Mark 11

Jisas néma du rate Jerusalemét wulaandén

(Mt 21:1-11; Lu 19:28-40; Jo 12:12-19)

1Jisas déku dunyansale Jerusalemét waaréndakwa yaambumba waaréndarén. Waaréte Betfage tékwan Betani waak tékwan ye kwambalitéte véndarén. Wani gaayé vétik Oliv némbumba wa tékwa. Jerusalemale wa tékwa. Vétake Jerusalemmba saambakngé yatéte Jisas déku du vétikét anga wandén, “Béné wani gaayét ma wulaambénu. Wulaae vékambénéngwa donki nyaan nak. Miyémba lékitakandaka wa téndékwa. Talimba du nak wani donkimba yamba waare randékwe wa. Ma lepékwe kure yaambénék. 3Yambénu du nak bénat anga waatakundu, ‘Kamu yaké béné wani donki nyaan lepékwak?’ Wunga wandu anga ma wambénék, ‘Néman Du wani donkiké mawulé yandékwa. Dé bari wandu waambule kure yaakandakwa.’ Dat wunga ma wambénu.” Naandén.

4Wani kundi vékutake ye vémbérén donki nyaan yaambumba téndéka. Wani donki miyémba lékitakandaka gaa nakna pétale wa téndén. Vétake wani donkina baangwi lepékumbérén. 5Lepékumbéréka du ras wamba téte anga wandarén, “Wani donki nyaan lepékwe kamu yaké béné?” 6Wunga waatakundaka wa Jisas wan pulak wambérén. Wambéréka yi naandaka donki nyaan kure yémbérén Jisaské. Ye bérku laplap ras donkina bungulmba vaakutakambérén. Vaakutaka-mbéréka Jisas waare wamba randén. 8Re yéndéka némaamba du dakwa laplap ras yaambumba taakate yaambu yakusondarén. Yandaka du ras yaawit ye miyé gaalé ras satéke kure yaae yaambumba taakate yaambu yakusondarén. 9Yatake du dakwa nyambalé ras taale yéténdaka ras Jisasna kukmba yététe némaanmba anga waandarén:

Néman Du Got wandéka wa yaandékwa. Wan yékun wa.
Got dat yékun yénga yandu.
10 Nana gwaal waaranga maandéka bakamu Devit talimba néma du randén pulak, wa dé bari néma du rate nanéké yékunmba vékandékwa.
Ani néma duwat Got yékun yénga yandu.
Nané anjorémba rakwa du Gotna yé ma kavérékngwak.
Wunga waandarén.

11Wunga waaténdaka Jisas ye Jerusalemét wulaandén. Wulaae Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaandén. Wulaae akwi musé véndén. Vétake nyaa daawuliké yandéka déku dunyansale sékét Jerusalem taakatake Betanit nakapuk yéndarén.

Jisas wandéka miyé nak rékaa yan

(Mt 21:18-19)

12Jisas Betanimba kwaae ganmbamba Jerusalemét waambule yémuké yaambumba yéténdéka dat kaandé yan. 13Yandéka yéte véndén yéku sék vaakukwa miyé nak apakmba téndéka. Némaamba gaanga wani miyémba téndéka véte déku mawulémba anga wandén, “Némaamba gaanga téndéka sék wa vaakwe tékwa. Ras géle kakawutékwa.” Naandén. Wunga watake wani miyé sék géle kamuké yéndén. Ye vépatikndén. Wani miyé sék ras yamba vaakwe te wa. Wani miyé sék vaakundékwa sékét wayéka yamba yaae wa. Gaanga male téndéka véndén. 14Vétake anga wandén, “Du dakwa ani miyémba nakapuk sék katik géle kaké daré.” Wunga wandéka déku dunyansé wani kundi vékundarén.

Gotna kundi bulndakwa néma gaamba dunyansé kewurésalendén

(Mt 21:12-17; Lu 19:45-48; Jo 2:13-22)

15Jisas déku dunyansale sékét Jerusalemét yéndarén. Ye saambake wa dé Gotna kundi bulndakwa néma gaamba wulaae véndén dunyansé ras musé kwayéte yéwaa kéraaténdaka. Vétake det kewurésalendén. Kewurésalete wa nak gaayéna yéwaa kéraate wani gaayéna yéwaa kwayékwa duna jaambé taakungérundén. Yate viyaae tuwe Gorké kwayéké yandakwa api kwayékwa du rakéséndarén tékét kutmbalakundén. 16Yate det anga wandén, “Guné ani gaamba musé ras kéraae kure yeyé yaayaké yambakate.” Naandén.

17Wunga watake anga wandén, “Ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa: Got anga wandén, ‘Akwi képmaamba yaan du dakwa wuna gaat yaale wunale de kundi yénga bulndaru.’ Got wunga wa wandén. Wani kundiké guné yamba vékulakangunéngwe wa. Guné ani gaamba Gorale kundi yamba bulngunéngwe wa. Guné musé kwayéte yéwaa kéraangunénga ani gaa an sél yakwa du paakwe rakwa gaa pulak a gérékén.” Naandén.

18Wunga wandéka akwi du dakwa déku kundi vékute vatvat naandarén. Naandaka de Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé, apakundiké vékusékngwa dunyansé waak wani muséké kundi vékundarén. Vékute wup yandarén Jisaské. Wup yate anga wandarén, “Némaamba du dakwa déku kundi vékute mawulé yate wa vatvat naandakwa. Yénga pulak viyaandékngé nané dé?” Naandarén.

19Nyaa daawulindéka Jisas déku dunyansale Jerusalem taakatake nakapuk yéndarén.

Gorké yékunmba vékulakate dat waatakute musé kéraakandakwa

(Mt 21:20-22)

20Nak gaayémba kwaae ganmbamba waarape Jisas déku dunyansale Jerusalemét waambule yéte wa véndarén wani miyé rékaa ye téndéka. Gaanga, apa, méngi waak, akwi wa rékaa yan. 21Yandéka Pita vétake Jisas wan kundiké vékulakate dat anga wandén, “Néma du, ma véna. Wani miyé wa rékaa yan. Nalé wani miyéké anga wa waménén, ‘Du dakwa ani miyémba nakapuk sék katik géle kaké daré.’ Wunga waménénga bulaa wa rékaa yan.” Naandén.

22Dé wunga wandéka Jisas det anga wandén, “Gunat a wawutékwa. Guné Gorké ma yékunmba vékulakate mawulé vétik yakapuk yate anga wangunu, ‘Got wuna kundi vékukandékwa. Yi wan wanana wa.’ Wunga wamunaate, wa guné ani némbu ye solwaramba daawulindénngé wangunu, wa dé ye solwaramba daawulikandékwa. 24Wani muséké vékulakate gunat a wawutékwa. Guné Gorét waatakute dé waatakuké yangunéngwa pulak gunéké apamama yandénngé guna mawulémba watake dat waatakungunu wa dé gunéké wunga yakandékwa.

25“Guné téte Gorale kundi bulte yéku mawulé ma vékungunék. Nak du dakwa gunat kapéremusé yandaru guné de yan kapéremuséké nakapuk vékulakaké yambak. Wunga yangunu, wa anjorémba rakwa du guna aapa Got yangunén kapéremusé yasnyéputiye wani muséké nakapuk katik vékulakaké dé. 26[Nak du dakwa gunat yandarén kapéremuséké wayéka vékulakate det yakataké mawulé yangunu, wa anjorémba rakwa du guna aapa Got guné yan kapéremuséké vékulakate wa wani kapéremusé yasnyéputikapuk yate gunat yakata-kandékwa.]” Naandén Jisas.

Jisasét waatakundarén, “Kandé wak wani jémbaa yaménénngé?”

(Mt 21:23-27; Lu 20:1-8)

27Jisas déku dunyansale nakapuk waambule yéndarén Jerusalemét. Ye saambake Jisas Gotna kundi bulndakwa néma gaat nakapuk wulaandén. Wulaae yeyé yaayaténdéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, apakundiké vékusékngwa dunyan, maaka dusé, wunga déké yaandarén. 28Yaae dat anga wandarén, “Kamu mayé apa kéraae méné wani jémbaa yo? Kandé wak wani jémbaa yaménénngé?”

29Wunga wandaka det anga wandén, “Wuné waak nak kundi gunat waataku-kawutékwa. Waatakuwutu guné wuna kundi waambule kaatangunu wuné guna kundi kaatakawutékwa. 30Guné ma wa. Kandé Jonét wak dé du dakwat baptais kwayéndénngé? Got dé wunga wak, kapuk képmaana du nak dé wunga wak?”

31Wunga waatakundéka de deku kapmang bulte waarute anga wandarén, “Nané anga wananu, ‘Got wa wunga wan.’ Wunga wananu, wa nanat anga wakandékwa, ‘Kamuké guné déku kundi vékukapuk yo?’ 32Anga kalmu waké nané? ‘Képmaana du nak wa wan.’ Némaamba du dakwa Jonngé anga wandakwa, ‘Gotna yémba kundi kwayétan du nak wa. Yi wan wanana wa.’ Wunga wandakwa. Deké wup yate kundi katik bulké nané Jonngé.” Naandarén.

33Wunga bule paapu yate Jisasét anga wandarén, “Yamba vékuséknangwe wa. Wani muséké katik waké nané.” Naandaka det anga wandén, “Wuné waak wunat wandéka yaae ani jémbaa yawutékwa duké katik waké wuté.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA