Luke 5

Jisas du rasét wandén dale yéndarénngé

(Mt 4:18-22; Mk 1:16-20)

Nak nyaa Jisas Genesaret néma gu kwaawuna wutépmba téndéka asa du dakwa wa yaae dale jaawuwe téndarén, Gotna kundi vékuké. Jisas te véndén bot vétik néma gu kwaawuna wutépmba rambéréka. Gukwami wurékwa dunyan de takamba wa bot yaasékatake aaswut yakwasnyé-réndarén. Yakwasnyé-réndaka véndén deku bot rambéréka. Vétake bot nakmba waaréndén. Wani bot wa Saimonna bot wa. Waare rate Saimonét wandén, dé bot valuwindu ayélap yépulak naandénngé. Wandéka valuwindéka ye awulaka botmba rate wutépmba tékésén du dakwat Gotna kundi yakwasnyéndén.

Kundi bulsékéyaktake Saimonét anga wandén, “Bot ma nyéndé néma gu kwaawut kure wulaae méné ména dunyansale guné aaswut vaanjande guné gukwami wuréké ya.” Naandén. Wunga wandéka anga wandén, “Néman Du, gaan nané néma jémbaa wa yananén. Ye gukwami yamba wurénangwe wa. Waménéngwanngé vékwe wa aaswut nakapuk vaanjanda-kawutékwa.” Wunga watake aaswut vaanjande asa gukwami wa wuréndarén. Wuréndaka aaswut tékngé tékngé yan.

Yandéka nak botmba rakésén dunyanét waandarén, de yaae kutndarénngé. Waandaka yaandaka bot vétikmba kéraasangwandé-ndarén kwaami. Yandaka bot véréti gumba daawuliké yan. Yambéréka vétake gukwami némaamba wuréndarénngé vékulakate Saimon Pita, dale botmba rakésén dunyan waak vatvat naandarén. Sebedina nyaan vétik Jems ambét Jon bét waak vatvat naan. Bét Saimonale jémbaa yatémbérén. Vatvat naae Saimon Jisasna maanale kwaati séte dat anga wandén, “Néman Du, wuné kapéremusé yakwa du a. Méné wuné yaasékatake ma yé.” Naandéka dat wandén, “Méné wup yaké yambak. Méné gukwami wuréménén pulak méné wuna jémbaa yate du dakwa kéraakaménéngwa, de wuna jémbaamba yaalandarénngé.” Naandén. 11 Naandéka de botmba ye bot wutépmba témbétsotake deku musé asé akwi yaasékatake dale yéndarén.

Jisas wandéka lepro yan du nak yékun yandén

(Mt 8:1-4; Mk 1:40-45)

12 Jisas ye gaayé nakmba randén. Lepro yan du nak wani gaayémba yaréndén. Déku sépé waasémama wurésapén. Wani du Jisasét vétake yaae kwaati séte waandé daate dat anga wandén, “Néman Du, wuné yékun yawuténngé méné mawulé yamunaae ma waménu wuné yékun yakawutékwa.” Naandén. 13 Naandéka dat taamba kutte wandén, “Yékun yaménénngé wa mawulé yawutékwa. Méné ma yékun ya.” Naandéka wani lepro késndéka wani du yékun yan. 14 Yandéka dat wandén, “Ma véku. Ménat yawutén muséké nak duwat waké yambak. Méné Gotna gaamba jémbaa yakwa duké ye déku ménimba téménu dé ména sépat vékandékwa. Véndu méné yékun yaménénngé talimba Moses wan pulak Gorké kwaami ma kwayéménék. Kwayéménu du dakwa véte lepro késndéka yékun yaménénngé wa vékusék-ngandakwa.” Wunga wandéka yéndén.

15 Jisas wunga yandéka genge gaayémba asa du dakwa wa déku mayé apaké kundi bulndarén. Yate asa du dakwa wa Jisaské yaandarén, Gotna kundi vékute Jisasét waatakundaru dé sépémaalé kapére yan du dakwat kururéndénngé. 16 Yaandaka apapu det yaasékate dé du yarékapuk taalémba yéte Gorale kundi bulndén wamba.

Jisas wandéka maan kapére yan du yékun yandén

(Mt 9:1-8; Mk 2:1-12)

17 Nak nyaa Jisas du dakwat Gotna kundiké yakwasnyé-téndéka de Farisi du ras, apakundiké vékusékngwa du ras, wunga rakésndarén. Wani dunyansé Galili distrikmba tékwa akwi gaayé, Jerusalem, Judia distrikmba tékwa ras gaayé waak, ge gemba yaandarén. Yaae rakésndaka Néman Du Gotna mayé apa Jisasna mawulémba wulaae téndéka baat yakwa du dakwa, sépémaalé kapére yan du dakwat waak kururéndén.

18 Yandéka du ras maan taamba kapére yan du nak jaambémba yaate yaandarén. Yaate yaae gaat wulaae Jisas téndénmba taakaké mawulé yandarén. 19 Yandaka némaamba du dakwa téndaka taalé vékulékén. Vékulékndéka kure wulaaké yapatindarén. Yaambu yamba yé wa. Yandéka gaamba waare nak sakumba ayélap péraalékundarén. Péraae wani du kwaan jaambémba baangwit téwaakwe wani yaambumba dé jaambale kusandandarén du dakwana nyéndémba. Kusande Jisasna saawimba taakandarén. 20 Taakandaka Jisas vététe anga vékusékndén. Deku mawuléké wandarén, dé wani duwat kururémuké apa yandékwanngé. Wunga vékute wani duwat wandén, “Wuna du, yaménén kapérandi musé wa yasnyéputiwutén.” Naandén.

21 Jisas wani kundi wandéka de apakundiké vékusékngwa dunyan, Farisi dunyan waak deku kapmang bulte anga wandarén, “Yénga pulak du dé wani du? Du dakwa yakwa kapérandi musé wan Got male wa yasnyéputikwa. Wani du wa wakwa, ‘Wuné yandén kapérandi musé wa yasnyéputiwutén.’ Dé baka du wunga wate wa Gorét wasélékndékwa wa.” Naandarén.

22 Naandaka Jisas deku mawulé vékusékte wa det anga wandén, “Kamuké guné guna mawuléké vékulako? Guné wunga yaké yambak. 23 Wuné Duna Nyaan ani képmaamba téte yandarén kapérandi musé yasnyéputimuké wa apamama yawutékwa. Guné wani muséké yamba vékusék-ngunéngwe wa. Yandén kapérandi musé yasnyéputiwuténngé wate baka kundi wuté wak, kapuk néma kundi wuté wak? Dé waarape yéndénngé wamunaae wan néma kundi waké wuté kapuk? Guné wuna mayé apaké yékunmba vékusék-ngunénngé wa wuné ani kundi bulaa dat wakawutékwa.” Naatake maan kapére yan duwat wandén, “Méné ma waarape ména jaambé kéraae kure ména gaat yéménék.” 25 Naandéka akwi du dakwana ménimba bari waarapndén. Waarape kwaandén jaambé kéraae kure Gotna yé kavéréklaakét yéndén déku gaat.

26 Yéndéka akwi du dakwa vétake vatvat naandarén. Naate Gotna yé kavérékndaka deku mawulé géndéka, anga wandarén, “Yéki. Bulaa nakpulak néma musé nak a vénanén.” Naandarén.

Jisas Livait waandén dale yéndénngé

(Mt 9:9-13; Mk 2:13-17)

27 Kukmba Jisas ye véndén takis kéraakwa du nak takis kéraandékwa gaamba randéka. Wani duna yé Livai wa. Vétake Jisas dat anga wandén, “Méné ma yaa wunale.” 28 Naandéka waarape akwi musé asé yaasékatake Jisasale yéndén.

29 Livai ye déku gaamba kakému rékaamba yaakéndén Jisaské. Yaakétake wandéka de takis kéraakwa dunyansé késépéri, kapérandi musé yakwa dunyan késépéri, Jisasna dunyansé waak, wunga kandarén kakému bérale sékét. 30 Karéndaka de Farisi dunyan ras, deku jémbaamba gwaande apakundiké vékusékngwa dunyan ras, de Jisasna dunyansat waarute anga wandarén, “Kamuké guné takis kéraakwa dunyan, kapérandi musé yakwa dunyan ras waak, guné dele kakému kulak ko?” Naandarén.

31 Naandaka Jisas det gwaaménja kundi nak anga wandén, “Yékunmba yatékwa du dakwa doktaké yamba yéndakwe wa. Baat yakwan, sépémaalé maan taamba kapére yan du dakwa male wa yékwa doktaké. Yéndaka dokta deku sépé kururéndékwa.” 32 Naatake wandén, “Wuné du dakwana kapérandi mawulé wa kururéwutékwa. Kapérandi mawulé vékukwa du dakwa yandarén kapérandi mawulé yaasékatake wunéké yaae wuna kundi vékundarénngé wa gaayawutén. Yéku mawulé vékukwa du dakwaké yamba vékulakawutékwe wa.” Naandén Jisas.

Jisas kakému yaakétndakwanngé wandén

(Mt 9:14-17; Mk 2:18-22)

33 Dunyan ras yaae Jisasét anga wandarén, “Baptais kwayékwa du Jonna dunyan Gorale kundi bulké yate de késépéri nyaa kakému yaakétndakwa. Yaakére baka yaréte Gorale kundi bulndakwa. Farisi dunyan wunga male yandakwa. Ména dunyan wunga yamba yandakwe wa. De akwi nyaa kakému kulak kandakwa. Kamuké daré ména dunyan kakému yaakérkapuk yo?” 34 Naandaka Jisas det gwaaménja kundi nak anga wandén, “Du nak taakwa kéraaké yandu du dakwa mawulé tawulé yatéte kakému yaake kaké daré, kapuk wandu de kakému yaakérké daré? Wa kakandakwa. Taakwa kéraaké yakwa du dele sékét yaréndu wa mawulé tawulé yatéte kakandakwa. 35 Kukmba dunyan ras yaae wani du kure yéndaru, wani sapak wa de déku du dakwa déké mawulé sémbéraa yate kakému katik kaké daré. Wuné wuna dunyansale wayéka yaréwutéka wa mawulé tawulé yate kakému kandakwa.” Naandén.

36 Wani kundi watake det gwaaménja kundi vétik waak anga wandén: “Du dakwa kulé laplap tambék sékwe kéraae jaangwa laplapmba tékwa yaambu yamba taake yatépéndakwe wa. De kulé laplap tambék sékwe kéraae jaangwa laplapmba tékwa yaambumba taake yatépé-munaandaru, wa bét vétikmba gérikngambérékwa. Kulé laplap jaangwa laplapale katik yékun yaké dé.

37 “Dékény kaa viyaae révéndarén meme sépémba kulé wain kulak katik wukaasandaké daré. Wunga yamunaandaru wani meme sépé jaangwa ye pungndu kulak akwi yékéraa-kandékwa. Yékéraandu wani meme sépé katik yékun yaké dé. 38 Kulé meme sépémba wukaasanda-ndaru kulé wain kulak wa yékunmba tékandékwa. 39 Talimba yandarén wain kulak kakwa du taale dé kulé wain kulak kaké kalik yakandékwa. Yate anga wakandékwa, ‘Talimba yandarén kulak wan yékun wa.’ Naate wa talimba yaténdén muséké wa mawulé yandékwa.” Talimba yatan duna kundi vékukwa du Jisasna kulé kundi vékuké kalik yandaka wa wani gwaaménja kundi wandén wunga.

Copyright information for `ABTWOSERA