Matthew 17

Jisasna sépé waalakwe nak pulak yaalan

(Mk 9:2-13; Lu 9:28-36)

Nyaa taambak kaayék nakurak (6) yandéka Jisas, Pita, Jems, Jemsna waayéka Jon wunga de kure néma némbat nak waaréndarén. Waare de male wamba yaréndarén. Yaréte véndarén. Jisasna sépé waalakwe nak pulak yaalan. Yaalandéka déku saawi nyaa vékwa pulak yan. Yandéka déku laplap wamatama ye kalkal naan. Yandéka talimba yatéte Gotna yémba kundi kwayétan du Moses ambét Elaija Gotna gaayémba gaaye Jisasale bulténdaka wa Jisasna du kupuk véndarén. Pita det vétake Jisasét wandén, “Néman Du, nané amba ranangwan, an yékun a. Méné mawulé yaménu wuné gaa kupuk amba kaakawutékwa. Ménéké nak, Moseské nak, Elaijaké nak.” Naandén.

Pita wani kundi wayéka waténdéka waama yasékéyakén buwi nak gaaye det taakatépéndén. Taakatépéndéka kundi nak buwimba awula wan, “An wuna nyaan a. Déké néma mawulé yawutékwa. Déké wuna mawulé yékun yandékwa. Guné déku kundi ma véku.” Naandén.

Wani kundi vékutake Jisasna du wup yasékéyake kwaati se waandé daae saawi képmaamba tindarén. Yandaka Jisas deké yaae det kutte wandén, “Guno, ma waarap. Wup yaké yambak.” Wunga wandéka waarape du nak yamba véndakwe. Jisas male véndarén.

Ye wani némbu yaasékatake daawulitéte Jisas det wandén, “Ma véku. Guné véngunén muséké nak duwat bulaa waké yambak. Wuné Duna Nyaan kiyaawutu Got wandu wuné nakapuk taamale waarapwutu wani sapak guné wani muséké waké ya.” 10 Wunga wandéka déku du dat anga wandarén, “Apakundiké vékusékngwa dunyan anga wandakwa, ‘Gotna yémba talimba kundi kwayétan du Elaija taale yaakandékwa. Yaandu Got wan du Krais kukmba yaakandékwa.’ Kamuké daré wunga wo?” Naandarén.

11 Wunga wandaka wandén, “Yi wan wanana wa. Elaija taale yaakandékwa. Yaae Kraisna yaambu kurkandékwa. 12 Gunat anga wawutékwa. Elaija wa yaan. Yaandéka du dakwa déké vékusékngapuk yate dat kapérandi musé yandarén. Dat yandarén pulak wuné Duna Nyaan wunat kapérandi musé yakandakwa.” 13 Wunga wandéka wandarén, “Dé Elaijaké wate wa baptais kwayétan du Jonngé wa wandékwa. Wanana.” Naandarén.

Kutakwa kulure kure yatan nyaanét Jisas kururéndén

(Mk 9:14-29; Lu 9:37-42)

14 Jisas, Pita, Jems, Jon, de wunga daawuliye déku dunyan ras waak némaamba du dakwale jaawuwe téndarénmba saambakndarén. Saambakndaka du nak Jisaské yaae dat kwaati se waandé daandén. 15 Waandé daate wandén, “Néman Du, méné wuna nyaanngé ma sémbéraa yaménu. Késépéri apu waangété yate kiyaandékwa. Kiyaate késépéri apu yaamba vaakétte gumba waak vaakétndékwa. 16 Yandéka ména dunyanngé kure yéwutéka dé kururéké yapatindarén.” Naandén. 17 Wunga wandéka Jisas wa wan, “Yénga pulak dé? Guné wunéké yékunmba yamba vékulaka-ngunéngwe wa. Guna mawulé yamba yékunmba téndékwe wa. Wuné baapmu némaamba wa gunale yatéwutéka guné wunéké yamba yékunmba vékulaka-ngunéngwe wa. 18 Ma kure yaa wani nyaan anga wunéké.” Wunga wandéka kure yéndaka Jisas wani nyaanét kure yatan kutakwat waarundéka bari wani nyaan yaasékatake yaange yélén. Yaange yéléka wani sapakngakét wani nyaan nakapuk yékun yandén.

19 Kukmba Jisas déku kapmang randéka déku dunyan déké ye dat wandarén, “Nané wani kutakwat wananga yamba yaange yélékwe. Yénga pulak nané wani jémbaa yaké yapatik?” 20 Wunga wandaka det wandén, “Guné Gorké yékunmba vékulakakapuk yate wa wani jémbaa yaké yapatingunén. Ma véku. Guné Gorké ayélapkéri vékulakamunaate, wa guné déké yéku mawulé ayélapkéri wa yakangunéngwa. Guné Gorké yéku mawulé ayélapkéri yamunaate, wa guné apanjémba wa yakangunéngwa. Ani némbu ma vé. Guné Gorké yéku mawulé ayélapkéri yangunu, guna yéku mawulé makal miyé sék pulak makal male téndu, ani némbu waarape yéndénngé Gorét waataku-munaangunu, wa ani némbu waarape yékandékwa. Guné déké yékunmba vékulakapékate dat waatakumunaae, wa guné kulé apanjémba ras waak yakangunéngwa. 21 [Guné kutakwa yaange yéndarénngé waké mawulé yate, guné kakému kakapuk yaakétte wani muséké Gorét ma waatakungunék. Wunga yangunu wa yaange yékandakwa. Wunga yakapuk yangunu, wa katik yaange yéké daré.] Naandén.”

Jisas kiyaae taamale waarapké yandékwanngé nakapuk wandén

(Mk 9:30-32; Lu 9:43-45)

22 Jisas déku dunyanale Galilina taalémba yeyé yaayatéte Jisas det wandén, “Kukmba wuné Duna Nyaan maamat kwayéndaru deku taambamba rakawutékwa. 23 Rawutu wuné viyaandaru kiyaakawutékwa. Kiyaawutu nyaa vétik yéndu kupuk yambanmba Got wandu nakapuk taamale waarapkawutékwa.” Wunga wandéka wani muséké néma sémbéraa yandarén.

Gotna kundi bulndakwa néma gaaké Jisas takis kwayéndén

24 Jisas déku dunyansale Kaperneamét yéndarén. Ye saambakndaka Gotna kundi bulndakwa néma gaaké takis kéraakwa dunyansé Pitat yaae wandarén, “Guna néma du Gotna kundi bulndakwa néma gaaké takis ras dé kwayu?” 25 Wunga wandaka Pita wa wan, “Yi. Kwayéndékwa.” Wunga watake gaamba wulaae Jisasét wani kundi wayéka wakapuk téndéka Jisas dat waatakundén, “Saimon, yénga méné vékulako? Ani képmaana néma du kandémba daré takis kéraau? Deku kémna du dakwamba daré kéraau, kapuk nak gaayé du dakwamba daré kéraau?” Naandén. 26 Wunga wandéka Pita wa wan, “Nak gaayé du dakwamba male takis kéraandakwa.” Wunga wandéka Jisas wa wan, “Yi wan wanana wa. Néma duna kém deku du dakwa takis deké yamba kwayéndakwe wa. Wuné Gotna nyaan a téwutékwa. Wuné déku gaaké takis kwayékapuk yawutu, wa wuné déku nyaan téwutékwanngé vékulakate dé wunat katik waaruké dé. 27 Wuné déku gaaké kwayékapuk yawutu, nak du dakwa wunat kapérandi mawulé yate wunat waarukandakwa. Deku mawulé katik kapére yaké dé, naate wa wuné waak takis kwayékawutékwa. Méné ma ye néma gu kwaawumba gukwami taawuwe wuré. Taale wuréménéngwa gukwami kéraae déku tépngémba yéwaa nak vékaménéngwa. Vétake kéraae kure yaae det ma kwayéménu. Kwayéménéngwa yéwaa, wan aana takis wa, Gotna kundi bulndakwa néma gaaké.” Naandén Jisas Pitat.

Copyright information for `ABTWOSERA