Luke 4

Satan Jisasna mawulé yakwe véndén

(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)

1Gotna Yaamambi Jisasna mawulémba wulaae rate apamama yandéka dé Jordan kaambélé yaasékatake yéndén. Yéndéka Gotna Yaamambi wa dat kure yén du yarékapuk taalat. 2Kure yéndéka dé wani taalémba nyaa dumi vétik (40) yaréndéka Satan déku mawulé yakwe véndén. Wani sapak dé kakému yamba kandékwe. Ye wani nyaa yéndéka kukmba wa Jisasét kaandé yan. 3Yandéka Satan dat anga wandén, “Méné anga waménéngwa, ‘Wuné Gotna nyaan a.’ Wunga wate bulaa wani muséké wunat ma wakwasnyéménu. Ma waménu de ani matu waalakwe kakému yandaru. 4Yandaru wuné ve wakawutékwa, méné Gotna nyaan wa.” Wunga wandéka wandén, “Yamba wa. Wani muséké ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa: Du dakwa kakémuké male vékulakate de kurkale katik téké daré. Wani kundi vékute matu kakému yandénngé katik waké wuté.” Naandén.

5Jisas wani kundi wandéka Satan dat kéraae kure waaréndén. Kure waare dat ani képmaamba tékéskwa akwi gaayé bari wakwasnyéndén. 6Wakwasnyéte dat anga wandén, “Got wandéka ani képmaamba tékwa akwi gaayé, wani gaayémba yarékwa akwi du dakwa akwi salmu walmu waak wan wuna taambamba wa randakwa. Wuné wani musé du nakét kwayéké mawulé ye wa dat kwayékawutékwa, dé deké néma du randénngé. Wuné wani musé ménat kwayékawutékwa. 7Méné kwaati séte wunéké waandé daate wuna yé kavérékménu, wuné ménat kwayékawutékwa. Kwayéwutu méné deku néma du rakaménéngwa.” 8Wunga wandéka wandén, “Yamba wa. Gotna nyéngaamba ani kundi wa kwaakwa: Ména néma du dé Got nakurak wa. Méné déké waandé daate dat ma waataku. Déku yé male ma kavérék. Wani kundi vékute wuné ménéké katik waandé daaké wuté. Yate ména yé katik kavérékngé wuté.” Naandén.

9Jisas wani kundi wandéka Satan dat kéraae kure yéndén Jerusalemét. Kure ye waare dé Gotna kundi bulndakwa néma gaana saambunmba taakandén. Taakatake dat anga wandén, “Méné anga waménéngwa, ‘Wuné Gotna nyaan a.’ Wunga wate méné ma késéke daawuli. 10Wani muséké ani kundi wa kwaakwa Gotna nyéngaamba:

Got déku kundi kure gaayakwa duwat wandu de ménéké yékunmba vékandakwa.
Méné deku taambamba yékunmba rakaménéngwa.
Ye ména maan matumba katik viyaaké méné.
Méné wani kundi vékute késéke daawuliye yékunmba raménu akwi du dakwa vétake anga wakandakwa. Méné Gotna nyaan wa.” Naandén.
12Wunga wandéka wandén, “Yamba wa. Wani muséké ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa: Got nakurak wa ména Néman Du. Dé apamama yate ménat yékun yandu méné waangété du yakwa pulak katik yaké méné. Wani kundi vékute wuné katik késéke daawuliké wuté.” Naandén.

13Wunga wandéka Satan nak jémbaa yandénngé Jisasét yamba wandékwe wa. Ye dat yaasékate anga wandén, “Nak nyaa waambule yaakawutékwa. Nakapuk kalmu wuna kundi vékuké dé?” Naatake yéndén.

Jisas Galilimba jémbaa baasnyé yandén

(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)

14Gotna Yaamambi Jisasna mawulémba rate mayé apa kwayéndéka Galilit nakapuk waambule yéndén. Yéndéka wani taalémba tékwa akwi gaayémba du dakwa déké bul yé yaayandarén. 15Dé Gotna kundi bulndakwa gaamba wulaate du dakwat Gotna kundi kwayéndén. Kwayéndéka vékute de akwi Jisasna yé kavérékndarén.

Nasaretsé Jisasét kuk kwayéndarén

(Mt 13:53-58; Mk 6:1-6)

16Jisas Nasarerét yéndén. Talimba makalnyan yare aasa aapale wani gaayét yéndén. Ye yare némaan ye wani gaayé yaasékatake yéndén. Wani sapak Nasarerét waambule ye wani gaayémba yaréndén. Yare yaap yaré nyaa Gotna kundi bulndakwa gaat wulaandén. Akwi yaap yaré nyaa yandén pulak ye Gotna kundi bulndakwa gaat wulaandén. Wulaae re Gotna kundi nyéngaamba véte waké waarape téndén. 17Téndéka Gotna yémba talimba kundi kwayétan du Aisaia viyaan nyéngaa kure yaae dat kwayéndarén. Kwayéndaka lékwe véndén ani kundi viyaatakandéka kwaandéka. Vétake det anga wandén:

18 Néman Du Got wunat wa wandén, wuné déku kundi musé asé kure rakapuk du dakwat kwayéwuténngé.
Watake déku Yaamambi tiyaandéka wuna mawulémba a wulaae rakwa.
Got wunat wa wandén, wuné yaae ani kundi det kwayéwuténngé.
De kalapus pulakmba kwaakwa du dakwa bulaa yékun tékandakwa.
De ménimbo pulak yan du dakwa bulaa kurkale vékandakwa.
Kaangél kurkwa du dakwa bulaa nakapuk katik kaangél kurké daré.
19 Bulaa Néman Du Got du dakwat yékun yakandékwa.
20Jisas wunga watake wani nyéngaa nakapuk valambare wani gaaké séngitékwa duwat kwayéndén. Kwayétake randén, wani kundi det yakwasnyéké. Randéka wani gaamba rakésén du dakwa akwi dat male véndarén. 21Véndaka det anga wandén, “Bulaa Gotna nyéngaamba kwaakwa kundi wa sékérékén. Yandéka wa véngunén.” 22Naandéka de wani kundi vékutake vatvat naate déku kundiké vékulaka vékulaka naan. Yate wandarén, “Yéki. Wa yéku kundi wa wandékwa.” Naatake anga wandarén, “Wani du wan Josepna nyaan wa. Yénga pulak ye dé wani yéku kundi wato?” Naandarén.

23Wunga wandaka Jisas det anga wandén, “Kalmu guné apapu wangunéngwa kundi wunat anga waké guné? ‘Dokta, ménékét ména sépé ma yékun yaménék.’ Wunga wate kalmu anga waak waké guné? ‘Kaperneammba yaménén jémbaa wa vénanén. Yaménén pulak ménékét ména gwalepangemba yatéte ma yaménu.’ Naanguna kundi wa waambule anga wawutékwa. 24Guné a wawutékwa. Gotna yémba kundi kwayékwa dunyan deku gwalepangemba yatéte kundi kwayéndaka deku gaayémba tékwa du dakwa deku kundi vékumuké kalik yandakwa. Yi wan wanana wa.

25“Ma véku. Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du Elaija yaténdéka Israelmba du kiyaan kwawitakwa asa wa yarékésén. Wani sapak yaténdaka kaa kupuk baapmu taambak kaayék nakurak (6) maas yamba viyaae. Yandéka akwi gaayémba néma kaandé yan. 26Yandéka Got Elaijat yamba wandékwe, dé ye Israelmba yarékéskwa du kiyaan kwawitakwasat yékun yandénngé. Got Elaijat wandén, dé ye nak taalémba yarékwa kwawitakwat nak yékun yandénngé. Lé Saidonmba tékwa gaayé Sarefatmba yarélén.

27“Ani kundi waak ma véku. Gotna yémba kundi kwayékwa du nak waak déku yé Elisa, dé yaréndéka lepro yan dunyan asa wa yarékésén Israelmba. Yaréndaka Elisa det yamba kururéndékwe. Nakurak duwat male kururéndén. Wani du Siria du wa, déku yé Naman. Wan Israel du yamba yé wa.” Naandén Jisas.

28Gotna kundi bulndakwa gaamba ran du dakwa Jisas wan kundi vékutake anga wandarén, “Jisas wunga wate wa nanat waarundén wa.” Wunga wate asa rakarka wa yandarén. 29Ye waarape Jisasét kulkiye gaayé yaasékatake kaapat témbét-sangwandéndarén. Deku gaayé anjoré némbu nakmba tén. Téndéka Jisas témbére dé wani némbuna jaangwat kure yéndarén. Dé wani jaangumba vaanjandaké watake kure yéndarén. 30Kure ye wunga yaké yapatindarén. Dé deku nyéndémba ye gwaande de yaasékatake dé wa yén.

Jisas wandéka kutakwa kulure kure yatan du yékun yandén

(Mk 1:21-28)

31Jisas Kaperneamét daawulindén. Wani gaayé Galili distrikmba tékwa. Daawuliye saambake yaréndén. Yare yaap yaré nyaa Gotna kundi bulndakwa gaamba wulaae du dakwat Gotna kundiké yakwasnyéndén. 32Mayé apale wa det Gotna kundi kwayéndén. Kwayéndéka vékute vatvat naate vékulaka vékulaka naandarén. 33Yaréndaka kutakwa kulure kure yatékwa du nak wani gaamba randén. Randéka dat kure yatékwa kutakwa némaanmba waalén. 34Waate anga walén, “Méné Nasaret du Jisas, nanat kamu yaké méné yaak? Nanat yaavan kurké méné yaak kapuk? Méné a vésékwutékwa. Méné Gotna yéku laku du wa.” Naalén.

35Wunga waléka lat wandén, “Nyéné kundi bulké yambak. Wani du yaasékatake ma yaale yaange yényénu.” Naandéka wani du taakusorakléka képmaamba vaakétndén. Vaakétndéka dat yaavan kurkapuk yaasékatake yélén. 36Yéléka akwi du dakwa vétake vatvat naate dekét deku kapmang bulte wandarén, “Yéki. Ani du yénga kundi dé wo? Dé du dakwat kulure kure yatékwa kutakwat wandéka wani du dakwa yaasékate yaange yéndakwa. Néma du rate apamama yakwa du wa.” Naandarén. 37Wunga wandaka wani taalémba tékéskwa akwi gaayémba Jisaské kundi saapé yé yaayandarén.

Jisas Saimon Pitana naakumot kururéndén

(Mt 8:14-15; Mk 1:29-31)

38Jisas waarape Gotna kundi bulndakwa gaa taakatake Saimonna gaat wulaandén. Saimonna naakumo néma baat yandéka kwaalén. Kwaaléka Jisasét wandarén, dé yaae lé kururéndénngé. 39Wandaka wulaae lé kwaanale téte wandéka wani baat késén. Yandéka wani taakwa bari waarape kakému kéraae det kwayélén.

Jisas némaamba du dakwa wa kururéndén

(Mt 8:16-17; Mk 1:32-34)

40Garambu nyaa daawulindéka yaap yaré nyaa yéndéka baat yakwa du dakwa nyambalé, sépémaalé maan taamba kapére yan du dakwa nyambalé, kutakwa kulure kure yatékwa du dakwa nyambalé waak wa Jisaské kure yéndarén. Kure yéndaka dé déku taamba wani du dakwa nyambalésémba kutndéka de nakapuk yékun yandarén. Yandaka késépéri du dakwat kulure kure yatan kutakwasat wandéka yaalandarén. Yaale yéte dat wandarén, “Méné Gotna nyaan wa.” Wunga wate wa vékusékndarén. Dé Got wan du Krais wa. Wunga vékusékndaka det némaanmba wandén, “Wani muséké saapéké yambak.” Wandéka yaange yéndarén.

Jisas yeyé yaayatéte Gotna kundi kwayéndén

(Mk 1:35-39)

42Ganmbamba waarape wani gaayé yaasékatake du dakwa yarékapuk taalat yéndén, Gorale kundi bulké. Yéndéka du dakwa déké waake yéndarén. Ye dé ve wandarén, “Méné nanale yaré. Nak gaayét yéké yambak.” 43Naandaka det anga wandén, “Wuné nak gaayét ye Gotna kundi kwayékawutékwa, Got néma du rate du dakwaké véké yandékwanngé. Got wani jémbaa yawuténngé wa wandéka yaawutén.” 44Naatake Galili distrik yaasékatake ye Judia distrikmba saawe yéte Gotna kundi bulndakwa gaamba du dakwat Gotna kundi kwayéténdén.

Copyright information for `ABTWOSERA