Acts 24

Du orouma Forunu ukeka sineka wayai weisa wake

1Moi odo fai (5) me siniro i dai ofereni ode sibore sianeka mi, Ananaiasini adina dai orouini moi kodo ureka mi Dedarasini emuama Foru kodo ufisane weisake i gaemani yawokeibirie dai mibairo ane fake. 2Ane fakaro i gaemani yawokeibirie dai mima weiro Dedarasima danu wayai wake wefine ukaada uyarike eno wei, Firiki, ae irauaiai mi. Anu yawokakuie irauaiai ibake iyanu aneme aneme ukeka sinekae irauaiaiya wei. Ae irau darawadu iyabairo odi ibake awoenae iya irauaiai ibinisia eno wei. 3Anu yawokekae irauaiai ibake iyama a we irauaiai daiwere ukaisia wei. 4A ofe koroko sinao umekuba iyanu yafa me wakenaku wemaro naua wei. 5Yewa mi Forue dawa irau mi meya wei. Dawae i orofa akaka Du orounu imukeka ma merama ukaku miya wei. Eno weike nono wei, dawae i Nasaredi weaisa orounu moi dai miya wei. 6Dawama iyanu dai sosi uwara ma merama ufine ani ibake i minu wanayai mune ane derena enaro naama uwakia wei. Eno weike nono wei, iyanu wayai wakeye baya wei. Iyanu ararae dawa iyanu darawaduma kodo ufene uisibaie i ame orou yawokeibirie dai mi, Risia, dawama farike i mi bunawere iyabairoma nono ma faeke munike ani. Eno uike nono Risiama eno wei, dawabake wayai weeka orou abairo aniawe weiro ibake fakia wei. I mi we nauke earo aneme wefibai wefiro a nauake iyanu wayai wakeye baya we iwoka sifakua wei. 9Eno weibaie i Du orou emuaini yaisina enaenari weisa.

Foru danu moko wake Firikibairo wei wake

10I gaemani orou yawokeibirie dai mima Forunu wake naufine wana ei mamiro Foruma uyarike eno wei, ae yewa orofa orou oya keuwere yawokeibiba ibake nanu imuka irauaiai sifarakuro nanu imukeka wake moi moko abairo wemaua Foruma eno wei. 11Na ewaro fareie awoenama odo duwero (12) me sininu. I kawama odoro nama i dai sosi uwararo aneke guriguri uea wei. Ibake i odoe a iwoka ukakua wei. 12I odoro Du orounu dai sosi uwararoma Du orounu sosi sosiroma goi orounu uwararo na urane rarane daue. Daueke emenu imukeka ma merama uke dauebairo anemebake na kodo urakuneka wei? Eno weike nono wei, emuama abairo nabake weaisa wayai wakeye ba me weaisaya wei. 14Foruma eno weike nono wei, nanu moi wake enoya wei, yeka minu moi wenu wakeye ba. Eno weike wei, i orou weaisa meo wakeye na imukakunea wei. Ibake nae iyanu babaemukunu Godibairo guriguri ukakunea wei. I darawadunu wake yaisina na imukakunea wei. I we bou ukeka orounu wake yaisina na imukakunea wei. 15Eno weike wei, Godima eme yaisina irau orouini merama orouini emua yaisina feafeisaro nono ma uyafiakua wei. I enare ibinisa orouini naini iyama i feareroma uyareka ibai yawokenewaa ukaisia wei. 16Foruma eno weike nono wei, Godinu oroubairo na merama uke yare dakakuniaba ibake nanu imuka irauaiai imuke ibinea wei.

17Oya moiro moi orofaro ibaada iro nanu oroubairo ofereni odimane Derusaremu goiro farea wei. 18Fareke Mosesinu iifa ukeka ueke dai sosi uwara ubarenaro amuea wei. Amuero nabairo eme mero wake goro we urane rarane meya wei. 19Eno ukeibisarabaie moi Eisia orofa Du orouma na eyakaya wei. I orouma na eyakake we muyakabairo anemebake i orouma awoena fareroma emuama abairo nabake wake we dakisa wei. 20Foruma eno weike nono wei, adinaro kanisoro orounu ibooro enarero nanu merama uebai yewa orouma aneme eka wei? 21Foruma eno weike nono wei, nanu wake demuinaku eno weya wei, feareroma nono uyareka na imukakune ibake awoena kodo urakuneka eno weya Foruma eno wei.

22I dai mi, Firiki, dawa i Godinu wake naukeibisa orounu imukeka iwoka sini ibake i Du oroubairo eno wei, awoena i kodo mediawe wei. Eno weike nono Forubake eno wei, ame orou yawokakune dai mi Risia fafekuie abake aneme umauke aneme wake wemau weike danu ame kafudenibairo eno wei, Foru i dai uwarawerero we waure ane odiaro danu naiyemukuma fafisake uruna o anemerabu mafisane wefeisaie mafeisaya Firikima eno wei.

Foruma Firikini Durisiranu ibooro enare ibi wake

24Dubuenaro Firikima weiro Foruma Firikini danu Du awekaini danu ibiye Durisira emuabairo fari. Farike emuabairo wake bunawereroma eno wei, Yesu Keriso imuaweke emebairo irauaiai uaweke yanu arara mane da uawero Godima dubuenaro fafike eme yaisina kodo ufia wei. Eno weiro Firikima ia sinaada eno wei, aniaro nanu odimau odoro wemaro owere aara wei. 26Firiki danu imukekae eno, Foruma fafekuke Firikibairo oi mafekua eno we imukada ibake Foru u weibiro Foruma dawabairo fareibiro wake wake nono we makaneibisi. Firikini Foruma eno ukeibisi. 27Eno ukeebe oya raarayai me siniro moi mi danu ibiye Foisa Fesa dawama Firikinu orofa muni. Firikima i Du orou we gagau uike eno wei, Forue ana eba uwararo ibeifekua wei.

Copyright information for `ABY