Luke 19

Sakius Jisaské yékunmba vékulakandén

1Jisas Jerikot wulaandén. Wulaae nak gaayét yéké we yaambumba yéndén. 2Takis kéraakwa du nak déku yé Sakius wani gaayémba yaréndén. Dé takis kéraakwa duna néma du téte asa yéwaa wa taakaténdén. 3Dé Jisas vésékngé mawulé yandén. Dé pavéték du wa. Késépéri du dakwa yatékésénmba Jisas véké naae yapatindén. 4Yapatiye taale pétépété ye miyé nakmba waaréndén Jisas véké. Jisas ani yaambumba yaakandékwa. Wunga vékulakate miyémba waaréndén. 5Waare téndéka Jisas yaae wani taalémba téte yaasore vététe dat wandén, “Sakius, bulaa ménale ména gaamba rakawutékwa. Méné ma gaaya bari.” 6Wunga wandéka dé mawulé tawulé yate bari gaayandén. Ye Jisas déku gaat kure yéndén. 7Yéndéka akwi du dakwa véte wandarén, “Jisas kapéremusé yakwa duwale raké wa yéndékwa, déku gaat. Wan kapére wa yandékwa.” Naandarén.

8Sakius Néman Du Jisasét wandén, “Néman Du, ma véku. Bulaa wuné wuna musé nyéndémba munikawutékwa. Muniye nak tambék musé asékapuk dunyansat kwayékawutékwa. Kwayéte anga waak yakawutékwa. Wuné talimba du rasét paapu yate deku musé kéraawuténngé musé det nakapuk waambule kwayéte apu kupuk waak baka kwayékawutékwa.” Naandén. 9Wunga wandéka Jisas wa wan, “Ani du waak dé Abrahamna gwaal, waaranga, maandéka, bakamu wa téndékwa. Talimba yatéte Gorké yékunmba vékulakakapuk ye dé wa lambiyakén. Bulaa guné déku kundi vékute anga wa vékusékngunéngwa. Bulaa Got dat déku gaamba rakwa du dakwat waak Satanna taambamba wa kéraandén. Kéraandén apu de déku taambamba yékunmba rapéka-kandakwa. Lambiyakén du dakwaké waake véte de Satanna taambamba kéraae det yékun yaké watake wa wuné Duna Nyaan ani képmaat gaayawutén.” Naandén Jisas det.

Jémbaa yan du yéwaa kéraanngé gwaaménja kundi wandén

(Mt 25:14-30)

11Jisas ye Jerusalemmba saambakngé yaténdén. Yaténdéka du dakwa deku mawuléké anga wandarén, “Got néma du rate nanéké kurkale vérénda nyaa bari wa yakandékwa.” Wunga wandaka Jisas det gwaaménja kundi nak anga wandén. 12“Néma du nak sékaa gaayét yéké watake, taale déku jémbaa yakwa dunyansé tambavétik waandéka yaandaka det nak nak yéwaa ras kwayéndén (20 kina, 20 kina pulak). Kwayéte det anga wandén, ‘Ani yéwaa kure jémbaa yaréngunu wuné nakapuk waambule yaae kéraakawutékwa.’ Naatake sékaa gaayét yéndén, wamba rakwa néma du dat wandu déku gaayémba tékwa du dakwaké néma du randénngé. Ye wani kundi vékwe bari waambule yaaké vékulakandén. 14Dé yéndéka de wani déku gaayémba yaran du dakwa de dé kalik yate, dunyan rasét wandaka déku kukmba yéndarén. Ye wani sékaa gaayémba ran néma duwat anga wandarén, ‘Nané wani du nana néma du randénngé kalik yanangwa.’ Naandarén.

15“Kukmba wani néma du wani duwat wa wandén, déku gaayémba tékwa du dakwaké néma du randénngé. Wandéka vékutake yare nakapuk waambule yaandén. Yaae wandén, ‘Talimba yéwaa kwayéwutén duwat ma waa yaandaru. Wani kwayéwutén yéwaamba kure ye jémbaa ye katik yéwaa daré kéraak?’

16“Naandéka du nak taale yaae dat anga wandén, ‘Néma du, wuné ména yéwaa kure ye jémbaa ye rékaamba (200) yéwaa kéraawutén.’ 17Naandéka néma du dat wandén, ‘Méné yéku jémbaa yakwa du wa. Yéku jémbaa wa yaménén. Méné makalkéri muséké wa kurkale véménén. Véménénngé wuné wawutu méné gaayé tambavétikngé (10) néma du rakaménéngwa.’

18“Naandéka nak du waak yaae wandén, ‘Néma du, wuné ména yéwaa kure ye jémbaa ye yéwaa rékaamba (100) ras wanale kéraawutén.’ 19Wunga wandéka wani néma du wa wan, ‘Wan yékun wa. Bulaa wawutu méné gaayé taambakngé (5) deku néma du rakaménéngwa.’ 20Naandéka nak du yaae wandén, ‘Néma du, wuné méné véwutén wa. Méné du dakwaké mawulé yamba sémbéraa yaménéngwe wa. Méné musé asé waak baka kéraaké mawulé yate, méné nak du dakwat yékun yamba yaménéngwe wa. Wuné ménéké wup ye wani wunat tiyaaménén yéwaa laplapmba giye baka taakawutén. Ména yéwaa a rakwa amba. Bulaa nakapuk ménat kwayékawutékwa.’ Naandén.

22“Naandéka wani néma du anga wandén, ‘Méné kapérandi jémbaa yakwa du wa. Waménén kundi vékutake yaménén kapéremusé ménat yakata-kawutékwa. Wuné apamama yate nak du dakwat mawulé sémbéraa yakapuk yate musé asé waak baka kéraaké mawulé yate, wuné nak du dakwat yamba yékun yawutékwe wa. Yi wan wanana wa. Wa waménén. Wunga yawutékwanngé wa vésékménén. 23Vésékte kamuké méné wuna yéwaa wani yéwaa taakandakwa gaamba taakakapuk yak? Méné wamba taakamunaaménu, wa wuné waambule yaae wani yéwaa kéraate ras waak wanale kéraakatik wuté.’ 24Naatake wamba tékésén dunyansat wandén, ‘Guné dat kwayéwutén yéwaa ma kéraae némaamba yéwaa kure rakwa duwat kwayéngunu. Wani jémbaa yakwa du dé wani kwayéwutén yéwaa kure ye yéku jémbaa wa yandén.’ Naandén.

25“Wunga wandéka dat anga wandarén, ‘Néma du, kamu yakwate méné yo? Dé asa yéwaa wa kure randékwa.’

26“Naandaka det wandén, ‘Yéku jémbaa ye némaamba musé kéraan du dakwa sérémaa musé ras waak kéraakandakwa. Yéku jémbaa yakapuk ye musé ayélap kure rakéskwa du dakwa sérémaa kukmba baka wa rakéskandakwa. 27Wuna maama wuné deku néma du rawuténngé kalik yandarénngé guné det ma kure yaae wuna ménimba de viyaandékngunu.’ Naandén néma du.” Wunga wandén Jisas.

Jisas néma du rate Jerusalemét wulaandén

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Jo 12:12-19)

28Jisas wani kundi watake dé taale ye déku dunyansale Jerusalemét waaréndakwa yaambumba waaréndarén. 29Waare Betfage tékwan Betani waak tékwan ye kwambaliténdarén. Wani gaayé vétik Oliv némbumba wa témbérékwa, Jerusalem tékwanmba. Vétake saambakngé yatéte Jisas déku du vétikét wandén, “Wani gaayét ma wulaambénu. Wulaae vékambénéngwa donki nyaan nak. Miyémba lékitakandaka wa téndékwa. Talimba du nak déku kukmba yamba waare randékwe wa. Dé ma lepékwe kure yaambénék. 31Yambénu du nak anga waatakumunaandu, ‘Kamu yaké béné wani donki nyaan lepékwo?’ Naandu anga ma wambénu, ‘Néman Du wani donkiké mawulé yandékwa.’ Dat wunga wa.” Naandén.

32Wandéka déku kundi vékutake ye vémbérén donki miyémba lékitakandaka téndéka. 33Vétake wani donkina baangwi lepékumbéréka de wani donkina aapa yaae bérét waatakundarén, “Kamu yaké béné wani donki nyaan lepékwo?” 34Naandaka wambérén, “Néman Du wani donkiké mawulé yandékwa.” 35Naambéréka de mawulé yate wandaka wani donki nyaan Jisaské kure yémbérén. Ye bérku laplap ras donkina bungulmba kusorétaka-mbéréka Jisas wan taakumba randén.

36Wani donkimba waare yéndéka du dakwa deku laplapét yaambu yakusote vélésaki-laakét yéndarén. 37Vélésaki-takandaka ye Oliv némbu taakatake daawuliye Jerusalemmba saambakngé yaténdéka wani déké yékunmba vékulakakwa du dakwa akwi déké mawulé tawulé yate dusék takwasék yandarén. Yate talimba wani vékapuk yandarén kulé apanjémba véndarénngé vékulakate némaanmba waate Gotna yé kavérékndarén. Yate anga wandarén:

38 “Nana néma du nanéké wa yaandékwa.
Néman Du Got wandéka wa yaandékwa. Wan yékun wa.
Got dat yékun yénga yandu.
Gotna gaayémba tékéskwa du dakwa mawulé tawulé yate yékunmba yarékandakwa.
Nané mawulé tawulé yate anjorémba rakwa du Gotna yé ma kavérékngwak.” Naandarén.
39Farisi dunyan ras wani du dakwale te vékutake Jisasét anga wandarén, “Néma du, méné ména du dakwat ma wa. De wunga némaamba waaké yambak.” 40Naandaka det wandén, “Gunat anga wawutékwa. De kundi bulkapuk yamunaandaru, wa matu dekét de wuna yé kavérék-ngandakwa.” Naandén Jisas det.

Jisas Jerusalemmba tékwa du dakwaké géraandén

41Jisas ye Jerusalemmba saambakngé yatéte gaayét vétake wamba tékwa du dakwaké mawulé sémbéraa yate géraandén. 42Géraate anga wandén, “Bulaa guné Gorale nakurakmawulé ye raké vékusék-munaangunu, wan yékun yakatik. Bulaa wani musé paakundéka yamba yékunmba vésékngunéngwe wa. 43Got gunat yékun yate Satanna taambamba guné kéraandékwa nyaaké yamba kurkale vékusékngunéngwe wa. Yangunéngwanngé sérémaa guna maama yaae guna gaayé yanyaweye tékandakwa. Téte képmaa vaae yénguna yaambumba taakatépé-kandakwa. Yate gaayét wulaae gunat, guna nyambalésat waak viyaandék-ngandakwa. Viyaandékte akwi gaa yaavan kutwurékandakwa. Yaavan kutndaru gaa kaangunén matu akwi vaakére kapmang kapmang ye rakandakwa.” Naandén Jisas.

Gotna kundi bulndakwa néma gaamba dunyansé kewurésalendén

(Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Jo 2:13-22)

45Jisas ye Jerusalemét wulaae Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaandén. Wulaae véndén dunyan ras musé asé kwayéte yéwaa kéraaténdaka. Vétake de kewurésalete anga wandén, “Ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa: ‘Got wa wandén, “Du dakwa wuna gaat yaale wunale kundi bulkandakwa.” Naandén Got.’ Wani kundiké yamba vékulakangunéngwe wa. Guné ani gaamba Gorale yamba bulngunéngwe wa. Guné a musé asé kwayéte yéwaa kéraaténgunénga ani gaa an sél yakwa du paakwe rakwa gaa pulak a gérékén.” Naandén det.

Gotna kundi bulndakwa néma gaamba kundi kwayéndén

47Apapu nyaa Gotna kundi bulndakwa néma gaamba du dakwat Gotna jémbaaké yakwasnyéndén. Yandéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyan, apakundiké vékusékngwa dunyan, néma du ras waak anga wandarén, “Yénga pulak dé viyaandékngé nané?” 48Wunga wate bulte akwi du dakwa déké mawulé yate déku kundi vékuké wate yandarénmba dé viyaandékngé yapatindarén.

Copyright information for `ABTWOSERA