Mark 6

Nasaretsé Jisasét kuk kwayéndarén

(Mt 13:53-58; Lu 4:16-30)

1Jisas wani gaayé taakatake déku gwalepanget yéndén. Yéndéka déku dunyan dale sékét yéndarén. 2Ye saambake yaap yaré nyaa Gotna kundi bulndakwa gaat wulaandén. Wulaae Gotna kundiké du dakwat yakwasnyéndén. Yakwasnyéndéka némaamba du dakwa vékute vatvat naate anga wandarén, “Yéki. Wani du yamba dé wani kundi kéraak? Yénga pulak dé wani muséké vékuséku? Yénga pulak ye dé talimba vékapuk yananén késépéri kulé apanjémba yo? 3Dé gaa kurkwa du wa. Maria wan déku aasa wa. Jems, Josep, Judas, Saimon wan déku waayékanje wa. Déku nyangengu akwi amba yaréndakwa, nanale. Deké wa vékuséknangwa. Dé néma du yamba yé wa. Wan baka du wa. Yénga pulak dé wani kundi wo?” Wunga wate wa de déké kalik yandarén.

4Kalik yandaka Jisas anga wandén, “Gotna yémba kundi kwayékwa du gwalepangemba téte kundi kwayéndaka deku kém, deku gaamba rakwa du dakwa, deku gwalepangemba tékwa du dakwa deku kundi vékumuké kalik yandakwa. Nak gaayémba téndaka wani gaayé du dakwa deku kundi wa vékundakwa.” Naandén. 5Wunga watake dé talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba yamba yandékwe wa wani gaayémba. Ani jémbaa male yandén. Baat yakwa ayélapkéri du dakwat déku taamba kutndéka wa yékun yandarén. 6Wani gaayémba tékwa du dakwa déku kundi vékukapuk yandaka Jisas vékulaka vékulaka naandén.

Jisas déku dunyansat jémbaa kwayéndén

(Mt 10:5-15; Lu 9:1-6)

Kukmba Jisas genge gaayémba yéte Gotna kundi du dakwat kwayéndén.
7Déku dunyan tambavétik maanmba kaayék vétikét (12) waandéka yaandaka det mayé apa kwayéndén, de wandaru du dakwana mawulémba tékwa kutakwa yaange yéndarénngé. Kwayétake det anga wandén, “Ma du vétik du vétik wunga yéngunu. 8Kakému, wut, yéwaa kure yéké yambak. Sétowe yéngunéngwa baangé male ma kure yéngunu. 9Su ma saawuwe laplap nakurak male saawungunu. Vétik yamba wa. Guné du dakwat yékun yangunu wa de gunat yékun yate wani musé gunat kwayékandakwa. 10Guné ye gaayémba nak saambake gaat nak wulaae wani gaamba male ma yaréngunék. Wani gaamba yare kukmba nak gaayét ma yéngunék. 11Guné gaayét nak wulaangunu wani gaayémba tékwa du dakwa guna kundi vékukapuk yate gunat kuk kwayéndaru, wani gaayé yaasékaké yate guna maanmba kwaakwa baawu ma viyaaputétake yéngunék. Wunga yangunu de véte anga wakandakwa, ‘Nané det kapérandi yapaté wa yananén. Kukmba Got yananén kapérandi yapaté waambule nanat yakata-kandékwa.’ Naakandakwa.” Naandén Jisas.

12Wunga wandéka yéndarén déku dunyansé. Ye du dakwat anga wandarén, “Yangunén kapérandi musé ma yaasékangunu.” Naandarén. 13Wunga watake du dakwana mawulémba tékwa kutakwat wandaka wa yaange yéndarén. Baat yakwa du dakwana sépémba wani sépémba kutndakwa wel kutndarén. Kuttakandaka wa yékun yandarén.

Baptais kwayétan du Jon wa kiyaan

(Mt 14:1-12; Lu 3:19-20, 9:7-9)

14Jisasna dunyan wunga yandaka akwi gaayémba Jisaské kundi bulndaka néma du Herot wani kundi vékundén. Du dakwa ras wa anga wan, “Wa baptais kwayétan du Jon kiyaae wa taamale waarapndén. Taamale waarape néma mayé apa kéraae wa wani apanjémba yandékwa.” 15Wunga wandaka de ras wa anga wan, “Wan talimba yatan du Elaija wa.” Ras wa anga wan, “Gotna yémba kundi kwayétan du nak wa, talimba yatan wani du pulak.” 16Wunga wandaka Herot wani muséké vékute anga wandén, “Talimba wawutéka wa Jonna kumbu sékundarén. Sékundaka kiyaae bulaa nakapuk taamale wa waarapndén.” Naandén.

17Talimba Herot déku aanyé Filipna taakwa kéraandén. Wani taakwana yé Herodias wa. Kéraandéka Jon anga wandén, “Ména aanyé yaréndéka déku taakwa kéraaménén wan kapére yaménén. Got wani muséké waarundékwa.” Wunga wandéka Herot Jonna kundiké kalik yate wandéka déku dunyan ye Jonét kulkiye senét giye dé kure yéndarén kalapusét. 19Taakandaka kalapusmba kwaandéka Herodias rakarka yate Jonét viyaandékngé mawulé yalén. Yaléka Herot wani muséké kalik yandéka Jon viyaandékngé yapatilén. 20Herot anga vékusékndén. Jon wan Gotna kundi vékute yéku musé yakwa du wa. Wunga vékusékte wup yate wa Herodias Jonét viyaandékngapuk yamuké wa Jonngé yékun yate kureréndén. Kureréte nakurak apu nakurak apu Jonale kundi bulte wa déku kundiké mawulé yate vékulaka vékulaka naandén.

21Kukmba Herodias Jonét viyaandékngé yalékwa nyaa yaan. Herot déku aasa dé kéraalén nyaaké vékulakate wa néma paat yandén. Yate kakému kandarénngé wandéka déku jémbaa yakwa néma dunyansé, waariyakwa dunyanna néma dusé, Galilimba tékwa néma dunyansé, wunga wa yaandarén. 22Yaae randaka Herodiasna takwanyan wulaae kétilén. Kétiléka Herorale kakému karan dunyansé véte de akwi néma mawulé yandarén. Yate néma du Herot wani taakwat anga wandén, “Kamuké nyéné mawulé yo? Ma wanyénu kwayékawutékwa.” Naandén. 23Naatake anga wandén, “Musé ras kwayéwuténngé mawulé yanyénu kwayékawutékwa. Wuna képmaa, wuna gaa, wuna musé nyéndémba muniye kwayéwuténngé mawulé yanyénu wunga yakawutékwa. Yi wan wanana wa. Nyénat wa wawutékwa.” Naandén.

24Wunga wandéka wani takwanyan gwaande léku aasat anga walén, “Kamu musé tiyaandénngé waké wuté?” Wunga waatakuléka léku aasa wa anga wan, “Baptais kwayékwa du Jon, déku maaka. Wunga kéraanyénu kiyaandénngé vékusék-ngawutékwa.” Naalén. 25Wunga waléka lé bari waambule néma du ran taalat wulaalén. Wulaae anga walén, “Baptais kwayékwa du Jonna kumbu sékwe dismba ma taake wunat tiyaaménék.” Naalén. 26Wunga waléka Herot wunga yamuké kalik yate vékulaka vékulaka naandén. Takamba kundi we gite wakakét yandén wa. Yi wan wanana wa, naandén. Naandéka dale rate kakému karan dunyan wa vékundarén. Wandén kundiké vékulakate nak pulak kundi wamuké kalik yate wani taakwat yi naandén. 27Yi naatake wandéka déku du nak ye kalapusmba wulaae Jonna kumbu sékundén. 28Sékwe maaka dismba taake kure ye wani taakwat kwayéndén. Kwayéndéka wa léku aasat kwayélén.

29Wunga yandaka Jonna dunyan vékutake yaae déku pusaa kéraae kure ye rémndarén.

Jisas némaamba (5,000) dunyansat kakému kwayéndén

(Mt 14:13-21; Lu 9:10-17; Jo 6:1-13)

30Jisasna dunyan nakapuk waambule yéndarén déké. Ye dale téte yandarén akwi jémbaa, wandarén akwi kundiké waak dat wandarén. 31Wandaka némaamba du dakwa wa yeyé yaayandarén. Yeyé yaayandaka Jisas déku dunyansale yamba yaap yaréte kakému kandakwe wa. Wunga yate det anga wandén, “Nanékét nané male du dakwa yarékapuk taalat ye guné wamba yaap yaréké ya.” Naandén. 32Wunga watake de bot kéraae kure du dakwa yarékapuk taalat deku kapmang yéndarén.

33De yéndaka némaamba du dakwa véte deké vékusékndarén. Vékusékte akwi gaayémba yaae képmaamba bari pétépété ye wa taale saambakndarén. 34Saambakndaka Jisas botmba yaae néma gu kwaawu wutépmba téte némaamba du dakwat véndén. Vétake déku mawulémba anga wandén, “Sipsipké séngite kaavérékwa du tékapuk yandu de sipsip katik kurkale téké daré. Wani du dakwa wan wani sipsip pulak wa.” Naandén. Naate deké sémbéraa yandén. Sémbéraa yate det némaamba kundi kwayéndén.

35Kwayéndéka garambu yandéka déku dunyan yaae dat anga wandarén, “An du yarékapuk taalé a. Nyaa a daawulikwa. 36Ma waménu wani du dakwa akwi gaayét ye deku kakému kéraandaru.” Naandarén. 37Wunga wandaka Jisas det anga wandén, “Yamba wa. Gunékét guné det kakému ma kwayéngunék.” Wunga wandéka anga wandarén, “Nané deké bret kéraamunaae, wa némaamba (200) yéwaa kwayékatik nané. Nané ye wani du dakwaké kakému ras kéraae det kwayénanénngé méné mawulé yo, kapuk yénga pulak dé?” Naandarén. 38Wunga wandaka wandén, “Bret katik dé ro? Ma ye véngunu.” Wunga wandéka waake véndarén. Vétake waambule yaae anga wandarén, “Makal bret taambak, gumba kutndarén gukwami vétik wunga male rakwa.” Naandarén.

39Naandaka Jisas det anga wandén, “Akwi du dakwat ma wangunu yéku waaramba jaawuwe randaru.” Naandén. 40Wunga wandéka de ras néma kém ras makal kém wunga jaawuwe rakésndarén. 41Rakésndaka dé wani makal bret taambak gukwami vétik kéraae nyérét yaasawure véte Gorét anga wandén, “Yéku musé a tiyaaménén. Wan yékun wa.” Wunga watake bret bule déku dunyansat kwayéndén, du dakwat muni waate kwayéndarénngé. Kwayétake wani gukwami vétik waak kwayéndén, muni waate kwayéndarénngé. 42Kwayéndéka muni waate kwayéndaka akwi du dakwa kurkale kandarén. 43Kandaka bret ras gukwami ras baka randéka Jisasna dunyan kémbi tambavétik maanmba kaayék vétik (12) wunga laakwandaka vékulékén. 44Némaamba (5,000) du wa wani bret kandarén. Némaamba dakwa némaamba nyambalé waak wamba sékét kandarén.

Jisas gutakumba yéténdén

(Mt 14:22-23; Jo 6:16-21)

45Jisasna dunyan wunga yandaka det anga wandén, “Guné botmba waare guné ma taale yéngunu, néma gu kwaawu nak sakwat, Betsaidat.” Wunga wandéka yéndaka dé dale tan du dakwat wandén, deku gaayét yékéraa-ndarénngé. 46Wandéka yéndaka Gorale kundi bulmuké némbat waaréndén.

47Gaan yandéka déku dunyan botmba ye nyéndé néma gu kwaawumba téndaka Jisas kapmang randén némbumba. 48Rate véndén wimut kutndéka bot waambulte waambulte yaaléka déku dunyan botmba yémuké néma jémbaa yandaka. Vétake yé gérké yaténdéka wa gutakumba deké yéndén. Ye det taalékéraké yandén. 49Ye gutakumba yéténdéka véte anga wandarén, “Wa gaamba wa yaatékwa.” Wunga watake de akwi dat véte néma wup yate némaanmba waawakndarén. 50Waawakndaka bari anga wandén, “Guno, wup yaké yambak. An wuné a yaatékwa. Yéku mawulé vékute ma yaréngunék.” Naandén.

51Wunga watake botmba waaréndén. Waare dele randéka wimut wa késén. Yandéka vatvat naate anga wandarén, “Yéki. Wan yénga pulak du dé?” Naatake vékulaka vékulaka naandarén. 52Nalémba Jisas wani du dakwat wani bret kwayéndénngé de yamba yékunmba vékulakandakwe wa. Wani muséké yékéyaak yate vatvat naate wa wunga wandarén.

Genesaretmba Jisas du dakwat kururéndén

(Mt 14:34-36)

53Jisas déku dunyansale botmba néma gu kwaawu nak sakwat ye Genesaretna taalémba saambakndarén. Saambake bot témbétsoréndarén wutépét. 54Yatake yéndaka du dakwa Jisasét véte déké bari vékusékndarén. 55Vékusékte akwi gaayét pétépété yéte sépémaalé kapére yan du dakwa nyambalésat kéraae jaambémba taakandarén. Taake det kéraae yaate yéndarén, Jisas yatékwa akwi taalat. 56Jisas yén akwi gaayét de baat yakwa du dakwa nyambalé, sépémaalé kapére yan du dakwa nyambalésat waak kéraae yaatate kurindarén. Kéraae yaate kurite jaawundakwa taalémba taakandarén. Taakate dat anga wandarén, “Méné ma yi naaménu de ména laplapna waambumba male kurkandakwa.” Wunga wandaka wa de déku laplapmba kure wa yékun yandarén.

Copyright information for `ABTWOSERA