John 14

Yesu Dawae Danu babaebairo aneka daaba demuiya wei wake

Yesuma eno wei, imuka merama da uaweke Godi mane nauke imuke uaweke Naini enaenari nauke imuke uawe wei. Nanu Babaenu ibinu orofaro uwara keuwere ibinu, iro uwara meronae yabairo yewa wake da wemanea wei. Iro animauke yanu uwara uke bou umauke nono dubuenaro owere famauke ya waure animiaua wei. Iro waure animiauro yaini Naini demuiro ibifeisia wei. Nanu animau daaba ya iwoka sinaisaya wei. Yesuma eno weiro Domasima ma owerike eno wei, Dai Waria Mi, Anu anifaku orofa iya iwoka meba Anu anifaku daaba aneaneme iwoka sifeisi wei? Domasima eno weiro Yesuma nono wei, Nae i urero aneka daabanu ubini Nae i baya weekanu ubini Nae i me ibekanu ubi ibake moi mima Nabairo dawako da fareroma nono Babaebairo da anifekua wei. Na iwoka sifokoronae Nanu Babae iwoka sifonea wei. Awoenae Godi eraisaba ibake Dawa iwoka sinaisa wei. Eno weiro Firifuma wei, Ama Babae Godi we siboaro efeke iyanu imuka irauaiai ufe wei. Eno weiro Yesuma wei, Firifu, yaini odo keuwere ibakunede anemebake Na ma nuna ukaisa wei? Ainama Na efarakuie i mi dawa Nanu Babae efekua wei. Anemebake iyanu Babae Godi we siboaro efe wenu wei? 10 Nanu wake wemaro naua wei, Nanu Babaeini naini uwae demuiya eno wei. Dawae Naro Nae Dawaya eno wei. Nanu imukeka wake mane we dakakunero Nanu imuka ubarenaro ibinu Babaema Danu waiya ukakua wei. 11 Nanu wake wemaro nauawe, Nanu Babaeini Naini uwae demuiya ibai imuke eawe. Mebaie Nanu buna ukeibisara iro imuke eaweke Na imukowe wei. 12 Yesuma eno weike nono wei, Nanu ba wake wemaro nauawe wei. Aina ainama emenu imuka yaisina Nabairo odifeisaie Nanu buna ukakune ari ufeisaro Nae Nanu Babaebairo animauba emuama buna daiwere, Nama okoa bunanaku ukakune ari mero daiwere ufeisaya eno wei. 13 Anemerabubake Nanu ibiro we nauke efoisaie enaenari umauro Godinu buna Nabairo efoisake Danu ibi we ma daiwere ufoisaya eno wei. 14 Anemerabubake Nanu ibiro we nauke efoisaie enaenari umaua Yesuma eno wei.

Yesuma Imumu Iraubake we bou ui wake

15 Yesuma nono eno wei, yama Nabake imukari ufokoisaie Nanu riba wake naukenewaa ufoisaya wei. 16 Eno ufoisaie Nanu Babaebairo eno wemau, emuabairo moi unu koreka Mi we odaia wemauro yabairo we odaifekuro isare aafekuke me ibene ibene ibeifekua wei. Dawae Godinu Imumu Irau. Dawa Godinu ba wake mane we ma iwoka ufiakua wei. 17 I orofa akaka aboro aboro Godinu wake nauke dauisa orou Dawa ere nauke dauisaba ibake Dawa iya mune meya weaisaroma nono Dawaini yaini demuiro ibinisaya eno wei. Nono dubuenaro yanu imuka ubarenaro isafekuke ibeifekuba yama Dawa iwoka sifoisaya eno wei.

18 Yesuma nono wei, ya da medimiauro amae babae me amaraku ari da sifoisaya eno weike wei, yabairo nono owere famaua wei. 19 Odo keu menaku ibimauro i orofa akaka Nanu wake nauke dakaisa orouma Na da efokaisaro nono yama Na efokoisaya eno wei. Na me ibimau enaenari yaini me ibifoisaya eno wei. 20 Godinu Imumu Irau yabairo fafeku i furo eno iwoka sifoisaya wei. Nae Godibairo ibinero nono yae Nabairo ibinisa, Nae yabairo ibinebaia iwoka sifoisaya eno wei. 21 Aina ainama Nanu darawadu naukenewaa ufeisaie emenu imuka yaisina Nabairo odifeisaro Godima i oroubairo Danu imuka emuabairo odifekua wei. Odifekuro Naini Nanu imuka yaisina emuabairo odimauke Nama Nanu onami emuabairo ma boroo yamiauro emua iwoka sifeisaya wei. 22 Eno weiro nono Diudiasi Ikariada meroma moi Diudiasima ma owerike eno wei, Dai Waria Mi, aneaneme iya Godinu wake naukaisi orou mane Anu onamima ma boroo yafakuke i orofa akakaro Godinu wake nauke me oroubairo da ma boroo yafiaku wei? 23 Eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, aina ainama emenu imuka yaisina Nabairo odifeisake Nanu wake naukenewaa ufeisaie Nanu Babaema Danu imuka yaisina emuabairo odifekuro Dawaini Naini demuiro emuabairo ibifukua eno wei. 24 Aina ainama emenu imuka yaisina Nabairo ode dakaisaie Nanu wake naukaisakema nono uke dakaisaya eno wei. Nanu imukeka wakema we dakakuneke Godinu imukeka wake mane weakunea eno wei.

25 Yesuma eno wei, Nae yaini kowede demuiro ibaada ibake eno weakunea wei. 26 Nono dubuenaro Godima Danu Imumu Irau, ya unu koreka Mi ari, Nanu ibiroma we odaifekuro isare aafekuke ya yaisina we ma iwoka ufiakuke yanu awara ma owefiakuro Nanu awoena weakune wake imufoisaya eno wei. 27 Nanu irauaiai kakawera yabake mamiauro irauaiai ibifoisa. I irauaiai kakawerae yewa dooro ibinisa orounu mero ie Nanu irauaiai kakaweraya eno wei. Imuka merama da imuaweke ia da siawe eno wei. 28 Nae animauke nono owemauke yabairo famau wenero naukisaya wei. Nanu Babaeye daiwere nono Nae okoanaku Nabake imukari ufoisaie Nanu Babaebairo animau wenero naukisa wake ibake rooro ufoisaya eno wei. 29 Yaini kowede ibaada demuiro Babaebairo animaua wenero naukisa wake enaenari ufekuro efoisake Na imuke nauke ufoisaya eno wei. 30 Wake yafawere yabake da wemaua wei. Yewa orofa akaka aboro aboro orou yawokakune merama mi fafine ukakua wei. Danu bunae daiwere meba dawama Na da yawofarakua wei. 31 Enoroma nono Nama Godinu weaku wake enaenari ukakuneba i orofa akaka orou yaisina eno we imufeisa, Dawa Danu imuka yaisina Godibairo odakuke imukari daiwere ukaku we imufeisaya eno wei. Yesuma eno weike nono wei, uyaewero ewadoma moiro anife Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY