Revelation of John 12

Jon taakwa béré néma viwu pulak musé véndén

1Wani musé yéndéka nakapuk ve véwutén nakpulak néma musé nak nyétmba yaandéka. Wani musé anga wa: Taakwa nak yarélén. Lé nyaa laplap pulak léku sépémba giye yarélén. Yaléka baapmu léku maanmba atnda tan. Nyétmba tékwa kun tambavétik maanmba kaayék vétik (12) wunga, hat pulak saaplén léku maakamba. 2Lé nyaan rate nyaan kéraaké vékundakwa kaangél vékulén. Wani kaangél wan kapérandi kaangél wa. Vékute némaanmba waate nyaan kéraaké yalén.

3Yaléka nak musé waak nyétmba yaan. Wani musé anga wa: Néma viwu pulak musé nak randén. Wani viwu gwaavémban wa. Déku maaka taambak kaayék vétik (7) wunga yaale téndarén. Néma du saapkwa hat taambak kaayék vétik (7) déku maakamba nak nak kwaakéséndarén. Déku kaara tambavétik (10). 4Kun tambék kupuk nyétmba téndaka wani viwu nakurak tambékmba tan kun déku génit yaakusangendén képmaat. Yaakusangendéka nyétmba tékwa kun tambék vétik baka yékunmba tén. Wani viwu yaae nyaan kéraaké yakwa taakwana ménimba téndén. Wani taakwa nyaan kéraalu wani nyaan kamuké wa téndén. 5Téndéka taakwa nyaan kéraalén. Kukmba wani nyaan néma du rate néma mayé apa yate ani képmaamba tékwa akwi du dakwaké vérékandékwa. Wani taakwa nyaan kéraaléka Got wani nyaanét bari kure waaréndén, randékwa taalat. 6Kure waaréndéka lé wani taakwa du yarékapuk taalat yaange yélén. Wani taalé Got yékunmba yarélénngé yandén taalé wa. Wani taalémba némaamba (1,260) nyaa yarélu lat kakému kwayé-kandakwa.

7Wani taakwa yaange yéléka Gotna gaayémba waariyandarén. Gotna kundi kure gaayakwa du Maikel, dale yatékwa dunyansé ras dale sékét, wa wani néma viwu pulak musé déku kundi kuretékwa du waak, wan dele wa waariyandarén. 8Waariye Maikel déku dunyansale apamama ye wa det taalékérandarén. Taalékérandaka wani viwu pulak musé déku du waak Gotna gaayémba raké yapatindarén. 9Yandaka Maikel wani néma viwu pulak musé déku dunyansale det képmaat vaanjangendén. Wani viwu pulak musé wan talimba yaran kapérandi kaambe wa. Dé akwi kutakwana néma du wa. Dé wan akwi képmaamba tékwa du dakwat paapu yakwa du, Satan wa.

10Maikel wunga yandéka vékuwutén Gotna gaayémba kundi nak némaanmba waandéka. Waate wandén, “Got apa tapa yandéka déku mayé apa wa Satanna mayé apat taalékéran. Talimba Satan Gotna ménimba téte Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat gaan nyaa waarupékandén. Nakapuk det katik waaruké dé. Bulaa Got néma mayé apa ye yaae déku du dakwat wa kéraandén, Satanna taambamba. Nana Néman Du Got yaae akwi du dakwaké néma du wa randékwa. Déku nyaan Jisas Krais bulaa apa yate akwi du dakwaké néma du wa randékwa.

11“Wani Nyansipsip, Jisas, kiyaandéka déku nyéki wa vaakwan. Vaakundéka Jisas déku jémbaamba yaalan du dakwa wa kéraandén. Kéraae det apa kwayéndéka deku mayé apa Satanna mayé apat wa taalékéran. De kiyaamuké wup yakapuk yate Jisas Kraiské wa kundi kwayéndarén. Wunga yandaka deku mayé apa Satanna mayé apat wa taalékéran. 12Taalékéranngé vékulakate guné Gotna gaayémba tékwa du dakwa ma mawulé tawulé yangunék. Nané képmaamba tékwa du dakwa, képmaamba tékwa gumba tékwa musé waak gunéké sémbéraa yanangwa. Satan rakarka ye gunéké wa daawulindén. Anga wa vékusékndékwa. Dé ayélapkéri sapak male wa yatékandékwa. Wunga vékusékte néma rakarka wa yandékwa.” Naandén wani kundi.

13Wani néma viwu pulak musé képmaat vaanjangendaka képmaamba yaténdékwanngé vékusékte wa nyaan kéraan taakwat wulkutndén. 14Wulkutndéka Got wani taakwat néma kaandina yékngaa vétik kwayéndén. Kwayéndéka lé wani néma viwu pulak musé yaasékatake wure ye du yarékapuk taalémba saambaklén. Talimba wani taaléké Got wa wandén, wani taakwa wamba yarélu de lat kakému kwayémuké. Kaa vétik tambék waak wamba yékunmba yarékalékwa.

15Wani taakwa wamba yaréléka wani viwu pulak musé déku taakmba kulak male gwiyaandén. Wani kulak néma waréngu pulak waare ye wani taakwat wulkure yéndén. Wani waréngu lé kure yéndu akwi lambiyaklénngé wa viwu mawulé yandén. 16Yandéka képmaa wa wani taakwat yékun yan. Ye képmaa kepukandéka viwu gwiyaan kulak wani kwaawumba daawuliwuran. 17Daawulindéka wani néma viwu pulak musé wani taakwat rakarka yate léku gwaal waaranga maandéka bakamuale waariyaké mawulé yandén. Wani gwaal waaranga maandéka bakamu wan Gotna kundi yékunmba vékute Jisasna jémbaaké kundi kwayékwa du dakwa wa. Dele waariyaké mawulé ye wa yéndén wani viwu. 18Ye solwarana aarkémba téndén.

Copyright information for `ABTWOSERA