Acts 13

Banabasini Soro we muriekake odairieka wake

1Anidiyoka goiro moi Godinu wake naukeka orou iro ibeibisa. Ibeibisaro emuabairo Godinu we bou ukeka orouini sisa orou emuaini ibeibisa. Emenu ibiye Banabasini Simioni danu moi ibiye Naiga dawaini, Rusiasi dawae Sairina goi mi, dawaini Manaeni dawae Erodinu nabue, dawaini Soroini i orouma Anidiyoka goi orouini emuabairo ibeibisa. 2Ibake moi furo iro ibaada guriguri mane ukaada uruna ise dakeibisake kau uisaro Godinu Imumu Irauma emuabairo eno wei, Banabasini Soroini emua we mune odaiawero Nanu waiya ufisi wei. 3Eno weiro uruna ise mero guriguri mane ukaada emenu wana Soroini Banabasini emenu iiri duboro oisake emua we odairiekaro anisi.

Soroini Banabasini emuama Saifurasi goiro anisi wake

4Banabasini Soroma iro anisiro Godinu Imumu Irauma emenu aneibisi daaba we seboiro anisi. Ane fakike boudiro amuisike moi ekara ena ewa ena dawara nono naisaroe Saifurasi weaisa dai orofaro anisi. 5Anisike i Saifurasi orofa Saramisa goiroko ane faki. Ane fakike i Du orounu sosiro Dioni Makini demuiro amuisa. Amuisake Godinu wake i oroubairo weibisa.

6Nono dubuenaro Saramisa goi meisake Saifurasi goi goiro yaisina Godinu wake we eneiareibisa. We eneebe Feifasu goiro ane faka. I goiro moi Du mi dawae wada barau bobo mi i goiro ibeibi. Dawae meo we ma ubireka mi. I minu ibiye Barayesu, dawae i goiro ibiro Soroini danu orou fakake i mi eka. I miye i Saifurasi weaisa orofa yawokeibi minu naiye. I yawokeibi mi danu ibiye Suragasi Forusi. I yawokeibi mima Soroini Banabasini emua Godinu wake wefisiro naufine emua weiro danu uwara ubarenaro amuisi. 8Godinu wake wefisine amuisiro nono i wada barau bobo mi, danu Guriki ibiye Iramasi, emenu wefisi wake daaba dadau ufine i orofa yawokeibi mibake dawama eno wei, emenu wefisisi wake da naua wei. 9Eno weiro Godinu Imumu Irauma Soroini ibenewaa ui ibake Soro danu moi ibiye Foru, dawama i wada barau bobo mi ereebe ere bauke faisa uike eno wei, ae seidaninu amaraya wei. Ae irau ukekabake wasai mi. Eno weike nono wei, anu imukekae irauaiai meya weike wei, anu imukekae we irukeka manea wei. Eno weike nono wei, Godinu Irau wake weeka daaba anemebake ma merama ufake dadau ufane ukaku wei? Eno weike wei, ibai media wei. 11Eno weike Foruma i wada barau bobo mibake nono wei, nanu wake naua weike wei, Godima a awoena fanisi mamekuba moi odoro anu naisa kikori simekuro eweka edoro da efakua wei. Foruma eno weiro danu naisa dadau uiro moi mima danu wanaro mufike waure anifine yodia uke ani. 12I orofa yawokeibi mima i mi uibai erike Godinu buna weekaini ukeka ibake imuka foria daiwere uike Godinu wake nauke imuke ui.

Fisidia orofa Anidiyoka goiro ibeibisa wake

13Foruini danu orouini emuama Feifasu goi meisake boudiro amuisake Famufiria orofaro anisa. Ane Fega goiro faka. Fakaro Dioni Makima i orou medirieke owerike Derusaremu goiro ani. 14Banabasini Foruini emua Fisidia orofa Anidiyoka goiro anisi. Ane fakike i furoe sabadi odo ibake i Du orounu sosiro emuaini amuisa. 15Amuisake yaukaro moi mima Mosesinu darawadu bukaini Godinu we bou ukeka bukaroma kakuri. Kakure me siniro i sosi yawokeibisa orouma, Foruini danu oroubake eno weisa, naiyemuku, yama yanu arararo unu koreka wake wefoisaie naufeisia weisa. 16Eno weisaro Foruma wana ei mamike eno wei, ya Isaraera orouini nono ya Godibake ia sinaisa imusu orouini nanu wake nauawe wei. 17I Isaraera orounu Godima yanu sisia sirorari orou emua Idifi orofaro we mune odiriero ibeibisa ibake emuae bunama imusu ari orou sine ibeibisa. Sine ibeibisaro nono iroma Godi Danu buna wanama emua waure aniriea wei. 18Waure anirieke eme ibe me orofaro odirieke oya fodi (40) emua yawokeibirie. Iro ibeebe nono Godima i Isaraera orou unu koreibiriero moi Keinani orofa goi goiro orouini uraneibisa. Eno ukeebe i orofa goi seweni (7) ure me siriekaro Keinani orofa yanu sisia sirorari oroubairo mariea eno wei. Mariero oya keuwere fo aderedini fifidi (450) Keinani orofaro ibeibisa. 20Iro ibeibisaro Godima emuabairo kodo ureibeka orou odairiero ibeibisaro nono Samueronu odo idua fariro emenu we bou ukeka miye dawa emuabairo odirie. 21Godima we mune odiriero yanu sisia sirorari orouma Godibake eno weisa, iyanu ararae Kini mi iyabairo we mune odia weisa. Eno weibisa ibake Godima Kisanu amara Soro dawae Bedimaninu sisia sirorari mi, emuabairo marie. Emuabairo mariero Soroma oya fodi (40) emua yawokeibirie. 22Yawokeibiriero oya fodi (40) me siniro Godima dawa medike Deiwidi we munike emenu kini mi we odi. We odike eno wei, yewa mi Desinu amarae Nanu arara miya wei. Dawae Nanu wemau wake yaisina naufekua Godima eno weia wei. 23Foruma eno weike nono wei, Godima we bou uike Deiwidinu sisia mi Yesu, we munike Isaraera orounu ma wirokeka mi we odia Foruma eno wei. 24Foruma eno weike nono wei, Dioni dawako fari. Farike Isaraera oroubake eno wei, yanu merama merama ukeka imuke mediaweke babadaido uawe Dionima eno weia Fidama wei. 25Fidama eno weike ba nono wei, Dioni dawa eno weiro danu ibaada ukeibi waiya i furo me sifine uiro Dionima nono wei, na aina imukaisa wei? Eno weike wei, yanu yawokaisa miye na meya eno weia wei. Moi mima nanu umuro aafekua wei. Dawae Dai miwere. Nono nae dai mi meba Danu iboo da enare kuumaua Dionima eno weia Foruma i wake emuabairo eno wei.

26Foruma wei, nanu kaka nabue, ya Eibaramunu sisia sirorari orouini ya Godibake imukaisa imusu orouini nanu wake nauawe wei, Godima yewa ya ma wirokeka wake we odaisinuro aarinua wei. 27Foruma eno wei, i Derusaremu goiro ibeibisa orouini emenu dai orouini emuama Yesu ukaro ba fearia wei. Foruma eno weike nono wei, i orou emua Dawa iwoka me enoba Dawa ukaro fearia wei. Godinu we bou ukeka orounu wake sabadi odoro aine wai ure kakureibisaro naukeibisake nono imuke dakeibisa. Eno ukeibisa ibake i we bou ukeibisa orounu wake ba sini. 28Foruma eno weike nono wei, i Derusaremu goi moi orouma Yesunu ukeka sineka moinaku merama fou ure da uisakema Faeradibairo anisake weisaro ibake Dawa ukaro fearia wei. 29Feariro i orouma i we bou ukeka orounu Yesu feafine wake weisa enaenari eno uisa. Enaenari uisaro Yesu feariro korosiroma Danu ofe bou mukake oma erabo eme odeka orofaro oisa. 30Eno uisaro nono Godima Dawa ma uyariro awoena ibinua wei. Foruma eno weike nono wei, Yesu fearike nono uyarike eneiareibiro Danu Gareri goiroma Derusaremu goiro Danu umuro eneiareibisa orou emuama Dawa ereibisaya wei. Ereibisa ibake nono awoena i ere dauisa oroubairo Danu ukeibi sineibi ibai yaisina weaisaro naukaisaya wei. 32Foruma nono eno wei, Godima yanu sisia sirorari oroubairo Danu irau we bou ukeka orou mariero nono awoenae uwama yabairo i irau wake weaisua wei. Eno weike nono wei, Godima Yesu ma uyarike nono awoena Danu we bou ukeibi enaenari yabairo idua ukinua wei. Eno weike wei, i Samusi bukaro yewa wake eno ibinua wei,

  • Ae Nanu Amara, Anu Babaeye Naya,
i wake eno ibinua wei.
34Foruma eno weike nono wei, Godima Yesu ma uyarike eno wei, Danu ofe da yaufekua weia wei. Foruma eno weike nono wei, i Samusi bukaro i wake eno ibinua wei,

  • Abake we ma irauaiai umauanea Deiwidibairo eno we bou ueba ibake Abairo enaenari umaua Godima eno wei.
35I Samusi bukaro yewa moi wake eno ibinu,

  • Ama wei ibake Anu iifa Amaranu ofe da yaufekua,
I wake i Samusi bukaro eno ibinua Foruma eno wei.

36Foruma eno weike nono wei, yewa wakeye Deiwidinu wake me, yewa wei wakeye Yesunu wei wake. Ibake Deiwidima Godinu waiya danu oroubairo uike fearia wei. Feariro danu sisia sirorari oroubairo ane ooru uisaro danu ofe yauria wei. 37Eno weike nono wei, adinaro Godima ma uyari Minu ofeye yaure da uia wei. 38Nanu wake nauawe, i Mi mane yanu merama merama ukeka ma isufekua wei. Ibake aina ainama Dawa imukaisaie Dawa mane emenu merama merama ukaisa ibai ma isurakuro Godima emuae irau oroua eno weakua wei. Eno weike nono wei, Mosesinu darawaduma merama ma isure dakakua wei. 40Eno weike wei, eforo, i Godinu wake we bou ukeibisa orounu wake yabairo fafekuba me ari? Emenu weisa wakeye eno weisa,

  • Ya Godibairo merama wake weaisa orou eno imufoisake feafoisa. Nanu unu koreka waiya yabairo ukakuneroma nono moi mima Nanu ukakune i waiya we ma boroo yafiakuroma nono ya iwoka da ufoisa,
i we bou ukeka orouma eno weisaya wei.
42Foruma danu wake eno weiro dawaini Banabasini emuama aweawero anisi. Anisiro i orouma eno weisa, yeka moi sabadi odoro nono yanu wake weawaro iya naufe weisa. 43I orou yaisina fiake anisaro moi Du orouini moi Godibake imukeibisa imusu orouini emuama Foruini Banabasini emenu umuro anisa. Anisaro Foruini Banabasima eno weisi, Godima ya we ma irauaiai ukinuke unu koneba Danu daabaro enarenewaa uforo weisi.

44Moi sabadi odoro i Anidiyoka goi orouma Godinu wake naufisane anisa. Anisaro eme keu menaku ane mero goiro ibisa. 45Nono eme keuwere anisaro moi Du orouma eme keuwere eriekake emua arara me ibake dino wake weisake Forunu we ma iwoka ukekaini weekaini meoya eno weisake i miyai emua merama miyaiya eno weisa. 46Eno weisaro Foruini Banabasima ia sine dauisike eno weisi, Godima Danu arara i wake yabairoko wefune wenuro ibake yabairo aarisua weisi. Eno weisike nono weisi, awoenae Godinu wake yama mune sianaisake yanu imusu kodo uraisaie Godinu me ibene ibene ibeka da mufoisaya eno weisi. Eno weisike nono weisi, ya eno ukaisaba Godinu irau wake i Du me imusu oroubairo ane wefukua weisi. 47Godima Danu bukaro yabake eno wei,

  • Du me imusu orounu edoroe ya. Ibake i orofa akaka imusu orou yaisinabairo anifoke weforo naufeisake emuama i me ibene ibene ibeka mufeisa,
eno weia wei.
48Foruma eno weiro i Du me imusu orou i weibai nauisake rooro daiwere ukaada Godi we ma irauaiai uisa. Eno uisake Godima we mune odirie eme keuwere Godi imuisa. 49Imuisake Godinu wake aboro aboro enaada we eneiareibisa.

50I Du orou emua arara me ibake koroko wake weisaro moi adina ba ofe sirie awekaboini emeakaini emuama i Du orounu koroko wake weisa ibai nauisake emuaini moi goi orouma Foruini Banabasi yoweriekaro anisi. 51Anaada emenu umuro doo ma isukiro i Du orouma eno weisa, i miyaima iya meisike anaisia weisa. Eno weisaro Foruini Banabasi Anidiyoka goi meisiki Aikoniamu goiro anisi. 52Godinu Imumu Irauma i Anidiyoka goiro ibisa Danu iwoka ukeka oroubairo ibenewaa uiro emua rooro daiwere uisa.

Copyright information for `ABY