Matthew 18

Aina deima dai miwere arie weisa wake

1Moi odo Yesunu iwoka ukeka orouma Dawabairo fakake eno weisa, ure yawokaku orofaro iyanu ibinisi furo abo mima iro daiwere sifeku weisa? 2Eno weisaro Yesuma weiro moi amaranaku Dawabairo waure fare oisa. Waure fare oisaro Yesuma i amaranaku munike emenu ku ubarenaro ma yaure odike eno wei, yabake ba wake wemaro nauawe wei. Ya amarananaku ari da sifoisaie Godinu yawokaku orofaro da anifoisaya weike nono wei, ya ribuku amarananakunu imukeka ari imufoisake ribuku orounu imukeka ari imufoisake nono yanu imusu da we ma daiwere ufoisaie Godinu yawokaku orofaro anifoisake daiwere sifoisaya eno wei. 5Nono aina mima nanu wake naukada moi amaranaku yewa amaranaku ari Nanu ibiro unu kofekuie dawama Na unu kofekua eno wei.

Iyama meramawere ufene merama ukekama uke ereibaku wake

6Nono aina mima Nanu wake naukeka amaranaku ba me manao ufeisaro merama unao ufeku ibake i ba me makeka minu nodoro dai omawere naama doifisake dawararo siafisaro imu ifironae irauaiaiya Yesuma eno wei. 7Yewa orofa akakanu oroubairo merama uke ereka keuwere ibinu ibake meramawere ukaisaya eno wei. Merama uke ereka keuwere fareifekua wei. Nono moi mima moi mibairo merama uke efekuie Godima dawa fanisi daiwere mafekua eno wei.

8Yanu moi umu wanama ya ma merama ufekuie i umu wana umane kuuaweke umu wana demui mane ibifekuie irauaiaiya eno wei. Nono moi ena umu wanayaima feare me inaaro ya mune siafiakuie ba me meramawere ibake moi ena umu wana umane kuuawe wei. 9Yanu moi naisama ya ma merama ufekuie i naisa ma doroo yare mune siafoisake naisa demui mane ibifoisaie irauaiaiya eno wei. Naisa kai raarama feare me inaaro ya mune siafiakuie meramawere ibake i moi naisa kai ma doroo yafoisake naisa demuima urero amuke anifoisaie irauaiaiya eno wei. Naisa kai raarayai bobo feare me inaaro anifoisaie meramawereya eno wei.

I fe yareka mamoe abubake dubo waure wei wake

10Amarananakubake yewa amaranaku ari imukama dino da uforo wei! Yabake wemaro nauawe eno wei. Emenu yawokeka aneruma urero Nanu Babaebairo ibinisaba dino da uforo eno wei! 11I Ba Eme Sini mima i Godinu wake nauke me orou ugo unao uisa orou ari we mufiake ma wirofiane ibake faria eno wei.

12Enoya imuke eawe wei! Moi mima mamoe abu wani aderedi (100) boboro nono mamoe abu una demuinaku fe yafekuie mamoe abu nainidi naini (99) oraararo medifiakuke i mamoe abu una demui yodia uke anifekua wei. Eno ufekuba me eno weike wei, euwa eno ufekua wei. 13Dawa anifekuke yodia ukeebe yodia ukeebe fou ufekuke imuka isafekuro rooro daiwere ufekuke i nainidi naini (99) fe yare me mamoe abu ibake enaenari rooro da ufekua eno wei. 14I enaenari iyanu urero ibinu Babae Dawa arara me yewa amarananaku feareroma feare me inaaro aneka wei.

I moi naiyema abairo merama ukeibaku wakebake wei wake

15Anu aiyema abake merama ufekuie anu mane aniake dawabairo i merama we ma boroo yaa wei. Eno wearo anu wake naufekuie dawaini aini naiye we makafuwaisi eno wei. 16Dawa anu wake da naufekuie nono moi mi una demui o una raarayai ari we muake i mibairo aniake i wake nono wearo i miyai anu wake naufisisike anu wake dawa baya we imufisisike i mibairo emua deri ane wefisi eno wei. 17Emua deri ane wefisisiro i mi da naufekuie aniake Godinu wake naukeka oroubairo i wake wearo i orouma dawabairo ane wefisa wei. Eno wefisaro dawa nauke dafekuie Godinu wake naukeka orouma dawa medifeisake dawa bi mame imusu odifeisaro i miye imusu mi ari o dakesi muneka mi ari eno imufoisaya wei.

We nauke erekaro euwa weekanu ubibake wei wake

18Yabake ba wake wemaro nauawe wei. Yama aina ainanu aneme aneme ukeka yewa dooro naama uwane karifoisaie urero enaenari uwane karifekua wei. Nono aina ainanu aneme aneme ukeka yewa dooro woromifoisake mune imusu odifoisaie urero enaenari woromifekuke mune imusu odifekua eno wei.

19Nono yabake ba wake wemaro nauawe wei. Yabairo eme una raara miyaima emenu imukeka daaba demuiro imukada Godibairo we nauke efisisiie Nanu urero ibinu Babaema ie emuabake mafiakua eno wei. 20Nanu wake naukeka orou una raara o una buuba aboro aboro Nanu ibiro nanu wake we makanada ibifeisaie Na emuaini demuiro ibimaua eno wei.

I mune imuke mede dakeka minu dubo waure wei wake

21Fidama Yesubairo farike eno wei, Dai Waria Mi, nanu naiyenu merama ukeka nabairo abea ufekuro mumauke imuke medimau wei? Moi odoro merama ukeka seweni (7) ufekuro mumauke imuke medimau wei? 22Eno weiro Yesuma Fidabake ma owerike eno wei, merama yaisina seweni (7) meya wei. i merama dawa keuwere ibake da kakufakua wei. Danu ba me merama ukeka yaisina muake imuke media wei. 23Iduaba Godinu ure yawokekae yewa wake aria wei. Moi dai kini mima dawa dai waiya ukeka orounu waiyaini we muneka oini ma giena ufine ui. 24Eno ukeibibaie moi waiya ukeka mima dawabairo fari. I mima dai kinibairo oi daiwere deni mirioni kina (K100000) we munike nono moko make daui. 25Dawabairo oi meba ibake moko da mafeku wei. Ibake i dai Kinima eno wei, dawaini danu awekaini danu amara arumaini danu eraerabusaini yaisina make oi muaweke yaisina nabake moko makowe wei. 26Eno weiro i waiya ukeka mima ifoma kodudu yanakada eenu wei, dai mi koro uinaro i oi yaisina moko abake mamaane wei. 27Eno weiro ibake i dai kini mima imukari ukaada i mibairo oi mune dauike ani.

28I waiya ukeka mima anike moi waiya ukeka mi fou uri. Adinaroe dubuena fou uri waiya ukeka mima i bokai waiya ukeka mibairo oi du dausini kina (K2,000) we munike nono moko make daui. Enoba i bokai waiya ukeka mima i moi mi fou urike danu fayaro munike eno wei, a nanu oi moko maina wei. 29Eno weiro i moi waiya ukeka mima ifoma kodudu yanakada eenu wei, na koro uinaro anu oi moko mamaane wei. 30Eno weiro i bokai mi dawa arara me koro ukeka ibake weiro oi moko mafine ana ebaro oisa. 31I bokai mima eno uiro moi waiya ukeka orouma ibai ekake imuka merama imuisake ane dai Kinibairo wayai weisa. 32Ane wayai weisaro dai Kinima nauike weiro i bokai mi dawabairo fari. Fariro dai kinima dawabake eno wei, a merama waiya ukeka mi! Ama nabairo eenu wenuba imukari ukaada i yaisina mune imuke daunaaya wei. 33Anu naiye anemebake enaenari imukari imuke dakinu wei? 34Eno weike dino daiwere ukaada i minu moko oi yaisina mafine ibake i mi ana eba yawokeibisa orounu wanaro mame odi. 35Enoba yanu naiyemukunu ba me merama ukeka da mune imuke medifoisaie Nanu urero ibinu Babae Godima yanu ba me merama ukeka da mune imuke medifekua eno wei.

Copyright information for `ABY