Matthew 13

I yo sianeka minu dubo waure wei wake

1I odoro Yesuma i uwara ubarenaroma aweawero isarike kuna udiro anike yaure ibi. 2Iro yauriro eme keuwere fakake Dawa enare kara uisaba ibake Yesu uyarike boudi ubarenaro amui. Boudi ubarenaro amuke yaure ibiro i orou emua kuna udiro enaka.

3Enakaro Yesuma emuabake dubo waure we ma iwoka ukaada eno wei, moi mima yobai waifine waiyaro ani. 4Anike yobai siane enereibibaie moi yobai daabaro isaka. Daabaro isakaro gasirama fakake ise me sika. 5Nono moi yobai oma firifiri bobo dooro isakaro i doo aweawewereba ibake yobai sabu waraisa. 6Doo aweawewere ibake yobai sabu waraisaro nono ewekama farike yanairo iini funanakuba ibake boke ure me sika. 7Nono moi yobaie sinisini bobo ou ubarenaro isakake irauaiai waraisakema nono ouwereba ibake onu eriro kaibai uwane dauisa. 8Nono moi yobai irau dooro isakake irauaiai warakenewaa uke amuisake kaibai keuwere uwaka. Kai demuima kaibai wani aderedi (100) uwani. Nono moi kai demuima kaibai sikisidi (60) uwani. Nono moi kai demuima kaibai dedi (30) uwania weike nono wei, ya ome bobo orouronae Nanu wake naukenewaa uawe eno wei.

I dubo waure wei wakenu ubi we ma boroo yari wake

10Yesuma i wake we me siniro Danu iwoka ukeka orouma Yesubairo fakake eno weisa, anemebake emuabairo dubo waure weaku weisa? 11Eno weisaro Yesuma emuabake eno wei, Godinu ararae ya Danu ure yawokeka fe wake naufoke iwoka ufone ukakuke nono Dawa arara me i orou ure yawokeka fe wake naunao ufeisa ibake emuabairo dubo waure weeka wake mane ma boroo yarakuro naukaisaya wei. 12Nanu wake daiwere naukaisa oroubake moi naukeka mafiakuke nono i demuinaku naukaisa orounu dai menaku naukeka mareke mufekua wei. 13Enoba emuabairo dubo waure weakune. Ibake i orouma eraisake nono ba bai ere dakaisa. Naukekae naukaisake nono i wakenu ubi ma nuna ukaisa. 14Isaiyama adinaro eno wei ibake i ari eno enaenari uka. Isaiyama eno wei,

  • yae ido naukenewaa ufoisakema nono i wakenu ubiye ma nuna ufoisaya wei. Yae ido erenewaa ufoisakema nono ba bai da efoisaya wei.
15Yewa orounu imukae imukenewaa me. Emenu omeye nauke dakaisa. Emenu naisae nauka ariari ukaku. Enoba ere dakaisake nauke dakaisake imukaini ma nuna ukaisake Nabairo owere dakaisaba emua ibake ma wiroke dakakuniaya wei. Eno weike wei, eno da ufoisaie ma wiromiaua, Isaiyama eno wei. 16Yesuma i wake weike emuabake nono wei, yae erenewaa ukaisake naukenewaa ukaisa ibake Godima ya we ma irauaiai ukakuro irauaiai ibinisaya wei. 17Yesuma wei, yabake ba wake wemaro nauawe eno wei. Adinami nauwaro Godinu we bou ukeka orouini Danu irau orou keuwere yanu aneme aneme eraisa ibai efisane weisakema nono emua ere dauisa. Enoba emenu ararae yanu aneme aneme naukaisa ibai naufisane uisakema nono emua nauke da uisaya Yesuma eno wei.

Yesuma i yo sianeka minu dubo waure wei wake ma boroo yari wake

18I yobai siane enaraku minu wakenu ubi naukenewaa uawe Yesuma eno wei. 19I wakenu ubiye eno, aina mima Godinu yawokaku wake naukada ma nuna ukakuie seidanima farakuke i wake i minu imuka ubarenaroma mareke munaku. Ie i daabaro isaka yobai ari. 20Nono aina mima Godinu wake naukakuke rooro ukakuke danu naukekae daiwere me ibake i funaku siani iini ari, ibake moi odoro naukakuro Godinu wakebake waa uyareka farakuro i mima Godinu wake sabu medaku. Ie i oma duboro isaka yobai ari. 22Enoba aina mima Godinu wake naukada danu arara imusu imusu imukeka danu ararae eraerabusa daiwere munekabake we imukakuie i wakenu daaba dadau ukakuro i wake kai ba sine dakaku. I arie i ou ubarenaro isaka yobai ari. 23Nono aina mima Godinu wake naukada iwoka ukakuie dawa Godinu waiya ukaku. Moi mima Godinu waiya daiwere ukakuie wani aderedi (100) ari ukaku. Nono aina mima Godinu waiya daiyaisa ukakuie sikisidi (60) ari ukaku. Nono moi mima Godinu waiya dai menaku ukakuie dedi (30) ari ukakua Yesuma eno wei.

I awaibake dubo waure wei wake

24Yesuma emuabake moi dubo waure weada eno wei, Godinu yawokaku odo yewa wake ari eno wei. Moi mima irau uidi kaibai danu waiyaro wawe odike ani. 25Aniro dumuro eme nauka aine ibisabaie wasai mima farike awai yobai i irau uidi kaibai wawi iro awaini wawe odike ani. 26Aniro dubuenaro i uidi warakada i awaini demuiro warake amuisa. 27Enoba i waiya ukeka orouma uwara ubi mibairo fakake eno weisa, dai mi, ama irau kaibai wawiba me weisake weisa, aneme aneme awai keuwere warakaisarie weisa? 28Eno weisaro i mima eno wei, moi mima naini wasai uike merama awai yobai wawe odia wei. Eno weiro i waiya ukeka orouma dawabake eno weisa, i awai maifeisiba me weisa? 29Eno weisaro wei, da maifoke moi uidini maminao ufoisaba uidini awaini demuiro warafisake ayo ufeisaie i uidi muneka oroubake eno wemau, i awaiko mamiaweke inaaro yafone ukaada demuiro kobokobo uke inaaro yaewe wemaua wei. Nono dubuenaro i uidi ma doroo yaeweke nanu uruna odeka uwara ubarenaro odiawe wemaua wei. Yesuma i dubo waure wei wake i ari eno wei.

I masida ana kaibake dubo waure wei wake

31Yesuma moi dubo waure weike emuabake eno wei, Godinu ure yawokekae okoanaku masida ana kai yo ari. Moi mima i ana kai yo demuinaku munike danu waiyaro wawi. 32I ana kai yoe daiwere mero i ana kai yoe okoakorowainaku. I ana kai warafekuie ana daiwere sifekuba i gasira emenu mowa i ana iwarabairo ukeifeisaya wei.

Wawareka iraa yisidibake dubo waure wei wake

33Yesuma emuabake moi dubo waure wei wake eno wei, Godinu ure yawokekae yewa wake ari, moi aweka unama wawareka iraa yisidi dai menaku munike dai farauwa ubarenaro odiro yisidima i farauwa yaisina ma wawaria wei.

Yesuma dubo waure weada ma iwoka ukeibirie wake

34Yesuma yewa wake dubo waure i ku uke ibisa oroubake eno wei. Danu wake aruro we dakeibike Danu wake yaisinae dubo waure weibi. 35Godinu we bou ui mi Isaiyama adinaro weiba ibake Yesuma i ari eno enaenari weibi. Isaiyama eno wei,

  • na dubo waure wemau wei. I doo ubu ui odoroma fe yareka wake we ma boroo yamaua,
Isaiyama eno wei.

Yesuma i awaibake dubo waure wei wake we ma boroo yari

36Yesuma boudiroma isarike i ku uke ibisa orou idua medirieke uwara ubarenaro amui. Uwara ubarenaro amuiro Danu iwoka ukeka orouma Dawabairo fakake eno weisa, i waiyaro awai waraisa, i wakenu ubi we ma boroo yaaro iya iwoka sife weisa. 37Eno weisaro Yesuma emuabake ma owerike eno wei, i irau yobai wawaku miye i Ba Eme Sini Miro nono i waiyae yewa orofa akaka idua. Enoba i irau yobaiye Godinu yawokaku orofa ibinisa orouro nono i merama yobaie seidaninu orou. 39Enoba i merama yobai wawaku wasai miye seidani. I ayo ureka odoe yewa ureini doo me sifeku odo idua. Iduaba i waiya ma diwakeka oroue Godinu aneru. 40Enoe i awai mune inaaro yaraisa i ari i ureini doo me sifeku odoro i merama oroue enaenari ufeisa. 41I Ba Eme Sini Mima Danu aneru we odaifekuro isare aafeisake Danu orofaro i eme uke irukaisa orouini merama orouini yaisina mufeisake i feare me inaaro siafeisaro iro emema emenu oferi ukeifekuro nio ake fagigi yaraada ii wefeisa. 43I odoro Godinu wake naukaisa orou, i irau orouma Godinu yawokaku orofaro eweka edoro ari edoro sifeisa. Enoya ya ome bobo orou yae naukenewaa uawe wei.

I fe ibeka erabusa keuwere mibake dubo waure wei wake

44Yesuma eno wei, Godinu ure yawokekae yewa wake ari. Moi mima moi minu waiyaro fema oi daiwere doo daunike eri. I oi daune erike nono dooro karise odike nono owere ani. Goiro ane farike danu eraerabusa yaisina make oi munike nono i oi daiwere ibi doo feka oima maike munia wei.

Fera weaisa bidibake dubo waure wei wake

45Yesuma eno wei, Godinu ure yawokekae yewa wake ari weike wei, moi sidowa bobo mima oi kaibairo, danu ibiye fera, i dawa bidi ari enoba yodia uke ani. 46Yodia ukeebe yodia ukeebe moi fera, danu dawanae daiwere fou uri. Fou urike ane danu eraerabusa yaisina make oi munike owerike i fera bidi oima make munia wei.

Iwamebake dubo waure wei wake

47Yesuma eno wei, Godinu ure yawokakuie yewa wake ariya eno wei. Moi orouma emenu iwame kunaro siakake adua abu imusu imusu yaisina mukaro iwame wake fariba i orouma kuna udiro ma youre amuisa. Iwame kuna udiro amuiro i orouma yaure ibaada i irau adua abu bosearo youkake i merama adua abu mune siaka. 49Yewa orofa akaka dubuena odo me sifekuro enaenari ufeku. Godinu aneruma enaenari ufeisa. Godinu aneruma isare aafeisake i meramawere orou i irau oroubairoma mufeisake feare me inaaro siafeisaro iro emenu nio ake fagigi yaraada ii wefeisaya Yesuma eno wei.

Awoenaini adina eraerabusabake weaku wake

51Yesuma emuabake eno wei, i wake yaisina naukaisa? Eno weibaie naukaisia weisa. 52Naukaisia weisaro Yesuma emuabake eno wei, Mosesinu darawadu sisa mima Godinu ure yawokaku wake uke iwoka ukakuie i eraerabusa, adinaini awoena eraerabusa, ma boroo yafeku enaenari Mosesinu darawadu sisa mima danu adina darawadu wakeini Nanu awoena wakeini we ma iwoka ukakua wei.

Yesu Nasaredi orouma ere meisa wake

53Yesuma i dubo waure we me sinike iroma ani. 54Ane Danu orofaro farike i Du orounu moi sosi uwara ubarenaro amuike we ma iwoka ui. We ma iwoka uiro i orouma imuka foria uisake eno weisa, yewa mi Danu iwoka daiwere aboro muninuke Danu buna ukeka aneme aneme ukaku weisa? 55Dawa yeka uwara ma enareka minu amaraba me arie weisa? Meride Danu amaeba me arie weisa? Deimisini Diosefuini Saimonini Diudiasini emuade Danu naburakaba me arie weisa? 56Danu aruaruma iyabairo ibinisaba ba me weisa? Yewa mi aneme aneme dai mi weisa? Danu iwoka aboro muninu weisa? 57Eno weisake Dawabake dino uisaro Yesuma emuabake eno wei, moi we bou ukeka minu goi orouini danu orofaro ibaisa orouini emuama dawa iifa uke dakaisaya wei. 58Eno ukaisaro i orouma Dawa imuke dakaisa ibake emuabairo buna ukeka uke dakakua Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY