Matthew 27

Jisas Pailatké kure yéndarén

(Mk 15:1; Lu 23:1-2; Jo 18:28-32)

1Yé gétndéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé, Israelna maaka dunyansé waak kundi gindarén, Jisas viyaandékngé. 2Kundi giye dé baangwit giye Romna néma du Pailatké kure yéndarén.

Judas wa kiyaan

(Ap 1:18-19)

3Jisas maamat kwayén du Judas, Jisas viyaandékngé bulndaka vékundén. Vékutake nak mawulé yate Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé, Israelna maaka dunyansé waak wunga randaka deké waambule yéndén. Ye dat kwayéndarén yéwaa det nakapuk waambule kwayéndén. 4Kwayéte wandén, “Wuné kapérandi musé wa yawutén. Kapérandi musé yakapuk duwat wa déku maamasat kwayéwutén. Kwayéwuténngé wa dé viyaandaru kiyaakandékwa.” Naandéka wandarén, “Wan nana jémbaa yamba wa. Wan ména jémbaa wa.” 5Wunga wandaka wani yéwaa Gotna kundi bulndakwa néma gaamba vaanjolatake yéndén. Ye dé baangwimba kwalko ye kiyaandén.

6Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé vaanjolandén yéwaa kéraate wandarén, “An du viyaandékndarénngé kwayénanén yéwaa a. Ani yéwaa Gotna kundi bulnangwa néma gaamba rakwa yéwaale taakamunaae, wa Moses wan apakundit kuk wa kwayékatik nané. Wani yéwaale katik taakaké nané.” 7Naatake wani yéwaa kéraae képmaa aké nyaakwa duwat kwayétake déku képmaa kéraandarén. Kéraae wandarén, “Nak gaayémba yaan du dakwa nana gaayémba kiyaandaru det ani képmaamba rémnganangwa.” 8Naatake wunga yandaka du dakwa wani képmaaké yé anga waandarén, “Nyéki képmaa.” Bulaa waak wani képmaaké wunga yé waanangwa. 9Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé wunga yandaka Gotna yémba talimba yatéte kundi kwayétan du Jeremaia viyaatakan kundi wa sékérékén. Jeremaia Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén: Israel du dakwa anga wandarén, “Dé ma kéraakwak. Yéwaa ras (30) kwayétake dé kéraakanangwa.” 10Wunga watake de wani yéwaa kéraae képmaa aké nyaakwa duwat kwayéte déku képmaa kéraandarén. Néman Du Got wunat wandén wani muséké. Jeremaia wunga viyaatakandén, Jisasna aasa dé kéraakapuk yalén sapak.

Pailat Jisasét waatakundén

(Mk 15:2-5; Lu 23:3-5; Jo 18:33-38)

11Jisas kure ye Romna néma du Pailatna ménimba taakandaka téndén. Téndéka Pailat dat waatakundén, “Méné Judaséna néma du méné kapuk?” Wunga waatakundéka Jisas wa wan, “Yi. Ména kapmang wa wunga waménéngwa.” 12Wunga wandéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé, Israelna maaka dunyansé waak papukundi wandarén, Jisas yan muséké. Jisas wani kapéremusé yamba yandékwe wa. De dat papukundi wandaka deku kundi nak waambule yamba wandékwe wa. Kundi nak yamba bulndékwe wa. 13Yandéka Pailat dat wandén, “Ménéké wandakwa akwi kundi méné vékwo? Kamuké méné kundi bulkapuk téte véto?” 14Wunga wandéka yamba kundi nak wandékwe wa Pailarét. Yandéka wa Pailat vékulaka vékulaka naandén.

Jisas takwemimba baangtakandarénngé wa Pailat watakandén

(Mk 15:6-15; Lu 23:13-25; Jo 18:39-19:16)

15Akwi kwaaré Pasova waanangwa nyaana kakému kanangwa sapak Romna néma du kalapusmba kwaakwa du nakét wandéka dé kalapus yaasékatake gwaande baka yékunmba yéndékwa. Jerusalemmba tékwa du dakwa deku mawulémba vékulakate Romna néma duwat waandaka mawulé yandakwa duwat wandéka kalapus yaasékatake gwaande baka yékunmba yéndékwa. 16Wani sapak kapéremusé yan du nak kalapusmba kwaandén. Déku yé Jisas Barabas. Némaamba du dakwa déké vékusékndarén wa.

17Pailat anga wa vékusékndén. Jisas kapéremusé nak yamba yandékwe wa. Néma dunyan Jisaské kalik yate dat giye kure yaandarén déké. Wunga vékusékte déku mawulémba wandén, “Kalmu amba jaawuwe tékwa du dakwa Jisaské mawulé yaké daré kapuk?” Wunga wate wani du dakwat wandén, “Yénga pulak guné mawulé yo? Kandat wawutu yékunmba yéké dé? Barabasét wawutu kalapus yaasékatake yaale baka yékunmba yéké dé, kapuk Got wan du Krais waandakwa du Jisasét wawutu dé baka yékunmba yéké dé?” Naandén.

19Pailat kundi vékundékwa taalémba randéka lé déku taakwa kundit wasatite walén, “Méné wani yéku musé yakwa duwat yaavan kurké yambak. Gaan kwaae déké yéngan wa kwaawutén. Kwaawutéka wuna mawulé kapére yandékwa.” Naalén.

20Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé, Israelna maaka dunyansé waak wamba tékésén du dakwat wandarén, Pailarét wandaru Pailat wandu Barabas kalapus yaasékatake yaale baka yékunmba yéndu de Jisasét viyaandékndarénngé. 21Wunga wandaka néma du Pailat det nakapuk waatakundén, “Ani du vétikngé yénga pulak guné mawulé yo? Kandat wawutu dé gunéké yaale baka yékunmba yéké dé?” Wunga wandéka wandarén, “Barabas.” 22Wunga wandaka Pailat wa wan, “Krais waandakwa du Jisasét yénga pulak yaké wuté?” Wunga waatakundéka wa akwi wandarén, “Dé takwemimba ma baangtaka.” 23Wunga wandaka wandén, “Kamuké? Kamu kapérandi musé dé yak?” Wunga wandéka némaanmba waandarén, “Dé takwemimba ma baangtaka.” Naandarén.

24De wunga waandaka Pailat déku mawuléké wandén, “Wuna kundi yamba vékundakwe wa. Deku kundi vékukapuk yamunaawutu wa waariyakandakwa.” Wunga watake gu ras kéraae akwi du dakwana ménimba téte déku taamba yakwasnyéndén. Yakwasnyéte wandén, “Wuné guna ménimba taamba a yakwasnyéwutékwa, guné véte anga vékusékngunénngé. Wuné ani duwat viyaandékmuké kalik yawutékwa. Guné dat viyaandékngunan, wa guna musé wa. Wuna musé yamba wa.” 25Naandéka wamba tan du dakwa wa wan, “Wa vékunangwa. Dé kiyaandénngé wa mawulé yanangwa. Got wani muséké, ‘Kapérandi musé wa,’ naamunaate nanat, nana nyambalat waak yénga viyaandu.” Naandarén.

26Wunga wandaka wandén Pailat, Barabas kalapus yaasékatake gwaande baka yékunmba yéndénngé. Watake déku waariyakwa dunyansat wandén, Jisasét raamény baangwit némaanmba viyaae dé takwemimba baangtakandarénngé.

Waariyakwa dunyan waangite Jisasét wasélékndarén

(Mk 15:16-20; Jo 19:2-3)

27Pailatna waariyakwa dunyansé deku néma gaat Jisas kure yéndarén. Kure yéndaka akwi waariyakwa dunyan dé ténmba jaawundarén. 28Jaawuwe deku mawulémba wandarén, “Néma du gwaavé laplap saawuwe yéku hat saaptakandakwa.” Wunga wate dat waangite wasélékte Jisasna laplap laaritake gwaavé laplapét saawutakandarén. Saawutake raamény baangwi nak kéraae hat pulak nyéwayékwe déku maakamba taakandarén. Taakatake baangé nak kéraae déku yékutuwa saku taambamba taakandarén. Taakatake dat kwaati séte waangite wasélékte wandarén, “Méné Judaséna néma du, yékunmba ma raménék.” Naandarén. 30Wunga wate dat sépmany sévaanguralte wani baangé kéraae déku maakamba viyaandarén. 31Wani yapaté akwi yasékéyaktake wani saawutakandarén gwaavé laplap laariye déku laplap nakapuk saawutakandarén. Saawutake dé takwemimba baangtakaké kurindarén.

Jisas takwemimba baangtakandarén

(Mk 15:21-32; Lu 23:26-43; Jo 19:17-27)

32Yaambumba yéte waariyakwa dunyansé, Sairini du nak déku yé Saimon véndarén. Vétake dat wandarén, dé Jisas baangtakaké yandakwa takwemi yaatandénngé. 33Wandaka yaatandéka ye Golgota waandakwa taalémba saambakndarén. Wan Judana kundi wa. Nana kundimba wanangwa, Duna Maaka Apa. 34Saambake marasinale yandarén wain kulak Jisasét kwayéndarén, dé katake néma kaangél vékukapuk yandénngé. Kwayéndaka kakwe vétake yamba kandékwe wa. 35Yandéka dat takwemimba baangtakandarén. Baangtake rate déku laplap muni waataké satu pulak pilai yandarén. Yandaka det taalékéran du wa déku laplap kéraandén. 36Kéraandéka wani taalémba rate Jisaské véréndarén.

37Jisasét baangtakandarén takwemina waambumba anjoré taakandarén kundi wan anga wa: “An Judaséna néma du Jisas wa.”

38Jisasét takwemimba baangtake waariyate sél yan du vétikét takwemi vétikmba baangtakandarén. Nakét déku yékutuwa sakumba baangtakandarén. Nakét déku akituwa sakumba baangtakandarén.

39Dunyan ras yeyé yaayatéte Jisas takwemimba baangtakandaka téndéka véte dat waangite wasélékndarén. 40Yate wandarén, “Ménawa. Yénga pulak dé? Méné Gotna kundi bulnangwa néma gaa yaavan kure nyaa kupuk yéndu nakapuk kaaké wa waménén. Bulaa ména kapmang ména sépat ma yékun yaménék. Méné Gotna nyaan témunaae méné wani takwemi yaasékatake ma gaayaménu.” Naandarén. 41Wunga wandaka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dunyansé, apakundiké vékusékngwa dunyansé, Israelna maaka dunyansé de waak Jisasét waangite wasélékndarén. 42Yate wandarén, “Dé nak duwat wa yékun yandén. Déku sépat yékun yaké yapatindékwa. Dé Israelna néma du ramunaae baangtakandarén takwemi yaasékatake gaayandu nané véte déké wakanangwa, ‘Dé Got wan du Krais wa.’ Naakanangwa. 43Dé wandén, ‘Wuné Gotna nyaan a. Got wunat yékun yakandékwa.’ Naandén. Bulaa vékanangwa. Got déké mawulé yate dat yékun yaké dé kapuk?” 44Wunga wandaka bét Jisasale takwemimba baangtakandarén du vétik bérku takwemimba téte bét waak wani kundi male wate dat wasélékmbérén.

Jisas wa kiyaan

(Mk 15:33-41; Lu 23:44-49; Jo 19:28-30)

45Nyaa naawuréndéka akwi képmaamba gaan yan. 46Ye téndéka kukmba nyaa tépatekwe daawuliké yaténdéka Jisas Hibruna kundimba némaanmba anga waandén, “Eli, Eli, lema sabaktani.” Wani kundi nana kundimba anga wa: “Wuna néma du Got, kamuké méné wunat kuk kwayu?” 47Wunga waandéka wamba tékésén du ras wani kundi vékute wandarén, “Wani du dé talimba yatéte Gotna yémba kundi kwayétan du Elaijat wa waandékwa.” 48Wunga watake wamba tan du nak bari pétépété ye nyambiyap pulak musé ras kéraae nyéngi yakwa wain kulakmba taawundén. Taawundéka gumbés yandéka baangémba maaye Jisas kandénngé kusoré-kwayéndén. 49Yandéka ras téte wandarén, “Wayéka ma téte vékwak. Elaija kalmu yaae dat kurké dé kapuk?” Naandarén. 50Wunga waténdaka Jisas nakapuk némaanmba waatake wunga kiyaandén.

51Jisas kiyaandéka Gotna kundi bulndakwa néma gaamba lékindarén sémény laplap anjorémba gérike ye andalamba késén. Ye tambék vétik yan. Yandéka waalé géndéka néma matu nyéndémba pukaandarén. 52Yandaka kiyaan du dakwa rémndarén kwaawu kepukandéka de talimba kiyaan Gotna du dakwa némaamba wa nakapuk taamale waarapndarén. 53Kukmba Jisas taamale waarapndéka Jerusalemét wulaandarén. Wulaandaka némaamba du dakwa de véndarén.

54Waariyakwa dunyan deku néma du waak Jisaské téte véténdarén. Véténdaka dé kiyaandéka waalé géndéka yaalan nak musé waak véte néma wup yandarén. Yate wandarén, “Wani du wan Gotna nyaan wa. Yi wan wanana wa.” Naandarén.

55Némaamba dakwa yaae apakmba pulak téte de waak véndarén. Talimba Jisas Galili taakatake yaandéka de dale yaae dat kakému kwayéndarén. 56Wani taakwa nak wan Makdala taakwa Maria wa. Nak Jems ambét Josepna aasa Maria wa. Nak Sebedina nyaan vétikna aasa wa.

Jisasna pusaa kwaawumba taakandarén

(Mk 15:42-47; Lu 23:50-55; Jo 19:38-42)

57Garambu yandéka Arimatea du nak déku yé Josep yaandén. Dé némaamba musé kurerékwa du wa. Dé waak wan Jisasna du nak wa. 58Yaae Romna néma du Pailatké yéndén. Ye Jisasna pusaa kéraamuké dat waatakundén. Waatakundéka wandéka Josepét kwayéndarén. 59Kwayéndaka kéraae yéku waama laplapét valambatndén. 60Valambare kure ye déku kwaawumba taakandén. Talimba wani kwaawu déku jémbaa yakwa dunyan wa matumba vaae wulaandarén. Dé Jisasna pusaa wani kwaawumba taakatake néma matu nak varémane ye yaambumba taakatépéndén. Taakatépétake yéndén. 61Yéndéka bét Makdala taakwa Maria, Jems ambét Josepna aasa Maria Jisas taakandarén kwaawu ténmba téte vétémbérén.

Waariyakwa dunyan Jisas taakandarén kwaawuké séngiréndarén

62Jisas kiyaandéka kwaae ganmba Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, Farisi dunyan waak Pailatké yéndarén. 63Ye dat wandarén, “Néma du, wani paapu yan du wayéka baka yatéte wandén kundiké vékulakanangwa. Anga wandén, ‘Nyaa kupuk yéndu wuné nakapuk taamale waarapkawutékwa.’ Naandén. 64Wani kundiké vékulakate ménat waatakunangwa. Méné waménu waariyakwa dunyan ye dé taakandarén kwaawuké nyaa kupuk kurkale séngiréte vétékandakwa. Vétékapuk yamunaandaru kalmu déku dunyansé ye déku pusaa sél ye kure yéte du dakwat anga waké daré? ‘Kiyaae nakapuk taamale wa waarapndén.’ Wunga wandaru kukmba yaké yandakwa papukundi taale yandarén papukundit taalékéra-kandékwa.” Naandarén.

65Wunga wandaka Pailat det wandén, “Guné waariyakwa dunyansat kéraangunu ye wani taaléké ma séngindaru.” Naandén.

66Wunga wandéka ye de kwaawumba taakatépéndarén matumba baangwi gitake bi pulak musé taakandarén, du yakélak paakwe ye wulaakapuk yamuké. Yatake waariyakwa dunyansé rasét wandaka wani kwaawuké séngiténdarén.

Copyright information for `ABTWOSERA