John 20

I ooru ubarenaro eme meya wei wake

1I sabadi odo me siniro wai awa dumu obaro Meri Megiderinima i Yesu ooru uke oisa oma eraboro ane fari. Ane farike eribaie aisame dadau uke oisa oma fera mune siakaro aine ibiro eri. 2Eno uke ibiro erike owerike Fidaini Yesu Danu moi iwoka ukeka mini emuabairo durame ane fari. Durame emuabairo ane farike eno wei, iyanu Dai Waria Mi ooru uke oisa oma eraboroma munisake aboro ane oisa ariya na iwoka meya wei. 3Eno weiro nauisike Fidaini Yesunu moi iwoka ukeka ubi mini emua i Yesu ooru uke oisa oma eraboro durame anisi. 4Durame aneebe Yesunu moi iwoka ukeka mima Fida ma bereike i Yesu ooru uke oisa oma eraboro dawako ane fari. 5Dawako ane farike eu afua umanike oma erabo ubarenaro eribaie i Yesunu ofero oba uisa ena inanakeo wau mane aine ibiro erike ubarenaro isare daui. 6Ubarenaro isare dauike udiro enare ibiro Fidama danu umuro faraadae i oma erabo ubarenaro isari. Isarike i aine ibi ena inanakeo wau erike nono Yesunu bokairo oba uisa wau worome me i moi wau duboro ibe me, i wau mane Yesunu bokairo oba uisa enaenari aine ibiro eri. 8Ereibiro moi dawako fari ena iwoka ukeka mima ubarenaro isarike eraada eno we imui, Yesu fearekaroma uyarinua eno we imui. 9(Adinaroe Godinu bukaro Yesu feafekuke nono uyafekua wei wake imuke dauisike Yesu iro me ekikema i wakeye ba eno we imuisi.) 10I iwoka ukeka miyaima nono owekike emenu goiro anisi.

Yesuma Meri Megiderinibairo Danu iboo ma iwoka ui wake

11I Yesunu iwoka ukeka miyai emua anisiro Merima i oma eraboro nono owere ane fari. Owere ane farike i oma erabo aisame udinakuro farike enare ibaada ii weibi. Ii weebe ubiri afua umanike i ooru ubarenaro eu eribaie inanakeo wau ruki miyai moi mi dawae Yesu oisa bokai enaro yaure ibiro nono moi mi dawae Danu umu enaro yaure ibiro erie. 13Eriero i aneruyaima eno weisi, yewa aweka, anemebake ii weaku eno weisi? Eno weisiro Meri Megiderinima ma owerike eno wei, Nanu Dai Waria Mi yewadoma munisake aboro waure ane oisa ari? Na iwoka me ibake ii weakunea eno wei. 14Eno weike owerike eribaie Yesu idua enare ibiro erike dawama Yesu ma nuna ui. 15Ma nuna uiro Yesuma anemebake ii weada ainadei yodia uke enaku wei? Eno weiro Merima Dawabake waiya yawokaku miya eno we imuike ibake wei, ama Dawa yewadoma waurinuke moiro ane odinuie i orofa we siboaro animake Danu ofe mumake waure anima eno wei. 16Eno weiro Yesuma nono wei, Meri, eno weibaie Merima owerike yewae Yesua we imuike i Du orounu wakeroma eno wei, Rabonai wei. (I wakenu ubiye Sisa mi.) 17Yesuma Meribake eno wei, Nanu Babaebairo amuke ane meya Na da ure burinake owere aniake Nanu iwoka ukeka oroubairo eno wea wei, Nae i Babae Godibairo amuke anakune. Naini yaini iyanu Babae Godi, Naini yaini iyanu Godibairo amuke anakunea aniake eno ane wea wei. 18Yesuma eno wei ibake Meri nono owerike ani. I Yesunu iwoka ukeka oroubairo ane farike eno wei, iyanu Dai Waria Mi enea eno weike Yesunu wei wake yaisina emuabairo enaenari yarie.

Yesu Danu iwoka ukeka oroubairo fare iboo ma iwoka urie wake

19I odoe Sanide odo dumudumunaku siniro i Yesunu iwoka ukeka orouma uwara ubarenaro yaure ibisa. I oroue Du oroubake ia iyakake uwara ko ure oisake ubarenaro yaure ibisa. Ko ure oisake ubarenaro yaure ibisaro Yesuma emuabairo me ari uke farike eno wei, ia da siaweke me irauaiai ibiawe wei. 20Eno weike Danu ikokoma uka ena wanaro ebaini warima manamaro yanaisa eba emua ma yariwoka urie. I iwoka ukeka orouma emenu Dai Waria Mi ekake imuka irauaiai uisake rooro daiwere uisa. 21Eno uisaro Yesuma emuabake nono wei, me irauaiai ibiawe wei. Nanu Babaema Na we odaikara enaenari ya we odaisakuniaya eno wei. 22Eno weike emuabairo imu sianada eno wei, Godinu Imumu Irau muawe wei. 23Eno weike nono wei, i ari eno emebairo wefoisaie yanu merama merama ukeka muninuke imuke medinu wefoisaie enaenari ufekua wei. Nono moi oroubairo yanu merama merama ukeka mune dakinu wefoisaie enaenari emuabairo emenu merama merama ukeka ibifekua Yesuma eno wei.

Yesuini Domasini emenu wake

24Yesuma farike eno ukeibibaie Domasi afafa doka mi dawa emuaini demuiro ibe daui. 25Domasima emuabairo nono fariro danu naiyemukuma eno weisa, iyae iyanu Dai Waria Mi farinuro erisia eno weisa. Eno weisaro Domasima ma owerike eno wei, nanu mane Danu ikokoma uka eba emauke nanu wana raragama Danu ikokoma uka ebaro da siamauke nono nanu wanama Danu manamaro yanaisa ebaro da mame emauie da imumaua eno weike nono wei, nanu wanama Danu bouro ure burimauke nanu naisama emauie baya imumaua eno wei.

26Odo eida (8) me siniro Danu iwoka ukeka orouini Domasini uwara ubarenaro ko ure oisake demuiro yaure ibisa. Ko ure oisake yaure ibisabairoma Yesuma emuabairo nono me ari uke farike enare ibaada eno wei, ia da siaweke irauaiai ibiawe wei. 27Eno weike Domasibake eno wei, Nanu ikokoma uyaka wanaro eba eake anu wana raragama Nanu wana ebaro siane eake Nanu manamaro yanayaka ebaro anu wana raragama siane ea wei. Anemebake Na imuke dakakunara wei? Eno da uake imukenewaa ua wei. 28Yesuma eno weiro Domasima ma owerike eno wei, Ae nanu Dai ibi Waria Miya wei. Ae nanu Godi ubiya eno wei. 29Eno weiro Yesuma Domasibake nono wei, ae Na enarakema ai imukakunara wea weike nono wei, aina ainama Na da efokaisakema nono emenu imuka yaisina Nabairo odifeisaie emenu rooro ukekae daiwereya Yesuma eno wei.

I yewa bukanu wake ubibake wei wake

30Yesuma buna ukeka keuwere ukeibiro Danu iwoka ukeka orou iyama ereibisi. I ukeibi sineibi ibai yaisina enaenari yewa bukaro owaowa yanake ode daue.

31I owaowa odeie Yesunu buna ukeka efoke Dawae Godima we mune odi miya eno wefoke Dawae Godinu Amaraya eno imufoke me ibene ibene ibifone weakunea eno wei.

Copyright information for `ABY