Mark 3

Yaap yaré nyaamba Jisas wandéka taamba lin du yékun yandén

(Mt 12:9-14; Lu 6:6-11)

1Nakapuk yaap yaré nyaa Jisas Gotna kundi bulndakwa gaat wulaandéka taamba lin du nak wamba randén. 2Randéka Jisasna kundiké kalik yakwa du ras wani gaamba téte Jisasét véténdarén. Vététe deku mawulémba anga waténdarén, “Jisas yaap yaré nyaamba wani duwat kalmu kururéké dé kapuk? Dat kururémunaae, wa nana apakundiké kuk kwayéndu dé kotimnganangwa.” Naandarén. 3Waténdaka taamba lin duwat anga wandén, “Ma waarape yaae amba té.” 4Naandéka waarape wamba téndéka det anga wandén, “Nana apakundi yénga dé wo? Yaap yaré nyaamba nané yéku musé yaké nané, kapuk kapérandi musé yaké nané? Yaap yaré nyaamba kiyaaké yakwa du dakwat yékun yaké nané, kapuk det viyaandékngé nané?” Naandén. Naandéka kundi yamba bulndakwe wa. 5Yate déku kundi vékumuké kalik yandaka wa dé rakarka yate deké sémbéraa yandén. Sémbéraa yate wani duwat anga wandén, “Ména taamba ma kayéndéng.” Wunga wandéka déku taamba kayéndéngndéka wa nakapuk yékun yan. 6Yandéka Farisi dunyan gwaande ye Jisasét viyaandékmuké Herotna dunyansale sékét kundi bulndarén.

Némaamba du dakwa néma gu kwaawuna aarkémba jaawuwe téndarén

7Jisas déku dunyansale sékét Galili néma gu kwaawuna aarkat yéndarén. Yéndaka némaamba du dakwa yandén muséké kundi vékutake déké yéndarén. Galili distrik, Jerusalem, Judiamba tékwa gaayé ras waak, Idumea distrik, Jordan kaambélé nak saku, Tairmba tékwa taalé, Saidonmba tékwa taalé, wani gaayémba yaae wa déké yéndarén. 9Ye saambakndaka dé baat yakwa némaamba du dakwa nyambalésat, sépémaalé kapére yan némaamba du dakwa nyambalésat waak wa kururéndén. Kururéndéka de wunga pulak apu du dakwa nakapuk yékun yaké we déku sépémba kurké mawulé yate jaawundaka wa taalé vékulékén. Vékulékndéka déku dunyansat anga wandén, “Bot nak ma kéraae kure yaangunu rawutu. Némaamba du dakwa wa jaawuwe téndakwa.” Naandén.

11Kutakwa kulure kure yatan du dakwa Jisasét véte déku ménimba vaakére kwaate anga waandarén, “Méné Gotna nyaan wa.” 12Wunga waandaka Jisas det némaanmba wandén, de déké kundi saapékapuk yandarénngé.

Jisas wakandéng-ndéka déku dunyan déku jémbaa yandarén

(Mt 10:1-4; Lu 6:12-16)

13Jisas némbat waaréndén. Waare mawulé yandékwa dunyansat waandéka déké yaandarén. 14Yaandaka dé du tambavétik maanmba kaayék vétikét (12) wa wakandéngndén, de déku jémbaa yandarénngé. De dale yeyé yaayatéte déku kundi vékwe ye du dakwat Gotna kundi kwayéte mayé apa kéraae wandaru kutakwa yaange yékandakwa.

16Déku dunyanséna yé anga wa:

Saimon. Dat nak yé kwayéndén, Pita.
17 Sebedina nyaan vétik Jems ambét déku waayéka Jon. Bérét nak yé kwayéndén, Boanerges. Nana kundimba wani kundi anga wandékwa, jatndu pulak nyaarangte waakwa du.
18 Andru.
Filip.
Bartolomyu.
Matyu.
Tomas.
Alfiusna nyaan Jems.
Tadius.
Nak Saimon. Dé talimba akwi gaayémba yéte anga wandén, “Nak képmaana du nanéké néma du témuké kalik yawutékwa.” Naandén.
19 Judas Iskariot. Kukmba wa Jisas maamat kwayéndén.

Anga wandarén, “Jisas Belsebulale wa jémbaa yandékwa.”

(Mt 12:24-32; Lu 11:14-23, 12:10)

20Kukmba Jisas waambule yéndén gaat. Ye saambakndéka némaamba du dakwa jaawuwe téndaka déku dunyansale kakému kaké yapatindarén. 21Yandaka du dakwa ras Jisaské anga wandarén, “Wa waangété wa yandén.” Naandaka Jisasna kém vékutake dé kure yémuké déké yaandarén.

22Apakundiké vékusékngwa dunyan ras Jerusalemmba talimba yaandarén. Yaae saambake Jisasét véte déké anga wandarén, “Déku mawulémba akwi kutakwana néma du déku yé Belsebul wa wulaae tékwa. Téte mayé apa kwayéndéka wa wandéka de kutakwasé yaange yéndakwa.” Naandarén. 23Naandaka det waandén, yaandarénngé. Waatake det gwaaménja kundi anga wandén, “Ani kundi ma vékungunék. Guné wunat wangunén pulak yate kutakwana néma du Satan déku dunyan yaange yéndarénngé wamunaandu, wa katik tésékéyakngé daré. Satan wunga jémbaa yamba yandékwe wa. 24Néma gaayémba tékwa du mawulé vétik yate kém vétikmba téte waariyamunaate, wa katik tésékéyakngé daré. 25Nakurak gaamba yarékwa du dakwa mawulé vétik yate deku kapmang waariyamunaae, wa de waak katik tésékéyakngé daré. 26Satan déku dunyansale wunga pulak wa. De mawulé vétik yate deku dunyansale waariyamunaate, wa katik tésékéyakngé daré. Deku jémbaa késkandékwa.

27“Du nak apamama yakwa duna gaamba wulaae déku musé baka kéraaké we taale wani du kure baangwit gikandékwa. Gitake déku gaamba wulaae wa déku musé baka kéraakandékwa.” Naatake anga wandén, “Satan wan wani apamama yakwa du pulak wa. Wuné wani duwat baangwit gikwa du pulak a. Wuna mayé apa wa Satanna mayé apat taalékéran.” Naandén Jisas.

28Naatake anga wandén, “Ani kundi ma vékungunék. Du dakwa kapérandi musé ye wani kapérandi muséké kalik ye yaasékandaru, wa Got yandarén kapérandi musé yakwasnyéputi-kandékwa. Du dakwa Gorét wasélékte kapérandi kundi watake wani kapérandi kundiké kalik ye yaasékandaru, wa Got wani kapérandi musé yakwasnyéputi-kandékwa. 29De Gotna Yaamambiké wasélékte kapérandi kundi wandaru, wa Got wani kapérandi musé katik yakwasnyéputiké dé. Wani kapérandi musé tépékaa-kandékwa.” Naandén Jisas. 30Takamba de ras Gotna Yaamambiké vékulaka-kapuk yate wa anga wandarén, “Kutakwana néma du Jisasna mawulémba wa wulaae randékwa.” Wunga wate Gotna Yaamambit wa wasélékndarén.

Jisas déku aasa déku waayékanjeké wandén

(Mt 12:46-50; Lu 8:19-21)

31Wani sapak Jisasna aasa déku waayékanje waak yaandarén. Yaae kaapamba téte kundit wasatindarén déké. 32Wasatindaka némaamba du dakwa Jisasale téte dat anga wandarén, “Ména aasa, ména waayékanje yaae kaapamba téte méné véké wandakwa.” Naandarén. 33Wandaka anga wandén, “Wuna aasa waayékanje yénga pulak daré?” 34Wunga watake akwi du dakwat véte anga wandén, “An wuna aasa, wuna waayékanje a. 35Gotna kundi vékute wandékwa pulak yakwa du dakwa wan wuna aasa, wuna nyangengu, wuna waayékanje pulak wa.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA