Matthew 16

Yesunu buna ukeka efisane weibisa wake

Moi Ferosi orouini Sadusi orouini emuama Yesu uke iruke efisane Dawabairo fakake eno weisa, Anu buna ukeka uaro urero ufiro efe weisa. Eno weisaro Yesuma emuabake eno wei, dumudumu sinaada gogorua ubereibakuro emema eraisake wairo kowaa enafekua weaisaya wei. Nono wai urakuro duba ure eraisake awoenae obi isafekua weaisaya wei. I urero ou eraisake ya iwoka ukenewaa ukaisade nono Godinu awoena ukaku ibai ya nuna ukaisaya eno wei. Yewa meramawere uke Godinu wake nauke dakaisa orouma buna ukeka efone weaisaro moi buna ereka yabake da mafiakuro Godima Dionabairo uibai mane iwoka ukaisaya wei. Eno weike emua medirieke ani.

I Ferosi orouini i Sadusi oroubake ure wawareka iraa yisidibake wei wake

Kuna ekabokenaro siraa yare ane enakake Yesu Danu iwoka ukeka orouma buredi imuke da uisake mune da uisa. Mune da uisaro Yesuma eno wei, Ferosi orouini Sadusi orounu wakeye wawareka iraa yisidi ariya wei. Weike wei, wake wefeisaie daiwere ufekuro emema naufeisaba eforo weakunea wei. Eno weiro Danu iwoka ukeka orouma i wakenu ubi emenu emenu we makanada eno weisa, iyama buredi mune dakisi ibake eno wenua weisa. Eno weisaro Yesuma emenu weaisa wake iwoka sinaada emuabake eno wei, ya dai menaku naukaisa oroua wei. Eno weike nono wei, anemebake nuna ukaisa wei? Adinaisa buredi fai (5) ma birabira yarero eme fai dausini (5,000) isaro iuwabai bosea abea youisa? I imuke dakaisa wei? 10 Nono buredi seweni (7) ma birabira yarero eme fou dausini (4,000) isaro iuwabai bosea abea youisa? 11 I imuke dakaisa? Na i buredibake we daunero anemebake nuna ukaisa? I Ferosi orouini Sadusi orounu ure wawareka iraa yisidi eforo weakunea wei. 12 Eno weike i Ferosi orouini Sadusi orounu we ma iwoka ukekabake weiro iwoka uisa.

Fidama Yesunu ibi we ma boroo yari wake

13 Nono dubuenaro Yesuma Sesaria Firifai orofaro ane fari. Iro ane farike Danu iwoka ukeka oroubake eno wei, emema i Ba Eme Sini Mibake ainadei weaisa wei? 14 Eno weiro Danu iwoka ukeka orouma ma owekake Yesubake eno weisa, moi orouma Ae Dioni babadaido mi fearikema nono uyari miya weaisaya weisa. Nono moi orouma Ae i adinaro ibi we bou ukeka mi Iraida weaisaya weisa. Nono moi orouma Ae i adinaro ibi we bou ukeka mi Derimaiyaba moi we bou ukeka mi ari weaisaya weisa. 15 Eno weisaro Yesuma emuabake eno wei, nono yadeie Nabake ainadei weaisa wei? 16 Eno weiro Saimoni Fidama ma owerike Yesubake eno wei, Ae Godinu Mesaia. Ae i me ibinu Godinu Amaraya eno wei. 17 Eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, Saimoni, Dionanu amara, Godima a we ma irauaiai ukinua eno wei. Moi mima i moko wake abake we dakinuro Nanu urero ibinu Babaema i wake abairo we ma boroo yarinuro wenua wei. 18 Eno weike wei, Fida Nanu wake naua wei. Ae Fida. Anu ibinu ubiye oma. Nono i oma duboro ku ukeibada Nanu wake naukeka orou i oma duboro odimake ma enamiaro fearekanu bunama ya i aine wai ure yareibaku inaaro da waure anifiakuro ya me ibene ibene ibeifoisaya eno wei. 19 Abake i ure yawokaku widu kai ari mamaanero ainanu ukeka aneme aneme uwane karifakuro dawabairo ibifeku enaenari urero uwane karifekuro dawabairo ibifekua wei. Nono ainanu aneme aneme ukeka yaisina woromifakuke mune imusu odifaku enaenari urero woromifekuke mune imusu odifekua wei. 20 Yesuma eno weike nono bunawere wakeroma eno wei, Nae Keriso i Mesaiaya weakune ibai moi oroubairo eno da weawe wei.

Yesu Danu oferi waufike feafine wei wake

21 I odoro Yesuma Danu iwoka ukeka oroubairo Danu feafeku ibai we ma iwoka urie. We ma iwoka ukaada eno yarie, Dawa Derusaremu goiro ane ibifekuro i Du orouini bisara orouini dai ofereni ode sibore sianeka orouini i Mosesinu darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini emuama Dawa ure yanake ufisaro oferi daiwere waufike feafike nono odo buuba me sifiro Yesu nono uyafekua eno we ma iwoka urie. 22 Eno we ma iwoka uriero Fidama Yesu mune imusu odike we iifa ukaada eno wei, Dai Waria Mi, nanu ararae Godima i orounu merama imuka mune medifiro Abake eno da ufisane weakunea wei. 23 Eno weiro Yesuma ma owerike Fidabake eno wei, seidani, anu imukekae Nanu imukeka dadau ufane ukakua Nabairoma eka ania weike nono wei, ae Godinu imukeka imuke mero emenu imukeka imukada weakua eno wei.

24 Yesuma Danu iwoka ukeka oroubake eno wei, aina mima Nanu umuro aafine wefekuie danu arara ukeka yaisina medifike irau ukeka korosi ari mufike i fearekabake iya da iyafike dawa feafine wefekuie Nanu umuro aafi wei. 25 Nono aina mima danu me ibeka mane imukenewaa ufekuie dawa feafekuke Nabairo me ibene ibene da ibifekua eno wei. Nono aina mima danu me ibekabake imukenewaa dafekuke Nabake feafekuie dawae Naini me ibene ibene ibeifekua eno wei. 26 Nono moi mima yewa orofa akakanu eraerabusa yaisina mufekuroma nono danu me ibeka imumuma i merama orofaro ugo ufekuie irau meya eno wei. Eno ufekuie danu imumu aneme aneme oima make mufeku wei? 27 I Ba Eme Sini Mini Danu aneruini emua Danu Babaenu bunaini arakekawere fafekuie eme yaisina aneme aneme ukaisa ibai emuabake moko mafiakua wei. 28 Yesuma nono wei, yabake ba wake wemaro nauawe wei, moi yewado enare ibinisa orouma da feare me sifeisaro i Ba Eme Sini Mima Danu yawokaku orofaro fafekuro efeisakema ai dubuenaro feafeisaya Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY