Luke 2

Maria Jisas kéraalén

1Wani kwaaré Romna néma du déku yé Sisar Ogastus genge gaayéna képmaamba tékwa du dakwana néma du téte wandén, déku du déku képmaamba tékwa akwi du dakwana yé viyaawuré-ndarénngé. 2Talimba akwi du dakwana yé yamba viyaatakandakwe wa. Wani jémbaa taale baasnyé yandaka Kwirinius dé Romna néma duké jémbaa yate Siria provinsmba néma du téndén.

3Akwi du dakwa deku gwalepanget yéndarén, deku yé viyaaké. 4Josep Israelna néma du Devitna kémba wa téndén. Devitna gwalepange Betlehem wa. Betlehem Judia distrikmba tékwa. Josep Galili distrikmba tékwa gaayé Nasaret taakatake déku kémna gwalepange Betlehemét yéndén. 5Bét déku aasa aapa wakandéng-ndarén taakwale yémbérén Betlehemét, bérku yé viyaatakaké. Wani taakwana yé Maria wa. Lé nyaan biyaa ralén.

6Némaamba du dakwa wulaandaka saayénga vékulékndéka bét ye saambake taaléké yapatimbérén. Bét taalé yamba yé wa. Yandéka lé nyaan kéraaké yépmaa vékwe bulmakau kwaandakwa gaat wulaalén. Wulaae léku léwinyan wamba kéraalén. Kéraae laplapét saaplén. Saape bulmakau kakwa mikwamba waambitakaléka kwaandén.

Gotna kundi kure gaayakwa dunyansé sipsipké kaave véran dunyansat kundi kwayéndarén

8Wani gaan du ras nak taalémba deku sipsipké kaave véréndarén. Wani taalé Betlehem tékwanmba téndékwa. 9Kaave véréndaka Néman Du Gotna kundi kure gaayakwa du nak Gotna gaayémba gaaye téndéka néma yaa pulak kalkal naae yaae det kaaléndén. Kaaléndéka vétake asa wup wa yandarén. 10Yandaka Gotna gaayémba gaayakwa du det wandén, “Guné wup yaké yamarékate. Ma véku. Yéku kundi wakawutékwa. Akwi du taakwa ani kundi vékute mawulé tawulé yate dusék takwasék yakandakwa. 11Bulaa taakwa nak nyaan kéraalén wa Devitna gaayémba. Wani kéraalén nyaan guné Satanna taambamba kéraae gunat yékun yaké yakwa du wa. Wani Got wan du Krais. Wani nana Néman Du. 12Bulaa ye vékangunéngwa wani nyaan. Aasa laplapét giye bulmakau kakému kan mikwamba waambitakaléka wa kwaandékwa. Ye wawutén pulak vétake vékusék-ngangunéngwa wuna yéku kundiké.” Naandén.

13Wandéka Gotna kundi kure gaayakwa dunyansé rékaamba bari gaaye wani duwale téndarén. Téte gwaaré anga waandarén:

14 Got anjoré déku gaayémba rate yékun wa yandén.
Déku yé kavérék-nganangwa.
Got mawulé tawulé yandékwa du dakwa yénga yékunmba téndaru ani képmaamba.
Wunga waandarén.

Sipsipké kaavéran du Jisas véké yéndarén

15Wani dunyan wunga gwaaré waatake de yaasékatake waambule waaréndarén Gotna gaayét. Waaréndaka sipsipké kaavéran dunyansé deku kapmang bulte wandarén, “Ma yékwak Betlehemét. Ye Néman Du wan nyaanngé waake vékanangwa.” 16Wunga watake bari yéndarén. Ye gaayémba saambake Maria ambét Josep, wani nyaan waak véndarén. Nyaan bulmakau kakému kan mikwamba kwaan. 17Nyaan vétake Gotna kundi kure gaayakwa du wani nyaanngé wandén pulak saapéndarén du dakwat. 18Wandaka vékute akwi vatvat naate wandarén, “Yéki. Wan yénga pulak musé dé?” Naandarén.

19Wunga wandaka Maria sipsipké kaavéran duna kundi vékute léku mawulémba vékulakarélén.

20Sipsipké kaavéran dunyansé waambule yéte Gotna yé kavérékte déké mawulé tawulé yandarén. Yate wandarén, “Néman Du Got nanat kundi wandéka vékutake nané wani musé akwi wa vénanén.” Naandarén.

Déku yé Jisas waatakandarén

21Nyaa taambak kaayék vétik (7) yéndéka kaayék kupuk yambanmba, “Gotna du” naate wani nyaanna sépé sékundarén. Sékwe déku yé Jisas waandarén. Talimba Maria nyaan rakapuk yalén sapak Gotna kundi kure gaayakwa du wa wani yé lat wandén.

Simeon ambét Ana Jisas vémbérén Gotna gaamba

22Maria nyaan kéraae Moses kwayén apakundi wakwa pulak yaké mawulé yalén, léku sépé Gotna ménimba nakapuk yékun yandénngé. Yatake nakurak baapmu pulak yéndéka Josepale Jerusalemét yémbérén. Néman Du Gorét kwayéké watake Jisas kure yémbérén Jerusalemét. 23Néman Du Gotna apakundi nak anga wandékwa. “Du dakwa kéraandara akwi léwinyan Gorké ma kwayéndarék.” Naandékwa. 24Néman Du Gotna apakundi nak waak anga wandékwa, “Du taakwa bérku dunyanngu nyaan Gorké kwayéte bét déké nyaamiyo vétik viyaae ma kwayémbérék. Nyaamiyot kwayékapuk ye nyaamiyo pulak apit ma kwayémbérék.” Naandékwa. Maria ambét Josep wani kundi wandékwa pulak wunga yaké watake yémbérén Jerusalemét.

25Wani sapak du nak déku yé Simeon dé Jerusalemmba yaréndén. Dé yéku yapaté male yate dé Gorale kundi bulkwa du wa yaréndén. Got Israel du dakwat yékun yanda sapakngé wa kaavéréndén. Gotna Yaamambi déku mawulémba wa wulaae ran. 26Talimba Gotna Yaamambi Simeonét anga wandén, “Méné bari kiyaakapuk ye rate vékaménéngwa Néman Du Got wani wan du Krais.” Wunga wandéka dé wani muséké kaavéréndén. 27Gotna Yaamambi déku mawulémba wulaae rate wandéka Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaandén. Wulaandéka Jisasna aasa aapa bét Jisas kure wulaambérén, Gotna apakundi wandékwa pulak léwinyanét yaké. 28Kure wulaambéréka Simeon wani nyaan kéraae déku taambamba kure téte, Gotna yé kavérékte anga wandén:

29 Néman Du, talimba waménén kundi bulaa a sékérékndékwa.
Wa véwutén bulaa nanat yékun ye nané kéraae Gotna taambamba taakaké yakwa du.
Bulaa wuné ména jémbaa yakwa du wunat waménu mawulé tawulé ye kiyaakawutékwa.
31 Ani duwat wa waménén, dé wani jémbaa yandu akwi taalémba tékwa du dakwa véndarénngé.
32 Gaan yaa vérékte kaalékwa pulak ani nyaan nak gaayé du dakwana mawulémba kaalékandékwa.
Kaaléndu de Gorké yékunmba vékulaka-kandakwa.
Vékulakate Israel du dakwa deku yé kavérék-ngandakwa.
33Jisasna aasa aapa Simeon wan wani kundiké vékulaka vékulaka naambérén. 34Naambéréka Simeon Gorét waatakundén, bérét yékun yandénngé. Waatakutake wani nyaanna aasa Mariat anga wandén:

Ma véku. Got wa wandén, ani du jémbaa yandu némaamba Israelsé dat kuk kwayéndaru, némaamba Israelsé déku kundi vékukandakwa.
Dé Gotna jémbaa yandu némaamba du dakwa dat kuk kwayékandakwa.
Kuk kwayéndaru ras du dakwa kuk kwayén du dakwana mawulé vékusék-ngandakwa.
Du ras dat kapérandi musé yandaru véte apakangél vékute bérukanyénéngwa.
Naandén Simeon.

36Aanyapa taakwa nak léku yé Ana, Gotna kundi bulndakwa néma gaamba ralén. Lé Fanuelna takwanyan wa. Aserna kémba ralén. Lé Gotna yémba kundi kwayékwa taakwa wa yarélén. Talimba du kumbilén. Kumbiye raléka kaa taambak kaayék vétik (7) yéndéka léku du kiyaan. Kiyaandéka kaa késépéri (84) wa kwawitakwa kwaalén. Kwaate Gotna kundi bulndakwa gaamba yarélén. Yaréte wani gaa yamba yaasékalékwe. Wunga yate gaan nyaa Gorale kundi bullén. Nakurak apu nakurak apu wa kakémuké yaakére Gorale kundi bullén. 38Simeon kundi wasékéyakndéka Josep ambét Maria wayéka wunga témbéréka lé yaae wani nyaanét véte Gotna yé kavéréklén. Kavérékte Jerusalemmba tan du dakwat walén, wani nyaanngé. Talimba Got wa wandén, du nak yaae de kéraae déku taambamba taakandénngé. Talimba wandén kundi sékérékndénngé Ana wani sapakngé kaavérékwa du dakwat walén.

De Nasarerét waambule yéndarén

39Néman Du Gotna apakundi wandékwa pulak yasékéyaktake Jisasna aasa aapa dé Nasarerét nakapuk waambule kure yémbérén. Nasaret Galili distrikmba tékwa. 40Wani nyaan wa némaan ye mayé apa kéraandén. Yandéka déku mawulé yékun yandéka késépéri musé aséké vékutépak naandén. Got déké kurkale véte dat yékun yandén.

Jisas naléwuré biyaku du téte Gotna kundi bulndakwa néma gaamba randén

41Akwi kaa Jisasna aasa aapa Jerusalemét yémbérén Pasova waandakwa sapakna kakému kaké. 42Jisasna kaa tambavétik maanmba kaayék vétik (12) yandéka bét dé kéraae kure sékét yéndarén, akwi kaa yambérén pulak.

43Kukmba Pasova waandakwa sapakna kakému kandarén nyaa késndéka de deku gaayét yéndakwa yaambumba waambule yén. Yéndaka Jisas Jerusalemmba yarépékandén. Yaréndéka déku aasa aapa yamba vékumbérékwe. 44Bét bérku mawuléké anga wambérén, “Jisas aana kémale wa yéndékwa.” Wunga watake bét nyaa nakurak yaambumba yémbérén. Ye garambu yaap rate yaambumba yén bérku kém bérku du dakwat waatakumbérén déké. 45Waatakutake dé vékapuk ye déké waakmbérén. Waake waake waakpatimbérén. Waakpatiye Jerusalemét waambule yémbérén, déké waake véké. 46Ye nyaa kupuk déké waakmbérén. Waake kukmba vémbérén dé Gotna kundi bulndakwa néma gaamba randéka. Dé nak duwat Gotna kundiké yakwasnyékwa néma dunyansale rate deku kundi vékute det késpulak nakpulak muséké waatakundén. 47Yate deku kundi vékusék naate sékmba sékmba we kaatandéka déku kundi vékuran dunyan vatvat naate vékulaka vékulaka naandarén.

48Déku aasa aapa dat véte vékulaka vékulaka naambérén. Yate déku aasa dat walén, “Wuna nyaan, kamuké méné aanat wunga yo? Aané ména aapale wup yate ménéké akwi gaayémba waaktén.” Naalén.

49Wunga waléka bérét wandén, “Kamuké béné waakék? Wuné wuna aapana gaamba rawutékwa. Wan yékun wa. Yénga béné amba rawutékwanngé yamba vékusék-mbénéngwe?” Naandén. 50Wunga wandéka bét wani kundina waambu yamba kurkale vékusék-mbérékwe wa. 51Yambéréka dé bérale nakapuk waambule ye Nasaretmba saambakndarén. Saambake yaréte dé bérku kundi vékute wambérén pulak yandén. Yandéka déku aasa wani muséké léku mawulémba taake yaréte vékulaka vékulaka naalén.

52Jisas némaan yandéka déku mawulé vékuték vékuték naandéka késépéri musé aséké vékusék naandén. Got, du dakwa waak, de akwi déké mawulé tawulé yandarén.

Copyright information for `ABTWOSERA