Luke 3

Baptais kwayékwa du Jon kundi kwayéndén

(Mt 3:1-12; Mk 1:2-8; Jo 1:19-28)

1Taiberius Rommba néma du asapéri (14) kaa téndéka nak kaa Got Jonét kundi kwayéndén. Wani sapak Taiberius Rommba néma du tépékaandéka Pontius Pailat Judia distrikna néma du téndén. Wani sapak Herot Galili distrikmba tékwa du dakwaké néma du téndéka, déku aanyé Filip Ituria distrikmba tékwa du dakwaké, Trakonitismba tékwa du dakwaké waak wa néma du téndéka Lisanias Abilene distrikmba tékwa du dakwaké wa néma du téndén. Yandaka Anas ambét Kaiafas Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du wa témbérén. Wani sapak Sekaraiana nyaan Jon, dé du yarékapuk taalémba yaréndéka Got dat wandén. 3Wandéka Jon déku kundi vékutake Jordan kaambélé yékwanmba yeyé yaayandén. Yeyé yaayatéte du dakwat anga wandén, “Guné yangunén kapérandi musé asé yaasékangunu wuné Gotna yémba gunat baptais kwayékawutékwa. Guné Gotna yémba wunga baptais kéraangunu guna kapérandi mawulé yasnyéputi-kandékwa.” Naandén Jon.

4Jon wunga yandénngé talimba Gotna yémba kundi kwayétan du déku yé Aisaia Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén:

Du nak a waakwa du yarékapuk taalémba.
Waate anga wandékwa, “Néman Duna yaambu ma kutngunék.
Kutngunu yaambu yékunmba kwaakandékwa déké.
5 Akwi jaangu képmaat ma vaae yambapngunék, yaambu jaangu daawulikapuk yandénngé.
Akwi néma némbu akwi makal némbu waak ma kurkale vaangunék, yaambu wutép wurékapuk yandénngé.
Rangwa yan yaambu ma kutngunu yaambu kayéndéng yéndék.
Matu rakwa yaambu matu ma kéraasolangunu yaambu yékunmba randék.
6Wunga yangunu akwi du dakwa vékandakwa det yékun yandénngé Got wani wan du.”
Wani gwaaménja kundi talimba Aisaia wa viyaatakan. Du dakwana mawulé yékun téndu, de Jisas yaamuké yékunmba vékulaka-réndarénngé, wa wani kundi viyaatakandén.

7Du dakwana mawulé yékun téndénngé Jon det kundi kwayéndén. Késépéri du dakwa Jon det baptais kwayéndénngé yaandaka det anga wandén, “Guné kapére mawulé yakwa du dakwa wa. Got néma kot vékute néma du randa nyaa a yaandékwa. Wani nyaa Got du dakwa yandarén kapéremuséké rakarka yakandékwa. Wani nyaaké vékulakate guné, dunyansé yaawi tundaka yaange yékwa kaambe pulak, wa wunéké yaange a yaangunéngwa. 8Wunéké yaambak. Guné taale yangunén kapérandi musé yaasékatake yéku musé male ma yangunék. Yangunu nak du dakwa véte wakandakwa, ‘De kapérandi musé yaasékatake bulaa yéku musé male wa yandakwa.’ Naakandakwa. Guné guna mawulémba anga wangunéngwa, ‘Nané Abrahamna gwaal waaranga maandéka bakamu a ténangwa. Dé Gotna ménimba yéku musé yakwa du téndén pulak nané waak Gotna ménimba yéku musé yakwa du dakwa a ténangwa.’ Wunga wate paapu wa yangunéngwa. Guné yéku musé yamba yangunéngwe wa. Got mawulé yamunaae wandu ani matu du saakwe Abrahamna gwaal waaranga maandéka bakamu tékandakwa. Abrahamna gwaal waaranga maandéka bakamu téngunéngwanngé Got yamba vékulakandékwe wa. Yangunéngwa muséké wa vékulakandékwa.

9“Gwaaménja kundi nak wawutékwa. Du nak sék vaakukapuk yakwa miyéké vékulakate kwandang kéraae wani miyé vélékandékwa. Véle yaamba tukandékwa. Bulaa wani gwaaménja kundiké ma vékulaka. Bulaa Got déku kundi vékukapuk yakwa du dakwat wani yandarén kapérandi musé yakata-kandékwa. Yakatandu de yaa apapu yaanpékatékwa taalat yékandakwa.” Naandén.

10Jon wunga wandéka de vékute wup yate dat waatakundarén, “Nané kamu yaké nané?” 11Wunga wandaka det wandén, “Guné laplap vétik kure re guné laplap rakapuk du dakwat ma kwayéngunu. Guné kakému ras taakatake guné kakému kapuk yan du dakwat ma kwayéngunu.” Naandén.

12Wani kundi wandéka de takis kéraakwa du ras déké yaandarén, det baptais kwayéndénngé. Yaae dat wandarén, “Néma du, méné Gorké nanat wakwasnyé-ménéngwa. Nané kamu yaké nané?” 13Wunga wandaka det wandén, “Guné Romna gavman gunat wan pulak male takis ma kéraangunu. Yate yéwaa kusonaae kéraaké yambak.” Naandén.

14Wani kundi wandéka waariyakwa du ras dat waatakundarén, “Wa nané yénga pulak dé? Nané kamu yaké nané?” Wunga wandaka det wandén, “Guné du dakwat mayé apa yate deku yéwaa baka kéraaké yambak. Guné du dakwat papukundi wate deku yéwaa kéraaké yamarék. Guné jémbaa ye wani kéraangunén yéwaaké mawulé ma yangunu.” Naandén.

15Jon wunga yate wunga wandéka akwi du dakwa vékulaka vékulaka naate deku mawulémba wandarén, “Jon wan nanat yékun yandénngé Got wan du Krais dé wani dé, kapuk dé yénga pulak du dé?” Naandarén.

16Wunga vékulakandaka Jon det anga wandén, “Wuné gunat Gotna yémba baptais kwayékawutékwa. Wuna kukmba yaaké yakwa du wan néma du wa. Wuné baka du a téwutékwa. Déku mayé apa wa wuna mayé apat taalékéran. Baka du téwutékwanmba, yénga pulak ye déku jémbaa yaké wuté? Dé néma du randéka wuné déké jémbaa yaké yapatiwutékwa, wuné baka du téwutékwanmba. Wuna kukmba yaaké yakwa du Gotna Yaamambi gunat kwayékandékwa. Guna kapérandi musé kéraae yaamba tukandékwa. 17Dunyansé wit géle yéku wit sék kutpévéte gérindakwa. Gérisotake yéku wit sék gaamba taakate apa vaanjatindakwa. Yandakwa pulak wuna kukmba yaaké yakwa du wunga yakandékwa. Dé déku du dakwa kéraae kure ye déku gaayémba taakatake, kapérandi musé yan du dakwa kéraae yaanpékatékwa yaamba vaanjanda-kandékwa.” Naandén.

18Jon wani kundi du dakwat kwayéte Gotna kundi ras waak kwayéndén, deku mawulé yékun téndénngé.

Herot wandéka Jon kalapusmba taakandarén

19Galilimba tékwa du dakwana néma du Herot déku aanyé yaréndéka dé déku taakwa kéraandén. Léku yé Herodias. Késépéri kapérandi musé ras waak yandén. 20Yandéka Jon dat waarundéka Herot dé ani kapérandi musé waak yandén. Dé wandéka déku dunyansé Jon kalapusmba taakandarén.

Jon Jisasét Gotna yémba baptais kwayéndén

(Mt 3:13-17; Mk 1:9-11)

21Talimba Herot Jonét kalapusmba taakandarénngé wakapuk yandéka, wani sapak Jon déké yaan akwi du dakwat Gotna yémba baptais kwayéndén. Kwayétake Jisasét waak Gotna yémba baptais kwayéndén. Kwayéndéka téte Gorale kundi bulténdéka nyét kepukandéka Gotna Yaamambi nyaamiyo pulak ye Jisaské gaayandén. Gaayandéka kundi nak Gotna gaayémba anga wan, “Méné wuna nyaan wa. Ménéké néma mawulé wa yawutékwa. Ménéké wuna mawulé yékun yandékwa.” Naandén.

Jisasna gwaal waaranga maandéka bakamuséna yé

(Mt 1:1-17)

23Jisasna kaa 30 yandéka déku jémbaa baasnyé yandén. Du dakwa déké anga wandarén, “Wan Josepna nyaan wa.” Naandarén.

Josep wan Helina nyaan wa.
24 Heli wan Matatna nyaan wa.
Matat wan Livaina nyaan wa.
Livai wan Melkina nyaan wa.
Melki wan Janaina nyaan wa.
Janai wan Josepna nyaan wa.
25 Josep wan Matatiasna nyaan wa.
Matatias wan Amosna nyaan wa.
Amos wan Nahumna nyaan wa.
Nahum wan Eslina nyaan wa.
Esli wan Nagaina nyaan wa.
26 Nagai wan Matna nyaan wa.
Mat wan Matatiasna nyaan wa.
Matatias wan Semenna nyaan wa.
Semen wan Josekna nyaan wa.
Josek wan Jodana nyaan wa.
27 Joda wan Joananna nyaan wa.
Joanan wan Resana nyaan wa.
Resa wan Serubabelna nyaan wa.
Serubabel wan Sealtielna nyaan wa.
Sealtiel wan Nerina nyaan wa.
28 Neri wan Melkina nyaan wa.
Melki wan Adina nyaan wa.
Adi wan Kosamna nyaan wa.
Kosam wan Elmadamna nyaan wa.
Elmadam wan Erna nyaan wa.
29 Er wan Josuana nyaan wa.
Josua wan Elieserna nyaan wa.
Elieser wan Jorimna nyaan wa.
Jorim wan Matatna nyaan wa.
Matat wan Livaina nyaan wa.
30 Livai wan Simeonna nyaan wa.
Simeon wan Judana nyaan wa.
Juda wan Josepna nyaan wa.
Josep wan Jonamna nyaan wa.
Jonam wan Eliakimna nyaan wa.
31 Eliakim wan Meleana nyaan wa.
Melea wan Menana nyaan wa.
Mena wan Matatana nyaan wa.
Matata wan Natanna nyaan wa.
Natan wan Devitna nyaan wa.
32 Devit wan Jesina nyaan wa.
Jesi wan Obetna nyaan wa.
Obet wan Boasna nyaan wa.
Boas wan Salmonna nyaan wa.
Salmon wan Nasonna nyaan wa.
33 Nason wan Aminadapna nyaan wa.
Aminadap wan Atminna nyaan wa.
Atmin wan Arnina nyaan wa.
Arni wan Hesronna nyaan wa.
Hesron wan Peresna nyaan wa.
Peres wan Judana nyaan wa.
34 Juda wan Jekopna nyaan wa.
Jekop wan Aisakna nyaan wa.
Aisak wan Abrahamna nyaan wa.
Abraham wan Terana nyaan wa.
Tera wan Nahorna nyaan wa.
35 Nahor wan Serukna nyaan wa.
Seruk wan Reuna nyaan wa.
Reu wan Pelekna nyaan wa.
Pelek wan Eberna nyaan wa.
Eber wan Selana nyaan wa.
36 Sela wan Kainanna nyaan wa.
Kainan wan Arpaksatna nyaan wa.
Arpaksat wan Siemna nyaan wa.
Siem wan Noana nyaan wa.
Noa wan Lamekna nyaan wa.
37Lamek wan Metuselana nyaan wa.
Metusela wan Enokna nyaan wa.
Enok wan Jaretna nyaan wa.
Jaret wan Mahalalelna nyaan wa.
Mahalalel wan Kenanna nyaan wa.
38Kenan wan Enosna nyaan wa.
Enos wan Setna nyaan wa.
Set wan Adamna nyaan wa.
Adam wan Gotna nyaan wa.
Copyright information for `ABTWOSERA