Luke 8

Dakwa ras Jisasale yeyé yaayaténdarén

1Kukmba Jisas asapéri gaayémba saawe yéndén. Yéte Got néma du rate du dakwaké kurkale véké yandékwanngé du dakwat kundi kwayéndén. Déku dunyansé tambavétik maanmba kaayék vétik (12) wunga yéndarén dale sékét. 2Dakwa ras waak dale sékét yéndarén. Talimba wani dakwa rasét wa baat yan. Rasét kutakwa wa kulure kure yatékésén. Yaténdaka wa Jisas wani dakwasat akwi kururéndén. Wani dakwasé dekét deku yéwaamba kwayéte kakému kéraate yaakéte kwayéndarén, Jisas, déku dunyansat waak. Wani dakwa, nak Maria wa. Léké wandarén, “Wa Makdalamba yaan taakwa Maria wa.” Talimba lat kutakwa taambak kaayék vétik (7) wa kulure kure yaténdaka, Jisas wandéka lé yaasékatake yaange yéndarén. Nak taakwa Herotna gaaké séngitékwa du déku yé Kusa, déku taakwa wa. Léku yé Joana. Nak Susana wa. Dakwa ras waak sékét wunga wa yéndarén.

Wit sék yaasnyan duké Jisas gwaaménja kundi wandén

(Mt 13:1-9; Mk 4:1-9)

4Asa du dakwa wa Jisaské yaae jaawundarén. Wani du dakwa genge gaayémba wa yaandarén. Yaandaka ani gwaaménja kundi wandén: 5“Du nak déku yaawimba wit sék yaasnyéké yéndén. Ye yaasnyéndéka wit sék ras yaambumba vaakérén. Vaakétndaka du dakwa wa yeyé yaayate maanét vaakindarén yaambumba rakésén wit sék. Vaakindaka api wa yaae kéraae kawuran. 6Wit sék ras matumba vaakérén, képmaa ayélap tanmba. Matumba vaakére taakwe waare, képmaa rékandang yandéka méngi kurkasale kurkapuk ye wa bari rékaa ye kiyaandarén. 7Wit sék ras néma waaramba vaakérén. Vaakére randaka raamény waara wa wuttépe waare taakatépan. 8Wit sék ras yéku képmaamba vaakérén. Vaakére wamba re yékunmba wure waaréndarén. Waare yéku sék vaakundarén rékaamba.” Naandén Jisas. Naatake anga wandén, “Guné vékusékngé mawulé ye kurkale waan taake ma kurkale vékungunék.” Naandén.

Jisas gwaaménja kundi det kwayéndékwanngé wa wandén

(Mt 13:10-17; Mk 4:10-12)

9Jisas det wani kundi wandéka déku dunyansé wani gwaaménja kundiké dat waatakundarén. 10Waatakundaka det anga wandén, “Got néma du rate du dakwaké yékunmba vékandékwa. Véréndu de déku kémba tékandakwa. Wani muséké talimba Got paakundén kundi wa. Paakutake wandén, guné bulaa wani musé vékute véngunénngé. Nak du dakwa véte katik vésékngé daré. Ve kurkasale katik véké daré. Kundi vékute wani kundiké katik vékusékngé daré. Yandarénngé wa ani gwaaménja kundi det wawutékwa.” Naandén.

Jisas wani gwaaménja kundina wambukundi kaapa yandén

(Mt 13:18-23; Mk 4:13-20)

11“Bulaa ani gwaaménja kundina wambukundi wakawutékwa. Anga wa. Wani wit sék wa Gotna kundi pulak wa. 12Du dakwa ras Gotna kundi vékundakwa. Vékundaka Satan wa yaae wani kundi deku mawulémba kéraae kure yékwa. De Gorké kurkasale vékwe Gorké yéndakwa yaambumba yéndarénngé kalik yate, wa wani kundi kéraandékwa. Kéraae kure yéndéka wani kundiké wa yékéyaak yandakwa. Wani du dakwa de wan yaambumba vaakérén wit sék pulak wa.

13“Du dakwa ras Gotna kundi bari vékundakwa. Vékwe wani kundiké mawulé yate mawulé tawulé yandakwa. Yate kurkasale yamba vékulakandakwe wa. Wani kundi deku mawulémba daawulikapuk yandéka de yékunmba yamba vékulakandakwe wa. Yaténdaka vakmi ras deké yaandéka, Gotna kundi bari yaasékandakwa. Wani du dakwa de wan matumba vaakérén wit sék pulak wa.

14“Ras du dakwa taale Gotna kundi yékunmba vékundakwa. Vékute de ani képmaana muséké male vékulakandaka deku mawulé yéwaaké, salmu walmuké génngwa. Wani musé wa Gotna kundit taakatépékwa. Taakatépéndéka wani du dakwa Gotna jémbaa yamba yandakwe wa. Wani du dakwa de raamény waara ténmba vaakérén wit sék pulak wa.

15“Ras du dakwa de Gotna kundi kurkasale vékute, wandékwa pulak yate déku kundiké mawulé yandakwa. Yate déku kundi kurkale vékuréte, mawulé yaréte Gorké yéku jémbaa yapékaréndakwa. De wani du dakwa, wa yéku képmaamba vaakérén wit sék pulak wa.” Naandén Jisas det.

Jisas gwaaménja kundi wandén yaa véréksondarén téwaayéké

(Mk 4:21-25)

16Jisas wani kundi watake anga wandén, “Ani gwaaménja kundi nak ma véku. Dunyan téwaayé yaa takngére kure ye sapngutaka-ndarén aké arulamba daré kusolatako, kapuk jaambé atndamba daré taako? Yamba wa. De jaambé taakumba wa taakandakwa, wani gaat wulaaké yakwa du dakwa téwaayé vérékte kaaléndu de kurkasale véndarénngé. 17Paakwe rakwa musé sérémaa vékangunéngwa. Yakélak wandarén kundi sérémaa kaapamba randu vékukangunéngwa. 18Ma véku. Wani kundiké ma vékulaka naa. Guné yékunmba vékulakate, wuna kundi kurkasale vékukangunéngwa. Wuna kundi yékunmba vékukwa du dakwa de sérémaa Gotna kundi yékunmba vékukandakwa. Wuna kundi yékunmba vékukapuk yakwa du dakwa anga wandakwa, ‘Nané vékuwuran wa Gotna kundi.’ Wunga watake sérémaa de déku kundiké yékéyaak yatake baka rakandakwa.” Naandén Jisas det.

Jisas déku aasa déku waayékanjeké wandén

(Mt 12:46-50; Mk 3:31-35)

19Wani nyaa Jisasna aasa déku waayékanje waak sékét déké yaandarén. Asa du dakwa wa yaae wulaandaka gaa taalé vékulékndéka de dé ténét wulaaké yapatindarén. 20Yandaka dunyansé ras wa dat wan, “Ména aasa, ména waayékanje de a yaae angwandé kaapamba téte méné vékwate yandakwa.” 21Naandaka det anga wandén, “Gotna kundi vékute wandékwa pulak yakwa du dakwa wan de wuna aasa, wuna waayékanje wa téndakwa.” Naandén Jisas det.

Jisas wandéka néma wimut késén

(Mt 8:23-27; Mk 4:35-41)

22Nak nyaa Jisas bot nakmba déku dunyan sékét kure waaréndén. Waare det anga wandén, “Ma yékwak, néma gu kwaawuna nak sakwat.” Naandéka botmba yéndarén. 23Yéréndaka, Jisas yundé yandéka daae kwaaran. Kwaandéka néma wimut kutndéka gu waare botmba gwaande vékulékngé yan. Yandéka lambiyakngé yandarén. 24Yate ye Jisasét sérkiyaate anga wandarén, “Néma du, nané a lambiyakngwa.” Naandaka vélérkiyaae waarape wandéka wimut késndéka, gu daae yékunmba tén. 25Yatake det anga wandén, “Wuné gunat yékun yaké yawutékwa mayé apaké guné kamuké guné yamba yékunmba vékulaka-ngunéngwe?” Naandéka de vatvat naate dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Yéki. Wandéka gu wimut waak déku kundi vékute wandékwa pulak yambérékwa. Wa yénga pulak du dé?” Naandarén.

Jisas wandéka kutakwa kulure kure yatan du yékun yandén

(Mt 8:28-34; Mk 5:1-20)

26Jisas déku dunyansale sékét botmba ye Gerasaséna taalémba saambakndarén. Wani taalé néma gu kwaawuna nak sakumba téndéka Galili distrik nak sakumba tékwa. 27Wamba saambake bot taakatake néma gu kwaawuna wutépét wulaaké yaténdaka wani gaayémba yaan du nak Jisas véké yaandén. Talimba, wani du kutakwa kulure kure yaténdaka waangété yandén. Ye laplap yamba gindékwe wa. Baka male yaténdén. Bapmu bapmu baapmu wunga yaténdén. Gaamba yamba randékwe. Yamba wa. Dé wani kiyaandaka rémndarén kwaawumba male yaréndén. 28Dat kulure kure yatékésén kutakwasé, dat apapu viyaandarén. Viyaandaka waangété yandéka dunyansé ras wa déku maan taamba sen baangwit gindarén. Gitake dat véténdarén. Véténdaka wani sen bérélndéka kutakwasé dé kure yéndarén du yarékapuk taalat. Wani du wa Jisas véké yaandén. Yaandéka Jisas wa wan, dat kulure kure yatan kutakwasé yaange yéndarénngé. Wandéka vékwe dat véte némaanmba waate dat kwaati se waandé daate dat anga wandén, “Jisas, méné anjorémba rakwa du Gotna nyaan wa. Méné wunat yénga pulak yaké méné? Méné wunat kaangél tiyaaké yambak.” 30Naandéka dat anga wandén, “Ména yé yénga dé?” Waatakundéka wandén, “Wuna yé Késépéri wa.” Késépéri kutakwa kulure kure yaténdakwanngé wa wandén.

31Wani kutakwasé Jisasét anga waandarén, “Nané kapérandi taalat yéké kalik yanangwa. Ménat waatakunangwa. Nané wunga yénanénngé méné nanat waké yambak.” Naandarén dat.

32Téndarén némbumba baalé asa wa téte kakému katékésén. Katéndaka de wani duwat kulure kure yatékésén kutakwasé, Jisasét anga wandarén, “Méné nanat kewuréké mawulé yamunaae ma waménu, nané wani baaléna mawulémba wulaakanangwa.” 33Wunga wandaka wandén, “Ma yaange yéngunu wunga.” Naandéka wani du yaasékatake ye baaléna mawulémba wulaandarén. Wulaae kulure kure yéndaka wani balémbalé néma némbuna kutmba yaange daae gumba vaakére kulak ke kiyaatondarén.

34Wani baaléké kaavéte séngitan dunyansé wunga yandaka vétake yaange yéndarén. Ye akwi gaayémba yarékésén du dakwat wani muséké wayé yaayandarén. 35Wandaka du dakwa wani musé véké yéndarén. Ye Jisas tanmba saambake kutakwa yaasékatake yén duwat véndarén. Dé yéku mawulé vékwe laplap giye Jisasna maanale randéka véndarén. Vétake wup yandarén. 36Wup yandaka, Jisas wani musé yandéka vén gaayé wa det saapan, kutakwa kulure kure yatan du yékun yanngé. 37Saapéndaka Gerasana taalémba yarékésén akwi du dakwa wup nékéti ye Jisasét wandarén, de taakatake yéndénngé. Wandaka Jisas de yaasékatake yéké watake botmba waaréndén. 38Talimba kutakwa kulure kure yatan wani du dat waate anga wandén, “Wuné ménale yéké mawulé yawutékwa.” Naandéka Jisas dat anga wandén, “Méné ma waambule yé ména gaayét. Ye Got ménat yékun yandénngé ma saapé.” Wunga wandéka dé gaayét waambule ye déku gaayémba yarékésén akwi du dakwat saapéndén, Jisas dat yandén muséké.

Jisas taakwa vétikét kururéndén

(Mt 9:18-26; Mk 5:21-43)

40Jisas néma gu kwaawuna nak sakumba waambule ye saambakndéka akwi du dakwa déké kaavére dé vétake mawulé tawulé yandarén. 41Yaténdaka du nak Jisaské yaandén. Déku yé Jairus wa. Dé wani gaayémba kwaakwa Gotna kundi bulndakwa gaana néma du téndén. Dé ye Jisasét waandé daae kwaati séte anga wandén, “Wuna takwanyan ani kiyaaké yarékwa. Léku kaa rékaamba yamba wa (12). Wuna nyaan nakurak male wa. Méné ma yaa wunale sékét. Ye lé kururéménék.” Naandéka dale sékét yéndén.

43Jisas yéndéka asa du dakwa wa dale sékét yéndarén. Yaambu vékulékén. Yéténdaka taakwa nak Jisasna kukmba yaae déku laplap waambumba vatndékulén. Kaa késépéri (12) wa lé waaléramu yarélén. Némaamba apu wa doktaké yélén lé kururéndarénngé. Yéléka dokta yapatin. Yandaka wani taakwa Jisas kundi wandaka vékute lékét léku mawuléké anga walén, “Wuné Jisasna laplapmba vatndékumunaae, wuné nakapuk yékun yakawutékwa.” Naatake déku kukmba yaae déku laplap waambumba vatndékulén.

Wani taakwa wunga vatndékuléka waaléramu bari wurétékndéka nakapuk yékun yalén.
45Vatndékuléka Jisas wa wan, “Wunat kandé vatndékwak?” Naandéka de akwi anga wandarén, “Nané yamba wa.” Wunga wandaka Pita wa wan, “Néman Du, asa du dakwa a ménale tékéskwa, méné yanyaweye. De ras ménat baka vatndéku daré yak, kapuk yénga véké?” 46Naandéka Jisas wa wan, “Yamba wa. Nak baan nak wuna mayé apa kéraaké watake wa vatndékundén wunat. Yandaka vékuwutén wuna mayé apa ras yéndéka.” Naandén.

47Wunga wandéka lé wani taakwa léku mawuléké anga walén, “Jisas wuna mawulé véndén wa.” Wunga watake lé bérutéte yaae Jisas ténale képmaamba waandé daae kwaati sélén. Yate akwi du dakwana ménimba anga walén, “Kaa késépéri (12) waaléramu yare wuné yékun yaké watake wa taambat vatndékuwutén ména laplapmba. Vatndékwe wa bari nakapuk yékun yawutén.” 48Wunga waléka lat anga wandén, “Nyéno, wuné nyénat kururéké yawutékwa mayé apaké yékunmba vékulakate wa bulaa nyénékét wa yékun yanyénén. Nyéna mawulé yénga yékun téndu yékunmba ma yényénu.” Naandén.

49Jisas wayéka téte waténdéka du nak Jairusna gaamba yaandén. Yaae Jairusét anga wandén, “Ména takwanyan wa kiyaan. Méné wani néma du yaandénngé waké yambak. Dé déku nak jémbaa yénga yandu.” 50Wunga wandéka Jisas wani kundi vékute Jairusét anga wandén, “Wup yaké yambak. Wuné lé yékun yaké yawutékwa mayé apaké yékunmba vékulakaménu ména takwanyan yékun yakalékwa.” Naandén. 51Naatake ye wani duna gaamba saambake wandén, “Pita, Jon, Jems, guné léku aapa aasa waak, guné male wunale sékét wulaa-kangunéngwa gaat. Nak du dakwa katik wulaaké daré.” Naandén. 52Naandéka akwi wamba tékésén du dakwa wani takwanyanngé mawulé sémbéraa yatéte géraaténdarén. Géraandaka det anga wandén, “Géraaké yambak. Lé yamba kiyaae wa. Lé yundé wa kwaalékwa.” Naandén. 53Kiyaasékéyaklén vétake wa wunga wandéka dat waangindarén. 54Waangindaka dé wulaae léku taambamba kutte lat anga wandén, “Nyéno, ma waarap.” 55Naandéka léku kwaminyan nakapuk waambule yaandéka bari waaraplén. Waarapléka Jisas det anga wandén, “Kakému ras ma kwayéngunu kalu.” 56Naandéka bét léku aapa aasa lat vétake vatvat naambérén. Naambéréka bérét anga wandén, “Ani muséké nak du dakwat waké yambak.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA