Acts 3

Umu daba mami mi ma wiroisi wake

1Moi odoro dumudumu guriguri eweka muniro Fidaini Dionini emuama dai sosi uwararo anisi. 2Aneebe moi mi danu amaema dawa dori arima danu umu daba mamiro moi orouma waure aneibisake dai sosi i irauaiai aisame udiro odeibisaro yaure ibaada eme fare dai sosi uwara ubarenaro iyareianeibisaro oi eenu weibi. 3Eno weibiro Fidaini Dionini emuama dai sosi uwararo aneebe ekibaie i mi idua yaure ibaada eenu weibi ibake Fidama eno wei, Dionini uwa ea wei. 5Fidama eno weiro i mi oi mafisine weaisia imuike wana sianada erenewaa uiro Fidama wei, na oi meba da mamauanea wei. Eno weike nono wei, anemerabu nabairo ibinu ima a mamauanea wei. Fidama eno weike i minu wanaro mamike ma uyarada eno wei, Yesu Keriso Nasaredi goi Minu ibiroma weakunea uyake ania wei. 7Eno weiro i minu umu fafaini umuaini eno gienabu sinike uyare enariro Fidaini Dionini demuiro ane dai sosi uwara ubarenaro amuisake i mima bibi uraada Godibairo we ma irauaiai ui. 9Eno ukeibiro i yaure ibisa orouma ekake i mi aisame udiro yaure ibaada oi eenu weaku miya weisake iwoka ukaada danu umu irau sini ibaibake imuka foria daiwere uisa.

Fidama i dai sosiro Godinu wake weibi

11I mima Fidaini Dioninu wanaro mamiro i dai sosiwere moi ena barunae Soromoninu sebo ibi i ena barunaro anisaro i orou yaisina sabu emuabairo durame ane faka. 12Ane fakaro Fidama eno wei, ya Isaraera orou anemebake imuka foria ukaada naisama erenewaa ukaisa wei? Eno weike nono wei, i minu umu uwanu bunaini irauaiai ukekaini ima ma giena ukisu eno we imukaisa wei? 13Eno weike nono wei, Eibaramuini Aisikini Deikafuini emenu Godi, iyanu babaemukunu Godima Danu waiya ukeka Mi Yesu we ma daiwere ukaku ibake ma giena ukinua wei. I irau iifa Mi Faeradibairo waure ane oisake wayai weisaro Faeradima me we odaifine ui. 14Eno uiro ya arara me Dawa me we odaiseka. Ibake moi ma feareka mi me we odaifine eenu weisake nono i me irauaiai ibaada eme ma wirokeka Mi ma feakaro Godima Dawa nono ma uyariro iya yaisina eki. 16Eno weike nono wei, Yesunu iifa ibima yewa minu umu ma giena ukinua eno weike wei, i Danu ibiro imukisu ibake yewa mi irauaiai ukinuro i yewa mi eraada iwoka sinaisaya weike ba weakunea wei. Yesu Keriso imukisu ibake yewa mi irauaiai wirokinuro i buna eraisaya wei.

17Eno weike Fidama nono wei, na iwoka sinakunea wei. Yaini yanu dai orouini adinaro yanu ukeibisa ibai ya iwoka me ibake eno uisaro Godima Yesunu oferi waufeku ibai Danu we bou ukeibirie oroubairo wei enaenari uia wei. 19Eno ui ibake yanu sara merama ukekaini merama imuka imukekaini imuke medifoisake Godibairo owefoisaie yanu merama ukekaini imukeka yaisina maisufekuro me sifekuro Godima yabairo ibaada yanu ko yareka odo keuwere yabairo odaiseifekuro fareifekua wei. I Keriso, Godinu we munike yabairo mai Mi, Yesu, yabairo we odaifekua wei. 21Enoba awoenae Dawa urero ibinuba nono dubuenaro orofa akaka eraerabusaini eme ma wirokeka odo fafekuro nono isare aafekua wei. Adinaro Godima Danu we bou urie oroubairo i odobake weia Fidama eno wei. 22Nono Fidama eno wei, Mosesima eno weia wei, Godima iyabairoma moi we bou ukeka Mi na ari mufekuro Danu wake aneaneme wefekuro naufoisaya Mosesima eno weia Fidama wei. Mosesima eno weia wei, aina mima Danu wake da naufekuie i wake da naufeku mi ma feafekua Mosesima eno weia wei. 24Godinu we bou ukeka orou yaisina Samuerobairoma yewa wake enaenari weibisaya Fidama eno wei. 25Ya yaisinae Godinu we bou ukeka orounu amaraku. Ibake yae Godinu we bou ukekaro naukeka orou. Godima Eibaramubairo we bou uiro yanu babaemuku naukeibisaro nono awoena iya yaisina naukaisia wei. Godima Eibaramubairo eno wei, anu amarananakubairoma Yesu fafekuba i orofa akaka eme yaisina we ma irauaiai umiau Godima eno weia Fidama wei. Godi Danu waiya ukeka Mi Yesu feariro nono Godima Dawa ma uyarike yabairoko we odaike yanu merama merama ukeibisabairoma ya yaisina ma owefike we ma irauaiai ufine ibake we odaia Fidama eno wei.

Copyright information for `ABY