1 Timothy 2

Guriguri ukekabake wei wake

1Anu bokai waiya wakeye eno, Godibairo yewa orofa akaka oroubake guriguri ukaada we ma irauaiai uyana. 2I gaemani orou yawokeka dai orouini iyanu dai oroubake Godibairo guriguri uaro Godima emua unu kofiaro iya yaisina me irauaiai ibaada urane rarane da ufeke me ibaada Godi imukenewaa ufeke irauaiai ibife. 3Iya yaisina eno ufeisiie irauaiaiba ibake iya ma wirokakuni Godi Dawae rooro ukaku. Godi Danu ararae eme yaisina wirokeka. Godi Danu ararae emua yaisina Danu wake naukeka. 5Godi moi mero Dawa demui mane. Godini emenu abanaro enare wake yoya ukeka Mini Emuae una demui. I Mi Dawae Yesu Keriso. 6Dawama eme yaisina ma wirofiake Godibairo odifiane ibake yewa dooro ibinisa orounu orofa munike Dawama korosiro feari. Godima i ma wirokeka odo idua farinua wei ibake iya yaisina ibai eno iwoka sinaisi, Yesuma Godinu arara uike eme yaisinabake korosiro idua feari.

7Godima ibake nae Danu wake weekaini afasoro mi we mune odikara. Nae meo we me, ba farafa weakune. I imusu orouma Godinu ba wake imufisake Dawabairo wirofisane ibake nae emenu sisa mi we mune odikara.

8Emema guriguri ufisane fare ku ukaisaie nanu arara emua yaisina urane rarane mero dino mero irauaiai mane ukaada wana ei mamaada Godibairo guriguri ukeifisane ibake yewa wake abairo weakune.

I awekabonu wake

9Nanu ararae i Godinu wake naukaisa awekaboe irauaiai ibifisane ibake weakune. Emenu irau waubake fukeru da ufisake weree imusu imusu erawa naukawa emenu bokairo weree da ufisake emenu bokai inisa ubu imusu imusu ufisaro arake ibifine eno mane da imukeifisane ibake weakune. Nono nanu ararae i awekaboma Godinu wake naukenewaa ufeisake i dawa irauaiai ufeisaie emenu weree ari eno. 11Emuama guriguri ukaadae wake keuwere da wefisake Godinu wake mane naukenewaa ufisake iwoka sifisane ibake weakune. 12Na arara me awekaboma eme we ma iwoka ukeka eno uke dakaisaba i ari eno da ufisa. Yanu sosi uwararo awekaboma Godinu wake da wefisane weakune. 13Anemebake eno weakune imukaisa? I danu ubiye Godima i mi Adamu dawako ubu uike nono danu aweka Iwi dubuenaro ubu uiba ibake weakune. 14Seidanima Adamu we iruke dauike dawae Iwi we iruiro nauike meramawere ui ibake awekaboma emeaka da we ma iwoka ufiakane ibake weakune.

15Awekabonu waiyae amara doraada oferi mamaneka. Eno ufisake Godi imufisake wake daiwere da wefisake irauaiai ibifisake emebake imukari ufiakaro Godima emua ma wirofiane ibake weakune.

Copyright information for `ABY