Luke 19

Yesuini Sakiyasini emenu wake

1Yesuma Deriko goi fare fisii yare aneibi. Fare aneibiro moi mi danu ibiye Sakiyasi dawae adinaroma i goiro ibeibi. Sakiyasi dawae dai dakesi oi muneka miro nono dawae oini eraerabusa keuwere bobo mi. 3Yesuma fare aneibibaie Sakiyasima Yesu efine aneibiro eme keuwere fare ku siakaro dawae fu miba Yesu ere daui. 4Enoba iduama medike durame ane sikamu ana daaro amuke ane yauri. 5Amuke ane yaure ibiro Yesuma i orofaro fare anaada eku eribaie i mi idua yaure ibiba Yesuma eno wei, Sakiyasi, anu uwararo anakunea sabu isare aara wei. 6Eno weiba ibake i mima sabu isarike daiwere rooro ukaada Sakiyasima danu uwararo Yesu waure ani. 7I fare ku siane ibisa orouma ibai ekake wake mumuuroma eno weisa, Yesuma yeka meramawere minu uwararo ibinua eno weisa.

8Sakiyasima Yesunu ibooro enare ibaada eno wei, Dai Waria Mi, ea. Nanu eraerabusa moibai nanu mumauke moibaiye i eraerabusa me oroubairo mamiaua wei. Eno weike nono wei, moi minu eraerabusa waira uebaini iini nono moi foini (4) i mibake ma owere mamaua eno wei. 9Eno weiro Yesuma wei, awoenae Godinu wirokeka yewa uwararo farinua wei. Yewa mi dawaini Eibaramunu sisia miya Yesuma eno wei. 10I Ba Eme Sini mima yewa mini i Godibairoma fe yaraisa orouini emua yaisina yodia ufiake ma wirofiane ibake faria Yesuma eno wei.

I gorudi oibake dubo waure weaku wake

11Yesuma anike Derusaremu goiro fafine ui. Ane fafine uibaie i Danu umuro aneibisa orouma Godinu yawokaku odo sabu fafekua eno we imukeibisaba ibake Yesuma yewa wake emuabake moi dubo waure weeka wakeroma eno wei, moi dai mima danu adaadake yawokeka waiya ukeka wake moi orofaro anifike naufine ui. 13Anifine ukaada danu waiya ukeka orou deni (10) weiro dawabairo ane faka. Dawabairo ane fakaro emua demui demuibake duenidi kina (K20.00) marieke wei, yewa oi yawokenewaa uaweke i oima oi muneka waiya ukeibiawero na owere famake emia wei.

14Eno weike danu orofa orou emua arara me danu yawokeka ibake moi orou we odairiekaro anisake dawabake eno weisa, iyae arara me anu yawokeka ibake iyae ama da yawomisia eno weisa. 15Dubuenaro i mima danu adaadake yawokeka wake nauike owere goiro aare fari. Goiro owere aare farike danu oi marie orou emuae i oi muneka waiya aneaneme ukeibisa ibai dawa iwoka sifine ibake emua weiro dawabairo aare faka. 16Dawabairo aare fakake i bokai mima eno wei, dai mi, anu makara duenidi kina (K20.00) duboro moi du aderedi kina (K200.00) odinea mua wei. 17Eno weiro danu dai mima eno wei, ae gienabu irauaiai waiya ukeka mi. Abake okoanaku manero irauaiai yawokinuba goi yaisina deni (10) mamauanero yawofiakua wei. 18Nono moi abana mima farike eno wei, dai mi, anu makara duenidi kina (K20.00) duboro moi wani aderedi kina (K100.00) odinea mua wei. 19Eno weiro danu dai mima eno wei, ae goi yaisina fai (5) mamauanero yawofiakua wei. 20Nono moi mima farike eno wei, dai mi, anu makara duenidi kinae yewadoya ea wei. Eno weike nono wei, ae arawere yawokada waiya wawe mero uruna munakuie ama moibai ode dakakuke yaisina munakua wei. Enoba nae anubai iwoka sinaada abake ia sineke anu makara duenidi kina (K20.00) wauma oba ueke fe odeke a farinuroma ai munea wei. 22Eno weiro i danu dai mima eno wei, ae meramawere mi! Ibake nanu imukeka iwoka sinaada nanu we enaenari uke dakinuba ae fanisi mamauanea wei. A iwoka, nae arawere yawokakuneke waiya wawe dakakukema nono urunae me munaada moibai ode dakakunebairoma me munakunea wei. Ie a iwoka sinakukema nono anemebake nanu oi banika uwararo odifaro dubo oi odifisaro fare mune daune wei? 24Eno weike i fare ku siane ibisa oroubake eno wei, i minu duenidi kina (K20.00) mareke muaweke yeka du aderedi kina (K200.00) bobo mibairo maewe wei. 25Eno weiro emuama eno weisa, dawabairo du aderedi kina (K200.00) ibinudeie weisa! 26Eno weisaro i dai mima emuabake eno wei, nanu wake nauawe wei, i keuwere bobo mibairo moibai duboro mafekua wei. Nono i keu menaku ibifekubainakue yaisina mareke mufekua wei. 27Eno weike wei, nanu yawokakunia moi oroue wasai orou ari nanu yawokekae emua arara meya emua waure aayakaweke nanu ibooro emua uyakawero feafisa wei. Yesuma i dubo waure wakeroma i oroubake eno wei.

Yesuma Derusaremu goiro Kini mi ari uke ani wake

28Yesuma i wake we me sinike Dawako Derusaremu goiro amuke aneibiro Danu iwoka ukeka orouma Danu umuro amuke anisa. 29Amuke aneebe Bedifeidini Bedini goiyairo fafisane uisa. I goiyaie oriwa oraara udiroba iro amuke ane fafisane uisaro Yesuma weiro Danu iwoka ukeka miyai Dawabairo ane fakiro eno wei, yeka moi goiro aniawake i goiro fafuaisiie i goi araweko uwara kubune kukubu kairo moi okoa doniki weaisa abu doise oisaro ibinuba efuaisiie ma woromiawake waure aarawa eno wei. I okoa donikinu duburoe moi mima yaure meya wei. 31Eno weike nono wei, i okoa doniki anemebake naa ma woromaisi wefeisaie emuabairo eno weawa wei, uwanu Dai Waria Mima mufike iro yaure anifine wenuba munaisua weawa wei. 32Eno weike we odairiero ane fakike Danu wei wake enaenari uke ibiro eki. I okoa doniki ekike ane naa ma woromeibisibaie i doniki ubi orouma eno weisa, anemebake i doniki naa ma woromaisi weisa? 34Eno weisaro emuama ma owekike eno weisi, uwanu Dai Waria Mima mufike iro yaure anifine wenuba munaisua eno weisi. 35I miyaima i okoa doniki waure fare oisi. Waure fare oisiro Danu iwoka ukeka orouma wau i doniki duboro yaweke oisake weisaro Yesu i doniki duboro yauri. Yesuma i doniki duboro yaurike ani. 36Yesuma i doniki duboro yaurike aneibiro emema emenu wau daabaro yaweke ode aneibisaro i dubo duboro ani. Anike Oriwa oraara udiro fareibibaie Danu wake naukeibisa orou keuwere Danu buna ukeka keuwere ekaba ibake rooro daiwere uisake ousana weada Godinu ibi we ma daiwere ukaada daiwere eno weisa, iyanu yawokeka Dai Mi Godinu ibiro idua farinua weibisa. Godima Dawa ma irauaiai ufekua weibisa. Urero irauaiai ibinu Godinu ibi we ma daiwere ukaisia eno weibisa. 39Eno weibisaro moi Ferosi orouma Yesubake eno weisa, Sisa Mi, Anu iwoka ukeka orou wearo i weaisabai medifisa eno weisa. 40Eno weisaro Yesuma wei, yabake wemaro nauawe wei, yewa orouma wake da wefeisake medifeisaie i oma yaisina wake daiwere wefeisaya Yesuma eno wei.

Yesuma Derusaremu goibake ii wei wake

41Yesuma i Derusaremu goi ubiubi faraada i goi orou erieke ii weada eno wei, awoenae Godinu me makekabai ma nuna ukakuba Godima Danu me ibeka abairoma ma feyarakuro ere dakaisaya wei. 43Eno weike nono wei, moi odo fafiro wasai ufeisa orouma fafeisake yewaro gibudi daunada kara uke gibudi anu marao kararo siafisake kara ufisake a ma doroo yaraada anu orou yaisina ma feafiakasaya wei. Nono moi omama moi omanu duboro da ibifeku. Yae Godinu me makekae ya arara meba ibake i ari eno ufeisaya Yesuma eno wei.

Yesuma i dai sosi uwara ubarenaro ani wake

45Yesuma i dai sosi uwara ubarenaro ane amui. Ane amuike i eraerabusa make oi muneibisa orouini i uwara ubarenaroma we yowerada emuabake eno wei, Godinu bukaroma eno weaku, Nanu uwarae emenu guriguri ukeka uwaraya wei. Nono yama Nanu guriguri ukeka uwarae waira ukeka orounu uwara ubu ukaisaya eno weakua wei.

47Yesuma aine wai ure i dai sosi uwara ubarenaro we ma iwoka ukeibirie. Eno ukeibiriebaie i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i Du orou emenu yawokeibirieka orouini emuama Yesu ma feafisane daaba yodia ukeibisabaie i orou yaisina Danu wake naukenewaa uisaba ibake Dawa ma feareka daaba fou ure dauisa.

Copyright information for `ABY