Matthew 24

Yesuma i dai sosiwere ma merama ufeisaya wei wake

1Yesuma i dai sosi medike anifine ui. Anifine uibaie Danu iwoka ukeka orouma Dawabairo fakake eno weisa, i dai sosiwere aarake ea weisa. 2Eno weisaro Yesuma emuabake eno wei, awoena yama i dai sosiwere eraisaroma nono yabake ba wake wemaro nauawe wei. Moi fafeku odoro i uwara oma yaisina ma ubefeisaro moi omama moi omanu duboro da ibifekua wei.

Meramaini oferi daiwerebake weaku wake

3Yesuma Oriwa oraararo amuke ane yauri. Amuke ane yauriro Danu iwoka ukeka orou emenu mane Dawabairo fakake eno weisa, Anu dai sosi uwarabake wenu wake abonodo eno ufeku weisa? I dubuena odoro aneme aneme ufekuro iya efeisiro fafeku weisa? 4Eno weisaro Yesuma eno wei, erenewaa uforo wei! Moi orouma ya we irufisane fafeisaba. 5Eme keuwere Nanu ibiro fafeisake eno wefeisa, nae Kerisoya wefeisake ibake eme keuwere irufiakaisaya eno wei. 6I dai uranekanu yama yewado ubiubinaku naufoisake nono ekara moi nauwaro me wake mane naufoisaie ibake ia da iyaforo wei. Ie eno da fafekuro nono i dubuena kai fafeku odo ie oidea wei. 7I dubuena kai odo fafine ukeifekuro moi orofa gaemanini moi orofa gaemanini emenu emenu urafeisaya wei. Eno ufeisaro i orofa akaka orou yaisina emenu emenu urafeisaya wei. Moi oroorofaro uruna mebake desini daiwere ureifiaku wei. Moi oroorofaro doo amani amani ukeifekua wei. 8I ari eno ufekuie eme emenu oferi boana bobo awekama amara dofine ukaada oferi daiwere waureibaku i ari ido waufeisaya wei.

9I eno ukeifekuie eme moima ya meramawere uke yafiakane naama umu wana uwafiakaisake ma feafiakaisaya wei. Yama Nanu ibi munaisa ibake eme yaisina imuka ka ufeisa ibake eno ufiakaisaya wei. 10I odoro eme keuwere Na medifokaisake emenu mane aya ode make makafiakaisake emenu emenu urane makafeisaya wei. 11I odoro meomao weeka orouma uyafeisake meo wake wefeisaro eme keuwere emenu wake naufeisake emenu umuro anifeisaya wei. 12I odoro emema ba me meramawere ufeisa ibake imukari ukeka medifeisaya wei. 13Nono aina mima awoenaroma enare ara ukeifekuro nono i dubuena kai odoro aneme aneme fafekuie dawa wirokeka mufekua wei. 14Godinu yawokaku odo i wakeye i orofa akaka orou yaisinabairo we eneifeisaro i orofa akaka orou yaisina naufeisaroma ai i dubuena kai odo ido fafekua wei.

I ba me merama erabusa fafine ukakubake wei wake

15Adinami nauwaro Godinu we bou ukeka mi Danero dawama eno wei, ido ba me meramawere erabusae i dai sosinu iifa ooruro enafekuke i yaisina ma merama ufekuro efoisaya Daneroma eno wei. Enobake ya kakuraisa orou ya ie iwoka ukaisa ibake erenewaa ufone weakune Yesuma eno wei. 16Nono eno weike wei, eno ukeifekuie i Diudia orofaro ibifeisa orouma oraararo sabu amuke anifeisaya wei. 17I odoro i seboro yaure ibifeisa orouma uwara ubarenaro erabusa mufisane da anifeisaya wei. 18I odoro emenu waiyaro waiya ukeifeisa orouma emenu irau wau mufisane uwararo da owere fafeisaya wei. 19I odoro i boana bobo awekaboini ama iseifeisa amaraku bobo awekaboini emenu anifeisa daabae meramawere ububa sabu da anifeisaya wei. 20Yesuma eno weike wei, enoya ewa furo guriguri uawero i sabu aneka odo i dai obi makeifeku odoroini nono i sabadi odoro da fafi, Yesuma eno wei. 21I odoro waa daiwere fafekua wei. Adinami nauwaro Godima yewa orofa akaka yaisina ubu ui i furoma awoena eno ere me nono dubuenaro eno da efoisaya wei. 22I waa daiwere fafeku odoe yafawereroma nono Godima da ma funaku ufironae eme yaisina feafisane enobairoma Godi Danu we mune odi orou imukada ibake i odo ma funaku ui.

23Enoba i odoro moi mima Keriso Dawae yewadoba iro ariya iro eawe wefekuie danu wake da nauforo wei. 24I odoro we irukeka Kerisoini we irukeka we bou ukeka orouini uyafeisake buna ukekaini uke iruke erekaini eme irufisane eno ufeisake nono Godinu we mune odirie orouini we irufiakane ufeisaya eno wei. 25I yaisina yama efoisa ibake Nanu wake wemaro naukenewaa uawe wei!

26I odoro Keriso Dawa eme ibe me orofaro ibinu wefeisaie emenu wake da naufoke iro da aniforo weike nono wei, Dawae moi uwara ooruro yaure ibinu wefeisaie emenu wake da naufone ibake weakunea wei. 27Bidama eweka amukaku enaroma eweka isaraku enaroma bida mamaada edoro ukakuro eme yaisina eraisa i ari enoe sabunaku i Ba Eme Sini Mi fafekuro efoisaya eno wei.

28Yesuma emuabairo dubo waure weadama ibake eno wei, i feafeisa eme boubai iro iro aine ibifeisaro udu adama ifisane anifeisaya Yesuma eno wei.

I Ba Eme Sini Minu fafeku wake

29I dai waama imusu ari eraerabusa me sifeisaie aido sabunaku yewa iyama awoena eraisi eweka dumu sifekuro nono manabe edoro da ufekuro muina ureroma buruburu yafeisake dooro isafeisaro i urero ibinu bunama imusu ari erabusa yaisina amani amani ufeisaya eno wei. 30Eno ufeisaie i Ba Eme Sini Minu fareka ubu urero ufekuro efeisake ii weada imuka ure adirada efeisaro ou ubarenaroma Danu buna daiwereini Danu arakeka daiwere fafekuro efeisaya eno wei. 31Dawa fafekuke Danu aneru we odaifine kawia ufekuro anifeisake Danu we mune odirie irau orou eweka amukaku i enaroma eweka isaraku i enaroma eka ena ewa enaroma aboro aboro yaisina ane we mufiakaisaya eno wei.

I boruba anabake we ma iwoka ukeka wake

32Yesuma Danu iwoka ukeka oroubake eno wei, i boruba ana eaweke iwoka uawe wei. Eno weike wei, boruba ana awoena kua fare amukakuro eraisake obi kowaa idua farinua eno weaisaya wei. 33Nanu wene wake enaenari ukeifekuro efoisaie i Ba Eme Sini Mi fafine ukaada aare aisamero enarinuro ukinua eno wefoisake iwoka sifoisaya wei. Yabake ba wake wemaro nauawe wei. Yewa ibinisa orou da feare me sifeisaro i wenebai yaisina ufekuro efeisaya wei. 35Ureini doo me sifekuro nono Nanu wakeye da me sifekua Yesuma eno wei.

Yesunu fafeku odo moi mima iwoka meya wei wake

36Yesunu fafeku odo eme moima iwoka mero i urero ibinisa aneruini emua iwoka mero Godinu Amara Yesu Dawa iwoka mero nono i Godi Danu mane iwoka sine ibinua wei. 37Noanu ibi i furo aneme aneme ukeibisa enaenari i Ba Eme Sini Minu fafeku furo enaenari ufeisaya wei. 38Noanu ibi i furo waiya uwara ukaada urunaini adua iseibisake aruma aweka eme makaada munane makaneibisaro Noa danu boudi ubu uke me sinike ubarenaro amuiro obi nabana isarike oku nabana fariro eme yaisina feare me sika. Enobairoma i orou emuabairo fafine aareibi eraerabusa emua iwoka me. Emenu arara eraerabusa ukeibisaro oku nabana farike emua waure ane me siniro idua i yaisina iwoka uisa. Enoba i arie i Ba Eme Sini Minu fafeku odoro enaenari ufekua wei. 40I odoro eme una raara waiyaro waiya ukeifisisiie moi mi waure anifeisaro moi mi mane ibifeku. 41Nono moi awekayai okea okeifisisiie moi aweka waure anifekuro moi aweka mane ibifekua wei. 42Yanu Dai Minu fareka odo wai ufekuroba o dumudumunaku ya iwoka meba erenewaa uforo wei. 43Yesuma nono wei, yewa wake imuke eawe. I uwara onami mima i waira ukeka minu dumuro fareka dawa iwoka sifironae danu uwara yawofineba da fare waira ukaada danu uwara da ma merama ufinea wei. 44I ari enoe i Ba Eme Sini Minu fareka odo ya iwoka me ibake yawokenewaa ufone weakunea wei.

Irau waiyama imusu ari mini koroko waiya ukeka mini emenu wake

45Moi dai mima danu waiya ukeka mi danu uwaraini waiyaini danu eraerabusa yaisina yawofine odiro i mima i goi orou emenu uruna makeibirie. Eno ukeibi ibaie irauaiai ukeibiba me ariya weike dubuenaro fare efine ania wei. 46Enaenari i yawokeka mima fafekuro danu waiya ukeka mi irauaiai ufekuro efekuke dawa we ma irauaiai ufekua wei. 47Yesuma nono wei, ba wake wemaro nauawe wei. I yawokeka mima danu eraerabusa yaisina yawofine mune odifekua wei. 48Nono moi koroko waiya ukeka mima eno we imufeku, nanu dai miye sabu da fafekua eno we imufekuke danu demuiro waiya ukeka orou usima ufiakuke urunaini ara adua i awara merama oroubairo ibaada ise ake ukeifekubaie danu dai mima fenaku fafeku. 51Eno uke fafekuke dawa fanisi mafekuke meomao weeka oroubairo siane odifekuro iro emema nio ake fagigi yaraada oferibake ii wefeisaya Yesuma eno wei.

Copyright information for `ABY