Mark 12

Jisas gwaaménja kundi wandén wain yaawiké kaavéte séngiran duké

(Mt 21:33-46; Lu 20:9-18)

1Jisas ani gwaaménja kundi det wandén: “Du nak wain yaawi nak yandén. Aatmu giye wain miyé taawundén. Taawutake kukmba wain kulak kéraae kaké wain sék guriksande vakipékumuké kwaawu matumba vaandén. Vaatake yaawiké séngite kaavéréké yandakwa sémény gaa nak kaandén. Kaatake wani yaawiké séngiréte yaawimba jémbaa yate yéwaa kéraaké mawulé yan dunyansat kwayéndén. Kwayétake dé nak taalat yén. 2Miyé sék géléké yandakwa sékét yandéka dale yaréte jémbaa yakwa du nakét wandén, déku yaawiké kaavéte séngirékwa duké yéndénngé. Ye miyé sék ras kwayéndaru kure yaandénngé wa mawulé yandén. 3Yate wandéka déku du yéndéka yaawiké séngirékwa du wa dé viyaandarén. Viyaae dé kewuréndaka miyé sék kéraakapuk baka male waambule yaandén.

4“Yaawina néma duké waambule yaandéka déku nak duwat waak wandéka deké yéndén. Yéndéka déku maakamba viyaate dat kapérandi musé yandarén. 5Yandaka yaawina néma du déku jémbaa yakwa du nak baanét waak wandéka yéndén. Yéndéka dé viyaandékndarén. Yandaka wa dé du rasét waak wandéka yéndarén. Yéndaka rasét baka viyaate wa rasét viyaandékndarén.

6“Yandaka kukmba wani néma du déku mawulémba anga wandén, ‘Wuna nyaan male a yarékwa. Déké néma mawulé yawutékwa. Déku kundi wa vékukandakwa.’ Naandén. Wunga watake déku nyaanét wandéka yaawiké kaavéte séngirékwa dunyanséké yéndén. 7Yéndéka yaawiké séngirékwa du dat vétake deku kapmang kundi bulndarén. Bulte anga wandarén, ‘Yaawina néma du kiyaandu wani nyaan wa déku aapana akwi musé kéraaké yakwa. Nané dé viyaandéktake ani yaawi kéraakanangwa.’ Naandarén. 8Wunga watake dé kure ye viyaandékndarén. Viyaandéke déku pusaa kéraae yaawi taakatake kaapat vaanjang-ngwandéndarén.” Naandén Jisas.

9Jisas wunga watake det anga wandén, “Guné yénga guné vékulako? Yaawina néma du yaae yaawiké kaavéte séngiran dunyansat yénga pulak yaké dé? Dé yaae wani dunyansat viyaandékwuré-kandékwa. Viyaandéktake nak duwat wani yaawi kwayékandékwa. 10Viyaandékndarén nyaanngé ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa:

Gaa kaakwa du yéku matuké waakte matu nakurakngé kalik yatakandaka baka randén.
Randéka Néman Du Got wani matut vétake anga wandén, ‘Wan yéku matu wa. Wani matu randu gaa yékunmba kwaakandékwa.’ Wunga watake wani matu kéraae taakandéka gaa wa yékunmba kwaan. Kwaandéka nané véte mawulé tawulé yanangwa.
Wani kundi Gotna nyéngaamba vétake guné yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa.” Naandén Jisas.

12Wani kundi wandéka néma dunyansé anga vékusékndarén. Jisas deké wa wani kundi wandén. Wunga vékusékte anga wandarén, “Dé ma kure kalapusmba taakakwak.” Wunga watake du dakwa det waarumuké wup yate wa dé yamba kulkindakwe wa. Yate dé taakatake yéndarén.

Takis kwayéndakwanngé Jisasét waatakundarén

(Mt 22:15-22; Lu 20:20-26)

13Néma du ras dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Nané Jisasét késmusé nakmuséké waatakunanu dé kalmu kapérandi kundi waambule kaataké dé kapuk? Dé kapérandi kundi wandu dé kure ye kalapusmba taakakanangwa.” Naandarén. Wunga watake Farisi dunyan ras, Herotna dunyan waak det wandaka wa Jisaské yaandarén. 14Yaae dat anga wandarén, “Néma du, méné du dakwat Gotna jémbaaké wa yakwasnyé-ménéngwa. Méné yéku kundi male wate det Gotna kundiké yékunmba yakwasnyé-ménéngwa. Méné nakurak kundi male waménéngwa, néma du dakwa, baka du dakwat waak. Méné deké wup yamba yaménéngwe wa. Wunga wa vékuséknangwa. Méné wunga yate bulaa nanat ma waménu. Yénga méné vékulako? Nana apakundi yénga dé wo? Nané takis Romna néma du Sisar, dat kwayéké nané kapuk? Nané takis kwayéké yanangwan wan yékun dé, kapuk yamba yé?”

15Wunga wandaka Jisas deku mawulé wa vékusék-wuréndén. De deku mawulémba anga wandarén, “Bulaa dé kapérandi kundi wandu dé kure kalapusmba taakakanangwa.” Naandarén. Wunga wandaka Jisas vékusékte det anga wandén, “Guné paapu yakwa dunyansé wa. Kamuké guné wunat wunga waatakwo? Guné yéwaa nak ma kure yaangunu véwutu.” Naandén. 16Naandéka déké yéwaa nak kure yéndarén. Kure yéndaka anga wandén, “Ani yéwaamba kwaakwa nyaap an kéna nyaap dé? Kéna yé daré ani yéwaamba viyaatakak?” Wunga waatakundéka anga wandarén, “Wan Romna néma du Sisarnan wa.” 17Wunga wandaka det anga wandén, “Yi wan wanana wa. Romna néma du Sisarna musé dat ma kwayéngunék. Gotna musé Gorét ma kwayéngunék.” Naandén. Wunga wandéka wani kundi vékutake vatvat naate vékulaka vékulaka naandarén.

Du kiyaae taamale waarapké yandakwanngé Jisasét waatakundarén

(Mt 22:23-33; Lu 20:27-40)

18Sadyusi dunyan deku mawulémba anga wandarén, “Kiyaan du dakwa nakapuk katik taamale waarapké daré.” Naandarén. De ras Jisaské ye dat anga wandarén: 19“Néma du, méné du dakwat Gotna jémbaaké yakwasnyé-ménéngwa. Méné ani muséké nanat ma waménu. Talimba Moses anga viyaatakandén: Du nak taakwa kéraae nyaan kéraakapuk ye kiyaandu déku taakwa wayéka yarépékalu déku waayéka wani taakwa kéraakandékwa. Yandu nyaan kéraalu wani nyaanngé wakandakwa, ‘Aanyéna nyaan wa.’ Wunga wakandakwa. Moses wunga wa viyaatakandén. 20Bulaa ma véku. Talimba nakurak kémba du taambak kaayék vétik (7) yaréndarén. Aanyé taakwa kéraae nyambalé kéraakapuk ye kiyaandén. 21Kiyaandéka déku waayéka wani taakwa kéraae nyambalé kéraakapuk ye, wa dé waak kiyaan. Kiyaandéka nak waayéka wani taakwa kéraae nyambalé kéraakapuk ye dé waak kiyaandén. 22Kiyaandéka akwi waayékanje wungat male ye akwi nyambalé kéraakapuk ye baka kiyaawuréndarén. Yandaka kukmba wa wani taakwa kiyaan. 23Bulaa nanat ma waménu. Kiyaan du dakwa taamale waarapké yandakwa sapakngé waménéngwa. Wani sapak wani taakwa kandale raké lé? Talimba wani nakurak kémna aanyémbéré waayékanje de akwi lat male kéraandarén.” Naandarén Sadyusi dunyansé.

24Jisas deku kundi vékutake det anga wandén, “Guné Gotna nyéngaamba kwaakwa kundi yamba vékusék-ngunéngwe wa. Vékusékngapuk yate Gotna mayé apaké waak yamba vékusék-ngunéngwe wa. Yangunénga wa guna mawulé kapére yakwa. 25Ma véku. Kukmba Got wandu kiyaan du dakwa taamale waarape Gotna gaayémba yaréte déku kundi kure gaayakwa dunyansé pulak yarékandakwa. Yaréte dunyansé de taakwa katik kéraaké daré. Dakwa de du katik kumbiké daré.

26“Kundi ras waak wakawutékwa kiyaan du dakwa taamale waarapké yandakwanngé. Talimba makal miyé nak yaa yaandéka Moses téte véténdéka Got dat kundi kwayéndén. Kwayéndén kundi Moses Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén: Wuné Abrahamna néma du a. Wuné Aisakna néma du a. Wuné Jekopna néma du a. Wuné deku néma du Got a rawutékwa. Wunga viyaatakandéka guné wani kundi déku nyéngaamba vétake wa yamba yékunmba vékulaka-ngunéngwe wa. 27Wani kundiké vékulakate anga vékuséknangwa. Got kiyaan duna néma du yamba randékwe wa. Wani du talimba wa kiyaandarén. Taale wa kiyaandarén. Kukmba wa Got wani kundi wandén. De kiyaae nakapuk taamale waarape randaka wa Got wani kundi wandén. Got kiyaae taamale waarape rakwa duna néma du wa randékwa. Got wan kiyaakapuk kulé tékwa duna néma du wa. Wunga wa vékuséknangwa. Guné nak kundi wangunénga wa guna mawulé kapére yandékwa.” Naandén Jisas Sadyusi dunyansat.

Akwi apakundit taalékéran apakundiké Jisas wandén

(Mt 22:34-40; Lu 10:25-28)

28De kundi bulndaka apakundiké vékusékngwa du nak wamba téte vékuténdén. Vékuténdéka Jisas Sadyusi dunyanna kundi kurkasale waambule kaatandéka vékutake yaae Jisasét anga wandén, “Nana apakundimba kamu apakundi dé akwi apakundit taalékérak?” 29Wunga waatakundéka Jisas anga wandén, “Ani kundi dé akwi néma kundit wa taalékérawuréndén: Israel du dakwa, ma vékungunék. Nana Néman Du Got wan nakurak male wa. Déku kapmang wa néma du randékwa. 30Guné guna Néman Du Gorké ma néma mawulé yangunék. Yate dat wangunu guna mawulé, guna kwaminyan, guna yaamambi, guna mayé apaké néma du rakandékwa. 31Nak néma apakundi anga wa: Guné guna sépéké néma mawulé yangunéngwa pulak, nak du dakwaké ma néma mawulé yangunék. Yate det ma yékun yangunék. Wani kundi vétik wan néma apakundi wa. Akwi néma apakundit wa taalékérandén.” Naandén.

32Jisas wunga wandéka anga wandén, “Néma du, yékunmba wa waménén. Nana Néman Du Got dékét déku kapmang wa nana néma du randékwa. Nak néma du nak yamba yé wa. Wan wanana wa. 33Waménén pulak, nané Gorké néma mawulé ma yakwak. Yate dat wananu wa nana mawulé, nana kwaminyan, nana yaamambi, nana mayé apaké néma du rakandékwa. Randu nana sépéké néma mawulé yanangwa pulak, nak du dakwaké néma mawulé ma yakwak. Nané wani kundi vétik vékute wa yékun yakanangwa. Wani kundi vétik talimba wandarén kundit wa taalékérandén. Talimba wandaka kwaami viyaae matu jaambémba tuwe Gorké wa kwayénanén. Kakému waak Gorké wa kwayénanén. Ména kundi vékute yaké yanangwa yapaté wa Gorké kwaami kakému kwayénangwa yapatat wa taalékérandén. Waménén kundi wan néma kundi wa.” Naandén.

34Wani du yékunmba vékulakate wa wunga wandén. Wandéka Jisas vékutake dat anga wandén, “Kalmu ayélap yaréyaré naae Gotna kémba yaalaké méné?” Wunga wandéka akwi dunyansé, nak kundi Jisasét waatakumuké wup yandarén.

Jisas det waatakundén Got wan du Kraiské

(Mt 22:41-46; Lu 20:41-44)

35Jisas Gotna kundi bulndakwa néma gaamba du dakwat kundi kwayéte det anga wandén, “Apakundiké vékusékngwa dunyan anga wandakwa, ‘Gunat yékun yandénngé Got wan du Krais dé Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu wa.’ Kamuké daré wunga wo? 36Talimba Krais ani képmaamba yatékapuk yandéka wa Gotna Yaamambi Devitna mawulémba wulaae randéka Devit Kraiské anga wandén, ‘Wuna Néman Du wa.’ Naate anga wandén:

Néman Du Got wuna Néman Duwat anga wandén,
‘Méné néma du rate wuna yékutuwa taambamba ma raménék.
Raménu wuné wawutu ména maama ména taambamba wa rakandakwa.
Randaru méné néma du rate deké vérékaménéngwa.’
Naandén Got.
37Devit wani kundi wate dé Kraiské, ‘Wuna Néman Du wa,’ naandén. Kamuké dé Devit Kraiské wunga wak? Devit Got wan du Kraiské, ‘Wuna Néman Du wa,’ naandéka yénga pulak dé Krais Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu to? Krais Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu téte Devitna néma du waak dé to kapuk?” Naandén Jisas.

Apakundiké vékusékngwa dunyanséké Jisas wandén

(Mt 23:1-36; Lu 11:37-54, 20:45-47)

Jisas wunga wandéka némaamba du dakwa déku kundi vékute wa mawulé tawulé yandarén.
38Jisas ani kundi waak det kwayéndén: “Guné apakundiké vékusékngwa dunyanséké ma jéraawu yangunék. De sémény laplap saawuwe du dakwa jaawundakwa taalémba yeyé yaayaké wa mawulé yandakwa. Yeyé yaayandaru du dakwa det véte anga wandarénngé wa mawulé yandakwa: ‘Wan de nana néma du wa.’ Wunga wate deku yé kavérék-ndarénngé wa mawulé yandakwa. 39Gotna kundi bulnangwa gaamba wulaae néma duna taalémba raké wa mawulé yandakwa. Némaamba dunyansale kakému kate yéku taaléké waakte du dakwana ménimba raké mawulé yandakwa, de véte deku yé kavérék-ndarénngé. 40De du kiyaan kwawitakwana musé asé akwi kéraandakwa. De paapu yate néma kundi Gorét waténdakwa, du dakwa det véte deku yé kavérék-ndarénngé. Yandakwanngé Got wandu néma kapérandi musé deké yaakandékwa.” Naandén Jisas.

Musékapuk du kiyaan kwawitakwa nak Gorké yéwaa kwayélén

(Lu 21:1-4)

41Jisas Gotna kundi bulndakwa néma gaamba rate véndén némaamba du dakwa Gorké yéwaa kwayéndaka. Rékaamba musé kurerékésén némaamba du dakwa néma yéwaa kwayéndaka wa véndén. 42Véténdéka musékapuk yan du kiyaan kwawitakwa nak yaae makalkéri yéwaa vétik Gorké kwayéléka véndén. 43Vétake déku dunyansat waate det anga wandén, “Rékaamba musé kurerékwa du dakwa Gorké yéwaa ras kwayéndarén. Kwayéndaka deku yéwaa ras waak wa rakwa gaamba. Ani taakwa makalkéri yéwaa vétik kurerélén pulak akwi wa kwayélén. Kwayétake lé kakému kéraala yéwaa nak yamba yé wa. Gorké kwayéndakwa yéku yapatat lé kwayén yéku yapaté wa taalékéran. Yi wan wanana wa. Gunat wawutékwa.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA