John 15

Yesu Dawae ba gureifi naadidiya wei wake

Yesuma eno wei, Nae i waiyaro ibinu ba gureifi naadidi ubi ari. Nono Nanu Babae Dawae i waiya yawokeka mi. Nanu kai uwane dakaku iwarae Dawama umane kuure sianakuke eraada uraine sianaku. Nono i kai uwanaisa iwarabai kai keuwere uwafisane ibake uunabai owainanaku kuurakua eno wei. I arie yama Nanu weakune wake naukaisa ibake Godima yanu imuka ma amearubu ukakuro Danu imukeka ukenewaa ukaisaya eno wei. Ibake yae i kai uwanaisa iwarabai ariya eno wei. Yama Nabairo ibenewaa ufoisaie nono Naini iini yabairo ibenewaa umaua eno wei. I gureifi naadidi ubi meie iwarabai kai da uwafeisaya wei, enaenari yama Nabairo da ibifoisaie yanu ukeka sinekae irauaiai meya eno wei.

Yesuma nono wei, Nae i gureifi naadidi ubi ariro nono yae i gureifi naadidi iwarabai ariya wei. Ainama Nabairo ibenewaa ufekuie dawabairo ibenewaa umauro danu ukeka sinekae irauaiai mane ukeifekua wei, i kaibai keuwere uwanaku iwara ari sifekua wei. Yama Na mederoma nono yabairo buna meba ibake Godinu arara da ufoisaya eno wei. Moi mima Nabairo da ibifekuie Godima umane kuure sianakuro sibi uraku i ari dawae enoya wei. Sibi ufekuro iwara fira ufekuke inaaro siafekuro inaama yafekua eno wei. Yama Nabairo ibenewaa ufoisake Nanu wake naukenewaa ufoisake anemerabubake Nanu ibiro we nauke efoisaie enaenari yabairo Babaema mafiakua wei. Yanu ukeka sinekae irauaiaiba eme moima efeisake eno imufeisa, i oroue Yesunu iwoka ukeka orou eno we imufeisake Godi we ma daiwere ufeisaya eno wei. Godima Danu imuka yaisina Nabairo ibinu enaenari Nanu imuka yaisina yabairo ibinua irauaiai ibiawero Nanu imuka yaisina yabairo ibifi wei. 10 Nama Godinu weaku wake naukenewaa ukakunero Danu imuka yaisina Nabairo ibinu enaenarie yama Nanu wake naukenewaa ufoisaie Nanu imuka yaisina yabairo ibifekua wei.

11 I wake yabake weneba Nanu rooro ukeka yabairo ibifekuro yae rooro daiwere ukeifoisaya wei. 12 Yesuma eno weike nono wei, Nanu riba wakeye eno, Nanu imuka yaisina yabairo ibinu i ari yanu yanu imukari uke makaneibiawe wei. 13 Moi mima danu naiyemukubake feafine imukari daiwere ufekuie imukari ukekanu ubiya wei. 14 Nanu weakune wake naukenewaa ukaisaie yae Nanu naiyemukua wei. 15 Yae Nanu waiya ukeka moi oroua da wemauke Nanu naiyemuku wemaua wei. I waiya ukeka oroue emenu yawokeka minu imukeka emua iwoka me. Nanu Babaenu wake yaisina enaenari yabairo weakunero naukaisaba ibake yae Nanu naiyemukua weakune wei. 16 Yama Na we mune dayaka. Irau ukeka uforo emake yanu irau ukeka me ibene ibene ibifine ibake ya munakuniaba anemerabubake Godibairo Nanu ibiro we nauke efoisaie yabairo mafiakua eno wei. 17 Yewa riba wake yabake eno weakune yanu yanu imukari uke makaneibiawe weakunea Yesuma eno wei.

Yewa dooro ibinisa orouma Yesunu umuro aneka oroubake wasai daiwere ukaisa wake

18 Yesuma eno wei, i orofa akaka orouma yabake imuka ka ukaisaie Nako imuka ka uke yayakakema dubuena yabairo ai ukaisaya eno wei. 19 Yae i orofa akakaro Godinu wake nauke me orou ari eno me ibiforonae emuama yabake imukari ukeifiakane nono yae emua ari eno me ibake yabake imuka ka ukaisaya eno wei. 20 Nanu adinaro we wake imuawe wei. Nae eno we, i waiya ukeka miye daiwerero nono i eme ereka miye okoanaku ie ba me. I eme ereka miye daiwerero nono i waiya ukeka miye okoanaku eno weya wei. Nae i eme ereka mi ibake meramawere uke yayakaba enaenari yae i Nanu waiya ukeka orou ibake ya meramawere uke yafiakaisaya eno wei. Nanu wake emua adinaro naufisaronae enaenari yanu wefo wake naufisanea wei. 21 Yewa orofa akaka orouma Na we odaikara Godi ma nuna uisaba yae Nanu orou ibake yabake meramawere uke yafiakaisaya wei. 22 Emuabairo da famake Nanu wake emuabairo da wemaronae emuabairo merama me. Nono emuabairo fareke Nanu wake wero nauke dauisaba ibake emenu merama merama ukeka emuabairo ibinuba ibake yabairo iya merama meya eno da wefeisaya wei. 23 Ainama Nabake imuka ka ukakuie Nanu Babaebake imuka ka ukakua eno wei. 24 Moi mima emuabairo buna ukeka uke da ufiro Nanu imusu mane buna da umaronae emuabairo merama meya wei. Eno weike nono wei, dai buna ukeka ukeibisararo ereibisaba Naini Nanu Babae Godini uwabake imuka ka uisaya wei. 25 Godinu bukaro ibinu wake i ari eno ufisane ibake yewae eno uisaba ie iraua eno wei. Emuae Nabake me sara imuka ka uisa ibaie Godinu bukaro i ari eno ibinua wei. 26 I unu koreka Imumu Irau Godibairoma we odaimauro yabairo isare aafekua wei. Dawama Godinu ba wake we ma iwoka ufiakua wei. I Imumu Irau Dawae Godibairoma isafekuke Nanu wene wake yaisina emebairo yafiakua eno wei. 27 Yae adinami nauwaroma Nabairo ibaada ereibisaba yae Nanu wake weeka oroua Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY