Luke 18

Taakwa kot vékukwa néma duwat waalénngé wandén

1Jisas ani gwaaménja kundi det anga wandén. De Gorét waatakumuké saalakukapuk yandarénngé det anga wandén. De Gorét waataku-pékaréndaru dé deku kundi vékundénngé det ani gwaaménja kundi wandén. 2Anga wandén, “Néma gaayémba kot vékukwa néma du nak yaréndén. Wani du dé Gorké wup yakapuk yate dé du dakwaké waak yamba vékulakandékwe wa. 3Du kiyaan kwawitakwa nak wani gaayémba yarélén. Yaréte apapu nyaa kot vékukwa néma duké yéte, dat apapu anga walén, ‘Wuna maama wunat yaavan kurké wate yandékwa. Yandékwanngé méné wunat yékun yaké méné, kapuk yénga pulak yaké méné?’ 4Naaléka wani du wa wan, ‘Yamba wa.’ Naatake lat yékun yamuké taale kalik yandén. Yandéka apapu yéte yéte dat waatakuléka kukmba déku mawulémba vékulake anga wandén, ‘Wuné Gorké wup yakapuk yate, du dakwaké waak yamba vékulakawutékwe wa. 5Yate wani taakwa apapu nyaa wunat yaate yaate waataku male, waataku male yamuké wuné saalaku yawutékwa. Lé wunga yate wuna mawulé yaavan kurkapuk yamuké, wuné léku kundi vékute lat yékun yakawutékwa.’ Kot vékukwa néma du wunga wandén.” Naandén Jisas.

6Néman Du Jisas wani kundi watake det anga wandén, “Guné kot vékukwa néma duké ma vékulaka. Dé kapéremusé yakwa du téte wani taakwana kundi vékuténdén. Wani muséké vékulakate, vékusék-ngangunéngwa. Got yéku musé male yakwa du rate, dé déku du dakwana kundi vékukandékwa. De apapu nyaa gaan det yékun yandénngé waatakute, dat waataku male, waataku male yamunaandaru, wa dé deku kundi vékukandékwa. 8Vékute det bari yékun yakandékwa. Wunga véte vékusékngunénngé gunat wawutékwa. Guné ma vékulaka. Sérémaa wuné Duna Nyaan ani képmaat waambule gaaye Gorké yékunmba vékulakakwa du dakwat véké wuté kapuk?” Naandén Jisas.

Farisi du ambét takis kéraakwa duké gwaaménja kundi wandén

9Jisas wa vésékndén. Du dakwa ras deku mawulémba anga wandarén, “Nané Gotna ménimba yéku du dakwa a ténangwa. Ras du dakwa déku ménimba gaandé yan du dakwa wa téndakwa.” Naatake yamba yékunmba vékulakandakwe wa. 10Wunga vésékte det ani gwaaménja kundi wandén: “Du vétik Gorale kundi bulké we Gotna kundi bulndakwa néma gaat waarémbérén. Wani du vétik nak Farisi du wa. Nak takis kéraakwa du wa. 11Farisi du waare dékét kapmang téte Gorét anga wandén, ‘Méno Got, wuné yéku du yatéwutékwanngé, ména yé kavérékwutékwa. Wuné ras du dakwa yakwa pulak yakapuk yate, wuné ménat waatakutékwa. De ras duna muséké mawulé yandakwa, paapu yandakwa, du ras duna taakwale kapéremusé yandakwa, wunga yate kapéremusé wa yandakwa. Wuné a tékwa takis kéraakwa du kapéremusé yakwa pulak, yamba yawutékwe wa. 12Wuné akwi wikmba nyaa vétik kakému kakapuk baka yaréwutékwa. Yaréte kéraawutékwa akwi musé tambavétikmba (10) muni waatate nak tambék ménat kwayéte tambék taambak kaayék vétik vétik (9) wunéké taakawutékwa.’ Naandén. 13Wunga wandéka dé wani takis kéraakwa du awula apak téndén. Téte wani yandén muséké nékéti yatéte, nyérét yamba yaasore véndékwe wa. Ye waandé daae Gorét anga wandén, ‘Méno Got, wuné kapéremusé yakwa du a. Wunéké ma mawulé sémbéraa yaménu.’ Naandén.”

14Wani kundi watake Jisas det anga wandén, “Gunat wawutékwa. Takis kéraakwa du yan kapéremusé Got wa yasnyéputindén. Yasnyéputindéka dé Gotna ménimba yéku du yare yékun yéndén dékét déku gaat. Farisi du dé Gotna ménimba yéku du yamba yaréndékwe wa. Deku yé kavérékngwa du dakwa, sérémaa Got wandu, de baka du dakwa tékandakwa. Deku yé kavérékngapuk yakwa du dakwa sérémaa Got wandu, de néma du dakwa tékandakwa.” Jisas det wunga wandén.

Jisas makalkéri nyambalésat yékun yandén

(Mt 19:13-15; Mk 10:13-16)

15Du dakwa makalkéri nyambalésé Jisaské kure yéndarén, det taamba kutte deké Gorét waatakundénngé. Kure yéndaka de Jisasna dunyan véte det waarundarén. 16Waarundaka Jisas wani nyambalésat waandén, déké yaandarénngé. Waatake déku dunyansat anga wandén, “Makal nyambalésé ma taaka de wunéké yénga yaandaru. Yaandaru guné det watépéké yambak. Gotna kémba tékwa du dakwa de wani makal nyambalésé pulak wa. 17Got néma du rate déku du dakwaké kurkale vékandékwa. Dé wunga yaké yandékwanngé makal nyambalésé mawulé yandakwa. Makal nyambalé yakwa pulak, du dakwa deké kurkale véké yandékwanngé mawulé yamunaae, wa de déku kémba yaalakandakwa. Makal nyambalé yakwa pulak mawulé yakapuk yakwa du dakwa de déku kémba katik yaalaké daré.” Naandén Jisas det.

Néma du nak némaamba musé kureréte Jisasale bulndén

(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31)

18Némaamba musé kure yaran néma du nak Jisasét anga wandén, “Méné yéku du wa. Gotna jémbaaké nanat yakwasnyé-ménéngwa. Méné ma wa wunat. Kamu ye wuné kulémawulé kéraae apapu apapu kurkale yarépékaké wuté?” 19Naandéka Jisas wa wan, “Kamuké méné wunat, ‘Yéku du,’ wo? Dékét Got nakurak wa yéku du randékwa. 20Got wandéka Moses wan apakundi wa vékuménén. Vékute méné vékuték naaké ya. ‘Méné nak duna taakwale kapéremusé yambak. Du dakwat viyaandékngé yambak. Sél yaké yambak. Nak du dakwat paapu yaké yambak. Ména aapa aasat ma yékun yaménék.’ Moses wani kundi wandéka wa vékuménén.” 21Wunga wandéka wandén, “Wuné makalnyan yaréwutén sapak wani apakundi vékuwutén. Ani sapak waak a vékuwutékwa.” 22Naandéka wandén, “Méné anga waak ma ya. Méné taakaménén musé asé akwi nak duwat kwayéte yéwaa kéraae yéwaa kure yarékapuk du dakwat ma kwayé. Kwayéménu sérémaa Got ménat yékun yandu méné Gotna gaayét ye wamba yékunmba rapéka-kaménéngwa. Méné yéwaa kure yarékapuk du dakwat yéwaa kwayétake waambule yaae wuna jémbaamba ma yaala.” 23Wunga wandéka wani kundi vékutake dé némaamba yéwaa kure yare nak du dakwat kwayémuké kalik yandéka déku mawulé kapére yan.

24Jisas wani duwat véte anga wandén, “Rékaamba musé kure yarékwa du dakwa de yakélak yare Gotna kémba katik yaalaké daré. De apamama ye wa néma jémbaa yakandakwa Gotna kémba yaalamuké. 25Ani kundi waak ma véku. Néma bulmakau nak laplap samapndakwa raaményna yaambumba wulaaké mawulé yaamunaae, apamama wa yakandékwa. Rékaamba musé kure yarékwa du dakwa Gotna kémba yaalaké mawulé yate de ma apa tapa yapékandarék.” 26Wunga wandéka de wani kundi vékutake wandarén, “Rékaamba musé kure yarékwa du dakwa Gotna kémba wulaaké wate apa tapa yamunaandaru yénga pulak musé kure yarékapuk du dakwa Gotna kémba wulaae kurkale rapékaké daré apapu apapu? Yamba wa. Gotna kémba wulaaké yapati-kandakwa.” 27Naandaka wandén, “Du dakwa dekét deku kapmang apamama yate Gotna kémba yaale yékunmba raké yapatindakwa. Got nakurak wa wani muséké apamama yandékwa. Got akwi musé yaké wa apa tapa yandékwa.” Naandén Jisas.

28Wani kundi wandéka Pita anga wandén, “Ma véku. Nané nana gaa nana akwi musé waak yaasékatake nané ména jémbaa yate ménale yeyé yaayaténangwa.” 29Naandéka Jisas wa wan, “Yi wan wanana wa. Ma véku. Wunéké yékunmba vékulakakwa du dakwa Gotna jémbaa yaké watake deku gaa, du, taakwa, aanyé, waayéka, aasa, aapa, nyambalé yaasékandaru Got bulaa det yékun yandu yékunmbaa-sékéyak yarépéka-kandakwa apapu apapu. Yi wan wanana wa.” Naandén Jisas det.

Jisas nakapuk wandén kiyaae nakapuk taamale waarapké yandékwanngé

(Mt 20:17-19; Mk 10:32-34)

31Jisas déku dunyansé tambavétik maanmba kaayék vétik (12) det anga wandén, “Ma véku. Bulaa Jerusalemét waarénangwa. Waarénanu Gotna yémba kundi kwayétan du Duna Nyaan wunéké Gotna nyéngaamba viyaandarén kundi sékérék-ngandékwa. Yi wan wanana wa. 32Jerusalemmba wunat nak gaayéna dunyansat kwayéndaru wuné deku taambamba rakawutékwa. Rawutu wunat wasélékte kapérandi kundi wate sépmany sévaate kapérandi musé yakandakwa. 33Yate wunat raamény baangwit viyaae wuné viyaandék-ngandakwa. Yandaru kiyaawutu nyaa vétik yéndu kupuk yambanmba nakapuk taamale waarapkawutékwa.” Naandén. 34Wunga wandéka déku dunyan wani kundi kurkale yamba vékundakwe. Got wani musé paakundéka de Jisas wani wan kundiké yamba yékunmba vékulakandakwe wa.

Jisas méni kiyaan duwat kururéndén

(Mt 20:29-34; Mk 10:46-52)

35Jisas déku dunyansale sékét ye Jerikomba saambakngé yaténdarén. Yaténdaka méni kiyaan du nak yaambumba rate du dakwat yéwaaké yaawiréndén. 36Yaawire vékundén némaamba du dakwa yéndaka. Vékutake dunyan rasét waatakundén, “Wa kamu daré yo?” 37Naandéka dat wandarén, “Nasaret du Jisas dé a yaakwa.” 38Naandaka waandén, “Méno, Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu Jisas, ma véku. Méné Devit pulak néma du téte wunéké ma mawulé sémbéraa yaménu.” Naandén.

39Wunga waandéka de taale yétan du dat wandarén, “Yakélak ra.” Naandaka yamba randékwe yakélak. Nakapuk waate wandén, “Méno, Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu, wunéké ma mawulé sémbéraa yaménu.” Naandén.

40Wunga wandéka Jisas det wandén, “Dé ma kure yaa wunéké.” Naandéka dé ye Jisas ténmba saambakndéka dat waatakundén, “Wuné ménat kamu yawuténngé méné mawulé yo?” Waatakundéka wandén, “Néman Du, wuné véké mawulé yawutékwa.” 42Naandéka dat wandén, “Ménat kururéké yawutékwa mayé apaké yékunmba vékulaka-ménénga wa bulaa ména méni yékun yan. Bulaa ma véménu.” 43Wunga wandéka déku méni nakapuk bari yékun yandéka véndén. Vététe Jisasale yéte dé waak Gotna yé kavérékndén. Yandéka wani musé vén du dakwa de waak Gotna yé kavérékndarén.

Copyright information for `ABTWOSERA