Matthew 20

I gureifi kai waiyaro waiya ukeka oroubake wei wake

1Yesuma eno wei, Godinu ure yawokakuie yewa wake aria wei. Moi uwara ubi mima wai awanakuro uyarike moi eme mune danu gureifi waiyaro odifiaro waiya ufisaro oi mafiane ani. 2Ane faribaie dawaini i waiya ukeka orouini emuama oi waria we makanada iraua weisa. I orouma moi furo waiya ufisaro i waiya ubi mima emuabake oi kaibai deidemu emuabake moko mafiane weisa. Iraua weisaro waiya ubi mima emua we odairiero danu waiyaro anisa. 3Eweka amuke ane abanaro ibiro waiya ubi mima makedi ukeibisa orofaro anike eribaie moi orou me yaure ibisaro erie. 4Erieke emuabake eno wei, nanu waiyaro aniaweke waiya uawero yanu moko oi mamia wei. Eno weiro i orou idua danu waiyaro anisa. 5Eweka okoro enariro i waiya ubi mima nono anike erieke weiro i moi me yaure ibisa orouini danu waiyaro anisa. Nono eweka ma owerike ane abanaro siniro nono anike enaenari ui. 6Dumudumu siniro nono anike moi orouma me enare ibisaro erieke eno wei, anemebake yewa eweka yafa me ibinisa wei? 7Eno weiro emuama eno weisa, moi mima iya ukeka waiya make dakinuba ibake me ibinisia eno weisa. Eno weisaro ma owerike emuabake eno wei, yaini nanu waiyaro aniaweke waiya uawe wei. Eno weiro i orou ido waiyaro anisa.

8Eweka me siniro dumu ma girisi yafine ukeibi ibake i waiya ubi mima danu oi yawokeibi mibake eno wei, i waiya ukaisa orou wearo fafisaro i dubuena waiyaro anisa orouko emenu oi mafiake nono i abanaro anisa orounu oi mafiakema nono i bokai anisa orou emenu oi dubuena mafiao wei. 9Eno weiro i oi yawokeibi mima weiro i dumudumu sinike ma oweriro anisa orouko idua faka. Idua fakaro oi kai demui eme una deidemu makeibirie. 10Eno mane ukeibiriero i dawako ane waiya ukeibisa orouma fakake eno weisa, iyako aarisiba oi daiwere mufeisia eno we imukeibisaro emuaini iini oi kai deidemu eme una deidemu bokai orou marie enaenari makeibirie. 11Eno uke makeibiriero i dawako waiyaro anisa orouma i waiya ubi mibake kamena weisake eno weisa, i dubuenaro anisa orou emua waiya dai menaku ukisaya weisa. I bokairo anisi orou iya wai awanakuroma dumudumu eweka yafa eweka rarakada waiya daiwere ukisiro nono emuaini iyaini moko oi eku e’u mero demui mane munisia weisa. 13Eno weisaro i waiya ubi mima emenu moi mibake eno wei, naiye, abake meramawere uke daunea wei. Oi waria we makanada oi kai demui mufeisi eno yaini naini eno ufeisi weisi enoya anu oi idua muake ania wei. Eno weike wei, Nanu ararae i dubuena anisa orouini ya bokai anisa orouini demui moko makeka ibake eno maniaya wei. 15Yewa oi nanuba ibake daiwere o okoanaku mamiane wemauie enaenari mamaua wei. I dawa irauba me wei? Nanu irauaiai ukeka ibake dino ukaku, i waiya ubi mima eno wei. 16Enoba i dubuena orouma urero bokai sifeisaro nono i bokai orouma urero dubuenaro sifeisaya Yesuma eno wei.

Yesu Danu feareka wake nono wei

17Yesuini Danu iwoka ukeka orouini Derusaremu goiro anisa. Aneibisabaie Yesuma Danu iwoka ukeka orou duero (12) emua we mune imusu odirieke emuabake eno wei, i Derusaremu goiro anaisia eawe wei. Iro fafeisiro i Ba Eme Sini Mi i dai ofereni ode sibore sianeka orouini Mosesinu darawadu we ma iwoka ukeibaisa orounu wanaro mame odifeisaro Dawa feafine wefeisake i imusu orounu wanaro mame odifeisaya eno wei. 19Odifeisaro i orouma Dawa we irukada domuma ufeisake korosiro ure odifeisaro ido feafekuro odo buuba me sifekuro nono feafeku iroma uyafekua Yesuma eno wei.

Deimisini Dionibake emenu amaema Yesubairo eenu wei wake

20Debedinu awekama danu amarayai mune Yesubairo waure fari. Waure farike ifoma kodudu yanakada danu arara emua Yesuma mufine ibake eno ui. 21Eno uiro Yesuma eno wei, aneme ufane weaku wei? Eno weiro i awekama ma owerike eno wei, wearo Anu yawokeka orofaro anifakuie iro nanu moi amara Anu ba ena wana enaro yaufiro nono nanu moi amara Anu ewani ena wana enaro yaufi wei. 22Eno weiro Yesuma eno wei, yanu we nauke ereka ya iwoka mero ya sara weaisaya wei. Na ure yanake ukeifeisaro yaini enaenari enare ara ufuaisiba me wei? Eno weibaie emuama euwa weisi. 23Eno weisiro Yesuma eno wei, ba weaisia. Na ure yanake ukeifeisaro enaenari ufuaisia wei. Nono i yaureka orofayaie Nanu meba da wemauro da yaufuaisia eno wei. Godima i orofa uke bou uiba Dawama wefekuro yaufeisaya wei.

24Yesuma eno weiro moi iwoka ukeka orou deni (10) i wake nauisake i miyaibake dino uisa. 25Dino uisaro Yesuma weiro i iwoka ukeka orou yaisina Dawabairo faka. Dawabairo fakaro Yesuma emuabake eno wei, i imusu orounu dai yawokeka orou emuama arawere yawokada emenu imukeka emuabairo arawere odaisa. Eno ukaisaie ya ibai iwoka sinaisaya wei. 26Nono yabairo eno da ufoisa. Yabairoma aina mima dai mi sifekuie ya yaisina unu kofiaku. 27Nono aina mima bokai mi sifekuie dawa yanu waiya ukeka mi sifekua wei. 28Enaenari i Ba Eme Sini Mi emema Dawa unu da kofisaro Dawama emua unu kofiane fari. Enoba Dawa feafekuro Danu iwa dooro isafekuro nono Danu iwama eme keuwere make munao ari ufekuro irau sifeisaya eno wei.

Yesuma naisa kikori bobo miyai ma wiroi wake

29Deriko goiroma anisa. Anisaro eme keuwere emenu umuro anisa. 30Aneibisabaie naisa kikori bobo miyai daaba udiro yaure ibaada Yesu fare aneibiro nauisike daiwereroma eno weisi, Dai Waria Mi, Deiwidinu sisia mi uwabake imukari ua weisi. 31Eno weisiro i ku uke ibisa orouma dino ukaada eno da weawa weisa. Eno weisabaie nono daiwereroma eno weisi, Dai Waria Mi, Deiwidinu sisia mi, uwabake imukari ua weisi. 32Eno weisiro Yesuma idua enarike eno wei, yabake aneme umane weaisi wei? 33Eno weiro emuama weisi, Dai Waria Mi, uwanu ararae efune weaisua weisi. 34Eno weisiro Yesuma emua imukari ukaada emenu naisaro wanama ure buriro emenu naisa wiroiro ekike Yesunu umuro anisi.

Copyright information for `ABY