Revelation of John 11

Du vétik Gotna jémbaaké kundi kwayémbérén

1Wani kundi wandéka Got wunat musé taakasétte naakindakwa baangé nak tiyaandén. Wani baangé wan sétowe yéndakwa baangé pulak wa. Wani baangé tiyaate wunat wandén: “Méné ma ye wuna kundi bulndakwa gaa taakasére naakiye wunéké musé tiyaandakwa jaambé waak ma taakasére naakiménék. Wamba téte wuna yé kavérékngwa du dakwa waak ma naakiménék. 2Wuna kundi bulndakwa gaa maaka tambék naakiké yambak. Wani taalé dékumukét yénga yakét. Wan nak gaayémba téte wuna kundi vékukapuk yakwa du dakwana taalé wa. De némaamba (42) baapmu wani yéku gaayé Jerusalemngé néma du dakwa tékandakwa. 3Wuné wuna jémbaaké kundi waké yakwa du vétikét mayé apa kwayé-kawutékwa. Kwayéwutu némaamba (1,260) nyaa wuna yémba wuna kundi kwayékambérékwa. Wunéké vékulakakapuk yakwa du dakwa kapérandi musé yandaru vémbéru wani kapérandi muséké bérku mawulé kapére yakandékwa. Yandu nak du dakwa bérku laplap véte bérku mawuléké vékusék-ndarénngé bét jaangwa laplap saawukambérékwa. Saawuwe wuna yémba kundi kwayékambérékwa.” Got wunat wunga wandén.

4Wani du vétik bét oliv miyé pulak wa témbérékwa. Wani du vétik wan lam vétik pulak wa témbérékwa. Bét akwi képmaana Néman Du Gotna ménimba wa témbérékwa. 5Du ras bérét yaavan kurké yandaru bérku tépngémba yaa yaale bérku maamat akwi yaansékéyakngandékwa. Bérét yaavan kurké yakwa duwat wunga yaandu kiyaakandakwa. 6Bét Gotna yémba kundi wambéru Got bérét mayé apa kwayékandékwa. Kwayéndu bét déku kundi wambéru wani sapak maas katik viyaaké dé. Bét wambéru képmaamba tékwa gu nyéki pulak yakandékwa. Bét mawulé yate wambéru késpulak nakpulak kapérandi musé ani képmaamba tékwa du dakwaké yaakandékwa.

7Bét Gotna yémba kundi kwayésékéyakmbéru wani néma ayéréngmba kwaakwa yévémbalé yaalakandékwa. Yaale bérale waariya-kandékwa. Waariye bérét viyaandék-ngandékwa. 8Viyaandékndu bérku pusaa wani néma gaayéna yaambumba baka raké yakwa. Talimba wani gaayémba wa deku Néman Du Jisas takwemimba baangtakandaka wa kiyaandén. Nané gwaaménja kundi wate wani gaayéna yé waanangwa, Sodom. Nak yé waanangwa, Isip.

9Wani du vétik bérku pusaa nyaa kupuk tambék waak yaambumba randu késpulak nakpulak sépé kurén du dakwa, késpulak nakpulak kémba tékwa du dakwa, késpulak nakpulak kundi bulkwa du dakwa, késpulak nakpulak képmaamba yaan du dakwa wa bérku pusaa vékandakwa. Véte wakandakwa, “Bérku pusaa rémngé yambak.” Naakandakwa. 10Wunga wate akwi kémba tékwa du dakwa kiyaambérénngé mawulé tawulé yakandakwa. Kakému kulak kate deku du dakwat musé kwayéte mawulé tawulé yakandakwa, wani du vétik det kaangél kwayétake kiyaambérénngé.

11Nyaa kupuk tambék waak yéndéka Got wandéka yaamambi bérku mawulémba nakapuk wulaandén. Wulaandéka waarape témbérén. Témbéréka bérét vén du dakwa asa wup wa yandarén. 12Yandaka vékumbérén kundi nak Gotna gaayémba gaayate némaanmba waandéka. Waate anga wandén, “Ani taalat ma yaalambénu.” Naandén. Naandéka Gotna gaayét buwimba waarémbéréka wa bérku maama véndarén.

13Wani sapakngakét néma waalé wa génén. Géne wani gaayéna nak tambék wa yaavan kutndén. Yandéka tambék taambak kaayék vétik vétik (9) wayéka baka téndén. Wani waalé géndéka némaamba (7,000) du dakwa wa kiyaan. Kiyaandaka de wayéka baka tan du dakwa asa wup wa yate anjorémba rakwa du Gotna yé kavérék-ndarén.

14Wani néma kapérandi musé apu vétik wa késén. Ma véku. Ayélapkéri sapak yare néma kapérandi musé nak waak yaakandékwa.

Du nak waak déku paati waandén

15Gotna kundi kure gaayakwa du nak waak déku paati waandén. Waandéka kundi ras némaanmba waate anga wandarén, “Bulaa nana Néman Du Got ani képmaamba tékwa akwi du dakwaké wa néma du randékwa. Déku nyaan Jisas Krais ani képmaamba tékwa akwi du dakwaké néma du randékwa. Dé akwi du dakwaké néma du rapéka-kandékwa apapu apapu.” Naandarén.

16Wunga wandaka wa Gotna ménimba rakwa néma dunyan randakwa jaambémba waarape kwaati séte Gorké waandé daandarén. Daate déku yé kavérékte wandarén,

Nana Néman Du Got, néma mayé apa wa yaménéngwa.
Akwi néma duwat taalékére wa néma mayé apa yaménéngwa.
Talimba re bulaa waak rapéka-ménéngwa.
Méné néma mayé apa yate bulaa néma du rate akwi képmaamba tékwa du dakwaké baasnyé ye yaae wa yékunmba véréménéngwa.
Véréménénga nané ménéké mawulé tawulé yanangwa.
18Talimba ani képmaamba tékwa du dakwa ménat rakarka yandarén.
Bulaa det rakarka yaménéngwa sapak a yaan.
Bulaa méné néma kot vékukwa néma du rate kiyaan du dakwa yan jémbaaké kundi waménéngwa sapak a yaan.
Bulaa du dakwa yan yéku musé kaatakaménéngwa.
Ména jémbaa yate ména yémba kundi kwayétan du dakwa, ména jémbaa kurén du dakwa, ména yé kavérékén néma du dakwa, ména yé kavérékén baka du dakwa, wani du dakwa yan yéku musé bulaa kaatakaménéngwa.
Bulaa méné ani képmaa yaavan kurén du dakwat yandarén kapérandi musé waambule yakata-kaménéngwa.
19De wunga wandaka Gotna gaayémba kwaakwa déku kundi bulndakwa gaana pété naapin. Naapindéka véwutén yéku laku bokis wani gaamba randéka. Wani bokismba Gotna néma yéku kundi viyaatakandéka wa kwaan. Kwaandéka vétake véwutén nyét kusnyérakndéka. Véwutéka jatndu yandéka néma kundi bulndaka waalé génén. Géndéka néma maas ais pulak wa viyaan.

Copyright information for `ABTWOSERA