Matthew 20

Wain yaawimba jémbaa yan dunyanngé gwaaménja kundi wandén

1Jisas det ani kundi wandén: “Got néma du rate du dakwaké yékunmba vékandékwa anga. Du nak wain miyé tékwa néma yaawi nak yandén. Yatake ganmbamba, nyaa yaalakapuk téndéka ye wani yaawimba jémbaa yamban dunyanngé waakndén. 2Waake vétake det wandén, ‘Guné ani akwi nyaa jémbaa yangunu, wuné gunat nak nak yéwaa tambavétik (10) kwayékawutékwa.’ Wunga wandéka yi naandarén. Yi naandaka wandéka déku wain yaawit yéndarén, déku jémbaa yaké. 3Kukmba nyaa yaalandéka wani yaawimba jémbaa yamban dunyan raské waak waaklakét yéndén, du jaawundakwa taalat. Ye véndén dunyan ras baka yatékésndaka. 4Vétake det wandén, ‘Guné waak ye wuna yaawimba ma jémbaa yangunék. Yangunu wuné gunat nak nak yéwaa tambavétik kwayékawutékwa.’ 5Wunga wandéka déku wain yaawit yéndarén. Nyaa vélénawuréndéka ye déku yaawimba jémbaa yamban duké ras waak waake véndén. Vétake wandéka de waak déku jémbaa yaténdaka nyaa tépatekwe daawuliké yaténdéka dunyan raské waak waake véndén. Vétake wandéka de waak déku jémbaa yandarén. 6Yaténdaka garambu nyaa daawulikandéka du jaawundakwa taalat nakapuk ye véndén du ras waak baka yatékésndaka. Vétake det wandén, ‘Kamu yate guné akwi nyaa amba baka yato?’ 7Wunga waatakundéka wandarén, ‘Nanat du nak yamba jémbaa yananénngé wandékwe wa.’ Wunga wandaka det wandén, ‘Guné waak ye wuna yaawimba jémbaa ma yangunék.’ Naandén.

8“Kukmba nyaa daawulindéka yaawina néma du jémbaa yakwa dunyanséké séngite kaavérékwa duwat wandén, ‘Méné jémbaa yakwa dunyansat ma waaménu yaandaru det yéwaa ma kwayé. Taale, wani kukmba yaae jémbaa yan dunyansat ma kwayéménék. Kwayétake nyéndé nyaa yaae jémbaa yan dunyansat kwayétake, sésékuk sékéyak wani ganmbamba yaae jémbaa yan dunyansat ma kwayéménék.’ Naandén.

9Wunga wandéka dé wunga kwayéndéka de garambu yaae jémbaa yan dunyan démba yaae nak nak yéwaa tambavétik (10) kéraandarén. 10Kéraandaka taale yaae jémbaa yan dunyan yéwaa kéraaké yaate vétake deku mawuléké wandarén, ‘Nané kalmu néma yéwaa kéraaké nané?’ Wunga vékulakate de waak nak nak yéwaa tambavétik kéraandarén. 11Kéraate yaawina néma duwale waarundarén. 12Waarute anga wandarén, ‘Wani dunyan garambu sékét yaae ayélap sapak male wa jémbaa yandarén. Nané taale yaae ganmbamba jémbaa baasnyé ye néma jémbaa yananga nyaa nana sépémba wa vénjékwan. Kamuké méné ména jémbaa yan akwi dunyansat nakurak yéwaa wunga male kwayu? Wa sépélak yaménén.’ Naandarén.

13Wunga wandaka wamba tan du nakét wandén, ‘Wuna du, ma véku. Wuné gunat kapérandi musé yamba yawutékwe wa. Ganmbamba gunat wawutén, “Guné wuna jémbaa yangunu wuné gunat yéwaa tambavétik (10) kwayékawutékwa”. Wunga wawutéka guné wani yéwaaké yi naangunén. Wawutén pulak gunat wa kwayéwutén. 14Guné guna yéwaa ma kéraae kure gaayét yéngunék. Wuné wuna mawulémba vékute kukmba jémbaa yan dunyansat waak gunat kwayéwutén yéwaa pulak wunga male wa kwayékawutékwa. 15Wan wuna jémbaa wa. Wan wuna yéwaa wa. Det kwayéwutén yéwaaké guné katik bulké guné. Wuné det yékun yate yandarén makalkéri jémbaaké néma yéwaa kwayéké mawulé yawutéka kamuké guné wunat waaruwu?’ Naandén yaawina néma du.” Jisas wunga wandén.

16Wunga watake Jisas det wandén, “Got néma du rate déku kémba yaalan du dakwaké wunga yékunmba vékandékwa. Déku kémét kukmba yaalan du dakwat taale yékun yakandékwa. Yatake déku kémba taale yaalan du dakwat kukmba yékun yakandékwa. Deké nakurakmawulé yate det akwi yékun yakandékwa.” Naandén Jisas.

Jisas kiyaae taamale waarapké yandékwanngé nakapuk wandén

(Mk 10:32-34; Lu 18:31-33)

17Jisas Jerusalemét waaréte déku dunyan tambavétik maanmba kaayék vétik (12) det male kure yéndén. Yéte det wandén, “Ma véku. Bulaa Jerusalemét waarénangwa. Waarénanu de Duna Nyaan wuné kéraae kuriye Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé béré apakundiké vékusékngwa dunyansat kwayéndaru wuné deku taambamba rakawutékwa. Rawutu de wuné viyaandék-ndarénngé wakandakwa. 19Wandaru nak gaayé dunyan wuné kéraae wunat wasélékte raamény baangwit viyaae wuné takwemimba baangtakandaru kiyaakawutékwa. Kiyaawutu nyaa vétik yéndu kupukmba Got wandu nakapuk taamale waarapkawutékwa.” Jisas déku dunyansat wunga wandén.

Jems ambét Jonna aasa bérké Jisasét waatakulén

(Mk 10:35-45)

20Sebedina taakwa léku nyaan vétik Jisaské kure yélén. Ye képmaamba kwaati se waandé daate dat waatakulén, dé lat yékun yandénngé. 21Waatakuléka Jisas wa wan, “Kamuké nyéné mawulé yo?” Wunga wandéka dat walén, “Kukmba méné du dakwaké néma du rate waménu bét wuna nyaan vétik nak ména yékutuwa taambamba, nak ména akituwa taambamba rakambérékwa. Bét wamba rate nak du dakwaké néma du rakambérékwa.” Naalén. 22Wunga waléka wandén, “Guné wunat waatakungunéngwa muséké yamba vékusékngunéngwe wa. Wuné néma kaangél kurkawutékwa. Béné wani kaangél kurké béné apamama yo kapuk?” Wunga wandéka wambérén, “Yi. Wunga kurké aané apamama yatékwa.” 23Wunga wambéréka wandén, “Kaangél kurké yawutékwa pulak béné kaangél kurkambénéngwa. Yi wan wanana wa. Kukmba kandé wuna yékutuwa taambamba raké ya? Kandé wuna akituwa taambamba raké ya? Wuné wani muséké katik waké wuté. Wan wuna kundi yamba wa. Wamba raké yakwa duké wuna aapa talimba déku mawulémba wandén wa.” Naandén Jisas.

24Wani kundi wandéka Jisasna dunyan tambavétik (10) wani muséké vékute bérét rakarka yandarén. 25Yandaka Jisas waandéka yaandaka det wandén, “Anga wa vékusékngunéngwa. Nak gaayéna néma dunyan, du dakwaké apamama yate wandakwa, deku kundi yékunmba vékute deku jémbaa yandarénngé. 26Guné de yakwa pulak yaké yambak. Gunale yatékwa du nak Gotna ménimba néma du raké mawulé ye, wa dé guna jémbaa yakwa du ma yaréndék. Yaréte guna kundi vékute wangunéngwa pulak ma yandu. 28Wuné Duna Nyaan wunga yawutékwa. Nak du dakwaké jémbaa yate det yékun yaké wa yaawutén. Du dakwa wunéké jémbaa yandarénngé yamba vékulake yaawutékwe wa. Wuné kiyaae némaamba du dakwa Satanna taambamba kéraawutu de Gorale yékunmba rapékandarénngé wa yaawutén.” Jisas det wunga wandén.

Jisas méni kiyaan du vétik kururéndén

(Mk 10:46-52; Lu 18:35-43)

29Jisas déku dunyansale Jeriko taakatake yéndarén. Yéndaka du dakwa némaamba de déku kukmba yéndarén. 30Yéténdaka méni kiyaan du vétik yaambumba rambérén. Rate vékumbérén Jisas yaambumba yéndéka. Vékute waambérén, “Ménawa, Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu, méné Devit pulak néma du téte aanéké ma sémbéraa yaménu.” Naambérén.

31Wunga waambéréka wani du dakwa bérét waarundarén, bét yakélak rambérénngé. Waarundaka nakapuk némaanmba waambérén, “Néman Du, Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu, aanéké ma sémbéraa yaménu.” Naambérén. 32Wunga waambéréka wa Jisas waandén, déké yaambérénngé. Waandéka déké yémbéréka wandén, “Bénat kamu yawuténngé béné mawulé yo?” 33Wunga wandéka wambérén, “Néman Du, méné aanat kururéménu aané nakapuk véké mawulé yatékwa.” Naambérén.

34Wunga wambéréka bérké sémbéraa yate déku taambat bérku ménimba kutndéka bérku méni bari yékun yan. Yandéka bét yékunmba vététe wa Jisasale kwaare yémbérén.

Copyright information for `ABTWOSERA