Matthew 4

Seidanima Yesu uke iruke efine ui wake

1Godinu Imumu Irauma Yesu munike eme ibe me orofaro waure ane odi. Odiro iro ibeibiro seidanima Yesu uke iruke efine Dawabairo fari. 2Yesu iro eweka fodini (40) dumu fodi (40) uruna ise dauike aineibi. Uruna ise dauike aineibiro eweka fodi (40) me siniro Yesu desini daiwere uri. 3Seidanima Yesubairo farike eno wei, A Godinu Amarabaie wearo yewa omama buredi sifiro ia wei. 4Eno weiro Yesuma ma owerike wei, Godinu bukaroma eno weakua wei, emema uruna mane ifeisaie emenu ibeka irau meya wei. Nono Godinu bebekuroma weaku wake yaisina naufeisaie emenu ibeka irauaiaiya Yesuma eno wei.

5Eno weiro seidanima Yesu munike waure Derusaremu goiro ani. Anike i dai sosi uwara eku fou duboro amuke ane odike wei, Ae ba Godinu Amarabaie ewadoma bibi uake dooro isaa weike nono wei, Godinu bukaroma eno weaku,

  • Danu aneruma a yawofeisake wanama gabo maimekaisaro me irauaiai isare ane isafakuro Anu umu omama da ufekua,
Godinu bukaroma eno weaku enoya bibi ua wei.
7Seidanima eno weiro Yesuma dawabake wei, Godinu bukaroma nono eno weaku, anu Dai Godi da uke iruke ea eno weakua wei.

8Seidanima Yesu nono munike moi yafa oraara okoro waure amuke ane odi. Amuke ane odike i orofa akaka orouini yaisina kube ari ma boroo yariro Yesu eri. 9Eriro seidanima Yesubake eno wei, nanu umu udiro ifoma kodudu yanafakuke nabake guriguri ufakuie i emeini i nauwaro erabusaini yaisina Abake mamauanea wei. 10Eno weiro Yesuma ma owerike wei, seidani, imusu ania! Godinu bukaroma eno weaku, yanu Dai Godibairo mane guriguri uaweke Danu waiya mane uawe eno weakua Yesuma eno wei. 11Eno weiro seidanima Yesu ido medike aniro aneruma isare aare Yesu Dawa ma yawoisa.

Gareri orofaro Yesu Danu kawama waiya ui wake

12Moi orouma Yesubairo fakake eno weisa, Dioni ana ebaro oisaya weisaro nauike iroma Gareri orofaro ani. 13Nasaredi goiroma anike Sebiuronini Nafadarai orofa Kafenamu goiro fari. Kafenamu goiye kuna udiro ibiba iro Godinu we bou ukeka mi Isaiyama wei ibake fari. 15Isaiyama eno wei,

  • Diodeni adua ekabokena kuna udinakuro Sebiuroni orofaini Nafadarai orofaini i orofa raarayai ibisa. Gareri orofae imusu orounu ibeka orofa. Iro eme keuwere merama mane ukaada ibake dumuro ibinao uke ibisabaie edoro daiwere uiro i orou yaisina eka.
16I meramawere ukeibisa ibake emuae i feanao uke ibisa inu dumuro Godinu edoro daiwere uia, Isaiyama eno wei. 17I furo Yesuma wake daiwere eno wei, i urero ibinu Minu yawokaku odo idua fafine ukakua yanu merama merama ukaisa ibai maru uaweke imuke mediawe wei.

Yesuma adua anu muneka eme fo (4) we muniro Danu umuro anisa wake

18Yesuma Gareri kuna udiro enaada eribaie moi aidakae emenu ibiyaiye Saimoni nono danu moi ibiye Fida, dawaini danu dabue Enuduruini emuama emenu iwame mukike aduaro ode ere eneibisiro Yesuma emua erie. I aidakae emua adua abu muneka miyai. 19I aidakae erieke emuabake eno wei, Nabairo aarawake yawokoakiro anifeke ya eme muneka miyaiya odimiaro eme muawaro Godinu wake naukeka orou sifisa wei. 20Eno weiro i aidakae emenu iwame sabu meisike Yesunu umuro anisi.

21Iroma Yesu aneebe eribaie moi aidakae Debedinu amarayai emenu ibiye Deimisini Dionini nono emenu babaeini boudiro yaure ibaada iwame ma wiromeibisaro erie. Emua erieke u weike Nanu umuro aarawa weiro emenu babae boudiro idua meisike Danu umuro anisi.

Yesuma eme keuwere we ma iwoka ukaada ma wirokeibi wake

23Yesuma Gareri orofa yaisinaro eneiareibi. I Du orounu sosi uwararo we ma iwoka ukaada Godinu irau yawokaku wake weibike i orounu oferi imusu imusu yaisina ma wirokeibirie. 24Eno ukeibirieba ibake i Siria orofa orouma Danu buna ukeibi ibai nauisake emenu oferi imusu imusu orouini seidaninu merama imumu bobo orouini yanake kuure fearaisari ukeibisa orouini wana dabamame umu dabamame ukeibisa orouini emua yaisina Yesubairo waure fare odiriekaro emua yaisina ma wirokebirie. 25Emua ma wirokeibiriero Gareri orouini Dikaforisi orofa orouini Derusaremu goi orouini Diudia orofa orouini Diodeni adua ekabokena orouini eme keuwere Danu umuro anisa.

Copyright information for `ABY