Revelation of John 20

Satan némaamba (1,000) kwaaré wa kalapus pulakmba kwaandén

1Wani musé yéndéka véwutén Gotna kundi kure gaayakwa du nak Gotna gaayé yaasékatake gaayandéka. Déku taambamba néma ayéréngét daawulindakwa yaambumba tén péténa ki kutndén. Néma sen waak déku nak taambamba kutndén. 2Wani du gaaye néma viwu pulak musat kulkindén. Wani musé wan talimba ran kaambe, déku yé Satan wa. Satan wan akwi kutakwana néma du wa. Gotna kundi kure gaayakwa du wani viwu pulak musat kulkiye senét gindén, dé némaamba (1,000) kwaaré ayéréngmba kwaandénngé. 3Giye dé néma ayéréngmba vaanjandatake anjorémba tékwa pété kurkale tépétakandén, Satan du dakwat nakapuk paapu yakapuk yandénngé. Taale némaamba (1,000) kwaaré wani ayéréngmba kwaakandékwa. Kwaandu kukmba naapitakandu Satan yaale ayélapkéri sapakngé male wa du dakwat nakapuk paapu yatékandékwa.

4Nakapuk ve véwutén néma du rakwa jaambé ras téndaka kot vékukwa néma du ras wamba rakéséndaka. Talimba Got det wa wandén, de wunga randarénngé. De néma du rate du dakwa yan kapérandi muséké kundi wakandakwa. Talimba kiyaan du dakwana kwaminyan véwutén. Talimba wani du dakwa Jisasna jémbaa kutte déké kundi wate Gotna kundi waak kwayéndarén. Kwayéndaka Gotna maama deku kwaalé sékundaka wa kiyaandarén. Wani du dakwa wani yévémbaléna yé yamba kavérékndakwe wa. Yévémbalé pulak taandarén maayérana yé waak yamba kavérékndakwe wa. Deku saawi deku taambamba wani yévémbaléna mak yamba viyaatakandakwe wa. Wani du dakwa nakapuk taamale waarape Jisas Kraisale néma du dakwa rate nak du dakwaké némaamba (1,000) kwaaré wa randarén.

5Taale wani du dakwa wa taamale waarapén. Nak kiyaan du dakwa wani sapak yamba taamale waarapndakwe wa. Némaamba (1,000) kwaaré yéndu nak kiyaan du dakwa taamale waarapkandakwa. 6Taale taamale waarapké yakwa du dakwa mawulé tawulé yénga yandaru. Wani du dakwa wan yéku yapaté yakwa du dakwa wa. Gorale apapu apapu yékunmba rapéka-kandakwa. Katik lambiyakngé daré. Talimba nak du dakwat yékun yamuké Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyan Gorké jémbaa yandarén. Bulaa wani du dakwa Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna taalé kéraae Got déku nyaan Jisas Kraiské waak jémbaa yakandakwa. Yate dekét Gotna yé kavérék-ngandakwa. Yate Jisas Kraisale néma du dakwa rate némaamba (1,000) kwaaré nak du dakwaké vérékandakwa.

Got Satan vaanjanda-ndéka néma kaangél kutndén

7Wani kwaaré yéndu pété naapindu Satan wani ayéréng yaasékatake yaalakandékwa, akwi képmaamba tékwa akwi du dakwat paapu yamuké. Yaale paapu yandu Gok ambét Magokna képmaamba tékwa du dakwa déku kundi vékute wandén pulak yakandakwa. Yate waariyaké yate nakurakmba jaawukandakwa. Némaamba dunyansé wa jaawukandakwa. Jaawundaru du det naakiké yapati-kandakwa. 9Wani dunyansé waariyaké yate akwi képmaat yeyé yaayate Gotna du dakwa tékwa gaayét ye Got néma mawulé yandékwa gaayét waak ye yanyawe ye tékandakwa. Téndaru yaa Gotna gaayémba gaaye wani dunyansat yaanwurékandékwa. 10Yaandu Satan talimba det paapu yandénngé wa Got Satanét yaa yaanngwa néma gu kwaawumba vaanjanda-kandékwa. Yaa yaanngwa késépéri matu waak wani néma gu kwaawumba randakwa. Talimba wani yévémbalé ambét papukundi wan duwat waak wani néma gu kwaawumba vaanjanda-ndarén. Bét Satanale wani néma gu kwaawumba kwaate gaan nyaa néma kaangél kurkandakwa. Wani kaangél apapu apapu kurkandakwa.

Néma kot yandén

11Nakapuk ve véwutén néma duna néma waama jaambé nak téndéka néma du nak wamba randéka. Randéka véwutéka nyét képmaa yaange ye késmbérén. Wani musé du dakwa nakapuk katik véké daré. 12Nyét képmaa késndéka véwutén, talimba kiyaan néma du dakwa, baka du dakwa waak ye Gotna ménimba saakiye téndaka. Gotna kundi kure gaayakwa du nyéngaa nak raapindarén. Wani nyéngaamba Gorale rapékaké yakwa du dakwana yé wa kwaakésékwa. Nyéngaa ras waak raapindarén. Wani nyéngaamba talimba kiyaan du dakwa ani képmaamba téte yandarén akwi muséké viyaatakandarén wa. Got wani nyéngaamba véte kot vékukwa néma du rate kapérandi musé yan du dakwat yandarén kapérandi musé waambule yakatandén.

13Nakapuk ve véwutén solwaramba kiyaae kwaakwa du dakwa, gaambana taalémba tékwa du dakwa, kiyaae ye néma kaangél kutndakwa taalémba tékwa du dakwa, de wani du dakwa akwi déké yaandaka. De yaae déku ménimba saakiye téndaka Got kot dé vékukwa néma du rate ani képmaamba téte yandarén musé det waambule kaatandén.

14Yatake du dakwa kiyaandakwa yapaté gaambana taalé waak kéraae yaa yaanngwa néma gu kwaawumba vaanjandandén. Dale rapékaké yakwa du dakwa deku yé kwaakwa nyéngaamba Got wa véndén. Du dakwana yé wani nyéngaamba kwaakapuk yandéka, Got wani du dakwa kéraae de yaa yaanngwa néma gu kwaawumba vaanjandandén. Yaa yaanngwa néma gu kwaawumba daawuliye wa waambule nakapuk kiyaakandakwa.

Copyright information for `ABTWOSERA