Luke 21

Du kiyaan kwawitakwa yéwaa kwayélén Gorké

(Mk 12:41-44)

1Jisas Gotna kundi bulndakwa néma gaamba téte véténdén, rékaamba musé kurerékésén du dakwa Gorké yéwaa kwayéndaka. 2Véte véndén musé asékapuk yaran du kiyaan kwawitakwa nak yaae makalkéri yéwaa vétik Gorké kwayéléka. 3Vétake anga wandén, “Rékaamba musé kurerékwa du dakwa Gorké yéwaa ras kwayéndarén. Kwayéndaka deku yéwaa ras waak gaamba wa rakwa. Ani taakwa makalkéri yéwaa vétik kurerélén pulak akwi wa kwayélén. Ye lé kakému kéraala yéwaa nak yamba yé wa. Gorké kwayéndakwa yéku yapatat lé kwayén yéku yapaté wa taalékéran. Yi wan wanana wa.” Naandén Jisas.

Gotna néma gaa yaavan kurkwate yandakwanngé wandén Jisas

(Mt 24:1-2; Mk 13:1-2)

5Jisasna du ras Gotna kundi bulndakwa néma gaaké bulte anga wandarén, “An yéku gaa a. Yéku yéku matut wa yandarén. Du dakwa Gorké wani kwayéndarén yéku yéku musat wa yékunmba yakusondarén.” Naandaka Jisas det anga wandén, “Bulaa a véngunéngwa musé asé sérémaa dunyan yaae yaavan kurkandakwa. Yaavan kutte akwi matu kéraae vaanjandandaru nak matu, nak matu taakumba katik kwaaké dé.” Naandén Jisas.

Jisas késépéri vakmi yaakwate yakwanngé wandén

(Mt 24:3-14; Mk 13:3-13)

7Wani kundi wandéka dat anga waatakundarén, “Néma du, yani nyaa wani gaa yaavan kurké daré? Taale kamu musé yaandu vétake wani musé a yaakandékwa naaké nané?” 8Naandaka Jisas wa wan, “Guné jéraawu ma yangunék. Yate guné paapu yakwa dunyanna kundimba vékuké yambak. Kundi guné a wawutékwa. Késépéri dunyan yaate gunat paapu yakandakwa. Paapu yate wuna yémba nak nak yaate gunat anga wakandakwa, ‘Got wan du Krais a waambule yaakwa. Wuné anana Krais.’ Naandaru guné deku kundi vékuké yambak. 9Dunyan waariya-kandakwa. Waariyandaru wani waariyandakwanngé ras wakandakwa. Yandaru guné vékute wup yambak. Taale wunga musé wa yakandakwa. Yandaru sésékuk sékéyakmba yaana nyaa kukmba wa yaakandékwa. Bari katik yaaké dé.” Naandén Jisas.

10Watake det anga wandén, “Nak kantrimba tékwa du dakwa nak kantrimba tékwa du dakwale waariya-kandakwa. Nak néma duna kém nak néma duna kémale waariya-kandakwa. 11Apapu néma néma waalé gén-ngandékwa. Késépéri kantrimba néma kaandé yandu néma baat waak yaké yakwa. Nyétmba késpulak nakpulak musé yaandu guné véte asa wup wa yakangunéngwa.

12“Wani musé wayéka yaakapuk téndu taale du ras gunat kulkiye kapérandi musé yakandakwa, guné wuna dunyan rangunu de wuna jémbaaké kalik yate. Ye Gotna kundi bulndakwa gaamba gunat kotimngandakwa. De gunat kalapusmba taakakandakwa. Gunat kure yéndaru deku néma duna ménimba tékangunéngwa. 13De wunga yandaru guné wani sapak wuna kundi det kwayékangunéngwa. 14Guné taale, guna mawulémba anga waké yambak, ‘Nané deku kundi yénga pulak waambule waké nané?’ 15Guné wunga waké yambak. Wani nyaa wuné gunat yéku mawulé, waké yangunéngwa kundi waak gunat kwayékawutékwa. Kwayéwutu, kwayéwutékwa kundi guna maama waké yakwa kundit taalékéra-kandékwa. Taalékérandu de guna kundi waambule waké yapatikandakwa. 16Guna aasa aapa, guna aanyé waayéka, guna kémna du ras, guna du dakwa wunga de wa gunat maamat kwayéké yakwa. Kwayéndaru guné ras viyaandék-ngandakwa. 17Guné wuna dunyan téngunénngé akwi du dakwa kalik yakandakwa. 18Guné guna mawulémba apamama ye wuna jémbaa yasékéyakmunaae, wa guné wunale apapu yékunmba yarésékéyak-ngangunéngwa. Katik lambiyakngé guné.” Naandén Jisas.

Jerusalem yaavan kurké yandakwanngé wandén Jisas

(Mt 24:15-21; Mk 13:14-19)

20Wani kundi watake Jisas det anga wandén, “Sérémaa waariyakwa dunyansé Jerusalem gaayé yanyaweye téndaru vétake wakangunéngwa, ‘Jerusalem yaavan kurké yandakwa sapak a yaakwa.’ 21Wunga wate guné Judiamba tékwa du dakwa guna gaayé yaasékatake némbat bari ma yaange yéngunék. Guné Jerusalemmba tékwa du dakwa wani gaayé yaasékatake bari ma yaange yéngunék. Guné yaawimba yarékwa du dakwa wani gaayét waambule ye wulaaké yambak. 22Wani sapak wan Got wani Jerusalemmba yarékéskwa du dakwa yandarén kapéremusé yakataké yandékwa nyaa wa. Talimba du ras wani muséké kundi ras wa viyaatakandarén Gotna nyéngaamba. Wawutékwa nyaa wani kundi sékérék-ngandékwa. 23Wani kapérandi nyaamba nyaan biyaa rakwa dakwa, nyambalé munyaa kwayétékwa dakwa waak bari yaange yéké yapati-kandakwa. Deké mawulé sémbéraa yawutékwa. Wani nyaa Got rakarka yate wandu néma kapérandi vakmi Judamba tékwa du dakwaké wa yaaké yakwa. 24Yaandu maama yaae Judasat waariyandakwa néma kulaat viyaandaru kiyaakandakwa. Rasét kulkiye kure ye nak gaayémba taakakandakwa. Ye wani maama de nak gaayémba yaae Jerusalem yaavan kurkandakwa. Yaavan kuttake Jerusalemmba néma du tékandakwa. Yate Got wani wan nyaa nakapuk waambule yékandakwa.” Naandén Jisas.

Duna Nyaan yaaké yandékwanngé wandén Jisas

(Mt 24:29-31; Mk 13:24-37)

25Wani kundi watake Jisas det anga wandén, “Nyaa, baapmu, nyétmba tékéskwa kun késpulak nakpulak yandu du dakwa vékandakwa. Solwara némaamba waarapte wutndu ani képmaamba tékwa akwi du dakwa vétake wup yate géraakandakwa. 26Yandaru nyétmba tékwa musé akwi sénga génte yeyé yaayakandakwa. Yandaru du dakwa génte wup nékéti yate vékulaka vékulaka naate wakandakwa, ‘Yéki. Yénga kapérandi musé dé nanéké yaakwate yo?’ 27Wunga watake Duna Nyaan vékandakwa wuné apa tapa yate nyaa véte kaalékwa pulak yate buwimba rate gaayawutu. 28Gunat wawutékwa. Wani musé taale baasnyé ye yaandu anga vékusék-ngangunéngwa. Wuné yaré yaré naae guné kéraae Gotna gaayét kure yékawutékwa. Wunga vékusékte guné yéku mawulé vékute ma waarape yaasawure véténgunu.” Jisas det wunga wandén.

Yékunmba vékulaka-ndarénngé wandén Jisas

(Mt 24:32-35; Mk 13:28-31)

29Watake det anga wandén, “Miyéké kurkasale ma vékulaka. 30Miyé ras gaanga péraae ye vény yaalandéka véte wangunéngwa, ‘A kakému naaré yakwa sékét a.’ Naangunéngwa. 31Wani miyat véte wani sékérké vékusékngunéngwa pulak, wungat male guné wawutén musé véte vékusékte anga wa wakangunéngwa, ‘Got néma du rate du dakwaké kurkale véréké yandékwa nyaa a yaakwa. Yi wan wanana wa.’ Naakangunéngwa. 32Gunat a wawutékwa. Bulaa ani sapak a yatékéskwa du dakwa ras kiyaakapuk ye wayéka yatéte wa wawutén akwi musé vékandakwa. 33Nyét képmaa késkandékwa. Wuna kundi katik késké dé. Rapéka-kandékwa. Yi wan wanana wa.” Naandén Jisas.

Jisasna dunyan déké kurkale kaavéréndarénngé wa wandén det

34Watake det anga wandén, “Guné ma jéraawu yangunék. Ras dunyan rékaamba kakému kandakwa, waangété kulak kate waangété yandakwa, ani képmaana muséké male vékundakwa, wunga yate de yamba yékunmba vékulakandakwe wa. Guné de yakwa pulak yaké yambak. Guné de yakwa pulak ye wunéké vékulakakapuk yanguna sapak wa wuné waambule yaakawutékwa. 35Ani képmaamba a tékwa akwi du dakwat wuné waambule yaawuta nyaa bari yakandékwa. 36Guné apapu nyaa wunéké ma kaavéréngunék. Kaavéréte apapu apapu ma Gorét male waatakungunék, gunat mayé apa kwayéndénngé. Waatakungunu mayé apa kwayékandékwa. Kwayéndu kapérandi musé gunat yaavan kurkapuk yandu guné Duna Nyaan wuna ménimba yékunmba tékangunéngwa.” Naandén Jisas det.

37Apapu nyaa Jisas awula Gotna kundi bulndakwa néma gaamba téte du dakwat Gotna jémbaaké yakwasnyéndén. Yandéka gaan yandéka yéte Oliv némbumba kwaandén. 38Yandéka apapu ganmba wani du dakwa Gotna kundi bulndakwa néma gaat yaandarén, déku kundi vékuké.

Copyright information for `ABTWOSERA