Yate ma wangunu, ‘Nané baka jémbaa yakwa du wa ténangwa. Got tiyaan jémbaa wa yanangwa. Yananén jémbaaké guné nana yé katik kavérékngé guné.’ Wunga ma wangunu.” Naandén Jisas det.

Jisas wandéka lepro yan dunyansé tambavétik (10) yékun yandarén

11Jisas Jerusalemét yéndakwa yaambumba yéndén. Samaria distrik aangakmba téndéka Galili distrik aangakmba tén. 12Jisas nyéndémba ye gaayé nakmba saambakndéka de wani lepro yan dunyansé tambavétik (10) de yaambumba apak awulaka téte véténdarén dat. 13Véte némaanmba anga waandarén, “Néma du, Jisas, nanéké ma mawulé sémbéraa yaménu.” 14Naandaka det yaasatiye véte anga wandén, “Guné ma ye Gotna gaamba jémbaa yakwa duwat guna sépé wakwasnyéngunu.” Naandéka de déku kundi vékutake yéténdaka deku sépé nakapuk yékun yan. 15Yandéka wani du nak déku sépé yékun yandéka vétake nakapuk waambule yaandén. Yaae némaanmba waate Gotna yé kavérékndén. 16Kavérékte Jisasna maanale kwaati se waandé daate Jisaské mawulé tawulé yate déku yé kavérékndén. Wani du dé Samaria du wa. 17Yandéka Jisas wani duwat vétake wandén, “Du tambavétik (10) wa deku sépé yékun yan. Du taambak kaayék vétik vétik (9) yamba daré to? 18Kamuké dé nakurak male wani nak gaayémba yaan du dékét déku kapmang waambule yaak, Gotna yé kavérékngé?” 19Naatake wani duwat anga wandén, “Méné wunéké yékunmba vékulakate ménat yékun yaké apamama yawutékwanngé wate méné bulaa wa yékun yaménéngwa. Méné ma waarape yé.” Naandén Jisas, wani duwat.

Got néma du rate du dakwaké yékunmba vékwate yandékwanngé wandén

(Mt 24:23-28, 37-41)

20Farisi du ras Jisasét anga waatakundarén, “Yani sapak Got néma du rate du dakwaké yékunmba véké dé?” Waatakundaka det anga wandén, “Got néma du rate du dakwaké yékunmba véké yandékwa sapak yaandu guné katik véké guné. 21Yangunu du dakwa anga katik waké daré, ‘Ma vé. Got deku néma du rate amba wa randékwa.’ Wunga katik waké daré. Yandaru nak du dakwa anga katik waké daré, ‘Ma vé. Got deku néma du rate, wani taalémba wa randékwa.’ Wunga katik waké daré. Got néma du rate awula guna mawulémba wa randékwa.” Naandén.

22Wani kundi watake Jisas déku dunyansat anga wandén, “Sérémaa guné Duna Nyaan wuné véké mawulé yakangunéngwa. Ye wunat katik véké guné. 23Wani sapak du ras gunat anga wakandakwa, ‘Ani duwat ma vé. Duna Nyaan a rakwa.’ Naandaru ras wa waké yakwa, ‘Yamba yé wa. Wamba wa randékwa.’ Naandaru guné deku kundi vékumarékate. De paapu wa yandakwa. 24Wuné Duna Nyaan waambule gaayawutu akwi du dakwa vékandakwa. Nyétmba kusnyérak yandéka akwi du dakwa véndakwa pulak, wa guné akwi wuné gaayawutu vékangunéngwa. Wunga vémuké vékute, guné deku paapu yandakwa kundiké vékuké yamarékate. 25Taale a tékwa du dakwa wunat kapérandi musé yate wunat kuk kwayékandakwa.

26“Talimba Noa yatan sapak du dakwa yan pulak, Duna Nyaan wuné waambule yaawuta sapak du dakwa wungat male yakandakwa. 27Noa yatan sapak du taakwa de Gorké yamba vékundakwe. De ani képmaana musé aséké male vékulaka-téndarén. Vékulakatéte kakému kandarén, kulak kandarén, taakwa kéraandarén, wunga yaténdaka Noa dékét néma sip ye dé wani sipmba wulaandén. Wulaandéka néma gu yaale vékulékndéka kulak ke kiyaatondarén. 28Talimba Abrahamna waayéka déku nyaan Lot yatan sapak waak Sodommba tan du dakwa wungat male wa yatéte téndarén. De Gorké vékukapuk yate ani képmaana muséké male vékulaka-téndarén, musé yandarén, musé asé kwayéndarén, kakému yaanandarén, gaa kaandarén, wunga yaténdarén. 29Yaténdaka Lot Sodom yaasékatake yéndén. Yéndéka wani nyaamba male néma yaa matuale maas viyaakwa pulak wunga vaakétte akwi du dakwat kélé bélawe viyaae yaavan kutndén. 30Wani du dakwa yan pulak, wuné Duna Nyaan gaayawuta sapak du dakwa wungat male wa yakandakwa. De wunéké vékukapuk yate, deku muséké male vékulaka-téndaru wa gaayakawutékwa. Gaayawutu vékandakwa.

31“Wani nyaa kaapamba rakwa du dakwa ma bari yaange yéndarék. Deku musé asé kéraaké deku gaat nakapuk katik wulaaké daré. Baka ma yaange yéndarék. Yaawimba ye tékwa du dakwa gaayét waambule ye deku laplap katik kéraaké daré. Bari ma yaange yéndarék. 32Guné Lotna taakwaké ma vékulaka. Talimba léku gaayé véké waalakwe wa kiyaalén. Guné waalakukapuk ye baka yaange ma yéngunu. 33Du dakwa wuna jémbaa yaténdaru wuna maama det viyaandékndaru de apapu apapu yékunmba rasékéyak-ngandakwa. Du dakwa wuna jémbaa yakapuk yate, dekét deku sépéké male vékulakate, deku jémbaa male yamunaate, wa de kiyaae akwi yalambiyak-ngandakwa. Katik kurkale rapékaké daré.

34“Gunat anga wawutékwa. Waambule yaaké yawutékwa sapak du vétik nakurak jaambémba kwaambéru Gotna kundi kure gaayakwa du nakét kéraate nak yaaséka-kandékwa. 35Wani sapak taakwa vétik kakému kéraae waawatrémbéru Gotna kundi kure gaayakwa du nakét kéraate nak yaaséka-kandakwa. 36[Wani sapak du vétik yaawimba jémbaa yarémbéru Gotna kundi kure gaayakwa du nakét kéraate nak yaaséka-kandakwa.]” Naandén.

37Wani kundi wandéka vékutake déku dunyansé wa wan, “Néman Du, wani musé yamba yaké dé?” Naandaka Jisas det anga wandén, “Kwaarkandi yaae wuréngwandéndaka vétake wangunéngwa, ‘Kwaami nak amba wa kiyaae rakwa.’ Naangunéngwa. Wani musé véte wangunéngwa pulak, guné wawutén musé véte, anga ma wangunék, ‘A yaakandékwa.’ Naangunék.” Jisas det wunga wandén.

Copyright information for `ABTWOSERA