Mark 4

I yo sianeka minu dubo waure wei wake

1Moi odoro Gareri kuna udiro Yesuma we ma iwoka ukeibiriero eme keuwere enare kara uisa. Enare kara uisa ibake youro amuike yaure ibiro i orou kuna udiro enare ibisa. 2Yesuma wake keuwere dubo waure wefine weike eno wei, nauawe, moi mima waiyaro yobai waifine anike diru munike yobai munike sianeibi. 4Sianeibiro moi yobai daabaro isakaro adama fakake i yobai ise me sika. 5Moi yobai oma duboro isakake sabu warake amuisa. 6Warake amuisake doo aweawewere ibake ewekama farike yanairo iini funanaku ibake boke ure me sika. 7Nono moi yobai sinisini bobo i ou ubarenaro isakake warakakema nono orobuwereba onu eriro kaibai uwane da uisa. 8Moi yobai irau dooro isakake warakenewaa uisake kaibai keuwere uwaka. Moibai keukeunaku uwaka, kai demuima kaibai dedi (30) uwaka. Nono moibai keukeuwere uwaka, kai demuima kaibai sikisidi (60) uwaka. Nono moibai keuwere uwaka, kai demuima kaibai wani aderedi (100) uwakaya wei. 9Yesuma weike eno wei, ya ome bobo orouronae Nanu wake naukenewaa uawe wei.

I dubo waure wei wakenu ubi

10Dubuenaro i ku uke ibisa orou anisaro moi ibisa orouini Danu iwoka ukeka orou duweroini (12) emuama i dubo waure wei wakenu ubi yodia uisake weisa ibake Yesuma eno wei, Godima Danu ure yawokaku fe wakenu ubi ma boroo yarakuro ya iwoka ukaisaya wei. Godinu wake mune dakaisa oroue dubo waure weaisa wake mane naukaisake dubo waure weaisa wakenu ubi ma nuna ukaisaya wei. 12Eno weike wei, ibake ereka eraisakema nono ba bai ere dakaisaya wei. Naukeka naukaisakema nono i wakenu ubi ma nuna ukaisaya wei. I wakenu ubi iwoka sinao ufeisake emenu imuka yaisina Godibairo odinao ufeisaro Godima emenu merama ukeka sineka mune imuke medinao ufeku ibake weakunea Yesuma eno wei.

Yesuma i yo sianeka minu dubo waure wei wake we ma boroo yari

13Yesuma eno wei, yewa dubo waure wene wake ya iwokaba me ari wei. Iwoka da sifoisa ide moi dubo waure weeka wake aneme aneme iwoka sifoisa wei? 14Eno weike wei, i yo waweka miye Godinu wake we eneibaku mi ari enoya wei. Nono i daabae Godinu wake naukaisa orou ari eno. 15Enoba i mi Godinu wake we enarakuro i daabaro enareibaisa orou Godinu wake naukaisaro nono seidanima sabu farakuke i wake idua emuabairoma munaku. 16Enaenari moi oroue i oma duboro sianiro isaka i yobai ari eno. Godinu wake naukaiske rooro ukaisaro Godinu wakebake waa farakuro emenu naukekae irauaiai me. Enoba i oroue i yobai iini funaku ari ibake i wake naukaisake imuke medaisa. 18Moi orou emuae i ou ubarenaro isaka yobai ari ibake Godinu wake naukaisake imukeka imusu imusu imukaisake emenu arara erabusa munaisake emenu arara yaisina ukaisake i wakenu daaba ma yaaraisa ibake i wake kai uwane dakaku. 20Nono moi orou emuae irauaiai doo ari eno. Enoba Godinu wake naukaisake imukenewaa ukaisake moi orou keukeunaku naukaisa, i oroue dedi (30) ari naukaisa. Nono moi oroue keukeuwere naukaisa, i arie sikisidi (60) ari naukaisa. Nono i ba moi oroue keuwere naukaisa i arie wani aderedi ari (100) naukaisaya Yesuma eno wei.

I okea wowonaro oisa ramefabake wei wake

21Yesuma eno weike nono wei, ramefa biafoisake okea ubarenaro odifoisaba sebo wowonaro odifoisa wei? Eno we nauke erike wei, meya aiso odeka orofaro odifoisaya wei. 22Eno weike wei, i oba uke ibinisa eraerabusa yaisina woromifekuke emenu imukaro i fema imukaisa eraerabusa yaisinae ma boroo yafekuro efeisaya wei. 23Ya ome bobo orouronae naukenewaa uawe wei. Aneme aneme mafoisaie moko enaenari mufoisaya wei. 24Eno weike emuabake nono wei, yanu naukaisa eraerabusa imukenewaa uawe wei. Ya okoanaku naufoisaie moko ma owere okoanaku mafiakua wei. 25Naukeka daiwere naukaku mi dawabairo naukeka moi mafekuke nono i dai menaku mane naukaku mi danu okoanaku naukeka mareke mufekua wei.

I warakaisa yobaibake dubo waure wei wake

26Yesuma nono eno wei, Godinu yawokaku odoe yewa wake ariya wei. Moi mima yobai munakuke waiyaro ane farakuke wawaku. 27Nono aine wai ure ibakuro yo kaibai kua faraisake warakaisa. Yobai kua aneme aneme faraisake warakaisa ari ibai dawa iwoka me. 28Doo mane ma warakakuro kua faraisake kaka uraisake daiwere sinaisake kai uwanaisake ayo uraisaya wei. 29Ayo uraisaro kaibai ma diwakaisa odo ido farakuba ibake bauma umane kuure munakua Yesuma eno wei.

I masida ana kaibake dubo waure wei wake

30Yesuma eno wei, Godinu yawokaku odo abo odo ari wemau wei? Godinu yawokaku odo abodei dubo waure weeka wake ari wemau wei. 31Godinu yawokaku odoe okoa masida ana kai yo ariya wei. I kai dai mebainakuro wawakuro iroma ana daiwere sinakuro ada yaisina i ana riuro yaure ibaisaya wei. 33Godinu dubo waure weeka wakeroma wake keuwere Yesuma eno weibi. 34Enoba i wake idua medike Danu iwoka ukeka orou emenu imusu ibisaba i wakenu ubi we ma boroo yariro nauisa.

Yesuma kuna ufe we kuuri wake

35Dumudumu siniro Danu iwoka ukeka oroubake Yesuma eno wei, kuna ekabokenaro siraa yafe wei. 36Eno weiba ibake eme keuwere idua meisake Dawa we waure anisake youro amuisake anisa. Anisake moi orouini youro aneibisaro obeobe daiwere farike ufe daiwere uyariro you inuu yafine ui. 38Yesu Dawa you barunaro kudo odike aine ibiro ma uyakake eno weisa, Sisa mi, iya feafene ukaisia weisa. A imukakuba me weisa? Eno weisaro uyarike oyauini adua ufeini we kuuriro oyauini adua ufeini idua me sinike me mo ari sini. 40Yesuma emuabake eno wei, anemebake ia iyarada imuke dakaisa wei? 41Yesuma eno weiro imuka foria uisake ia sikake eno weisa, i mide abo miro oyauini adua ufeini Danu wake naukisa weisa.

Copyright information for `ABY