Revelation of John 5

Jon kétaakndarén nyéngaa véndén

1Wani néma du yéku jaambémba rate déku yékutuwa taambamba kétaakndarén nyéngaa nak kure randéka véwutén. Wani nyéngaamba kundi wa kwaakwa kuksaku biyaasakumba waak. Talimba wani nyéngaamba bi pulak musé taambak kaayék vétikét (7) kusnyaa-takandarén. 2Wani musé vétake véwutén Gotna kundi kure gaayate néma mayé apa yakwa du nak téte némaanmba waandéka. Waate anga wandén, “Yéku yapaté yakwa du male wa wani bi pulak musé raawuteke wani nyéngaa raapikandékwa. Kandé wunga yaké ya?” Naandén.

3Wunga wandéka nyéngaa raapiye awula véké yakwa du nak nyét, képmaa, andéla yaalé képmaamba yamba te wa. 4Wani duké waake vékapuk yandaka wuna mawulé kapére yandéka némaanmba géraawutén. 5Géraawutéka néma du nak wunat wandén, “Géraaké yambak. Ma vé. Judana kémngé néma du nak wa téndékwa. Dé Devitna gwaal waaranga maandéka bakamu wa. Dé néma mayé apa wa yandékwa. Yate Satanét wa taalékérandén. Taalékére dé wani nyéngaamba kusnyaatakandarén bi pulak musé raawuteke wani nyéngaa raapikandékwa.” Naandén.

Jon Nyansipsip véndén

6Wani kundi vékutake véwutén Nyansipsip nak, néma du rakwa jaambé tékwanmba téndéka. Dé mawulé kulé tékwa musé vétik vétik, yanyawe ye rakwa néma dunyanna nyéndémba wa téndén. Dé viyaandékndaka taamale waarapén nyansipsip pulak wa téndén. Kaara taambak kaayék vétik (7) wa tén. Méni taambak kaayék vétik (7) wa tén. Wani kaara taambak kaayék vétik wani méni waak wan Gotna Yaamambina mayé apa wa. Got wandéka wani mayé apa wa akwi képmaat yéndakwa. 7Got yéku jaambémba rate wani nyéngaa déku yékutuwa taambamba kure randéka wani Nyansipsip ye wa wani nyéngaa kéraandén. 8Kéraandéka de mawulé kulé tékwa musé vétik vétik, yanyawe ye rakwa néma dunyan waak de Nyansipsipké kwaati se waandé daandarén. Wani néma dunyan nak nak gita pulak musé kure gol matumba yandarén dis waak kutndarén. Wani dismba yaa yamungandaka yaasnyé yaalate yéku yaama yakwa musé wa vékuléke tan. Wani yaasnyé wan Gotna du dakwa dat waatakundakwa kundi pulak wa.

9Wani néma dunyan, mawulé kulé tékwa musale wani Nyansipsip Jisasna yé kavérékte kulé gwaaré nak anga waandarén:

Ménat viyaandaka ména nyéki vaakundéka wa kiyaaménén.
Kiyaae du dakwat wa kéraaménén, de Gotna du dakwa téndarénngé.
Méné késpulak nakpulak kémba tékwa du dakwa, késpulak nakpulak kundi bulkwa du dakwa, késpulak nakpulak sépé kurén du dakwa, késpulak nakpulak képmaamba tékwa du dakwa wunga det wa kéraaménén, de Gotna du dakwa téndarénngé.
Kéraae méné waménénga de Gotna gaamba jémbaa yakwa duna taalé kéraae téte nana Néman Du Gotna kémba yaale déké jémbaa yate déku yé kavérékndakwa.
Kukmba de ani képmaamba tékwa du dakwaké néma du dakwa rakandakwa.
Méné wunga yatake wani nyéngaa kéraae kusnyaatakandarén bi pulak musé raawuteke wani nyéngaa raapiké wa apa yaménéngwa.
Wunga waandarén.

Jisasna yé kavérékndarén

11Wani kundi vékutake wa nakapuk véte vékuwutén Gotna kundi kure gaayakwa dunyan némaamba gwaaré waandaka. Wani dunyan ayélap yamba yé wa. De némaamba wa. De mawulé kulé tékwa musé, akwi néma dunyan waak de akwi néma du rakwa jaambé tékwanmba tényawe ye téndarén. 12Téte gwaaré némaanmba anga waandarén:

Talimba viyaandékndarén Nyansipsip dé yéku yapaté male yate wa randékwa.
Rate néma du rapéka-kandékwa.
Rate késépéri yéku musé, yéku mawulé, néma mayé apa waak Gotmba kéraakandékwa.
Yandu akwi du dakwa déku yé kavérék-ngandakwa.
Yate déku mayé apaké kundi wate déké mawulé tawulé yakandakwa.
13Wunga waandaka vékuwutén Got yan akwi musé gwaaré waandaka. Nyét, képmaa, andéla yaalé képmaa, wamba tékwa musé, solwaramba tékwa musé, de akwi gwaaré waandaka vékuwutén. Akwi taalémba tékwa akwi musé anga waandarén:

Nana néma du Got wa néma du rakwa jaambémba randékwa.
Nané déku yé wani Nyansipsip Jisasna yé waak apapu apapu kavérék-nganangwa.
Bérku néma mayé apaké kundi wate bérké mawulé tawulé yapéka-kanangwa apapu apapu.
14Wunga waandaka de mawulé kulé tékwa musé vétik vétik wa wan, “Yi wan wanana wa.” Wunga wandaka Got rakwa jaambé tékwanmba yanyawe ye rakwa néma dunyan déké kwaati se waandé daandarén.

Copyright information for `ABTWOSERA