Romans 15

Krais vékulakandén pulak nané nak du dakwaké ma vékulakakwak

1Nané Jisas Kraisna jémbaamba yaale déké yékunmba vékulakate déku kundiké, “Yi wan wanana wa,” naananga nana mawulé apamama ye wa yékunmba téndékwa. Jisas Kraisna jémbaamba yaalan nak du dakwa déké vékulakate mawulé vétik yandaka deku mawulé yamba apamama ye yékunmba téndékwe wa. Yandéka anga wandakwa, “Nané wani yapaté yate kapére yapaté yaké nané kapuk?” Nané wunga wakwa du dakwaké ma vékulakakwak. Nana mawuléké katik vékulakaké nané. Deké vékulakate nané, “Wan kapére yapaté wa,” naandakwa yapaté, katik yaké nané. 2Nané Jisas Kraisna jémbaamba yaalan nak du dakwaké vékulakate det yékun ma yakwak, de déké yékunmba vékulakandaru deku mawulé apamama ye yékunmba téndénngé.

3Anga vékuséknangwa. Krais waak déku mawuléké yamba vékulakandékwe wa. Kapérandi musé déké wa yaan. Déké yaan muséké ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa: Méné Got, de ménéké kapérandi kundi wate wa wunéké wani kapérandi kundi wandarén. Wani kundiké vékulakate nana mawuléké katik vékulakaké nané.

4Talimba yatan du Gotna jémbaaké du dakwat yakwasnyéké we wa Gotna nyéngaamba kundi viyaatakandarén. Wunga viyaatakate nanat waak Gotna jémbaaké yakwasnyéké we wa yandarén. Nané wani kundi vékute yéku mawulé vékute déku jémbaa kuttépékaatéte, dé nané kéraae kure yéké yandékwanngé kaavéré-nanénngé, wa wani kundi viyaatakandarén.

5Yéku mawulé tiyaakwa du Got guna mawulé yékun yate gunat mayé apa kwayéndu guné Krais Jisasale nakurakmawulé yate, dé yan pulak, guna du dakwale nakurakmawulé male yate, yékunmba yarékangunéngwa. Wunga dat waatakuwutékwa. 6Guné akwi wunga yate nakurakmawulé yate nakurak kundi wate nana Néman Du Jisas Kraisna aapa Gotna yé kavérék-ngunénngé, wa dat waatakuwutékwa.

Krais Judasat yékun yate nak gaayé du dakwat waak yékun yandén

7Krais gunat yékun yandén, guné déku jémbaamba yaale déku du dakwa téngunénngé. Gunat yékun yandén pulak, guné wawutén kundiké vékulakate nak du dakwat ma yékun yangunék, de gunale yaréndarénngé. Wunga yate Gotna yé kavérék-ngangunéngwa.

8Guné akwi wunga yangunénngé gunat anga wawutékwa. Jisas Krais Juda du dakwat yékun yaké we wa jémbaa yakwa du yaténdén. Got yéku kundi wandékwanngé vékusék-ndarénngé, wa wunga yandén. Deku gwaal waaranga maandéka bakamat Got wan kundi sékérék-ndénngé, wa Jisas Krais wunga yandén.

9Nak gaayé du dakwa Got du dakwaké sémbéraa yandékwanngé vékusék-ndarénngé, wa wunga yandén. De akwi, Got du dakwaké sémbéraa yandékwanngé vékusékte, déku yé kavérék-ndarénngé, wa wunga yandén. Wanngé déku kundi Gotna nyéngaamba anga wa kwaakwa:

Wuné nak gaayé du dakwale téte wa ménéké det wakawutékwa.
Wate gwaaré waate ména yé kavérék-ngawutékwa.
10Nak gaayé du dakwaké nak kundi Gotna nyéngaamba anga wa kwaakwa:

Guné nak gaayé du dakwa, guné Juda du dakwa Gotna du dakwale mawulé tawulé ma yangunék.
11Ani kundi waak Gotna nyéngaamba wa kwaakwa:

Guné nak gaayé du dakwa akwi, Néman Du Gotna yé ma kavérékngunék.
Akwi képmaamba tékwa du dakwa déku yé ma kavérékndarék.
12Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du Aisaia Gotna nyéngaamba ani kundi viyaatakandén:

Kukmba du nak yaalakandékwa. Devitna aapa Jesina kémba wa wani du yaalakandékwa.
Yaale nak gaayé du dakwaké néma du wa tékandékwa.
Téndu de déké yékunmba vékulakate kaavérékandakwa, dé det yékun yandénngé.
Wani kundi akwi Gotna nyéngaamba taale wa viyaatakandarén. Kukmba Jisas Krais yaae jémbaa yakwa du téte akwi du dakwat yékun yandéka wani kundi wa sékérékén.

13Guné yéku mawulé tiyaakwa du Gorké yékunmba vékulakate déku kundiké, “Yi wan wanana wa,” naangunéngwa. Naangunénga dat waatakuwutékwa, dé wandu guné Jisas Kraisna jémbaamba yaalan nak du dakwale nakurakmawulé yate Gorké mawulé tawulé yangunu yéku mawulé guna mawulémba vékuléke téndénngé. Téndu Got wandu déku Yaamambi gunat mayé apa kwayéndu guné yéku mawulé vékute yékunmba kaavéré-kangunéngwa. Got gunat yékun yate guné kéraae déku gaayét kure yéké yandékwanngé yékunmba kaavéré-kangunéngwa. Wunga dat waatakuwutékwa.

Pol Gotna jémbaa yandékwanngé mawulé yandén

14Guné Krais Jisasna jémbaamba yaale wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, guné yéku yapaté yakwa du dakwa yaréngunéngwanngé wa vékusék-wutékwa. Guné Gotna kundiké yékunmba vékusékte, guné guna du dakwa déku kundi vékute yékunmba yaréndakwanngé, det yakwasnyéké, wa apamama yangunéngwa. Wunga waak wa vékusék-wutékwa.

15Got wunéké sémbéraa yate wunat baka yékun yandén, déku jémbaa yawuténngé. Yandéka wuné déku jémbaa yate ani nyéngaamba néma pulak kundi yangunéngwa yapaté raské wa wawutén. Guné Gotna kundiké yékéyaak yangunu wuné gunéké néma du ramuké kalik yate wa wani néma pulak kundi wa wawutén.

16Got wunat wa wandén, Krais Jisasna kundi nak gaayé du dakwat kwayéwuténngé. Wunga wandéka wuné Gotna gaamba jémbaa yakwa du pulak yatéte yeyé yaayate wani kundi kwayéwutékwa. Nak gaayé du dakwa wuna kundi vékute Jisas Kraiské yékunmba vékulakandaru Gotna Yaamambi wandu de Gotna jémbaamba yaale déku ménimba yéku du dakwa téndarénngé, wa wani kundi kwayéwutékwa. Wunga téndaru Gotna mawulé deké yékun yandénngé, wa wani kundi kwayéwutékwa. Nak gaayé du dakwa déku jémbaamba yaalandarénngé, wuné det wunga wate wa de dat kwayé pulak wa yawutékwa. Wunga yawutékwan, wan Gotna mawulé guné nak gaayé du dakwaké waak yékun yandénngé wa yawutékwa.

17Krais Jisasale nakurakmawulé yate Gorké wunga jémbaa yate wa wani jémbaaké mawulé yawutékwa. 18Krais wani jémbaa yawuténngé wa wunat mayé apa tiyaandén. Nak gaayé du dakwa déku kundi yékunmba vékundarénngé, wa wunat mayé apa tiyaandén. Wuné mayé apa tiyaandéka yawutén jémbaaké wakawutékwa. Wani jémbaaké male wakawutékwa. Ani jémbaa wa yawutén. Nak gaayé du dakwat Kraisna kundi kwayéte dele yaréte yéku musé wa yawutén.

19Gotna Yaamambi mayé apa tiyaandéka wuné késpulak nakpulak talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba deku ménimba wa yawutén. Yate Jerusalemmba Kraisna kundi kwayéte wani gaayé yaasékatake akwi taalémba yeyé yaayate déku akwi kundi kwayéte Ilirikum provinsmba wa saambakwutén.

20Wunga yate anga mawulé yawutén. Kraiské vékusékngapuk yan du dakwat male déku kundi kwayékawutékwa. Nak du Kraisna kundi det taale kwayéndaru, wa wani duna kukmba katik yéké wuté. Wunga mawulé yate Kraiské vékusékngapuk yakwa du dakwat wa déku kundi kwayéwutén. 21Wani du dakwaké ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa:

Déku kundi vékukapuk yan du dakwa déku kundi vékukandakwa.
Vékute vékusékte dé vékandakwa.
Wani kundi sékérékndénngé wa Kraiské vékusékngapuk yakwa du dakwaké ye wa déku kundi det kwayéwutén.

Pol Rom du dakwat vétake Spenét yéké mawulé yandén

22Wunga yate, némaamba kaa kwaaré gunéké ye guné Romsé guna saawi véké néma mawulé yate, gunéké yéké wa yapatiwutén. Bulaa téwutékwa gaayémba, ani gaayémba tékwa taalémba waak, wuné yawutékwa jémbaa wa yasékéyakwutén. 24Yatake bulaa Spenét yéké mawulé yawutékwa. Wani taalat yéte taale gunéké yékawutékwa. Ye saambake gunale ayélap yaréyaré naate gunale kundi bulwutu wuna mawulé yékun yakandékwa. Yandu wuné guné yaasékaké yawutu guné wunat yékun yangunu wa Spenét yékunmba yékawutékwa.

25Taale Jerusalemmba tékwa Gotna du dakwat yéwaa kwayémuké wa wani gaayét yékawutékwa. 26Masedonia provinsmba, Akaia provinsmba waak tékwa Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa deku mawulémba vékulakate yéwaa wérénjowe nak du dakwat kwayésatiké wa wandarén. Krais Jisasna jémbaamba nanale yaalan du dakwa ras Jerusalemmba téte muséké yapatindaka anga wandarén, “Nané Krais Jisasna jémbaamba yaalan akwi du dakwa nakurak kémba ténangwa. De muséké yapati-ndakwanngé, nané yéwaa wérénjowe det kwayésatikanangwa.” Naandarén. 27Deku mawulémba vékulakate yéwaa wérénjowe det kwayéké wa wandarén. Watake wunga yandarén wan yékun wa. Judasé talimba det yékun yandarénngé bulaa wani yéku yapaté wa kaatandakwa. Talimba Judasé nak gaayé du dakwat Gorké yénangwa yaambu wakwasnyé-ndarénngé, bulaa nak gaayé du dakwa dele nakurak kémba téte wani yéku yapaté kaatate det yéwaa kwayékandakwa. 28Wuné ye wani yéwaa Jerusalemmba tékwa Gotna du dakwat kwayéwutu vékusék-ngandakwa, nak gaayé du dakwa waak Gotna kémba téndakwanngé. Wani yéwaa kwayétake waambule ye Spenét yéndakwa yaambumba yéte gunéké yaakawutékwa. Yaae gunat vétake Spenét yékawutékwa. 29Anga vékusékwutékwa. Krais wunat yékun yandu, yéku mawulé wuna mawulémba vékulékndu, wuné gunéké yaae Kraisna kundi gunale bulwutu, Krais gunat waak yékun yandu, yéku mawulé guna mawulémba vékulék-ngandékwa.

30Guné Jisas Kraisna jémbaamba yaale wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, gunat a wawutékwa. Nana Néman Du Jisas Kraisna yémba gunat wawutékwa. Gotna Yaamambi nanat yékun yandéka nané Jisas Kraisna jémbaamba yaalan nak du dakwaké néma mawulé yate gunat a wawutékwa. Guné apamama yate Néman Du Gorét ma waatakungunu dé wunat yékun yandu. Wuné waak dat waataku-pékaréwutékwa. 31Dé wunat yékun yandu wuné Judia provinsét yéwutu wamba tékwa Jisas Kraisna jémbaamba yaalakapuk yan du dakwa wunat katik yaavan kurké daré. Dé wunat yékun yandu wuné Jerusalemét ye wamba tékwa déku du dakwat yéwaa kwayéwutu de mawulé yate wani yéwaa kéraakandakwa. 32Yandaru, dé gunéké yéké yawutékwanngé mawulé yamunaandu, wa wuné mawulé yate gunéké yékawutékwa. Ye saambake gunale yaréwutu nana mawulé yékunmba tékandékwa. Got wunga wunat yékun yandénngé, nané akwi dat ma waatakukwak.

33Yéku mawulé tiyaakwa du Got guna mawulémba randu, guné akwi nakurakmawulé yate yékunmba yaréngunénngé dat waatakuwutékwa. Yi wan wanana wa.

Copyright information for `ABTWOSERA