Revelation of John 16

Got rakarka yandékwa musé rakwa dis taambak kaayék vétik (7) kengurik-sangendarén

1Gotna kundi bulndakwa gaamba kundi nak yaalandéka vékuwutén. Dé Gotna kundi kure gaayakwa dunyan taambak kaayék vétikét (7) némaanmba waate anga wandén, “Guné ma ye dismba tékwa Got rakarka yandékwa wani musé képmaat guriksanda-ngunék.” Naandén.

2Wunga wandéka du nak ye déku dismba tan musé képmaat guriksandandén. Guriksanda-ndéka némaamba du dakwat néma kapérandi waasé yan. De yévémbaléna mak deku sépémba viyaatakandarén du dakwa, de yévémbalé pulak taandarén maayérana yé kavérékngwa du dakwa, det wa néma kapérandi waasé yan.

3Yandéka du nak waak ye déku dismba tan musé solwaramba guriksandandén. Guriksanda-ndéka solwara kiyaan duna nyéki pulak yan. Yandéka solwaramba tan akwi musé kiyaatondarén.

4Yandaka du nak waak ye déku dismba tan musé kaambélé, képmaamba tékésén vaakulakmba waak guriksandandén. Guriksandandéka wani kulak akwi nyéki pulak yan. 5Yandéka vékuwutén kulakngé séngite vérékwa Gotna kundi kure gaayakwa du anga wandéka, “Talimba re bulaa waak yaréménéngwa. Méné Got, méné yéku du wa. Yéku yapaté male wa yaménéngwa. Méné yandarén kapérandi musé det yakata-ménéngwan wan yékun wa. 6Talimba wani du ména yémba kundi kwayékwa du dakwa, ména nak du dakwat waak viyaandék-ndarén. Viyaandaka deku nyéki wa vaakwan. Bulaa ména du dakwat viyaandékén duwat wa nyéki kwayéménéngwa, de kandarénngé. Yandarén kapérandi musé waambule yakatate kapérandi musé kwayéménéngwa. Wan yékun wa.” Naandén.

7Wandéka vékuwutén kundi nak Gorké musé kwayéndakwa jaambémba yaale waate anga wandéka, “Yi wan wanana wa. Néman Du Got, ména mayé apa wan némaan wa. Akwi néma duwat wa taalékéraménén. Papukundi yamba waménéngwe wa. Yéku kundi wa waménéngwa. Méné yéku yapaté male wa yaménéngwa. Yandarén kapérandi musé wa waambule yakataménén. Wan yékun wa.” Naandén.

8Wunga wandéka du nak waak ye déku dismba tan musé nyaatakumba kengurikndén. Gurikndéka nyaa apa ye véte yaa yaanngwa pulak yaante du dakwana sépémba vénjékundén. 9Vénjékundéka deku sépémba néma kaangél kutndarén. Yate kapérandi kundi bulte kenakndarén Gorét. Got wani kapérandi muséké apa ye néma du randéka wa dat kenakndarén. Yate yandarén kapérandi musé yaasékakapuk yate Gotna yé yamba kavérékndakwe wa.

10Yandaka du nak waak déku dismba tan musé wani yévémbalé tékwa taalémba kenguriksandandén. Gurikndéka yévémbaléna du dakwana taalémba gaan yan. Yandéka wani du dakwa néma kaangél kutndarén. Yate néma waasé yandéka vékute kapérandi kundi wate kenakndarén Gorét. Yate yandarén kapérandi musé yamba yaasékandakwe wa.

12Yandaka du nak waak ye déku dismba tan musé Yufretis waandakwa néma kaambélémba kengurik-sandandén. Kengurik-ndéka wani gu akwi kélékén. Kélékndéka néma yaambu nak wa ran. Nyaa yaalakwanmba rakwa néma du wani yaambumba yaakandakwa. 13Nakapuk ve véwutén maak pulak kutakwa kupuk yaalandaka. Néma viwu pulak muséna taak, yévémbaléna taak, papukundi wakwa duna taakmba waak yaalandaka wa véwutén. 14Wani kutakwasé wan Satanna kém wa. De talimba vékapuk yandarén nak pulak kulé apanjémba wa yandakwa. De ani képmaamba tékwa akwi néma duké yéndakwa. Wani néma du nakurak taalat yaae jaawuwe waariyandarénngé wa kutakwa deké yéndakwa. Néman Du Got wandén nyaa waariyandarénngé wa kutakwasé wani néma duséké yéndakwa.

15Guné wuna du dakwa, ani kundi kurkale ma vékungunék. Nana Néman Du wa wakwa, “Gunéké yaakawutékwa. Yaawutu guné sélndu yaaké yakwa sapakngé vékusékngapuk yangunéngwa pulak, wa guné wuné yaaké yakwa sapakngé katik vékusékngé guné. Wunéké yékunmba vékulakate wunéké kaavérékwa du dakwa wuné véte mawulé tawulé yénga yandaru. Wunéké vékulakakapuk yate baka yundé kwaakwa du dakwa wuné véte nékéti yakandakwa. Guné nékéti yakapuk yamuké, guné wunéké yékunmba vékulakate wunéké ma kaavéréngunék.” Naandékwa nanat.

16Wani kutakwa kupuk ani képmaamba tékwa néma dusé waandaka yaae jaawundarén, nakurak taalémba. Wani taaléké Hibruna kundimba anga wandakwa, Armagedon.

17Gotna kundi kure gaayakwa du nak waak ye wimut taakumba déku dismba tan musé kengurikndén. Gurikndéka Got rakwa taalé déku kundi bulndakwa gaamba kundi nak némaanmba waan. Waate anga wandén, “Yaak. Wani musé wa késén.” Naandén.

18Wunga wandéka nyét apapu kusnyérakte jatndu yandén. Yandéka némaamba kundi bulndaka néma baan waalé génén. Wani génngwa waalé wan némaan wa. Talimba wunga pulak waalé nak képmaamba yamba géndékwe wa. 19Yandéka akwi képmaamba tékéskwa gaayé kapére yawuran. Wani néma gaayé Babilon tambék kupukmba pukaandén. Talimba Got Babilonmba tékwa du dakwa kapérandi musé yandaka véndén wa. Wani sapak deké vékulakate det néma rakarka yandén. Yate yandarén akwi kapérandi musé det waambule yakatandén. Deké yamba sémbéraa yandékwe wa. 20Yandéka solwaramba tékwa ailan akwi némbu waak wa késéwuran. 21Yandéka néma maas ais matu sék pulak wa viyaan. Nakurak nakurak maas sékna vaak némaamba wa, néma bek raisnan pulak. Wani maas sék nyétmba gaaye du dakwana maakatakumba vaakérén. Vaakétte det yaavan kutndén. Yaavan kutndéka képmaamba tékwa du dakwa Gorét kenakndarén.

Copyright information for `ABTWOSERA