John 12

Yesu Bedini goiro urumuma imusu ari aduama kare odi wake

1Odo sikisi (6) me sifiro i Godima Isaraera orou Idifiroma waure aneka banau uruna iseka odo fafine ui. I odo sikisi (6) mesine me ibooro ibiro Yesu Bedeni goiro ani. I feariro nono ma uyari mi Rasorosi danu uwararo ani. 2Dawa iro aniro uruna ouisaro moi orouini Yesuini Rasorosini emua yaukaro Madama uruna korike mariero demuiro isa. 3Uruna iseibisabaie Merima uyarike irauaiai urumuma imusu ari adua danu make oi munekae daiwere, i aduama munike Yesunu umuro ma oinike uroke odike afua umanike danu bokai idi yafawereba ima Yesu Danu umu ma isuriro i irauaiai urumuma i uwara wake fari. 4Diudiasi Ikariada dawae Yesunu duero (12) moi iwoka ukeka mi, dawama Yesu ma feafisane we forai mi, dawama eno wei, i irauaiai urumuma imusu ari adua makeroma dedi kina (K30) muneroma eraerabusa me orou make dakinuke eno anemebake ukinu wei? 6I mi dawae i eraerabusa me orou imuke darieke nono dawae i iwoka ukeka orou emenu oi banika yawokada emenu oi waira ukeibike ibake eno wei. 7I mima eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, i arumabake dino wake da weaweke mediawe wei, i ibinu aduama dawabairo ibifekuro Nanu ooru ukeka odoro Nanu ofero ma oifekua wei. 8I eraerabusa me oroue yabairo aine wai ure ibeifeisaro nono Nae yaini aine wai ure da ibimaua Yesuma eno wei.

Dai orouma Rasorosi ma feafisane weisaro we kuuka wake

9Moi Du orou keuwere Yesu Bedini goiro ibinua weisaro nauisake Yesuini Rasorosi i feariro ma uyari mi efiasane ibake ane faka. 10Eme keuwere Rasorosi fearekaroma uyaribai ekake emenu imuka yaisina Yesubairo oisaba ibake i dai ofereni ode sibore sianeka orouma Rasorosini Yesu ma feareka daaba yodia uisa.

Yesu Kini ari uke Derusaremu goiro ani wake

12Nono moi odoro Yesuma Derusaremu goiro fafine uiro i banauro faka orouma Yesu Danu aareka wake nauisake farai kakabai kuukake Yesu we ma yokomifisane anisa. I orouma anaada eno weisa, iyanu ma wirokeka mima aaraku. Godima Dawa we odairo Dawae Godinu ibiroma aaraku weada we ma irauaiai ukaada daiwere Guriki wakeroma ousana weibisa. Ae iya Du orou iyanu yawokeka dai miwere eno weibisa. 14Eno weibisaro Yesuma okoa doniki abu duboro yaurike ani. Godinu bukaroma enaenari eno weaku,

  • ya Saioni orofaro ibinisa orou iya da siawero yanu Dai yawokeka miwere okoa doniki duboro yaufekuke yabairo fafekua
eno weaku.

16Yesu Danu iwoka ukeka orou ibai ma nuna uisakema nono Yesu Dawa fearike nono uyarike Danu irauaiai ure orofaro aniroma ai idua Godinu bukaroma weaku wake imukake ie Dawabake weakua eno weisa. 17Yesuma i Rasorosi feariro ooruroma u weike ma uyari odoro i eme yaisina Dawaini demuiro enereibisa orouini emuama Yesu Danu ukeibi ibai ekake i wake yaisina we me sikaro nauka. 18Danu ukeibibai yaisina weisaro nauisaba ibake i eme yaisina Yesu fou ufisane anisa. 19I orou yaisina anisaro i Ferosi orouma wake we makakake eno weisa, yewa orou eyakawe iyanu wake nauke dakaisake i orou yaisina Danu umuro anaisaba ibake iyanu arara ukeka da ufeisia weisa.

Moi Guriki orouma Yesu yodia uisa wake

20Moi Guriki orouini emuama i banau odoro Godibairo guriguri ufisane Derusaremu goiro amuke anisa. 21Iro amuke anisake Firifu, dawae Gareri orofa Besaida goi mi, dawabairo fakake eno weisa, dai mi, iyae Yesu efene faraisia weisaro Firifuma nauike emua idua medirieke Enudurubairo ani. Anike Enudurubairo i wake ane weiro dawaini demuiro Yesubairo i wake wefisine anisi. 23Anisike Yesubairo fakike i wake weisiro Yesuma ma owerike eno wei, i Ba Eme Sini Minu odo idua farinuba Godima Dawa we ma daiwere ufekuro i irau ure orofaro amuke anifekua wei. 24Yesuma eno weike nono wei, Nanu ba wake wemaro nauawe wei, konoura kai doo ubarenaro wawaisaro kukaubai yaurakuke awoena kua fare amukakuke kaibai keuwere sinaku. Nono yobai wawe dakaisaie kaibai uwane dakaku enaenari Na feamauie eme keuwere uyafeisa. Nono Na eno da feamauie emua da uyafeisaya wei. 25Aina mima danu arara yewa dooro danu onami imukada Yesu imuke da ufekuie dawa feafeku. Nono aina mi yewa dooro danu onami imuke da ufekuie Yesu imuka mane imufekuie dawa me ibene ibene ibifekua eno wei. 26Ainama Nanu waiya moi ena baruna mufine ufekuie Nanu umuro aafi wei. Na aboro ibimauie Nanu waiya ukeka mi iro ibifekua wei. Nono ainama Nanu waiya ufekuie Godima dawa we ma daiwere ufekua Yesuma eno wei.

Yesu Danu feafinebake wei wake

27Yesuma eno wei, Nanu imuka merama ukakua wei. Aneme wemau? Babae, Nanu feareka odo Nabairoma mune eka odia wemau? Me, eno da wemau wei. Ibake weke yewa orofaro fareba feamaua wei. 28Babae, Anu ibi we ma daiwere ua wei. Yesuma eno weibaie ureroma wake isare aarike eno wei, Nanu ibi we ma daiwere ue enaenari nono Na we ma daiwere umau wei.

29Godima eno weiro i ku siane ibisa orouma naukake moi orouma eno weisa, ure urinua weisaro nono moibaima eno weisa, moi aneruma Dawabake wake weakua weisa. 30Eno weisaro Yesuma eno wei, i wakeye Nabake we mero yabake weakua weike nono wei, Na ma feafisane ukaisa ibake Godinu kodo odo farinuba i Nanu wake nauke dakaisa orou fanisi mafiakuke nono yewa orofa yawokaku mi, seidani, ma berefekua wei. 32Na korosiro ure odifokaisaroma eme yaisina ma youre Nanu enaro odimiaua eno wei. 33(Danu feafekubai emuabairo we ma boroo yaraada ibake eno wei.) 34Yesuma eno weiro i ku siane ibisa orouma eno weisa, iyanu darawadu bukaroma eno weaku, i Mesaia Dawa da feafekuke me ibene ibene ibifeku weakua weisa. Eno weakude nono anemebake ama eno wenu, i Ba Eme Sini Mi korosiro ikokoma ure odifeisa wenua weisake nono weisa, i Ba Eme Sini Mide ainadeiro weisa? 35Eno weisaro Yesuma wei, Nanu wake wemaro nauawe wei, Nae dai edoro. Yaini dai menaku ibimauro Nanu edororo aafoisake Nanu wake naufoisaie i merama ukeka dumu arima ya dadau dafiakuro Godinu irau daaba da ma nuna ufoisaya wei. Nono i dumuro eneibaisa orou emua iwoka me aboro aneibaisa ibai. 36Nae edoro ari. Ibake Na nauke imuke ufoisaie i edoronu amaraku ari sifoisake irauaiai mane ukeifoisaya eno wei. Yesuma eno weike nono emua idua medirieke me ari uke aniro Dawa ere dauisa.

I Du orouma emenu imuka yaisina Yesubairo ode dauisa wake

37Yesuma buna ukeka keuwere ukeibiro ereibisakema nono Dawae i Mesaiaya we imuke dakeibisa. 38Eno ukeibisa ibake Godinu we bou ukeka mi Isaiyanu adinaro wei wake enaenari ui. Isaiyanu adinaro wei wakeye eno wei,

  • Dai Waria Godi iyanu ba wake nauke dakaisake nono Yesunu buna ukeka eraisakema imuke dakaisaba ibake iyanu Dai Waria Godi nauke imuke dakaisaba,
ibake Isaiyama weike nono eno wei,

  • Godima emenu naisa ma kinu ukinuke emenu imuka ma ara ukinuroma nono naisama enao ufeisake imukama imunao ufeisake Nabairo aanao ufeisake wironao ufeisaba,
ibake Isaiyama eno wei.
41Isaiyama Yesunu bunaini arakekaini erike ibake eno wei. 42Moi dai Du orounu yawokeka orouma emenu imuka yaisina Yesubairo oisake nono moi oroubairo Yesunu wake we dauisaro moi Ferosi orouma emua dai sosi uwararoma yowenao ufiakaisaba ibake Yesunu wake we dauisa. 43Emenu ararae eme mane we ma irauaiai ukeka. Emua arara me Godi we ma irauaiai ukeka ibake emuabairo Yesunu wake we dauisa.

Yesunu wakema eme kodo ufiaku wake

44Yesuma u weike eno wei, ainama Na nauke imuke ukakuie Na we odaikara Godi nauke imuke ukaku eno wei. 45Ainama Na erakunaraie Na we odaikara Godi eraaku wei. 46Nae yewa orofa akakanu edoro ibake fareba ainama Na nauke imuke ufekuie danu merama ukeka dumu ariro da ibifekua eno wei. 47Nono ainama Nanu wake da naufekuke nono uke dafekuie dawa kodo da umauke fanisi da mamiau wei. Nae eme kodo umiane fare da ueke eme ma wiromiane ibake farea eno wei. 48Ainama Nanu wake nauke dakakuke Na medakunaraie dawa i kodo ureka mima kodo ufine we odiro ibinua eno wei. Nanu weakune wakeye dai kodo ureka mi ari wei. Nanu weakune wake ima dawa dubuenaro kodo ufekua wei. 49Nanu imukeka wake mane we dakakunea wei. Nanu Babaema eno wea weakuro enaenari weakune wei. 50Ainama Nanu Babaenu riba wake naufekuie me ibene ibene ibifekua wei. Ibake Nama Nanu Babaenu wake weakunea Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY