Luke 7

Jisas waariyakwa dunyanséna néma dumba jémbaa yakwa duwat kururéndén

(Mt 8:5-13)

1Jisas wani kundi wasékéyaktake Kaperneamét yéndén. 2Wani gaayémba Romna waariyakwa dunyanséna néma du nak yaran. Déku jémbaa yakwa duké asa mawulé wa yandén. Yaréndéka déku jémbaa yakwa duwat baat yan. Yandéka kiyaaké yandén. 3Yandéka wani néma du vékundén Jisas wani gaayémba yaréndéka. Vékutake Judana néma du rasét wandéka Jisaské yéndarén, dé wandaru dele ye déku jémbaa yakwa du kururéndénngé. 4Yaae Jisasét anga wandarén, “Dé wani du dé yéku du wa. Dé nané Judaséké asa mawulé wa yandékwa. Dé nanéké Gotna kundi bulndakwa gaa kutndén. Kutndénngé méné déku duwat kururé-ménénngé mawulé yanangwa.” Naandarén.

6Naandaka Jisas deku kundi vékutake dele yéndén. Ye gaamba saambakngé yaténdaka waariyakwa dunyanséna néma du déku naawindu rasét wandéka de yaae Jisasét déku kundi anga wandarén, “Néman Du, wuné baka du a téwutékwa. Méné néma du wa. Wunga téte méné wuna gaat yaalaké yambak. 7Wunga téménéngwanngé vékulakate wuné ménéké yamba yaawutékwe wa. Méné baka waménu wuna du nakapuk yékun yakandékwa. 8Nak du wuna néma du téndékwa. Téte wandékwa pulak wuné yawutékwa. Wuné du nakét, ‘Méné ma yé,’ naawutéka yéndékwa. Du nakét, ‘Méné ma yaa,’ naawutéka yaandékwa. Wunémba jémbaa yakwa duwat, ‘Ani jémbaa ma ya,’ naawutéka wani jémbaa yandékwa. Méné yawutékwa pulak ma yaménu. Yate baka ma waménu wuna du nakapuk yékun yakandékwa.” Naandarén.

9Wani duna kundi wunga wandaka vékutake Jisas vékulaka vékulaka naandén. Ye waalakwe déku kukmba yétékésén du dakwat anga wandén, “Dé wani du wunéké yékunmba vékulakandékwa. Wuné wawutu du dakwa yékun yamuké wa vékusékndékwa. Guné Israel du dakwa, guné wunéké ayélapkéri sékéyak wa yékunmba vékulaka-ngunéngwa. Rom du téndéka déku yéku mawulé wa guné Israel du dakwa guné yakwa yéku mawulat wa taalékéra-sandandén. Yi wan wanana wa.” Naandén. 10Wunga wandéka waariyakwa dunyanséna néma du wandéka yaan wani dunyansé nakapuk waambule gaat yéndarén. Ye wulaae véndarén néma dumba jémbaa yakwa du nakapuk baat yéput ye randéka.

Jisas wandéka kiyaan du nakapuk taamale waarapndén

11Kukmba Jisas nak gaayét yéndén. Wani gaayéna yé Nain wa. Yéndéka du dakwa némaamba wa, déku dunyansé waak wunga dale sékét yéndarén. 12Ye wani gaayéna aatmu pétémba saambakngé yaténdaka kiyaan dunyanngu nyaan nak yaate kure yaalandarén. Aasa nakurak dé male wa kéraalén. Nyaan ras yamba yé wa. Léku du dé talimba wa kiyaan. Wani gaayémba yarékésén du dakwa némaamba, wani taakwale yaandarén. 13Yaandaka vétake Néman Du Jisas mawulé sémbéraa yandén wani taakwaké. Yate lat anga wandén, “Nyéno, géraaké yambak.” 14Naatake ye kiyaae kwaan duna jaambémba kutndén. Kutndéka wani jaambé yaatan dunyansé de wunga tékésén. Téndaka kiyaae kwaan duwat anga wandén, “Méno, wuna kundi ma véku. Ma waarap.” 15Naandéka kiyaan du nakapuk taamale waarape rate bulréndén. Bulréndéka Jisas dé déku aasat kwayéndén.

16Yandéka akwi du dakwa bérute wup yandarén. Yate Gotna yé kusoréndarén. Kusote anga wandarén, “Gotna yémba kundi kwayékwa du nak dé nanale a tékwa. Wa néma du wa. Bulaa Got dé a yaan, déku du dakwat yékun yaké.” Naandarén.

17Watake Jisas yan muséké saapé yeyé yaayandarén. Yandaka de wani gaayale tékwa gaayémba, akwi Judiana gaayémumba waak, vékundarén Jisaské.

Jon déku du vétik Jisaské yémbérénngé wandén

(Mt 11:2-19)

18Baptais kwayétan du Jon kalapusmba kwaandéka déku dunyan yaae dat wandarén Jisas yan muséké. 19Wandaka Jon wandéka déku du vétik yaambéréka bérét anga wandén, “Béné ma yé Jisaské. Ye anga ma waatakumbénék, ‘Talimba Gotna nyéngaamba viyaatakandarén, nanat yékun yaké sérémaa yaaké yakwa duké. Wani du méné ani méné, kapuk wa nak duké kaavéréké nané?’ Dat wunga béné waké ya.” Naandén. 20Wandéka bét ye Jisas yaranmba saambake anga wambérén, “Baptais kwayékwa du Jon aanat wandéka yaatékwa ménéké. Ani kundi ménat waatakuké yaatékwa: Talimba Gotna nyéngaamba kundi viyaatakandarén, nanat yékun yaké kukmba yaaké yakwa duké. Wani du méné ani méné, kapuk wa nak duké kaavéréké nané?” Naambérén.

21Wani nyaa Jisas asapéri du dakwa baat yandaka, sépémaalé kapére yan du dakwat waak kururéndén. Yate wandéka de wani du dakwat kulure kure yatékésén kutakwasé de yaale yaange wunga yékéraan. Ménimbo yan du dakwa asa wa, wandéka nakapuk kurkale véndarén. 22Jisas wunga yatéte Jonna du vétikét anga wandén, “Béné waambule ye béné wani vémbénén, vékumbénén muséké Jonét ma wambénu. Ménimbo yan du dakwa nakapuk véndakwa. Maan kapére yan du dakwa nakapuk yékun ye yeyé yaayandakwa. Lepro waasé yan du dakwa nakapuk yékun yandakwa. Waangété ye waan vékukapuk yan du dakwa nakapuk waan vékundakwa. Wani du dakwat akwi wa kururé-wuréwutén. Wuné wawutéka kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarape yarékéskwa. Musé asé kure rakapuk du dakwat Gotna kundi wawutékwa. 23Du dakwa ras wunéké anga wandakwa, ‘Wa Got dat wa wandén, nanat yékun yandénngé. Yi wan wanana wa.’ Naate wunga wate de wunéké yékunmba vékulakandakwa. Wunéké wunga vékulakakwa apu, de mawulé tawulé yénga yandaru. Jonét wunga béné waké ya.” Naandén Jisas Jonna du vétikét.

24Jisas wunga wandéka bét Jonna du vétik bét yén. Yémbéréka Jisas wamba rakésén du dakwat Jonngé anga wandén: “Guné du yarékapuk taalémba ye, yénga pulak du véké guné yék? Wimut kutndéka apamama yakapuk yate viyékngwa séwaa pulak yakwa du véké guné yék, kapuk yénga pulak du véké? Jon wani séwaa pulak wunga yamba yé wa. 25Yéku laplap saawan du véké guné yék, kapuk yénga pulak du? Jon wani du wunga pulak yamba yé wa. Yéku laplap saawukwa dunyan de néma duna yéku gaamba wa randakwa. 26Gotna yémba kundi kwayékwa du nakét véké guné yék, kapuk? Yi, Jon wan Gotna yémba kundi kwayékwa du wa. Gunat wawutékwa. Dé néma du wa téndékwa. Gotna yémba kundi kwayétan nak néma duwat wa taalékéra-sandandén. 27Jonngé ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa:

Got déku nyaanét anga wandén, ‘An wuna kundi kure yékwa du a.
Wuné wawutu dé taale yéte ména yaambu kurkandékwa.’
Nané wani kundi vékute vékuséknangwa. Jon wan Gotna kundi kure yaate taale yaakwa du wa.
28Wunga vékusékte gunat wawutékwa. Jonna jémbaa ani képmaamba talimba tan duna jémbaat wa taalékéran. Taalékérandéka gunat yékun yaké yawutékwa jémbaaké yamba kurkasale vékundékwe wa. Yandéka de Gotna kémba téte du dakwat yékun yaké yawutékwa jémbaaké vékusékngwa du dakwa akwi deku yéku mawulé wa déku yéku mawulat taalékérasandan. Yi wan wanana wa.” Naandén.

29Wani kundi wandéka de takis kéraakwa du, wamba tékésén du dakwa waak wani kundi vékutake mawulé wa yandarén. Jon talimba det baptais kwayéndénngé wa Jisasna kundiké mawulé yandarén. Yate Gotna yé kavérékte anga wandarén, “Déku kundi wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.” 30Naandaka de Farisi dunyan, apakundiké vékusékngwa dunyan waak de wani kundiké kalik yandarén. Gotna kundiké kuk kwayéndaka Jon det talimba baptais kwayékapuk yandénngé Jisasna kundiké kalik yandarén.

31Wunga watake Jisas det anga wandén, “Bulaa a tékwa du dakwa yénga pulak daré? Gunat wawutékwa. 32Bulaa a tékwa du dakwa de aamemba kétikwa nyambalésé pulak wa yaténdakwa. De téte rasét waandakwa. Waate anga wandakwa,

Nané gwaaré waate kaang viyaananga guné yamba kétingunéngwe wa.
Nané mawulé sémbéraa yate géraananga guné yamba géraangunéngwe wa.
Guné nanale nakurakmawulé yamba yangunéngwe wa.
Wunga waakwa nyambalésé pulak, bulaa a tékwa du dakwa wunga wa yaténdakwa.

33“De Jonale nakurakmawulé yamba yandakwe wa. De wunale nakurakmawulé yamba yandakwe wa. Baptais kwayékwa du Jon yaae a kangunéngwa kakému kate a kangunéngwa wain kulak yamba kandékwe wa. Yandéka guné déké kalik yate anga wangunén, ‘Kutakwa déku mawulémba wulaae téndéka wa waangété wa yandékwa.’ 34Wunga wangunénga wuné Duna Nyaan yaae wuné a kangunéngwa kakému kate, a kangunéngwa wain kulak kawutékwa. Kawutéka wuné kalik yate anga wangunéngwa, ‘Ma véna. Wani du némaamba kakému kate némaamba wain kulak wa kandékwa. Kate dé takis kéraakwa dunyanale yaréte, kapérandi musé yakwa ras dunyanale yaréte dele bulndékwa.’ 35Naangunénga nak kundi wawutékwa. Got dé akwi pulak musé vékuwuréndén wa. Déku yapaté wa yéku yapaté wa. Yi wan wanana wa. Wani kundiké vékulakate guné aané déku du vétikngé ma yékunmba vékulakangunék.” Naandén Jisas.

Kapérandi musé yakwa taakwa yéku yaama yakwa gu sévilén Jisasna maanmba

36Farisi du nak déku yé Saimon Jisasét wandén, dale kakému kandénngé. Wandéka ye wani duna gaamba wulaae rate kakému kandén. 37Jisas Farisi duna gaamba rate kakému karéndéka lé kapérandi musé yakwa taakwa nak wani gaayémba yare vékulén. Vékutake matumba yandarén yéku botol kure yaalén. Yéku yaama yakwa gu wani botolmba tén. 38Kure yaae Jisasna maanale kwaati séte géraalén. Géraaléka léku méniyangu Jisasna maanmba putangsandan. Putangndéka léku sémény némbat létéklén. Létéktake déku maanmba késépéri apu taama rénglén. Yate yéku yaama yakwa gu déku maanmba sévilén. 39Séviléka vétake Jisasét wandéka wani yaandén Farisi du, déku mawuléké anga wandén, “Wani du Gotna yémba kundi kwayékwa du ramunaae akwi musé vésékte dat kurkwa taakwa waak vésékngatik dé. Lé kapérandi musé yakwa taakwa wa.” Naandén.

40Wani du wunga wandéka dat Jisas anga wandén, “Saimon, ménat nak kundi nak wakwate yawutékwa.” Naandéka wandén, “Nanat Gotna kundiké yakwasnyékwa du wa, ma wa.” 41Naandéka ani gwaaménja kundi wandén: “Du vétik, du nakmba yéwaa kéraambérén. Nak du néma yéwaa (100 kina pulak) kéraan. Nak du ayélapkéri yéwaa (10 kina pulak) kéraan. Kéraambéréka kukmba kaavéndén wani du, déku yéwaa nakapuk waambule kwayémbérénngé. 42Wani du vétik bét déku yéwaa nakapuk waambule kwayékataké yambérén. Yambéréka bérét anga wandén, ‘Yénga yakét. Béno, tiyaaké yambak.’ Wunga wandénngé méné yénga méné vékulako? Wani du vétikmba kandé yéwaa kwayén duké néma mawulé yaké ya?” 43Naandéka Saimon wa wan, “Néma yéwaa kéraan du wa. Wunga vékulakawutékwa.” Naandéka Jisas wa wan, “Ména kundi yékun wa. Yi wan wanana wa.” Naandén.

44Wani kundi watake Jisas wani taakwaké waalakwe Saimonét anga wandén, “Ani taakwat ma vé. Wuné ména gaat yaalawutéka méné nana apakundi wakwa pulak yamba yaménéngwe wa. Ye gu ras yamba tiyaaménéngwe, wuna maan yakwasnyéwuténngé. Ani taakwa lékét léku méniyangwat wa wuna maan yakwasnyélén. Ye lékét léku némbat gu létéklén. 45Méné wunat yamba taama réngménéngwe. Wuné amba yaale taale rawutéka wani taakwa wa yaae wuna maanmba taama rénglén, késépéri apu. 46Méné wuna maakamba yéku gu yamba séviménéngwe. Lé wa sévin yéku yaama yakwa gu wuna maanmba. 47Wunga yaléka ménat wawutékwa. Yalén kapérandi musé wa yakwasnyé-putiwutén. Yakwasnyé-putiwutéka lé wunéké asa mawulé wa yalékwa. Ras du dakwa kapérandi musé ayélapkéri yandaka wani kapérandi musé yakwasnyéputiwutéka de wunéké mawulé ayélapkéri yandakwa.” Naandén.

48Wani kundi watake wani taakwat anga wandén, “Yanyénén kapérandi musé wa yakwasnyéputiwutén.” 49Wunga wandéka dale sékét rate kakému karan dunyansé dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Wani yalén kapérandi musé wa yakwasnyé-putindékwa. Wan yénga pulak du dé?” 50Naandaka Jisas wani kundi waambule wakapuk yate wani taakwat anga wandén, “Nyéna kapérandi mawulé kururékwate yawutékwa mayé apaké yékunmba vékulaka-nyénénga wa nyéna mawulé wa kururéwutén. Bulaa nyéna mawulé yénga yékunmba téndu yékunmba yénga yényénu.” Naandén Jisas lat.

Copyright information for `ABTWOSERA