1 Corinthians 15

Yesu Keriso fearike nono uyari wake

1Naiyemuku, yabairo Godinu wake we, enaenari nono wemau. Godinu wake yabairo wero naukenewaa ukaada Godibairo ibeibisa. Nono awoenae enaenari eno ukaisa. 2Godinu wake yabairo wero nauisake Godi imukenewaa ukeibisa enaenari awoena eno ufoisaie i irau wakema ya ma wirofiaku. Nono yama i irau wake naukenewaa da ufoisaie i wakema ya da ma wirofiaku.

3Godinu wake weisaro naueke i wakeye Godinu bokai wake ibake yabairo wero nauisa. I wakeye i ari eno, Godinu bukaroma eno weaku wake enaenari Yesu Kerisoma iyabake feariro mune ooru uke oisaro odo buuba me siniro Godima Dawa nono ma uyari. 5Yesu fearike nono uyarike Fidabairo fariro Fidama Dawa eri. Nono i moi Yesunu iwoka ukeka orou duerobairo (12) fariro emuama Dawa eka. 6Nono dubuenae eme keuwere fai aderedibairo (500) fariro emuama Dawa eka. I Yesu eka orou keuwere ibinisaro nono moibai emuae feaka. 7Yesu Dawa Deimisibairo fariro Deimisima Dawa eri. Nono Dawae i afasoro orou yaisinabairo fariro emuama Dawa eka. 8I orou yaisina emuabairoko fariro ekaro nono dubuenaro nabairo fariro nama Dawa ere. Moi awekama amara doreka odo oidero sabunaku daraku I ari eno nae oideroma nono Dawae na afasoro mi na we mune odikara. 9I afasoro oroubairo nae okoanaku. Nae Godinu wake naukeibisa orou keuwere merama uke yaya ibake nae maru ukakunara. Nae meramawere ukeibisara mi ibake emema nae afasoro miya da wefisane ibake weakune. 10Nono Godima nabake imukari ukarake buna makaraba ibake nanu awoena ukeka sineka ukakune. Enoba nae awoena irauaiai ukeka mane ukakune. Nanu ukakune waiyama i afasoro orou yaisinanu ukaisa waiya ma berekakune. Nama eno uke meroma Godima nabake imukari ukaada unu korakunaraba ibake nanu waiya daiwere ukakune. 11Nanu ukakune waiyaini i afasoro orounu ukeibaisa waiyaini ie demui. Aina afasoro mima waiya daiwere ukeifekuie imuka daiwere iro imukeka me. Iya yaisinama Godinu irau wake weaisiro yama naukaisaie idua irau.

Feaka orou yaisina nono uyafeisa wake

12I feareroma nono uyarekanu wake wemaro ya nauawe. Yesu Keriso, Dawa fearikema nono uyaria eno weaisi. Yesu Kerisonu fearike uyari wakeye Godinu irau wake danu ubiye idua. Eno weaisiroma nono yabairo moi orouma anemebake feareroma uyareka ie ubi mero me sara weaisaya eno weaisa? 13Feareroma nono uyareka meronae Godima Yesu Keriso feariroma nono da ma uyafine. 14Yesu Keriso i feareroma da uyafironae iyanu weaisi wake ubi mero me sara wefene. I feareroma nono uyarekabai meronae yanu Godi imukaisa ibaie ubi mero me sara ukeifone. 15I dawa ba ie iyama Godinu wake meo weaisi. Iyama eno weaisi, Godima Yesu Keriso feariroma nono ma uyaria weaisi. Nono i fearekaroma uyareka meronae awoena iyae meo weaisi. Godima Yesu Keriso fearekaroma nono da ma uyafironae eme yaisina fearada nono da uyareifisane. 16Eme fearadama nono da uyareifeisaya eno weferonae Yesu Keriso Dawako feariroma nono da uyafine. 17Yesu Keriso Dawa i feari iroma da uyafironae ya Godi imukaisa imuka ba me ufiro yanu ba me ukekaro ibifone. 18Uyareka meya weada i Yesu Kerisobairo imuka yaisina odeibisa orou emuae me sara feareka daabaro anaada i meramawere oroforo feareibisa. 19Nono yewa dooro ibaada Yesu Keriso imukaisikema nono i fearekaroma uyareka imuke dakaisiie enaenari me ibake i orou yaisinabairo iyanu ibekae dai meramawerero ibifene.

20Nono ie eno me. Godima Yesu Keriso feariro nono ma uyari. Ibake Dawako fearike nono uyariba ibake i Godinu wake naukeka orou emuama yaisina feafeisake nono uyafeisa. 21Eme una demuima feariba ibake eme yaisinae feareibaisa. Nono eme una demuima fearekaroma uyariba ibake eme yaisina fearekaroma nono uyareibaisa. 22Adamubake eme yaisina feareibaisa, enaenari Yesu Kerisobake eme yaisina uyafeisake me ibeifeisa. 23Emuae emenu mama mama uyafeisa. Yesu Keriso Dawako uyari. Nono dubuenaro Dawa owere fafekuro Danu we mufiaku orouma uyafeisa. 24Emua yaisina eno ufeisaie Yesuma i Godibake ureini dooini wasai daiwere ukaisa orouini emenu buna ukeka yaisina mufekuke ma merama ufekuro me sifekuie Danu yawokeka Godibairo mafekuro i fearekaroma uyareka odo idua me sifeku. 25Yesu Kerisoma yawokenewaa ukeifekuro nono Godima Dawaini i wasai ukeibaisa orou emuaini urafekuke emua ma berefiakuro i wasai ukaisa orou yaisina Danu umu wowonaro odifiakuro Yesu Danu yawokekabai idua me sifeku. 26Enoba i dubuena kai wasai ukekanu ubiye feareka. Dawae feareka ma berefekuro idua i yaisina me sifeku. 27I ari eno ukekabake Godinu bukaroma eno weaku, Godima i eraerabusa yaisinaini eme moini yaisina mufekuke Yesuma yawofine ibake mune Yesunu umu wowonaro odifekua eno weaku. I yaisina Danu umu wowonaro odifekua weakuie Godini iinibake we dakaku. Godima i eraerabusaini eme moini yaisina Yesunu umu wowonaro odifekuba ibake Godi Danu onami mane Yesunu umu wowonaro da anifeku. 28Godima i yaisina Yesunu umu wowonaro odifekuro Yesuma i yaisina ma berefekuke Danu ararae Godima Yesu yawofine ibake ufeku. I odoro Godima Danu imusu mane i yaisina yawokeifeku. 29Moi orouma emenu bisara ukaada i fearaisa oroubake imukada emuabake babadaido ukeka munaisa. I feafeisa iroma da uyafeisade anemebake eno ukeibaisa? 30I feareroma uyareka meie moi orouma iyabake aine wai ure aneaneme waa ukaada meramawere ukaisake iya ma feafisane ukaada ukaisa? 31Nanu adarawere yanu imuka yaisina Yesu Kerisobairo ibinuro yabake imuka daiwere imukakuneba ibake yewa wake wemaro ya naufone weakune. Nae fearekanu ibooro aine wai ure enare ibakune. Nae meo we me ba weakune. 32Nanu imukekae eno imukakune, yewa orofaro moko mane mumauie anemebake i Efesa goi orou emuae waa abu ari emuaini uraneibakune? Feafeisike nono da uyafeisiie moi orounu weaisa wake enaenari ufeisi. Emenu meo wake eno weaisa, banauini ara adua ifeisake rooro ufeisia weaisa. Iyae wairo feafeisike nono fearekaroma da uyafeisiba ibake eno ufeisia weaisa.

33Eno weaisaroma nono i we irukaisa wake da nauawe. I we irukeka orouini yaure ibaada naufoisaie emua weifeisa enaenari ufoisa. 34I me sara gogore imukeka yaisina mediaweke yanu imuka ma giena uawe. Moi orouma yaini ibaada emua Godi iwoka meya. Emua Godi iwoka meba ie yanu meramaya ibaibake imuaweke maru uawe.

Feafeisike uyafeisi ofeye imusua wei wake

35Emema feafeisa iroma aneaneme uke uyafeisake anemedei ofe ari uke fafeisa? Moi orouma eno we nauke efeisaba ibake i wake gorowere weaisa orounu we nauke ereka moko wake wemaro nauawe. Aneme ana kai o mouwefe kaibai waifeisaie kukaubai yaufisaro nono awoena kua fare amufeisa. 37I wawaisa eraerabusaini i warakaisake dai sinaisa eraerabusaini emuae demui mero imusu imusu. I wawaisa erabunakue kai demuinaku, ie konoura kai ari nono moi ana kai ari i ari eno. 38Nono Godi Danu imusue i kai imusu imusu ofe imusu imusu marie. I kaibai emenu ofe imusu imusu enaenari imusu imusu marie.

39I me ibaisa eraerabusanu ofeye emenu mama mama ibinisa. Emenu ofeye imusuro abunu ofeye imusuro i gasiranu ofeye imusuro nono i adua abunu ofeye imusu. 40I urero ibinisa orounu ofeye imusuro nono i dooro ibinisa orounu ofeye imusu. 41I ewekanu arakekanu biake ibekae imusuro nono i manabenu biake ibekae imusuro i muinanu biake ibekae imusu. Moi muina kaini moi muina kaini emenu biake ibekae imusu imusu.

42I feareroma uyareka inu daabae i ari eno, Yewa me ibinisi ofeye feafekuke yaufekuroma nono i feafekuke uyafeku ofeye da feafekuke da yaufeku. 43Yewa dooro ibeka ofeye meramawerero nono i feareroma uyareka ofeye amearubu. Yewa dooro ibeka ofeye buna mero nono i feareroma uyareka ofeye bunawere. 44Yewa dooro ibeka ofeye ba ofe mane nono i feareroma uyareka ofeye urenu ofe. Yewa doonu ofe bobo ibinisi ibai iya iwoka sinaisike nono feafeisike uyafeisike urero imusu ofe mufeisi ibai iya iwoka sinaisi. 45Godinu bukaroma i ari eno weaku, i dawako mi Adamu dawa ba eme sinia weaku. Nono i dubuena Adamu Dawae Imumu Irau makeka miba ibake i fearekaroma uyareka oroubake awoena me ibeka makakuni. 46I urenu ofeye dawako mero nono yewa doo ofeye dawako nono i urenu ofeye dubuena. 47I dawako mi, dawae yewa dooro ibeka mi, i danu ubiye Godima dawa dooma ubu ui. Nono i dubuena mi, Dawae ureroma fari. 48Enoba i dooma ubu ui mini i dooro ibaisa orouini emuae demui. Enaenari i ureroma fari Mini i urero ibinisa orouini emuae demui. 49Awoena iyae i dooma ubu ui mi ari eno orou. Nono dubuenaroe i ureroma fari mi ari eno sifeisi.

50Naiyemuku, moi wake wemaro ya nauawe. Iyanu ba ofeini iwaini Godinu yawokaku orofaro da anifeku. Yewa feareka ofema urero feare me ofe ari da sifeku.

51Naiyemuku, moi wake wemaro ya nauawe. Godinu fema imukakubai awoena weakune. Godinu wake naukeka orou moibai da feafeisa. Moibai feaka, nono moibai awoena fearaisa, moibai feafeisaroma nono moibai emua da feafeisaro Yesu Keriso fafeku i odoro Godinu wake naukeka orou yaisina iyama yewa dooro ofe medifeisike urero awoena ofe mufeisi. 52Godinu dubuena kai kawia ufekuro iya naisa kinu unao ukaisi i ari eno sabu iyanu awoena ofe mufeisi. I dubuena kai kawia ufekuro i fearaisa orou ma uyafiakuro awoena ofe mufeisaro iya me ibinisi orouini iini awoena ofe mufeisi. 53Yewa ba ofeye feareka ofeba medifeisike awoena ofema mufeisike iya feafeisi oroue feare me orou ari eno sifeisi. 54I ba ofeye yaufekuro nono awoena ofema mufeisi. I awoena ofeye me ibene ibene ibeka ofe. I awoena ofe mufeisi odoro Godinu bukaroma weaku wake enaenari ufeku. I wakeye i ari eno Godinu buna ukekama feareka ma berekaku.

  • Ibake feareka, ama iya aneaneme ma beremisi? Feareka, ama iya aneaneme yanamisi?
Godinu bukaroma eno weaku.
56Iyama meramawere ukeibaisiba ibake fearekama iya yanakakuniro fearaisi. Mosesinu darawaduma iyanu ba me ukeka ma boroo yarakuro iyae ibai iwoka ukaisi. Iyanu merama ukekaroma nono iyanu onarouma i merama ukeka medinao dakakuba ibake mede dakaisiba ibake merama ukeka enama bunawere ukeibaku. 57Godima wei ibake iyanu Dai Waria Mima iya unu korakuniro i ba me merama ukekaini feareka ma berekaisi. Ibake Godibairo daiwere we ma irauaiai ukaisi.

58Enoba naiyemuku, buna ukaada enare ara uaweke imukeka owere owere da uaweke Godinu waiya ukenewaa uaweke i ari eno mane ukeibiawe. Godinu waiya ufoisaie irauaiaiba ibake Godima ya moko mafiaku.

Copyright information for `ABY