Matthew 18

Gotna kémba rakwa néma duké Jisas wandén

(Mk 9:33-37; Lu 9:46-48)

1Wani sapak Jisasna dunyan yaae dat wandarén, “Kandé akwi néma duwat taalékére néma du ro, Gotna kémba?” 2Wunga wandaka Jisas deku nyaanét nak waandéka yaae deku nyéndémba téndén. 3Téndéka det wandén, “Ma véku. Guna kapérandi mawulé yaasékatake ma yéku mawulé vékungunu. Guna mawulé makal nyambaléna mawulé pulak tékapuk yandu Gotna kémba katik yaalaké guné. 4Ani nyaan déku yé yamba kavérékndékwe wa. Déku mawulé yékunmba téndékwa. Déku mawulé tékwa pulak deku mawulé yékunmba tékwa du dakwa, de deku yé kavérékngapuk yate Gotna kémba rate, néma du néma taakwa rakandakwa. De nak néma du néma taakwat waak taalékéra-kandakwa. 5Du dakwa wunéké yékunmba vékulakate anga pulak nyaanét yékun yate wunat waak wa yékun yandakwa.” Naandén Jisas.

De kapérandi musé yakapuk yamuké wa Jisas wandén

(Mk 9:42-48; Lu 17:1-2)

6Wani kundi watake anga wandén: “Ani makal nyambalé wuna kundi yékunmba vékundakwa. Du ras du nakét déku kwaalémba néma matut giye dé vaanjanda-ndaru solwaramba daawuliye kulak ke kiyaandu wan kapérandi musé wa. Du nak wandu wani nyambalé nak déku kundi vékute wuna kundi yaaséka-munaandu, wa Got wunga waké yakwa duwat yandén kapérandi musé némaanmba yakata-kandékwa. Wan néma kapérandi musé wa.

7“Némaamba du dakwa ani képmaana kapérandi muséké male vékulakate wuna kundiké yékéyaak yandakwa. Wani du dakwaké sémbéraa yawutékwa. Du ras wandaru wuna kundi vékukwa du dakwa deku kundi vékute wunat kuk kwayéndaran, wa det wunga wan du deku mawulé wa yaavan kutndakwa. Wan néma kapérandi musé wa. Got wunga waké yakwa duwat yandarén kapérandi musé némaanmba yakata-kandékwa.

8“Guna maan taamba kapérandi musé yaké yandu, wa wani maan taamba ma sékwe vaanjandangunék. Guna nakurak maan nakurak taamba male téndu wani kapérandi musé yakapuk yate Gotna kémba yaalamunaangunu, wan yékun wa. Guna maan vétik taamba vétik téndu guné wani kapérandi musé yatake kukmba yaa yaanpékatékwa taalat daawulimunaangunu, wan kapére wa. 9Guné guna ménit kapérandi musé véte wani kapérandi musé yaké mawulé yamunaae, wani méni ma pékwe vaanjandangunék. Guna nakurak méni male téndu wani kapérandi musé yakapuk yate Gotna kémba yaalamunaangunu, wan yékun wa. Guna méni vétik téndu guné wani kapérandi musé yatake kukmba yaa yaanpékatékwa taalat daawulimunaangunu, wan kapére wa.” Naandén.

Lambiyakén sipsipké Jisas gwaaménja kundi wandén

(Lu 15:3-7)

10“Ma véku. Wani makal nyambalésat kuk kwayéké yambak. Deké anga wambak, ‘De makalkéri nyambalésé wa. Deké katik vékulakaké nané.’ Anjorémba rakwa du wuna aapa Gotna kundi kure gaayakwa dunyan deké yékunmba véndakwa. Yandaru deké wani kundi wambak. Wani du déku ménimba rapékandaka wani nyambalésat yékun yandékwa. 11[Wuné Duna Nyaan lambiyakén du dakwa Satanna taambamba kéraae det yékun yaké wa ani képmaat gaayawutén.]

12“Ani gwaaménja kundiké ma vékulaka. Du nak némaamba (100) sipsipké séngite kaavéréndékwa. Sipsip nakurak lambiyakndu, wani du kamu yaké dé? Dé lambiyakén sipsipké waakngé dé kapuk? Déku ras sipsip némbumba waara tékwanmba wayéka téte katéndaru de yaasékatake ye lambiyakén sipsipké waakngandékwa. 13Waake vétake dé wani sipsipké mawulé tawulé yakandékwa. Dale tan sipsipké mawulé yate lambiyakén sipsipét vétake dé mawulé tawulé wa yakandékwa. Yi wan wanana wa. Gunat wa wawutékwa. 14Wani kundiké vékulakate vékusék-ngangunéngwa. Wani du sipsipké yékunmba véndékwa pulak, anjorémba rakwa wuna aapa du dakwaké yékunmba véndékwa. Véte wani makal nyambalé nak lambiyake kapérandi taalémba tépékaamuké kalik yandékwa.” Naandén Jisas.

Det kapérandi musé yakwa duké Jisas wandén

15Wani kundi watake Jisas anga wandén: “Guné wuna jémbaamba yaalan du, guné nak nak ma véku. Wuna jémbaamba yaalan nak du ménat kapérandi musé yandu méné déké ye béné kapmang rate méné dat ma wa, ‘Méné wunat kapérandi musé wa yaménén.’ Dat wunga ma wa. Nak du dakwat wani muséké méné waké yambak. Méné ye dat waménu dé ména kundi vékute ménat yandén kapérandi musé yaasékandan, wan yékun wa. Béné véréti nakurakmawulé yate yékunmba yarékambénéngwa. 16Dé ména kundi vékukapuk yandu wuna jémbaamba yaalan du vétikét waak ma we kure guné déké nakapuk ye dat nakapuk ma waménu, ménat yandén kapérandi muséké. Wunga yaké yaménéngwanngé talimba du nak ani kundi Gotna nyéngaamba wa viyaatakandén: Du vétik kupuk nakurak kundi wandaru, wan yékun wa. Nak du wani kundi vékukandakwa. Viyaatakandén kundiké vékulakate méné du vétikét waak ma we kure ye guné akwi ménat kapérandi musé yan duna kundi vékuké ya. 17Méné bét kure ye ménat kapérandi musé yan duwat wangunu dé guna kundi vékumuké kalik yandu, wuna jémbaamba yaale jaawuwe rakwa du dakwat ma waménék, ménat yandén wani kapérandi muséké. Waménu wani muséké dat wandaru dé deku kundi waak vékumuké kalik yandu guné akwi dat ma wangunék, dé guné yaasékatake yéndénngé. Nak gaayé du, takis kéraate kapérandi musé yakwa du waak wuna jémbaamba yaalakapuk yate apakmba yaténdakwa pulak, dé waak guné yaasékatake ye yatékandékwa.

18“Gunat a wawutékwa. Guné ani képmaamba yatéte, ‘Yamba yé wa,’ naangunéngwa muséké Got déku gaayémba rate wani muséké, ‘Yamba yé wa,’ naakandékwa. Guné ani képmaamba yatéte yi naangunéngwa muséké Got déku gaayémba rate wani muséké yi naakandékwa. Yi wan wanana wa.

19“Nak kundi waak gunat wawutékwa. Guna du vétik nakurakmawulé yate anjorémba rakwa du wuna aapa Gorét waatakumbéru dé bérku kundi vékute waatakumbérén pulak yakandékwa. 20Du vétik kupuk wunéké vékulakate nakurakmawulé yate nakurak taalémba jaawuwe randaka wa wuné dele rawutékwa. Rawutékwanngé vékulakate wa wani kundi wawutékwa.” Naandén Jisas.

Jémbaa yakwa du kapére mawulé vékundénngé wandén

21Pita Jisaské ye dat wandén, “Néman Du, wuna du wunat kapérandi musé yapékandu dat wakawutékwa, ‘Wani muséké nakapuk katik vékulakaké wuté. Dékumukét yénga yakét.’ Wani kundi apu taambak kaayék vétik (7) waké wuté?” 22Wunga wandéka Jisas dat wandén, “Wuné apu taambak kaayék vétik wunga waménénngé yamba wawutékwe wa. Ména du késépéri apu ménat kapérandi musé yandu méné apapu apapu dat ma wa, ‘Wani muséké nakapuk katik vékulakaké wuté. Dékumukét yénga yakét.’ Wunga wate wani kundi yaasékaké yambak. Wunga waké yaménéngwa apu naakiké yapati-kaménéngwa.” Naandén.

23Wani kundi Pitat watake ani gwaaménja kundi wandén: “Got néma du rate déku kémngé yékunmba véte anga yakandékwa. Néma du nak wandén, ‘Némaamba jémbaa yakwa duwat yéwaa wa kwayéwutén. Kwayéwutéka wani kwaambu dé pulak yamba tiyaakatandakwe wa. Bulaa wuna yéwaa tiyaakata-ndarénngé mawulé yawutékwa.’ 24Wunga watake det wandén, wunga kwayékata-ndarénngé. Wandéka du nak déké kure yéndarén. Wani du némaamba yéwaa kéraandén (10 milion kina). 25Wani du yéwaa ras yamba kure yéndékwe. Wani yéwaa kwayékataké yapatindén. Yapatindéka néma du wandén, de wani duwat, déku taakwa, déku nyambalé, déku akwi musé nak duwat kwayéte yéwaa kéraae déku yéwaa kwayékata-ndarénngé. 26Wunga wandéka wani du néma du ranmba kwaati se waandé daate wandén, ‘Néma du, méné ma wunéké sémbéraa yate wunéké kaavéré. Kukmba wuné ména yéwaa akwi kwayékata-kawutékwa.’ 27Wunga wandéka wani jémbaa yakwa duna néma du déké sémbéraa yate dat wandén, ‘Dékumukét yénga yakét. Wani kwaambu katik tiyaakataké méné. Baka ma yéménu.’ Naandén néma du.

28“Wani jémbaa yakwa du kaapat gwaande dale jémbaa yakwa duwat nak véndén. Wani du dat ayélap yéwaa kéraae wani kwaambu yamba kwayékatandékwe wa. Vétake dat kulkiye dé déku kwaalémba némaamba kutte wandén, ‘Méné wunémba kéraaménén yéwaa akwi bulaa ma tiyaakata.’ 29Wunga wandéka wani du kwaati se waandé daate wandén, ‘Méné wunéké sémbéraa yate wunéké ma kaavéré. Kukmba ména yéwaa kwayékata-kawutékwa.’ 30Wunga wandéka kalik yandén. Kalik yate dé kure ye kotime kalapusmba taakandén. Taakatake dat wandén, ‘Méné wuna yéwaa tiyaakata-take méné kalapusmba kése baka yékun yaalakaménéngwa.’ Wunga watakandéka kalapusmba kwaandén.

31“Dale jémbaa yatan du véte déké néma sémbéraa yandarén. Sémbéraa yate deku néma duwat ye wani muséké akwi wandarén. 32Wandaka néma du waandéka wani du yaandéka dat wandén, ‘Méné kapérandi musé male yakwa du wa. Taale méné wunat waatakwe wunémba kéraaménén néma yéwaaké wawutén, “Yénga yakét. Dékumukét. Wani kwaambu tiyaakataké yambak.” 33Wunga wate ménéké sémbéraa yawutén. Kamuké méné wuné yan pulak ménale jémbaa yatan duké yamba sémbéraa yaménéngwe? Méné déké sémbéraa yakapuk ye, wa méné kapérandi musé yakwa du wa téménéngwa.’ 34Wunga watake rakarka ye wani duwat kalapusmba taakandén. Taakatake dat wandén, ‘Wuna yéwaa akwi tiyaakatatake méné kalapusmba kése baka yékun yaalakaménéngwa.’ Naandén.”

35Jisas wani kundi watake anga wandén, “Guné wani kundiké ma vékulaka. Nak du gunat kapérandi musé yandaru ma wangunék, ‘Yénga yakét. Dékumukét. Wani kapérandi muséké nakapuk katik vékulakaké nané.’ Guné wunga wakapuk yangunan, wa Got yangunén kapérandi muséké apapu apapu vékulaka-kandékwa. Vékulakate wani kapérandi musé katik yasnyéputiké dé.” Jisas det wunga wandén.

Copyright information for `ABTWOSERA