Matthew 16

Jisas kulé apanjémba yandénngé dat waatakundarén

(Mk 8:11-13; Lu 12:54-56)

Farisi dunyan ras Sadyusi dunyan ras Jisaské yéndarén. Ye deku mawulémba anga wandarén, “Got wandéka dé Jisas yaak, kapuk baka nané pulak du dé?” Wunga vékulakate dat wandarén, “Méné kulé apanjémba nak ma yaménu vékanangwa. Wunga vétake vékusék-nganangwa. Got wandéka wa yaaménén.” Wunga wandaka det wandén, “Garambu yandéka nyaa daawulindéka nyét gwaavé yandéka véte wangunéngwa, ‘Nyét gwaavé yandékwa. Séré yéku nyaa vékandékwa.’ Naangunéngwa. Wunga watake ganmbamba nyét gélé yandéka véte wangunéngwa, ‘Nyét gélé yatékwa. Bulaa wimut kutndu maas viyaakandékwa.’ Wunga wangunéngwa. Guné nyérét véte vékusékngunéngwa wimut béré maaské. Guné yawutékwa kulé apanjémba véte wunéké vékusékngé yapatingunéngwa. Guna mawulé yékéyaak yandékwa. Bulaa ani sapak yatékwa du dakwa wa kapérandi musé yapékaténdakwa. Gorké wa kuk kwayéndarén. Wunat wangunén apanjémba, kulé apanjémba, katik yaké wuté. Anga male yakawutékwa. Talimba yatan du Jona yandén pulak yakawutékwa.” Naatake Jisas de yaasékatake yéndén.

Farisi béré Sadyusi dunyanséna kundi yis pulak yakwanngé wandén

(Mk 8:14-21)

Jisas déku dunyansale néma gu kwaawu nak sakwat yéndarén. Ye saambake déku dunyansé dat wandarén, “Nané bret yamba kure yaanangwe wa. Yékéyaak yananén.” Wunga wandaka Jisas det ani gwaaménja kundi wandén, “Guné jéraawu ma yangunék. Farisi dunyansé béré Sadyusi dunyanséna yis kurké yambak.” Naandén.

Wunga wandéka deku kapmang bulte wandarén, “Nané bret ras yamba kure yaanangwe wa. Wunga yananga bret némaan yandénngé kutndakwa musé yiské wa wandén.” Naandarén.

Wunga bulndaka vékusékte det wandén, “Kamuké guné anga wo? ‘Nané bret yamba wa.’ Wuné gunat yékun yaké yawutékwanngé yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa. Guné wuna mayé apaké yamba wayéka yékunmba vékusék-pékaréngunéngwe kapuk? Talimba 5,000 dunyansat makal bret taambak kwayéwutéka kurkale kandaka bret ras baka randéka kémbi késépéri waandangunénngé guné vékulako kapuk? 10 Nakapuk 4,000 dunyansat makal bret taambak kaayék vétik (7) kwayéwutéka bret ras baka randéka kémbi késépéri waandangunénngé guné vékulako kapuk? 11 Yékunmba vékulakate vékusék-ngangunéngwa. Wuné némaamba bret yaalandénngé apamama yawutén. Yate wuné yiské wayéka watéte bretké yamba vékulakawutékwe wa. Farisi dunyansé béré Sadyusi dunyanséna yiské ma jéraawu yangunénénngé wa wawutén.” Naandén Jisas det.

12 Wunga wandéka wa vékusékndarén. Dé bretmba kutndakwa yiské yamba wandékwe wa. Dé Farisi béré Sadyusi dunyanséna kapérandi kundi vékukapuk yamuké wa wandén.

Pita Jisasét wandén, “Méné Got wan du Krais wa”

(Mk 8:27-30; Lu 19:18-21)

13 Jisas déku dunyansale Sisaria Filipaina taalat yéndarén. Ye Jisas déku dunyansat anga wandén, “Wuné Duna Nyaan a téwutékwa. Wunéké du dakwa yénga daré wo?” 14 Wunga wandéka wandarén, “Ménéké ras wandakwa, ‘Wan baptais kwayékwa du Jon wa.’ Ras wandakwa, ‘Wan talimba yatéte Gotna yémba kundi kwayétan du Elaija wa.’ Ras wandakwa, ‘Wan Gotna yémba talimba kundi kwayétan du déku yé Jeremaia wa.’ Ras wandakwa, ‘Jeremaia yamba wa. Gotna yémba talimba kundi kwayétan nak du wa.’ Wunga wandakwa ménéké.” Naandarén.

15 Wunga wandaka det wandén, “Wa guné yénga pulak? Guné wunéké yénga guné wo?” 16 Wunga wandéka Saimon Pita wa wan, “Méné nanat yékun yaménénngé Got wan du Krais wa. Méné apapu apapu rapékakwa du Gotna nyaan wa.” Naandén.

17 Wunga wandéka wandén, “Jonna nyaan Saimon, méné yéku mawulé wa vékuménéngwa. Ani képmaamba tékwa du wunéké waménén kundi ménat yamba wandakwe wa. Anjorémba rakwa du wuna aapa Got déku kapmang wa ménat wani kundi wandén. 18 An ménat wawutékwa. Ména yé Pita. Nana kundimba anga wa: Matu. Wani néma matu taakumba wuna jémbaamba yaalan du dakwa taakakawutékwa. Taakawutu du dakwa kiyaandakwa yapaté nak kapérandi musé waak wuna du dakwat katik yaavan kurké dé. De yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. 19 Wuna mayé apa ménat kwayékawutékwa. Kwayéwutu méné waménu nak du dakwa Gotna kémba yaalakandakwa. Méné ani képmaamba yatéte ‘Yamba wa’ naaménéngwa muséké Got déku gaayémba rate wani muséké ‘Yamba wa’ naakandékwa. Méné ani képmaamba yatéte, yi naaménéngwa muséké Got déku gaayémba rate, wani muséké yi naakandékwa.” 20 Wunga watake déku dunyansat wandén, “Ma véku. Guné nak duwat anga waké yambak, ‘Jisas wan nanat yékun yandénngé Got wan du Krais wa.’ Wunga waké yamarékate.” Jisas wunga wandén.

Jisas kiyaae nakapuk taamale waarapké yandékwanngé wandén

(Mk 8:31-9:1; Lu 9:22-27)

21 Wani sapak Jisas taale ani kundi déku dunyansat wandén, “Wuné Jerusalemét waaréwutu de maaka dunyan, Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, apakundiké vékusékngwa dunyan, de wunga wunat kapérandi musé yakandakwa. Ye wunat viyaandaru kiyaakawutékwa. Kiyaawutu nyaa vétik yéndu kupuk yambanmba Got wandu wuné nakapuk taamale waarapkawutékwa.” 22 Wunga wandéka Pita dé kure ye bét kapmang téte wandén, “Néman Du, méné wunga waké yambak. Got wani kapérandi muséké katik yi naaké dé.” 23 Wunga wandéka waalakwe Pitat wandén, “Satan, méné ma yaange yé. Méné wuna jémbaa taakatépé-ménéngwa. Méné Gotna kundi yamba vékuménéngwe wa. Méné ani képmaana duna kundi male wa vékuménéngwa.” Naandén Jisas Pitat.

24 Wani kundi watake Jisas déku dunyansat anga wandén, “Guné wunale yaate wuna jémbaa yaké mawulé yangunan, wa anga ma yangunék. Guné guna mawulé ma yaasékangunék. Yaasétake wunéké vékulakate anga ma wangunék, ‘Nané déku jémbaa yatépéka-kanangwa. Yate nané kaangél kutte takwemimba kiyaamunaananu wan baka musé wa. Néma musé yamba wa.’ Wunga wate wuna jémbaa ma yaténgunék. 25 Wunéké vékulakakwa du dakwa wuna jémbaa yatépékandaru wuna maama det viyaandaru kiyaae de wunale yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. Wunéké vékulakakapuk yakwa du dakwa deku sépéké male vékulakate deku jémbaa male yatémunaae, wa de kiyaae lambiyak-ngandakwa. Wunale katik rapékaké daré. 26 Du dakwa ani képmaana musé akwi kéraaké vékulakate, deku jémbaa male yate, kiyaae yénga pulak yékunmba rapékaké daré? Yamba yé wa. Katik yékunmba rapékaké daré. De Gotna gaayét yéké mawulé yate yéwaa kwayéké daré kapuk? Yamba yé wa. Katik yéké daré. 27 Kukmba wuna aapa Got wunat mayé apa tiyaate wandu wuné Duna Nyaan nyaa véte kaalékwa pulak ye gaayakawutékwa. Gotna kundi kure gaayakwa dunyansale gaayakawutékwa. Gaaye akwi du dakwa yandarén musé kwayékata-kawutékwa. 28 Ani kundi ma véku. Guné amba yatékwa du ras wayéka kiyaakapuk yatéte vékangunéngwa, wuné néma du rate apa tapa ye yaawutu. Duna Nyaan wuné yaawutu vékangunéngwa. Yi wan wanana wa.” Jisas déku dunyansat wunga wandén.

Copyright information for `ABTWOSERA