Revelation of John 18

Néma gaayé Babilon wa kapére yan

1Nakapuk ve véwutén Gotna kundi kure gaayakwa du nak waak Gotna gaayé yaasékatake gaayandéka. Wani duna mayé apa némaan yandéka wa nyaa véte kaalékwa pulak kaaléndén. Dé gaayandéka yaa vérékte kaalékwa pulak wa képmaamba kaalan. 2Dé gaaye némaanmba waate anga wandén:

Néma gaayé Babilon wa kapére yan. Yékunmba yamba téndékwe wa. Bulaa wani gaayé wan Satanna du, akwi kutakwa waak wan de tékwa gaayé wa.
Bulaa wani gaayémba de yaakétnanén kwaami kakwa api, kapérandi api, wunga wa yaténdakwa.
3Akwi képmaamba tékwa du dakwa, Babilonmba tékwa du dakwa, nak du dakwale kapérandi musé yandaka vétake de waak wani kapérandi musé yandarén.
Ani képmaamba tékwa néma du de waak wani kapérandi musé yandaka vétake de waak wani kapérandi musé yandarén.
Babilonmba tékwa du dakwa kapérandi musé yate némaamba musé kéraaké mawulé yandaka det musé kwayékwa du némaamba yéwaa wa kéraandarén.
De akwi wunga yandaka wa bulaa Babilon wan kapérandi taalé wa téndékwa.
4Dé wunga wandéka vékuwutén kundi nak waak Gotna gaayémba gaayate anga wandéka:

Wuna du dakwa guné, de wani gaayémba téte kapérandi musé yakwa du dakwa pulak yaké yambak.
Guné de yakwa pulak kapérandi musé yangunan, guné waak néma kaangél kurkangunéngwa.
Guné kapérandi musé yakapuk yamuké ma wani gaayé yaasékatake kaapat yaalangunu.
5Wani gaayémba tékwa du dakwa némaamba kapérandi musé wa yandarén. Yandarén kapérandi musé néma némbu pulak wa tékwa.
Got yandarén kapérandi muséké katik yékéyaak yaké dé.
6Méné Got, wani gaayémba tékwa du dakwa nak du dakwat yandarén pulak det ma yakataménu.
Yakatate kapérandi musé ras waak det ma waambule yakataménék.
Wani gaayémba tékwa du dakwa nak du dakwat yaavan wa kutndarén.
Bulaa méné wani gaayémba tékwa du dakwat ma yaavan kutménék.
Ma yaavan kutménu kapérandi musé ras waak deké yénga yaandu.
7Wani gaayémba tékwa du dakwa wan de wani yaambumba yatékwa taakwa pulak wa.
Wani taakwa wa wan, “Wuné néma taakwa téte apa yate deké wa vétéwutékwa. Wuné du kiyaan kwawitakwa yamba yé wa. Wuné mawulé tawulé yapéka-kawutékwa. Wuné katik géraaké wuté.” Wunga wate léku yé kavéréklén. Kavérékte mawulé yalékwa akwi kapérandi musé yalén.
Méné Got, wunga yalénngé vékulakate yalén kapérandi musé ma waambule yakataménu.
Lé néma kaangél kutte némaamba géraalénngé, yalén kapérandi musé waambule némaamba ma yakataménék.
8Nana Néman Du Gotna mayé apa wan némaan wa. Dé wani gaayémba tékwa du dakwa yan kapérandi musé waambule det yakataké yandékwanngé wa wandén.
Késpulak nakpulak kapérandi musé némaamba deké nakurak nyaamba male wa yaakandékwa.
Wani gaayémba tékwa némaamba du dakwa baat yate kiyaakandakwa. Yandaru néma kaandé yandu némaamba ras waak kiyaakandakwa.
Yandaru wa némaamba géraakandakwa. Géraandaru yaa wani gaayémba yaane yaansékéyak-ngandékwa.
Naandén.

9Wani gaayémba tékwa du dakwa nak du dakwale kapérandi musé yandarén pulak, wa kapérandi mawulé vékukwa néma dunyansé de waak wani kapérandi musé yandarén. Wani néma dunyansé de vékandakwa wani gaayé yaa yaante yaasnyé waaréndu. 10Véte wani gaayéké sémbéraa yate géraakandakwa. Géraate wani gaayémba tékwa du dakwa kurkwa néma kaangélké wup yakandakwa. Yate apakmba tékandakwa. Téte wakandakwa, “Sémbéraae. Sémbéraae. Kapérandi musé wa yaan néma gaayé Babilonmba. Got wandéka wani gaayé wa bari kapére yan.” Wunga wakandakwa.

11Ani képmaamba téte musé kwayéte yéwaa kéraakwa dunyan wani gaayéké vékulakate géraakandakwa. Deku musé kéraaké yakwa du dakwa yarékapuk yandaru wani musé kwayéké yakwa dunyanna mawulé kapére yandu géraakandakwa. 12Talimba wani gaayémba tékwa du dakwa wa ani musé demba kéraandarén: gol matu, silva matu, nak pulak yéku matu, némaamba yéwaat kéraandakwa gaavi, waama laplap, késpulak nakpulak gwaavé laplap, nak pulak yéku laplap, késpulak nakpulak yéku yaama yakwa miyé, elefanna némbimba yandarén yéku musé, miyémba taandaka némaamba yéwaat kéraandarén musé, brasmba yandarén musé, ainmba yandarén musé, yéku laku matumba yandarén musé, késpulak nakpulak kakémuale taakandaru kakému résék yaké yakwa musé, késpulak nakpulak yéku yaama yakwa gu, wain kulak, oliv kulak, yéku plaua, wit sék, bulmakau, sipsip, hos, hos témbérkwa karis, nak duna kundimba vékute wandakwa pulak jémbaa yakwa du dakwa deku sépé deku kwaminyan waak, wunga de wani gaayé Babilonmba tékwa du dakwa demba wa kéraandarén.

14Musé kwayéte yéwaa kéraakwa du wani du dakwat anga wakandakwa, “Kéraaké mawulé yangunéngwa akwi musé bulaa kapére yawuran wa. Guna akwi yéwaa, yakusongunéngwa akwi musé, guna akwi musé bulaa wa kapére yawuran. Guné waambule yaae wani musé nakapuk katik kéraaké guné.” Naakandakwa. 15Wani musé kwayéte némaamba yéwaa talimba kéraan dunyan wani gaayémba tékwa du dakwa néma kaangél kutndaru véte wup yakandakwa. Yate apakmba téte némaamba géraate némaanmba waate anga wakandakwa: 16“Sémbéraae. Kapérandi musé wa yaan wani néma gaayémba. Wani gaayémba tékwa du dakwa yéku laplap, késpulak nakpulak gwaavé laplap waak wunga yakusondarén. Deku sépémba gol matu, nak pulak yéku matu, némaamba yéwaat kéraandarén gaavit waak wa yakusondarén. Wani musé akwi bari wa lambiyakén.” Wunga wakandakwa.

Sipna néma du, sipmba rate nak gaayét yékwa du dakwa, sipmba jémbaa yakwa du, sipmba musé taakate yéwaa kéraakwa du, wani du dakwa akwi apakmba tékandakwa.
18Téte wani gaayé yaa yaante yaasnyé waaréndu véte némaanmba waate wakandakwa, “Wani gaayé Babilon wan néma gaayé wa. Akwi néma gaayét wa taalékérandén.” 19Wunga wate wani gaayémba tékwa du dakwaké sémbéraa yate baawu kéraae deku maakamba taakakandakwa. Yate némaamba géraate némaanmba waakandakwa. Waate anga wakandakwa, “Sémbéraae. Kapérandi musé wa yaan wani néma gaayéké. Talimba sipna néma du deku musé sipmba kure yaate wani gaayémba tékwa du dakwat wani musé kwayéte néma yéwaa kéraandarén. Wani gaayé wa bari kapére yan.” Wunga wakandakwa.

20Guné Gotna gaayémba tékwa du dakwa, wani gaayé a kapére yatékwangé véte mawulé tawulé ma yangunék. Guné Gotna du dakwa, Jisasna kundi kwayétan du dakwa, Gotna yémba kundi kwayétan du dakwa waak, mawulé tawulé ma yangunék. Wani gaayémba tékwa du dakwa talimba gunat yaavan kutndaka bulaa Got de yan kapérandi musé det wa waambule yakatandékwa. Yakatandékwanngé vékulakate mawulé tawulé ma yangunék.

21Nakapuk ve véwutén néma mayé apa yate Gotna kundi kure gaayakwa du nak néma matu kéraandéka. Wani matu wan wit sék séndakwa néma matu pulak wa. Wani matu kéraae solwaramba vaanjandandén. Vaanjandate wandén, “Wani matu vaanjanda-wutékwa pulak wunga wa wani néma gaayé Babilon kéraae némaanmba vaanjanda-kandakwa. Vaanjanda-ndaru wani gaayé nakapuk katik véké daré.

22Gita viyaakwa du deku gita wani gaayémba nakapuk katik viyaaké daré. Wani gaayémba du dakwa gwaaré nakapuk katik waaké daré. Wani gaayémba du deku paati nakapuk katik waaké daré. Wani gaayémba matu, miyémba waak yéku musé yaké vékusékngwa du wani jémbaa nakapuk katik yaké daré. Wani gaayémba taakwa wit sék nakapuk katik séké daré.

23Wani gaayémba lam nakapuk katik vérékngé dé. Wani gaayémba du de taakwa katik kéraaké daré. Taakwa du katik kumbiké daré. Bulndarén kundi nakapuk katik vékuké daré. Talimba wani gaayémba du ras musé kwayéte yéwaa kéraae ani képmaana néma du randarén. Talimba wani gaayémba kus tukwa du rate paapu yandarén akwi du dakwat. Yandaka akwi képmaamba tékwa du dakwa kapérandi musé yandarén.

24“Talimba wani gaayémba de Gotna yémba kundi kwayétan du, déku kundi yékunmba vékukwa du dakwat waak viyaandékndarén. Viyaandékndaka nak gaayémba tékwa du dakwa véndaka de waak Gotna du dakwat viyaandék-ndarén. Viyaandék-ndaka Got de yan kapérandi musé det waambule yakatandékwa.” Wani du wunat wunga wandén.

Copyright information for `ABTWOSERA