Revelation of John 10

Gotna kundi kure gaayakwa du Jonét nyéngaa kwayéndéka kandén

1Wani musé yandaka véwutén apa yakwa du nak Gotna gaayémba re gaayandéka. Dé buwi pulak laplap saawundéka kwalawut nak déku maakamba taawe tan. Déku saawi nyaa véte kaalékwa pulak wa yan. Déku maan vétik wan yaa yaanngwa kwaat pulak wa yan. 2Déku taambamba makalkéri nyéngaa nak raapiye kure téndén. Kure téte déku yékutuwa maan solwaramba vaakite akituwa maan képmaamba vaakindén. 3Vaakite laion waakwa pulak némaanmba waandén. Waandéka nyét apu taambak kaayék vétik (7) déku kundi kaatate jatndu yandén. 4Yandéka jatnduna kundi nyéngaamba viyaatakaké yawutén. Yawutéka kundi nak Gotna gaayémba anga wandén, “Wani jatndu bulén kundi ména mawulémba ma taaka téndu. Nyéngaamba viyaatakaké yambak.” Naandén.

5Wandéka Gotna gaayémba gaaye solwaramba vaakite képmaamba vaakiye téndéka véwutén du, déku yékutuwa taamba Gotna gaayét kusoréndén. 6Kusoréte anga wandén: “Got nyét, nyétmba tékwa akwi musé waak yandén. Képmaa, képmaamba tékwa akwi musé waak yandén. Képmaamba tékwa gu, gumba tékwa akwi musé waak yandén. Apapu apapu rapékandékwa. Déku yémba wawutékwa. Dé talimba wandén pulak bulaa yakandékwa. Yi wan wanana wa. 7Gotna kundi kure gaayakwa du nak waak déku paati waandu wani nyaa Got talimba wandén pulak yakandékwa. Dé talimba déku yémba wate déku jémbaa yakwa duwat wandén pulak yakandékwa. Yi wan wanana wa.” Naandén.

8Wandéka takamba Gotna gaayémba gaayan kundi wunat nakapuk wandén, “Méné ye wani nyéngaa ma kéraaménék, solwaramba vaaki képmaamba vaaki ye tékwa duna taambamba.” Naandén.

9Wunga wandéka Gotna kundi kure gaayan duké ye dat wawutén, “Wunat wani makal nyéngaa ma tiyaaménék.” Naawutén. Wunga wawutéka wunat wandén, “Ma kéraae kaménu. Kaménu ména tépngémba asa résék wa yakandékwa. Kasékéyakménu ména biyaamba nyéngi yakandékwa.” Naandén.

10Wunga wandéka wani makal nyéngaa déku taambamba kéraae kawutén. Kawutéka wuna tépngémba asa résék wa yan. Kasékéyak-wutéka wuna biyaamba nyéngi yan. 11Yandéka wunat wandén, “Gotna yémba nakapuk kundi ma kwayéménék. Késpulak nakpulak sépé kurén du dakwa némaamba, késpulak nakpulak képmaamba tékwa du dakwa némaamba, késpulak nakpulak kundi bulkwa du dakwa némaamba, némaamba néma dusat waak Gotna yémba kundi ma kwayéménu.” Naandén.

Copyright information for `ABTWOSERA