John 5

Yesuma moi mi moi koakoasiuro ma wiroi wake

1Moi odoro Derusaremu goiro Du orounu banau uisaro Yesu iro amuike ani. 2I Derusaremu goiro mamoenu fare aneka aisame udiroe koakoasiu ibi. I Du orou emenu wakeroma Beseda weibisa. Sebo yaisina fai (5) i koakoasiu udiro uke kara uke oisaro ibisa. 3Arama imusu imusu ukeibirie orou keuwere i seboro aine ibeibisa. Moibaie umuma enare me orou, moibaie umu beobeo amuneka orou, moibaie naisa kikori bobo orou, moibaie umu wana bedada orou. (I orouma adua bioru ufiro efisane ibake yawokada ibeibisa. 4Enoba moi odo odoro i aneruma aduaro isarada adua ma bioru ukeibiro i dawako bibi ure aduaro isareibi mi mane wirokeibi).

5Moi miye oya dedi eida (38) arama bobo aine ibeibi. 6Dawama aine ibiro Yesuma farike eraada dawa oya keuwere aine ibakua we imukada eno wei, anu ararae wirokeka wei? Eno weiro i arama uke ibi mima wei, Dai Waria Mi, adua bioru ukeibakuie na mune aduaro odeka mi mebake moi miko isarakua wei. 8Eno weiro Yesuma wei, uyake anu wea muake ania weibaie i mi idua wiroike uyarike danu wea munike ani. Dawa uyarike ani odoe Sabadi odo ibake moi dai Du orouma dawa ekake eno weisa, eweirae Sabadi odoba ibake anu wea da waufae weisa. Ie iyanu darawadua media weisa. 11Eno weisaro i mima wei, i Mima na ma wironarake wenu, anu wea muake ania wenua wei. 12Eno weiro emuama eno weisa, ainama abake anu wea muake ania wenu weisabaie dawa iwoka me. Yesuma i ku uke ibisa orou ubarenaro aniba ibake i mima Yesu ma nuna ui.

14Dubuenaro Yesuma i wiroi mi dai sosi uwararo fou urike eno wei, Nanu wake naua wei. Awoena irau sininuba nono dubuenaro merama ukeka da ufao wei. Ufakuie arama daiwere nono unao umekuba wei. 15Eno weiro i mi Yesu idua medike i Du oroubairo anike eno wei, Yesuma na ma wironaraya wei. 16Eno weiro i wake nauisake Yesuma i Sabadi odoro waiya ukinuba ibake iyanu odo ma merama ukinua eno we imuisake Yesuini dino uisa. 17Eno uisaro Yesuma emuabake eno wei, Nanu Babae irau waiya ukeibakuba Naini irau waiya ukeibakunea wei. 18Yesuma eno weiro ibake ararua daiwere uisake Yesu ma feafisane uisa. Yesuma i Sabadi odo imuke dauike eno wei, Godiye Nanu Babae weike Godini Dawaini we ma demuiro ui ibake i orouma Dawaini ararua daiwere uisa.

I Ba Eme Sini Mi Dawae dai yawokeka miya wei wake

19Yesuma emuabake eno wei, Nanu ba wake wemaro nauawe wei. Godinu Amara Danu imusu mane waiya uke dakakua wei. Dawa Danu Babaenu ukaku waiya erakuke enaenari ukakua wei. Godi aneaneme ukakuie Danu Amaraini enaenari ukakua wei. 20Godinu imuka yaisina Danu Amarabairo ibinuba ibake Danu waiya yaisina Danu Amarabairo ma iwoka ukakua wei. Nono dubuenaro i buna ukeka i adinaro ukeibi i ari mero nono buna ukeka daiwere Dawabairo ma iwoka ufekuro imuka foria ufoisaya eno wei. 21Godima i fearaisa orou ma uyarakunero me ibaisa enaenari Danu Amarama aina ainabake me irau ibeka emuabairo makakunea wei. 22Godi mane eme kodo ure dakakuneke i merama ukeka ma boroo yafine ibake i waiya Danu Amarabairo maiba ibake ukakuro eme yaisina Godi Dawa iifa ukaisa enaenari Yesubake iifa ukaisaya eno wei. Enoba ainama Danu Amara iifa uke dakakuie enaenari Danu Babaebake iifa uke dakakua wei. 24Nanu ba wake wemaro nauawe wei. Aina ainama Nanu wake naukaisake Na we odai Godi imukaisaie i me ibene ibene ibeka munaisa. Nono i me ibene ibene ibeka mukaba ibake Godinu kodoro ane dakaisake fanisi uke dakaisake feareka ma berekaisake me ibene ibene ibaisaya eno wei. 25Nanu ba wake wemaro nauawe wei, i odo aarebe idua farinuba i feareka daabaro anaisa orou, emuae Godinu wake nauke mero me ibeebe fearaisa orou ariba ibake emuama Godinu Amaranu wake naufeisaie i awoena wirokeka mufeisake me ibeifeisaya eno wei. 26Godi Dawae i me ibene ibene ibekanu ubiba ibake Danu Amarabairo buna mairo Danu Amaraini iini me ibene ibene ibekanu ubi Mi sini. 27Godinu Amarae Ba Eme Sini Miba ibake Godima Dawa buna mairo eme yaisinanu merama ukeka ma boroo yarakua wei. 28Nanu weakune wakebake ya imuka foria da uawe wei. Moi odo fafekuro i feaka orou yaisina Danu wake naufeisake i fearekaroma uyafeisake Danu kodo ureifeku orofaro fafeisaro i irau ukeka orouma me ibene ibene ibeifeisaro nono i merama ukeka orouma fanisi orofaro anifeisaya Yesuma eno wei.

Yesuma emebairo Danu onamibake wei wake

30Yesuma eno wei, Nanu imukekama uke dakakunero Godima Danu buna makakunarake weakuro naukakuneke ai eme kodo urakuniaya wei. Nanu imukeka medakuneke Godinu imukeka mane gienabu ukakunea wei. 31Nae Nanu wake mane wemauie Danu wake ba meya wefoisaie idua iraua weike wei, nono i urero ibinu Godima Nabake weaku ibake i wakeye baya wei. 32Dioni dawaini enaenaria wei. Yama yanu orou Dionibairo we odairiekaro Dionibairo fakaro Dionima emuabake eno wei, Dawae Godima we odai miya weiro nauisa. Dioninu wakeye baya Yesuma eno wei. Dionima weibi wakeye emenu wake. 34Dioni dawae ba eme ibake emenu wake weibiroma nono Nanu wakeye imusuroma nono i ubiye demuiro nono Nama Nanu Babaenu wake bunawere weakune ie ya yaisina naufoke wirofone ibake weakunea eno wei.

35Yesuma nono wei, Dioni dawae ramefa edoro ari uiba ibake danu edororo enarada danu wake odo keu menaku nauisake rooro uisa. 36Dionima wake weada Na ma boroo yariro danu ma boroo yarekae daiwere me. Nono awoenae Nanu ma boroo yareka daiwere ibinua wei. I ma boroo yarekae Nanu buna ukeka. Ima Na ma boroo yarenewaa ukakuro emema ibai eraada Godima Na ba we odaikara weada iwoka sinaisaya wei. 37Godima Na we odaikarake Nanu waiya irauaiaiya wei. Enobairoma yae Godinu wake nauke karana uke dakaisake Dawa ere dakaisaya eno wei. 38Danu we odai Mi ma nuna ukaisaba Godinu wake yanu imukaro ibe dakakua wei. 39Yae Godinu buka erenewaa ukaisa. I bukaro erenewaa uaweke i me ibene ibene ibeka mufone imufoisaie i bukaro wakema weaku, Nae i Keriso yanu wirokeka mi weakua wei. 40Enobairo yama Na imuke dakaisake Nabairo wirokeka fare mune dakaisaya eno wei. 41Nae emema Na we ma daiwere ukeibekaro naumane ibake weroma yodia uke enare meya wei. 42Yanu imuka Godibairo ibe dakakuro Na iwoka sinakunea wei. 43Godinu ibiro yabairo fanebairo yama Na imuke dakaisaya wei. Nono dubuenaro moi mima danu imusu ibiro fafekuro dawa imufoisaya wei. 44Yanu ararae emema ya irau orou wefisane ibake eno ukaisake nono Godima ya irau oroua weekabai ya arara me ibake Godi imuke dakaisaya wei. 45Yanu imukekae eno, Dawa Godibairo iya wayai wefekua eno we imukaisaroma nono Nae eno da wemau. Ya Mosesinu darawadu wake imukenewaa ukaisaya weaisaba ibake ima ya wayai wefekua wei. 46Mosesinu darawadu imukenewaa dakaisaba ibake Naini imukenewaa uke dakaisa. Mosesie Nabake bukaro owaowa yanake odi. 47Danu owaowa kakurada ubi imuke dafoisaie aneaneme Nanu wake imufoisa Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY