Matthew 22

Du taakwa kéraandéka kakému yaakéndarénngé wandén Jisas

(Lu 14:16-24)

1Jisas det nakapuk gwaaménja kundi nak waak anga wandén. 2“Got néma du rate du dakwaké yékunmba anga vékandékwa. Néma du nak yaréndén. Yare déku nyaan taakwa kéraamuké yandéka wandéka néma kakému yaake kaké yandarén. Yaténdaka taale wani néma du némaamba du dakwat waandén, kukmba yaae dele kakému kandarénngé. 3Yatake kakému ka sapak, déku jémbaa yakwa dunyansat wandén, ‘Guné ma akwi genge gaayémba yéte wawutén du dakwat wangunék, de bulaa yaae kakému kandarénngé.’ Wunga wandéka ye wandaka wani du dakwa yaamuké kalik yandarén. 4Yandaka wani néma du déku jémbaa yakwa dunyan rasét waak wandén, ‘Guné ma ye talimba wawutén du dakwat anga wangunék: Ma véku. Nané kakému taakananén wa. Néma bulmakau, yéku bulmakau nyaan waak wa viyaae tunanén. Akwi musé taakananga rakwa. Guné ma yaae kangunu. Wunga ma wangunék det.’ Wunga wandéka wandén pulak yandarén.

5“De wunga yandaka de waandén du ye wani kakému kamuké kalik yandarén. Deku jémbaaké male vékulakandarén. Yate nak du waarape yaawit yén. Yéndéka nak waarape yéwaa kéraaké yandékwa jémbaa yaké yéndén. 6Yéndéka ras waarape néma duna jémbaa yatan dunyansat kulkiye det kapérandi musé yate det viyaandékndarén. 7Viyaandékndaka néma du rakarka yate déku waariyakwa dunyansat watakandéka ye déku jémbaa yatan dunyansat viyaandékén dunyansé akwi viyaasandandarén. Yate deku gaayé gaa yaat tundarén.

8“Yandaka néma du déku jémbaa yakwa dunyansat wandén, ‘Kakému taakananga a rakwa. Yaandarénngé wawutén du dakwa kapérandi musé wa yandarén. Yatake nana kakému katik kaké daré. 9Yandaru guné ye akwi yaambumba téte nak du dakwat véte det anga ma wangunék, “Guné ma yaae taakananén kakému kangunék.” Wunga ma wangunék det.’ 10Wunga wandéka jémbaa yakwa dunyan waarape ye yaambumba yéte véndarén du dakwat wandarén, yaandarénngé. Yéku musé yakwa du dakwa, kapérandi musé yakwa du dakwat waak wandarén. Wandaka yaae taakwa kéraan duna aapana gaamba randarén. Randaka wani gaa sékérékén.

11“Wani néma du kakému kakwa du dakwa véké watake wani gaat wulaandén. Wulaae véndén yéku laplap saawukapuk yan du nak randéka. 12Jaangwa laplap male saawundén. Yandéka néma du dat wandén, ‘Méné, yénga pulak ye méné yéku laplap saawukapuk ye méné anga yaalak?’ Wunga wandéka wani du kundi yamba bulndékwe wa. 13Yandéka néma du déku jémbaa yakwa dunyansat wandén, ‘Guné wani duwat ma kulkiye déku maan taamba giye kaapat vaanjang-ngwandéngunék. Yangunu ganngumba randu. Wamba rate néma kaangél vékute yéku taalémba raké mawulé yate némaamba géraakandékwa.’ Naandén wani néma du.

14“Wani gwaaménja kundiké ma vékulaka. Got dé wani néma du pulak wa. Got némaamba du dakwat wa wandén, de déku kémba yaalamuké. Wandéka némaamba du dakwa déku kundi kuk kwayéndarén. Kwayétake déku kémba katik yaalaké daré. Dé némaamba du dakwat wandéka, wa ayélap du dakwa male déku kundi vékute déku kémba yaalandakwa.” Naandén Jisas.

Takis kwayéndakwanngé Jisasét waatakundarén

(Mk 12:13-17; Lu 20:20-26)

15Wani kundi wandéka Farisi dunyan ras ye dekét deku kapmang kundi bulndarén. Bulte wandarén, “Nané Jisasét késmu nakmuké waatakunanu kalmu kapérandi kundi waambule kaataké dé kapuk? Dé kapérandi kundi wandu, dé kure ye kalapusmba taakakanangwa.” 16Wunga watake deku dunyan ras, Herotna dunyan ras waak det watakandaka Jisaské ye dat anga wandarén, “Néma du, méné det Gotna jémbaaké yakwasnyéménéngwa. Méné yéku kundi male wate det Gotna kundiké yékunmba yakwasnyéménéngwa. Méné nakurak kundi male waménéngwa, néma du dakwa, baka du dakwat waak. Méné deké wup yamba yaménéngwe wa. Wunga vékuséknangwa. 17Méné wunga yate bulaa méné nanat ma wa. Yénga méné vékulako? Nana apakundi yénga dé wo? Nané takis Romna néma du Sisar, dat kwayéké nané?” Naandarén.

18Wunga wandaka Jisas deku mawuléké wa vékusékwuréndén. De deku mawulémba anga wandarén, “Bulaa dé kapérandi kundi wandu dé kalapusmba taakakanangwa.” Wunga wandaka Jisas vékusékte det wandén, “Guné paapu yakwa dunyan wa. Kamuké guné wunat wunga waatakwo? 19Guné takis kwayéngunéngwa yéwaa nak wunat ma wakwasnyéngunu véwutu.” Wunga wandéka wani yéwaa nak kure yéndarén déké. 20Kure yéndaka det wandén, “Ani yéwaamba kwaakwa nyaap an kéna nyaap dé? Kéna yé daré ani yéwaamba viyaatakak?” Naandén.

21Wunga waatakundéka wandarén, “Wan Romna néma du Sisarnan wa.” Wunga wandaka det wandén, “Yi wan wanana wa. Sisarna musé dat ma kwayéngunék. Gotna musé Gorét ma kwayé.” Naandén. 22Wunga wandéka wani kundi vékutake vatvat naate vékulaka vékulaka naandarén. Ye dé yaasékatake yéndarén.

Du kiyaae taamale waarapké yandakwanngé Jisasét waatakundarén

(Mk 12:18-27; Lu 20:27-40)

23Sadyusi dunyan deku mawulémba anga wandarén, “Kiyaan du dakwa nakapuk taamale katik waarapké daré.” Naandarén. 24De ras Jisaské ye dat anga wandarén: “Néma du, méné du dakwat Gotna jémbaaké yakwasnyéménéngwa. Méné ani muséké nanat ma wa. Talimba Moses anga wandén, ‘Du nak taakwa kéraae nyaan kéraakapuk ye kiyaandu déku waayéka wani taakwa kéraakandékwa. Yandu nyaan kéraalu wani nyaanngé wakandakwa, Aanyéna nyaan wa. Naakandakwa.’ Moses wunga wandén. 25Bulaa ma véku. Talimba nakurak kémba du taambak kaayék vétik (7) yaréndarén. Aanyé taakwa kéraae nyambalé kéraakapuk ye kiyaandén. Kiyaandéka déku waayéka wani taakwa kéraae nyambalé kéraakapuk ye kiyaandén. Kiyaandéka nak waayéka wani taakwa kéraae nyambalé kéraakapuk ye kiyaandén. 26Kiyaandéka akwi waayékanje wungat male ye de akwi nyambalé kéraakapuk ye baka kiyaawuréndarén. 27Yandaka kukmba wani taakwa kiyaan. 28Bulaa nanat ma wa. Kiyaan du dakwa taamale waarapké yandakwa sapakngé waménéngwa. Wani sapak wani taakwa kandale raké lé? Talimba wani nakurak kémna aanyémbéré waayékanje de akwi lat male kéraandarén.” Sadyusi dunyan Jisasét wunga wandarén.

29Jisas deku kundi vékutake det anga wandén, “Guné Gotna nyéngaamba kwaakwa kundi yamba vékusék-ngunéngwe wa. Vékusékngapuk yate Gotna mayé apaké waak yamba vékusék-ngunéngwe wa. Yangunénga guna mawulé kapére yakwa. 30Ma véku. Kukmba Got wandu kiyaan du dakwa taamale waarape Gotna gaayémba rate déku kundi kure gaayakwa dunyan pulak rakandakwa. Rate du de taakwa katik kéraaké daré. Taakwa de du katik kumbiké daré.

31“Kundi ras waak wakawutékwa kiyaan du dakwa taamale waarapké yandakwanngé. Got gunat wandéka déku nyéngaamba kwaakwa kundi ras vétake guné yamba yékunmba vékulaka-ngunéngwe wa. 32Got wa wandén, ‘Wuné Abrahamna néma du a. Wuné Aisakna néma du a. Wuné Jekopna néma du a. Wuné deku néma du Got a rawutékwa.’ Wunga wandéka déku kundi déku nyéngaamba kwaandéka wa vékuséknangwa. Dé kiyaan duna néma du yamba randékwe wa. Wani du de talimba kiyaandarén. Taale wa kiyaandarén. Kukmba wa Got wani kundi wandén. De kiyaae nakapuk taamale waarape randaka wa Got wani kundi wandén. Got kiyaae taamale waarape rakwa duna néma du wa randékwa. Got wan kiyaakapuk kulé tékwa duna néma du wa. Wunga wa vékuséknangwa.” Naandén Jisas.

33Wunga wandéka wamba tékésén du dakwa wani kundi vékute déku kundiké vatvat naate vékulaka vékulaka naandarén.

Akwi apakundit taalékéran apakundiké Jisas wandén

(Mk 12:28-31; Lu 10:25-28)

34Wani kundi wandéka Sadyusi dunyan kundi bulkapuk kundimék randarén. Randaka Farisi dunyan vékutake yaae dele jaawuwe randarén. 35Randaka dele rate apakundiké yakwasnyékwa du nak déku mawulémba wandén, “Dé wuna kundi waambule kaatate kalmu kapérandi kundi waké dé?” Wunga vékulakate Jisasét wandén, “Néma du, méné Gotna kundiké nanat yakwasnyéménéngwa. Nana apakundimba kamu apakundi dé akwi apakundit taalékérak?” Naandén.

37Wunga waatakundéka Jisas dat wandén, “Guné guna Néman Du Gorké ma néma mawulé yangunék. Yate dat wangunu guna mawulé, guna kwaminyan, guna yaamambiké néma du rakandékwa. 38Wani kundi wan néma kundi wa. Akwi apakundit wa taalékérawuréndén. 39Nak apakundi wan wungat male wa. Anga wandékwa, ‘Guné guna sépéké néma mawulé yangunéngwa pulak, nak du dakwaké ma néma mawulé yangunék. Yate det ma yékun yangunék.’ Naandékwa. 40Wani kundi vétik wan néma apakundi wa. Akwi apakundit wa taalékérandén. Guné wani kundi vékute wandékwa pulak yate guné Moses wan apakundi Gotna yémba kundi kwayétan duna kundi waak wa vékungunéngwa.” Naandén Jisas.

Jisas det waatakundén Got wan du Kraiské

(Mk 12:35-37; Lu 20:41-44)

41Farisi dunyansé yaae nakurakmba jaawuwe téndaka Jisas det waatakundén, “Gunat yékun yamuké Got wan du Krais yénga pulak du dé? Yénga guné déké vékulako? Dé kéna gwaal waaranga maandéka bakamu dé?” Wunga waatakundéka dat wandarén, “Wan Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu wa.” Naandarén.

43Wunga wandaka det wandén, “Talimba Krais ani képmaamba yatékapuk yandéka Gotna Yaamambi Devitna mawulémba wulaandéka Devit Kraiské anga wandén, ‘Wuna Néman Du.’ Naate anga wandén:

Néman Du Got wuna Néman Duwat wa wandén,
‘Méné néma du rate wuna yékutuwa taambamba ma raménék.
Raménu wuné wawutu ména maama ména taambamba rakandakwa.
Randaru méné néma du rate deké vérékaménéngwa.’
Got wunga wandén.
Devit wani kundi wate dé Kraiské ‘Wuna Néman Du wa’ naandén. Kamuké dé Devit Kraiské wunga wak?
45Devit Got wan du Kraiské, ‘Wuna Néman Du wa,’ naandéka yénga pulak dé Krais Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu to? Krais Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu téte Devitna néma du waak dé to, kapuk?” 46Wunga wandéka Jisasna kundi waambule kaataké yapatindarén. Wani nyaa dat kundi nak waak waatakumuké wup yandarén. Kukmba waak dat kundi nak nakapuk yamba waatakundakwe wa.

Copyright information for `ABTWOSERA