Matthew 27

Yesu Faeradibairo waure anisa wake

1Wai uriro i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i Du orounu dai orouini emuama Yesu ma feafisane daaba yodia ukaada emenu emenu we makaka. 2We makakake Yesu mukake Danu wanayai mune ane derena enaro naama uwane karisake Dawa Romani gaemani dai yawokeka mi Faeredibairo waure ane oisa.

Diudiasi danu feari wake

3Eno uisaro Diudiasi, Yesu we siboiro ane muka mima eribaie Yesu ma feafisane uisaro erike danu imuka ma owerike i maka siriwa oi dedi (30) munike i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i dai orouini emuabairo anike ena oi owere mafiane ukaada eno wei, Yesu Dawa merama me mi, Dawa irauaiai miro ma feafone ukaisa ibake na ba me merama uea wei. Eno weiro i dai orouma eno weisa, ie iyanu merama mero ie anu merama weisa. 5Eno weisaro Diudiasima i siriwa oi i dai sosi uwara ubarenaro sianike owerike ani. Anike danu onami naa doike feari.

6I dai ofereni ode sibore sianeka orouma i oi mukake eno weisa, ie eme ma feareka oiya weisa, eno weisake weisa, ie iwa oiya weisa. Iyanu imusu mane i oi i dai sosinu oi duboro da odifeisia weisa. 7Eno weisake moi wake we makakake dooma okea ubu ukeka minu doo imusu orou feafisaro emua iro ooru ufiakane ibake i doo oima make muka doo. 8Eno uisa ibake awoena i dooe iwa doo weaisa.

9Godinu we bou ui mi Derimaiyama adinaro wei ibake enaenari uka. Derimaiyama eno wei, moi Isaraera orouma Dawabake siriwa oi dedi (30) mafeisia weisa. I oi mukake okea ubu ukeka minu doo oima make doo muka. Godima nabairo eno weaku ibake weakune Derimaiyama eno wei.

Faeradima Yesu we nauke eri wake

11Yesu i dai Romani gaemani yawokeibi minu ibooro enari. Enariro i dai mima eno wei, Ae i Du orounu dai yawokeka kini miba me wei? Eno weiro Yesuma dawabake ma owerike eno wei, anu weaku wake ba weakua wei. 12Eno weiro i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i Du orounu bisara orouini emuama Yesu wayai weisa. Wayai weisaro Yesuma moko wake we daui. 13Yesu moko wake we daui ibake Faeradima Yesubake eno wei, emenu wayai weisa ibai naukinu wei? Anemebake moko wake we dakinu wei? 14Eno weiro Yesu wake we dakaada emenu wayai weisa wake moinaku moko we dauiro i dai yawokeka mima imuka foria ui.

I orouma Yesu feafekua weisa wake

15Godima Isaraera orou Idifiroma waure ani banau uruna i odoro oya moi moiro Isaraera orouma emenu arara aneme wefisaro enaenari emenu dai yawokeka mima ana ebaro ibeibisa orou una deidemu ma woromeibiro fare aneibisa. 16I odo moi meramawere mi danu ibiye Barabasi, dawa ana ebaro ibi. 17I eme yaisina idua fare ku uisaro Faeradima emuabairo eno wei, abo mi ma woromimau wei? Barabasiba Yesu Keriso weaisa mi ma woromimau wei? Ya weawero nauma wei. 18I orouma Yesubake ararua uisake Faeradinu wanaro mame oisaro Faeradi ibai dawa iwoka sini.

19Nono Faeradima i kodo ureka orounu yaureka duboro yaure ibaada i wake weibaie danu awekama wake fo we odaike eno wei, Yesu Dawae irauaiai miya Dawa mediaro anifi wei. Awoena na kuberoma Dawa eneke imukari daiwere unea Dawa mediaro anifi wei.

20Nono adinaro i dai ofereni ode sibore sianeka orouini i Du orounu bisara orouini emuama i ku uke ibisa oroubairo eno weisa, Faeradima aneme aneme wefekuie Barabasi ma woromiake Yesu ma feaa eno weawe weisa. 21I dai yawokeka mima nono wei, i Barabasini Yesu eyakaweke abo mi ma woromimau ibai weawero enaenari nauma wei. Eno weiro Barabasi ma woromia weisa. 22Eno weisaro Faeradima i Yesu Keriso weaisa mibake aneme umau wei? Eno weibaie korosiro ure odia weisa. 23Eno weisaro Faeradima Yesu Dawae aneme merama ukinu wei? Eno weibaie dino daiwere uisake wake daiwereroma korosiro ure odia weisa.

24Faeradima eriebaie i orouma danu wake nauke dauisake urafisane uisa ibake Faeradi dawa medike adua ma oinike i orounu ibooro danu wana wanadu ukaada eno wei, Yesu Danu feareka ibake moi aneme aneme da umauba Yesu Dawa feafekuie nanu merama meya wei, yanu mane aneme aneme ufone wefoisaie uawe wei. 25Eno weiro moi orouma ma owekake eno weisa, Yewa meramae iyaini iyanu amarananakubairo ibeifekua weisa.

26Eno weisaro Faeradima Barabasi ma woromike weiro Yesu usima uka. Ukaro Faeradima Yesu korosiro ure odifisane emenu wanaro mame odirie.

Meremere orouma amaranaku ari dodoo uke yareibisa wake

27I dai yawokeka minu meremere orouma Yesu waure ane i dai yawokeka minu uwara udiro oisa. Oisaro i ame orou yaisina Yesubairo faka. 28Fakake Yesunu wau ma kukukake i dai yawokeka kini orounu kokoiwerero yafa wauma baruke oisa. 29Eno uisake sinisini bobo naa didima kini orounu mogoiso ari ubu uisake Yesu Danu iiriro ure afua umane oisa. Eno uke oisake uri kuure Danu baena wanaro mame oisake emenu ifoma kodudu yanakada uke irukada weisa, Du orounu kini bauwakanaku eawe eno mane weibisa. 30Eno ukake Danu ibooro wisiomu ukake i urifu mareke mukake Yesunu iiriro uka. 31Eno mane Yesu uke irukebe i kokoiwere wau ma kukukake Danu wauma baruke oisake korosiro ure odifisane Yesu waure anisa.

Yesu korosiro ikokoma ure dabame oisa wake

32Yesu korosiro ure odifisane Yesu korosi makaro wauriro aneibisa. Aneibisabaie Sairina orofa moi mi danu ibiye Saimoni dawa emuabairo fariro ekake eno weisa, iyabairo aarake yeka minu korosi waua weisaba ibake farike wauri. 33Wauriro ane Gorogada orofaro faka. (I orofa ibinu ubiye bokai kaibai mane orofa.)

34Iro ane fakake wainini ena abu ubaro ibaku uwini ma bui ukake Yesubairo nifu ubu uisake maisa. Maisaro fofobai mane yabune ike ba bai ise daui.

35I meremere orouma Yesu korosiro ikokoma ure dabame oisa. Korosiro ikokoma ure dabame oisake Danu wau aina mima mufeku ari weisake i wauma kasi dodoo ukeibisa. Eno ukaada yaure ibisake Yesu ereibisa. 36I ame orouma wayai weeka owaowa uisake korosi dubo Yesunu iiri duboro ure oisa. I owaowa uisa wakeye eno, yewae Yesu, i Du orounu dai yawokeka kini mi. 38I orouma eno uke oisake nono moi waira ukeka miyai emuaini korosiro ikokoma ure dabame oisa. Moi waira ukeka mi Yesunu baena wana enaro ure oisake nono moi waira ukeka mi Danu ewani ena wana enaro ure oisa.

39Yesu korosiro ikokoma ure dabame oisaro i fare aneibisa orouma Yesu we irukada bokai gido gado ukaada yo weisake weisa, Ama dai sosi ma doroo yafake odo buuba me sifiro nono ma enafane weia Anu onami ma wiroa weisa. A Godinu Amaraba me weisa? A Godinu Amarabaie korosiroma isaaro efe weada eno uke we irukeibisa. 41I dai ofereni ode sibore sianeka orouini i darawadu we ma iwoka ukeibisa orouini i Du orounu bisara orouini emua yaisina Yesu we irukada eno weisa, Dawa imusu orou ma wirokakuneke nono Danu onami anemebake ma wiroke dauke ibinu weibisa. Dawa iya Du orounu dai yawokeka kini mibaie korosiroma isafekuro efeisiie Dawa ba Godinu Amaraya we imufeisia weisa. 43Dawae Godi imukakua weisa. Nae Godinu amaraya wenuba Godinu imukari Dawabairo ibifekubaie Godima Dawa unu kofiro efe eno uke we irukada weisa. 44Nono i waira ukeka miyaima enaenari Yesubairo we irukeibisi.

Yesunu feariro ui wake

45Yesu korosiro ikokoma ure dabame oisaro ibeebe eweka okoro munike edoro uke da uike dumu sine ibi. Eno uke ibiro eweka arisi yare isare abanaro siniro nono eweka edoro ui. 46Eweka ane abanaro siniro Yesuma daiwere weike eno wei, Irai, Irai Rama Sabadani, wei. I wei wake danu ubiye Nanu Godi, Nanu Godi, anemebake Na medinara weadama wei? 47Yesuma eno weiro i ku uke siane ibisa orouma naukake moi orouma eno weisa, yeka Miye Iraida u weakua weisa. 48Eno weisaro moi mima anike farai furi munike yafa ana kairo naama uwanekarike kimurima imusu ari ana kai idudabai kouro ma iyarike Yesu mafiro ifine ani. 49Mafine aniro moi orouma eno weisa, Dawa Iraida u weakua media weisa, mediaro Iraidama fafike Dawa ma wirofekuba me ari efe weisa. 50Yesuma nono daiwere weike i deima ba feari.

51Yesu feariro me sinibaie i Du orounu dai sosiwerero ooru raarayai abanaro enare kuure oisa dai burudu wau ekua barunaroma gagane isare aare ubiro fari. Eno uike i doo yaisina amani amani uiro eme odeibisa ara orofa yaisina eba sini. 52Eba siniro adinaro Godinu wake naukada feareibisa orou Godima emua ma uyarie. 53Nono dubuenaro Yesu fearekaroma uyariro i araroma uyaka orouma Derusaremu goiro anisaro eme keuwere emuama i orou erieka.

54I dai ame Kafudenini danu ame orouini emua Yesu yawokada ibisaro i doo yaisina amani amani uiro emua yaisina imuka foria uisake eno weisa, yewae Godinu ba Amara ubiya weisa. 55Awekabo keuwere ekararo bi mame ibaada iroma Yesu ereibisa. I awekaboe Yesunu umuro enaada Gareriroma ane Yesu yawokeibisa. 56Moi awekabo emenu ibiye yewado, Meri Megidarini Deimisini Diosefu emenu amae Merini Debedinu amarayainu amaeini i awekaboini nono moi awekaboini emua yaisina ekararo bi mame ibaada iroma Yesu ereibisa.

Yesu ooru uisa odobake wei wake

57Dumudumu sineibibaie moi eraerabusa keuwere bobo Arimadia goi mi danu ibiye Diosefu dawama fari. I miye Yesu Danu moi iwoka ukeka duwero (12) mi meroma Danu moi iwoka ukeka mi. 58Dawama farike Faeradibairo ane farike Yesunu ofe mufine ani. Aniro Faeradima danu ame oroubairo weiro enaenari Yesunu ofe mune maka. 59Makaro Diosefuma Yesunu ofe munike awoena inanakeo wauma Yesu oba ui. 60Oba uke me sinike danu awoena oma eraboro odike dai oma ferawere ma ubere ubere uke anike aisame eba ko urike ido medike ani. 61Diosefu dawa eno ukeibiro Meri Megidarinini moi Merini emua yaure ibaada iroma ereibisi.

Meremere orou Yesu ooru uisa orofaro yawokeibisa wake

62I banau uke bou ukeka odo me siniro wai uriro i dai ofereni ode sibore sianeka i orouini Ferosi orouini emuama Faeradibairo fakake Yesubake eno weisa, i meo mi me ibaada i furo eno weia weisa, eweka odo buuba me sifekuro nono uyamau wei ibake abairo faraisia weisa. 63Eno weiro nauisiba uyanao ufekua anu ame orou wearo Danu ara uisa orofa odo buuba yawofisa weisa. Eno weisake nono weisa, Danu iwoka ukeka orouma Danu ofe waira unao ufeisake fearekaroma uyarinu wenao ufeisaya wearo i orofa yawokenewaa ufisa weisa. 64Eno weisake nono weisa, eno ufeisaie Danu dubuena meo we irukekae daiwereya eno weisa, nono Danu adinaro meo we irukekae okoanakua weisa. 65Eno weisaro Faeradima wei, yabairo ame orou ibinisaya emua waure ane odiawero yawofisa wei. 66Eno weiro emua idua anisa. Ane fakake i dai oma fera aisame dadau uke oisa oma anama ma dabamamisake naama widu uisake ame orou oisaro yawokeibisa.

Copyright information for `ABY