Matthew 3

Dioni babadaido ukeka mima weibi wake

1I furo Dioni babadaido ukeka mima Diudia eme ibe me orofaro fariro eme keuwere dawabairo fakaro dawama eno wei, Godinu yawokaku odo fafine ukakua yanu merama merama ukaisa ibai maru uaweke imuke mediawe wei. 3Godinu we bou ui mi, Isaiyama Dionibake eno wei,

  • dawae eme ibe me yao nauwaro enaada weaku, i Dai Minu daaba wabuke ma gienabu uawe weakua,
Isaiyama eno wei.

4Dioni danu burukekae irau me meramawere kemo abunu ofema barukeibi. Nono danu gabaganae boromakaunu ofema wayareibi. Danu urunae sigigini ewereini eno iseibi. 5I Derusaremu goi orouini Diudia orofa orouini i Diodeni orofa orouini emua yaisina Dionibairo fakake emenu merama merama ukeka sineka we ma boroo yareibisaro Dionima i orou Diodeni aduaro babadaido ukeibirie.

7Dionima eribaie i Ferosi orouini Sadusi orouini emua Dionibairo babadaido ufisane fakaro erieke emuabake eno wei, ya waruma dorie! Ainama Godinu fafekuke yabairo yanu merama ukekabake dino ufekubai wenuro naukisake ibake Godi ma berefoke ia iyare anifone nabairo durame faraisa wei? 8Aniaweke merama ukaisa ibai maru uaweke imuke mediaweke irau ukeka mane ibooro odiawe wei. Eno ufoisaie Godima ya efiakuke iduaya wefekua wei. 9Eno weike nono wei, me sara uyafoisake Eibaramu dawa iyanu babaeya wefoisake iyae danu sisia sirorari oroua ibake iyae Godinu oroua wefoisaie enaenari meya wei. Eno weike nono wei, Godima Eibaramunu ba sisia sirorari oroue yewa omama ubu ufiane wefekuie ubu ufekua wei. 10Godinu kodo fanisi odo fafine ukaku. Moi mima uya ei mamakuke ana umafine ukaku enaenari Godinu kodo odoe i ari eno, yanu merama ukeka sinekabake fanisi mafiane ukaku. Moi ana irau kaibai da uwafekuie umane kuufekuke mune inaaro siafekua wei. 11Dionima nono wei, ya yanu merama merama ukaisa ibai maru ukaisake imuke medaisaie ya aduama babadaido ukakunia wei. Nama i mi Danu waiya ukakuneroma nono i nanu umuro aafeku Mi Danu bunae daiwere na ari eno me wei. Eno weike wei, nae irauaiai mebake danu ibooro da deri umaua wei. Enoba i Mima ya Godinu Imumuini inaama babadaido ukenewaa ufiakua wei. 12Danu uidi kai saboro wanaro mame ibinuke Danu uidi kainu sisina kabe ma irauaiai ufine saboroma uidi kai kore eku urero sianaku. Urero eku sianakuro oyauma kemibai imusu orofaro ure fufuke sianakuro uidi kai mane sisina kabero isaraku. Isarakuro Dawa Danu uidi kai mune ku uke danu uwararo ane odakuke nono i kemibai munakuke i feare dakaku inaaro sianakua eno wei. I enaenari Yesunu fafeku odo i irau orou mune imusu odifekuke nono i merama orou mune ane feare dakaku inaaro siafekua eno wei.

Dionima Yesu babadaido ui wake

13Dionima Yesu babadaido ufine ibake Yesu Gareriroma Diodeni aduaro aare fari. 14Fariro nono Dioni dawa arara me Yesu babadaido ukeka ibake Yesubake eno wei, nae Abairo babadaido ukenewaa umaude anemebake nama babadaido umane nabairo faraku wei? 15Eno weiro Yesuma wei, iduaya, Na babadaido ufakuie Godinu irau imukeka enaenari ufukua wei. Eno weiba ibake Dionima Diodeni aduaro Yesu babadaido ui.

16Dionima Yesu babadaido uke me siniro Yesu aduaroma kebiro amukada eribaie ure eba uiro Godinu Imumu Irauma ubari ada ari isare aarike Yesu Danu ofero yauriro eri. 17Eno uiro ureroma wake isare aarike eno wei, yewae Nanu Amara ubibake Nanu imuka yaisina Dawabairo ibinuro Na rooro ukakunea wei.

Copyright information for `ABY